Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Czasopismo  "Ochrona przed Korozją"  ∙  miesięcznik      

PL ISSN: 0473-7733   ∙    e-ISSN: 2449-9501

Aktualne wydanie: 2019, tom 62, nr 11 (listopad)

 

11 19 10 19 9 19 8 19 7 19

6 195 194 193 192 191 19

  12 1811 1810 189 188 18 7 18

 6 18 5 18 4 18 3 18 2 18 1 18 

12 17 11 17 10 17 9 17 8 17 7oklm

6 17 oklm 5 17 oklm 4 17 okl 3 17 okl 2 17 okl 1 17 okl


spis treści bieżącego numeru oraz streszczenia artykułów - w zakładce: Wydanie bieżące

spisy treści wcześniejszych numerów - w zakładce: Numery archiwalne

więcej o czasopiśmie - tutaj


Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).


Informacje o redakcji i Radzie Naukowej - w zakładce: Redakcja

Informacje dla Autorów - w zakładce: Dla Autorów

Procedura recenzowania, kryteria oceny, lista Recenzentów, informacje dla Recenzentów - w zakładce: Dla Recenzentów

Spisy treści numerów (od roku 2004) - w zakładkach: Wydanie bieżące, Numery archiwalne


Punktacja czasopisma "Ochrona przed Korozją" w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 20 pkt. (lista MNiSW z 31.07.2019).  ICV (Index Copernicus Value) 2018: 91,69.  Od listopada 2017 czasopismo w Web of Science, w indeksie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Od roku 2019 czasopismo indeksowane w bazie SCOPUS.

Artykuły publikowane w Ochronie przed Korozją są abstraktowane w BAZTECH, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest), World Surface Coatings Abstracts.  Od 2015 roku artykuły publikowane w "Ochronie przed Korozją" są opatrzone nr DOI.

"Ochrona przed  Korozją" jest wydawana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym oraz Europejską Federacja Korozyjną.


Tematyka czasopisma obejmuje: zjawiska korozyjne i ich badania, metody badawcze, technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych - farby, ochrona elektrochemiczna, powłoki konwersyjne, powłoki metaliczne, inhibitory korozji, korozja mikrobiologiczna, galwanotechnika, tworzywa sztuczne. Zabezpieczanie przeciwkorozyjne metali, betonu, drewna. 

Stałe rubryki: Nowości, Wydarzenia, Nowe wydawnictwa, Z prasy technicznej, Materiały-Urządzenia-Technologie, Wynalazki, Kalendarz imprez.


topWC