Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 12/2012


Okładka i spis treści (pdf)


Kształtowanie właściwości austenitycznej stali REX 734 w procesach obróbek jarzeniowych połączonych z wytwarzaniem powłok węglowych

 

BOROWSKI T.

BROJANOWSKA A.

POPŁAWSKI K.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

RAJCHEL B.

Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego,

Zakład Fizyki i Inżynierii Materiałowej, Kraków

ROŻNIATOWSKI K.

WIERZCHOŃ T.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 

Stale austenityczne wykazują niezadowalającą twardość i odporność na korozję wżerową w środowisku płynów fizjologicznych. Dlatego podejmowanych jest wiele przedsięwzięć w celu modyfikacji ich właściwości oraz trwałości. W celu modyfikacji właściwości użytkowych stali REX 734, takich jak odporność korozyjna i odporność na zużycie przez tarcie, zastosowano niskotemperaturowe (≤380°C) procesy azotowania i węgloazotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego połączone z procesem wytwarzania powłoki węglowej w jednym cyklu technologicznym. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury powierzchni wytworzonych warstw, składu chemicznego i fazowego oraz badania właściwości użytkowych takich jak twardość, odporność na zużycie przez tarcie i odporność korozyjna. Zastosowane węgloazotowanie jarzeniowe połączone z wytwarzaniem powłoki węglowej w jednym procesie technologicznym wpłynęło na poprawę odporności korozyjnej w roztworze Ringera oraz istotnie zwiększyło odporność na zużycie przez tarcie stali austenitycznej.

 

Słowa kluczowe: stal austenityczna, obróbki jarzeniowe, powłoka węglowa, odporność korozyjna, odporność na zużycie przez tarcie

 

2012

Vol.. 55, nr 12

s. 558-563

Bibliogr. 13

 


Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% NaCl

 

MICHALIK R.

WOŹNICA H.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

 

Celem pracy było określenie wpływu obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% roztworze NaCl. Badaniom poddano niemodyfi - kowany stop ZnAl33Cu3. Badany stop poddano: wygrzewaniu w temperaturze 185oC w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie, wygrzewaniu w temperaturze 385oC w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie oraz wygrzewaniu w temperaturze 385oC w czasie 10 godzin z następnym wygrzewaniem w temperaturze 175oC w czasie 10 godzin z chłodzeniem w powietrzu. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne oraz potencjostatyczne w 3% roztworze NaCl. Po badaniach korozyjnych przeprowadzono badania stanu powierzchni próbek. Badania wykazały iż najwyższą odpornością na korozję charakteryzowały się próbki wygrzewane w 385oC/10h natomiast najgorszą w 185oC/10h.

 

Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura, obróbka cieplna

 

2012

Vol.. 55, nr 12

s. 564-567

Bibliogr. 12

 


Ekspertyzy dotyczące wybranych problemów antykorozyjnych.

Część 2: Powłoki z farb proszkowych i systemy powłokowe na zbiornikach i mostach

 

KRÓLIKOWSKA A.

AUGUSTYŃSKI Ł

KOMOROWSKI L.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

 

Omówiono wybrane problemy antykorozyjne, które były tematem ekspertyz. Problemy dotyczą trzech grup tematycznych: powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) i systemów duplex, powłok z farb proszkowych i systemów powłokowych na stalowych konstrukcjach zbiorników i mostów.

 

Słowa kluczowe: powłoki cynkowe ogniowe, systemy powłokowe, powłoki proszkowe

 

2012

Vol.. 55, nr 12

s. 568-571

Bibliogr. 5

Ochrona przed korozją w praktyce

 


Pokrętne źródła świadomości korozyjnej

 

KRÓLIKOWSKI A.

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 

Świadomość korozyjna jest oparta na wiedzy wyniesionej z kształcenia na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz informacji dostarczanych przez środki masowego przekazu. Absolwenci kilku kierunków uczelni technicznych uzyskują, a przynajmniej powinni uzyskiwać, podstawowe wiadomości o procesach korozji i metodach jej zapobiegania. W programach studiów nie ma jednak specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Przyszli specjaliści od ochrony przeciwkorozyjnej zdobywają taką wiedzę poprzez ustawiczne dokształcanie (kursy podyplomowe, szkolenia, terminowanie u doświadczonych fachowców). Pomocne mogą być też podręczniki poświęcone korozji. Jednak w wielu popularnych podręcznikach występują niespójności przy omawianiu problemów korozyjnych. Wskazano przykłady i niepożądane konsekwencje takich niespójności. Przytoczono też kilka niefortunnych informacji na temat korozji rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu.

 

Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, kształcenie, wiedza, świadomość

 

2012

Vol.. 55, nr 12

s. 572-575

Bibliogr. 36

 

Newsletter