Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 11/2012


Okładka i spis treści (pdf)


Inhibitowanie korozji stali AISI 316L w stężonym kwasie octowym zawierającym dodatki NaCl

 

BALA H.

ADAMCZYK L.

OWCZAREK E.

Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa

GRUETZNER T.

SEYFANG B. C.

LONZA AG, Chemical R&D, Lonzastrasse, CH-3930 Visp, Switzerland

 

Badano wpływ dodatków Akolidyny-10 (0,001–0,1%) do odpowietrzonego roztworu 5M kwasu octowego na zachowanie korozyjne stali kwasoodpornej 316L (X2CrNiMo 18-14-3) w nieobecności – i w obecności dodatków NaCl. Uzyskane wyniki pozwalają przyjąć, że Akolidyna-10 zmniejsza aktywność wodoru na korodującej powierzchni stali. Dodatki Akolidyny-10 do roztworu roboczego są szczególnie korzystne w warunkach pasywacji stali, gdyż chronią jej powierzchnię przed lokalnym atakiem korozyjnym

Słowa kluczowe: stal nierdzewna 316L, kwas octowy, Akolidyna-10, korozja wżerowa

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 460-463

Bibliogr.13

 

 


Wysokotemperaturowe badania utleniania stali Crofer 22 APU w atmosferach zawierających parę wodną

 

CHMURA E.

ŻUREK Z.

JAROŃ A.

STAWIARSKI A.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków

 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania stali Crofer 22 APU w atmosferach powietrza i argonu zawierających zmienną zawartość pary wodnej w temperaturze 800oC. Zbadano wpływ zawartości pary wodnej na kinetykę utleniania. Zawartość pary wodnej zawierała się w przedziale 1–100% . Całkowity czas ekspozycji badanych próbek wynosił 100 h. Skład chemiczny utworzonych zgorzelin został zbadany przy pomocy XRD i SEM/EDS. Szybkość narastania zgorzeliny jest różna i zależy od zawartości pary wodnej w badanej atmosferze.

Słowa kluczowe: stal Crofer 22 APU, korozja, utlenianie, SOFC

 

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 464-466

Bibliogr.14

 


Wpływ zawartości kobaltu na proces wydzielania wodoru na porowatych elektrodach Ni-Co

 

JAROŃ A.

ŻUREK Z.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków

 

W prezentowanej pracy przedstawiono wpływ zawartości kobaltu na proces elektrochemicznego wydzielania wodoru z środowisk alkalicznych na porowatych elektrodach Ni-Co. Morfologię powierzchni porowatych elektrod badano przy pomocy techniki SEM/EDX. Badania elektrochemiczne obejmowały charakterystykę wydzielania wodoru na porowatych elektrodach Ni-Co w środowisku 1 molowego roztworu KOH względem elektrody Hg|HgO z wykorzystaniem wirującej elektrody dyskowej.

Słowa kluczowe: elektroda Ni-Co, utlenianie/redukcja, wydzielanie wodoru

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 467-469

Bibliogr.17

 


Własności ochronne modyfikowanych powłok kompozytowych typu PEDOT/ABA/PMo12 na stali nierdzewnej

 

ADAMCZYK L.

PIETRUSIAK A.

Katedra Chemii, WIPMiFS, Politechnika Częstochowska

 

W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanych heteropolianionami kwasu fosforomolibdenowego do ochrony stali nierdzewnej X20Cr13 przed korozją. Powłoki otrzymano metodą woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających dodecylosiarczan sodu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe.

Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy, polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 470-472

Bibliogr.17

 


Dyfuzyjność i efektywność elektrosorpcji wodoru w stopach La(Ni,Co,Al)5 dotowanych cynkiem

 

ADAMCZYK L.

GIZA K.

BALA H.

Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa

 

DRULIS H.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

 

W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki wodorochłonnego stopu LaNi4,3Co0,4Al0,3 dotowanego za pomocą 17% at Zn w pozycjach Ni lub Al. Pomiary te posłużyły do określenia efektywności elektrosorpcji wodoru

i parametru opisującego jego dyfuzyjność. Pokazano, że korzystniejsze parametry wodorowania uzyskujemy podstawiając Al.

Słowa kluczowe: stopy wodorochłonne, pojemność rozładowania, współczynnik dyfuzji wodoru

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 473-476

Bibliogr.30

 


Wpływ obróbki chemicznej materiału proszkowego Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 na pochłanianie wodoru

 

GIZA K.

KUKUŁA I.

Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa

DRULIS H.

HACKEMER A.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

 

W pracy oceniono wpływ trawienia i enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 powłoką Ni lub

Cu na proces elektrochemicznej absorpcji/desorpcji wodoru przez uzyskany materiał kompozytowy spajany żywicą.

Badania prowadzono w środowisku 6M KOH, dla dwóch różnych temperatur, przy użyciu galwanostatycznych

pomiarów ładowania/ rozładowania. Pokazano, że badany stop nie poddany modyfikacji powierzchni praktycznie

nie wykazuje zdolności do absorpcji wodoru w roztworze KOH. Wytrawianie i enkapsulacja poprawiają zdolności

absorpcyjne stopu, jednak jest to poprawa niewystarczająca.

Słowa kluczowe: stop Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35, elektroda kompozytowa, enkapsulacja cząstek, absorpcja/ desorpcja wodoru

 

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 476-479

Bibliogr.22

 


Wpływ dodatku pasywatora na odporność korozyjną warstw kompozytowych typu warstwa azotowana z powłoką fosforanów cynkowo-żelazowych

 

BROJANOWSKA A.

KULIKOWSKI K.

WIERZCHOŃ T.

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 

Technologie hybrydowe, łączące różne obróbki powierzchniowe, należą do najbardziej dynamicznie rozwijających

się kierunków rozwoju inżynierii powierzchni. Umożliwiają one bowiem wytworzenie warstw powierzchniowych

o unikalnych, wzajemnie uzupełniających się właściwościach. W artykule przedstawiono strukturę (mikroskopia

optyczna, SEM, XRD) oraz wyniki badań odporności koroyzjnej (metody: rejestracja potencjału w układzie otwartym,

elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, metoda krzywych polaryzacji) warstw kompozytowych na stali

X37CrMoV5-1 po obróbce cieplnej (twardość 53HRC) wytworzonych w procesie hybrydowym łączącym metody

azotowania jarzeniowego i fosforanowania chemicznego. Są to warstwy typu (od powierzchni): fosforany cynkowo-

żelazowe – azotki żelaza Fe4N i Fe2-3N – strefa roztworowa azotu w żelazie o powierzchniowej strefie fosforanów

cynkowo-żelazowych o grubości 6 μm. Tak wytworzone warstwy zmodyfikowano poprzez nasycenie preparatem

pasywującym IKOROL opracowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Zbadano wpływ ww.

dodatku na odporność korozyjną warstw kompozytowych.

Słowa kluczowe: stal EN X38CrMoV5-1, azotowanie jarzeniowe, fosforanowanie chemiczne, warstwy kompozytowe,

powłoka fosforanów cynku, odporność korozyjna

 

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 480-485

Bibliogr. 12

 


Właściwości korozyjne kompozytu typu stop aluminium A359-SiC po wielokrotnym procesie przetopu

 

GROBELNY M.

KLASIK A.

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

 

Artykuł przedstawia wyniki badań mechanicznych oraz korozyjnych materiałów kompozytowych o osnowie stopu

aluminium zbrojonego dyspersyjnie cząstkami węglika krzemu SiC (10%, 20%, 30%) po wielokrotnym przetopie,

czyli po procesie recyklingu. Kompozyty o osnowie stopu aluminium zbrojone cząstkami SiC w przemyśle motoryzacyjnym przeznaczone są głównie do stosowania w układzie hamulcowym, jako kompozytowe tarcze lub bębny hamulcowe. Badania właściwości mechanicznych przeprowadzono podczas statycznej próby rozciągania, a odporności korozyjnej za pomocą badań woltamperometrycznych (rejestracja krzywych polaryzacji). Badane materiały

charakteryzują się zbliżoną odpornością korozyjną w środowisku zastosowanego elektrolitu (0,5 M Na2SO4, pH = 6).

Natomiast proces wielokrotnego przetopu powoduje stopniowe pogarszanie się charakterystyk mechanicznych.

Słowa kluczowe: odporność korozyjna, aluminium, materiały kompozytowe, wytrzymałość

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 486-488

Bibliogr. 4

 


Procesy korozyjne bezołowiowych stopów lutowniczych typu SnZn

 

GROBELNY M.

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

SOBCZAK N.

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Instytut Odlewnictwa, Kraków

 

Ze względu na właściwości ołowiu i jego związków, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego niezbędne jest wytwarzanie i poznanie właściwości nowych stopów lutowniczych nie zawierających w swoim składzie dodatków Pb. W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn oraz komercyjnego stopu Sn-Ag-Cu. Właściwości korozyjne określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych (krzywe polaryzacji) oraz widm impedancyjnych zarejestrowanych w roztworze Na2SO4 o stężeniu 0,5 M i o pH = 2.

Słowa kluczowe: odporność korozyjna, metody elektrochemiczne, lutowia bezołowiowe

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 488-490

Bibliogr.11

 


Struktura warstw wierzchnich obrobionych cieplno-chemicznie stali nierdzewnych i ich podatność na korozję lokalną

 

JAGIELSKA-WIADEREK K.

Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,

Politechnika Częstochowska

 

Obróbka cieplno-chemiczna stali nierdzewnych jest ważnym sposobem poprawy twardości i wytrzymałości ich powierzchni. Procesy te wprowadzają jednak zmiany strukturalne, które nie zawsze są korzystne z punktu widzenia ich

odporności na korozję. Badania potencjokinetyczne stali X6Cr13 wykonano w zakwaszonych (pH = 4) 0,5 M roztworach siarczanowych zawierających jony Cl- o stężeniu 0,5 M. Wykorzystując tzw. metodę postępującego ścieniania analizowano kolejne warstwy nawęglanych i węgloazotowanych stali posuwając się od zewnętrznej powierzchni w głąb materiału. Zastosowanie tego typu metody pozwoliło wykreślić głębokościowe profile wartości potencjałów nukleacji wżerów i repasywacji. Grubość powstałych warstw wierzchnich oceniano na podstawie spektrofotometrycznejanalizy zawartości węgla oraz mikrotwardości na przekroju poprzecznym obrobionego cieplno-chemicznie materiału.

Słowa kluczowe: korozja lokalna, profile głębokościowe, stal nierdzewna, węgloazotowanie, nawęglanie, złoże

fluidalne

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 491-494

Bibliogr. 19

 


Odporność korozyjna kompozytu na osnowie stopu magnezu AM50 umacnianego cząstkami SiC

 

KAMIENIAK K.

MALIK M.

Katedra Chemii, WIPMiFS, Politechnika Częstochowska

 

W pracy scharakteryzowano mikrostrukturę kompozytu na osnowie stopu magnezu AM50 zbrojonego cząstkami

SiC. Kompozyt zawierający 10% mas. SiC otrzymano na drodze odlewania grawitacyjnego. Porównano odporność

na korozję wytworzonego kompozytu z odpornością korozyjną materiału osnowy w środowisku 0,5 mol dm3 NaCl

nasyconego Mg(OH)2. Na podstawie pomiarów elektrochemicznych wykazano, że kompozyt AM50/10%SiC ulega

korozji z szybkością ok. 100-krotnie większą niż stop AM50. Pomiary szybkości wydzielania wodoru potwierdziły

wyniki badań elektrochemicznych.

Słowa kluczowe: kompozyty magnezowe, SiC, stop magnezu AM50, korozja kompozytów magnezowych.

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 495-498

Bibliogr. 16

 


Wpływ głębokiego wymrażania długookresowego na właściwości ochronne azotowanej stali X153CrMoV12

 

KAPUŚCIŃSKA A.

WACH P.

CISKI A.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

BURDYŃSKA S.

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 

Celem pracy jest zbadanie wpływu głębokiego wymrażania długookresowego (DCT) na odporność korozyjną azotowanej stali narzędziowej. Na stali X153CrMoV12 wytworzono warstwę azotowaną, składającą się ze strefy dyfuzyjnej o grubości około 110 mikrometrów i warstwy przypowierzchniowych azotków żelaza o grubości około 15–17 mikrometrów. Proces DCT nie spowodował istotnych zmian w grubości lub twardości strefy dyfuzyjnej lub przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza. Wymrożenie warstwy azotowanej spowodowało jednakże homogenizację warstwy przypowierzchniowej. Głębokie wymrażanie długookresowe stali azotowanej spowodowało wzrost właściwości ochronnych materiału zarówno w środowisku siarczanowym jak i chlorkowym.

Słowa kluczowe: obróbka cieplno-chemiczna, głębokie wymrażanie długookresowe, odporność korozyjna, azotowanie

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s. 499-501

Bibliogr. 9

 


Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego

 

KAPUŚCIŃSKA A.

KWIATKOWSKI L.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

BAŁKOWIEC A.

Materials Engineers Group Sp. z o.o.

LUTZE R.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

MICHALSKI J.

Materials Engineers Group Sp. z o.o.

TOMASSI P.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

 

W pracy zastosowano dwie technologie procesu utleniania anodowego dla stopu magnezu AZ61. Jedną z powłok

otrzymano z roztworu zawierającego SiO32-/F- drugą zaś z roztworu KOH/F-. Badania powierzchni przeprowadzone

metodą mikroskopową oraz rentgenowską ujawniły dwie różne struktury powłoki: o małej i dużej porowatości. Badania

korozyjne przeprowadzono stosując metodę spektroskopii impedancyjnej w roztworze siarczanowym. Mimo,

iż większą odpornością korozyjną odznaczała się powłoka otrzymana z roztworu zawierającego SiO32-/F-, to w początkowym etapie badań wyższą wartość impedancji zaobserwowano dla powłoki o większej porowatości (KOH/F-).

Przeprowadzone badania wskazują, że drobne pory równomiernie rozłożone na powierzchni wpływają na lepszy

efekt uszczelniania powłoki.

Słowa kluczowe: stopy Mg, utlenianie anodowe, korozja, mikrostruktura, uszczelnianie, badania impedancyjne

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.502-504

Bibliogr. 3

 


Wpływ bienkapsulacji proszków Nd(Fe,Co)B powłokami Ni-P na odporność korozyjną wiązanych magnesów

w środowisku sztucznej śliny i roztworze Ringera

 

KLIMECKA-TATAR D.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji

PAWŁOWSKA G.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,

Katedra Chemii

SZYMURA S.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

RADOMSKA K.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,

Katedra Chemii

 

Przeprowadzono badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd(Fe,Co)B powłokami NiP/żywica epoksydowa na zachowanie korozyjne uzyskiwanych w ten sposób magnesów wiązanych w środowisku płynów ustrojowych/ fizjologicznych. Materiałem do badań były magnesy kompozytowe wykonane z proszku Nd(Fe,Co)B, którego powierzchnia została pokryta warstwą Ni-P w czasie 5, 15 i 30-minutowej kąpieli w modyfikującym roztworze soli Ni(II). Dla oceny odporności korozyjnej materiału wiązanego wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji

w środowisku sztucznej śliny i roztworze Ringera. Badania korozyjne wykazały, że zastosowanie bienkapsulacji

przed procesem spajania ma korzystny wpływ na charakterystyki korozyjne materiału finalnego.

Słowa kluczowe: bienkapsulacja, magnesy wiązane, powłoki Ni-P, sztuczna ślina, roztwór Ringera

environments of artificial saliva and ringer solution

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.505-508

Bibliogr. 19

 


Anodowe roztwarzanie i odporność korozyjna stali wysokostopowych w płynie Ringera

 

 

KASPRZYK D.

STYPUŁA B.

AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa,

Katedra Chemii i Korozji Metali, Kraków

 

W pracy przeprowadzono badania odporności korozyjnej wysokostopowych austenitycznych stali komercyjnych

(S30403, S31603) i stali z podwyższoną zawartością krzemu (S32165) oraz stali dwufazowej austenityczno ferrytycznej, duplex (S32404), w płynie Ringera, przy temperaturze 37oC. Odporność korozyjną stali oceniono na podstawie potencjokinetycznej polaryzacji anodowej i analizy chemicznej ośrodka korozyjnego, przy użyciu spektroskopu adsorpcji atomowej (AAS) oraz analizy powierzchni stali za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM/EDS).

Słowa kluczowe: stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, płyn Ringera

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.508-510

Bibliogr. 8

 


Ocena odporności na utlenianie żeliwa wysokoaluminiowego

 

KOPYCIŃSKI D.

GILEWSKI R.

AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Głównym składnikiem strukturalnym w żeliwie wysokoaluminiowym jest eutektyczny i nadeutektyczny węglik Al4C3.

Dodatek Ti powoduje zanik nadeutektycznych wydzieleń węglika Al4C3 i wpływa na powstanie węglika tytanu.

Zwiększanie zawartości Ti w roztworze prowadzi do ciągłego zmniejszania się udziału Al4C3 w strukturze. Przy zawartości ok. 5% tytanu, węglik Al4C3 jest zastąpiony węglikiem tytanu. Taką strukturę cechuje wysoka odporność na

utlenianie otrzymanych materiałów, przewyższająca właściwości żeliwa i staliwa wysokochromowego.

Słowa kluczowe: żeliwo wysokoaluminiowe, oporność na utlenianie, TiC, Al4C3

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.511-513

Bibliogr. 9

 


Wpływ struktury żeliwa sferoidalnego na powłokę cynkową podczas metalizacji zanurzeniowej odlewów

 

KOPYCIŃSKI D.

GUZIK E.

SZCZĘSNYA.

AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Przeprowadzono badania kinetyki wzrostu powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-500-7. W celu ujednorodnienia osnowy metalowej próbek badawczych przeprowadzono

zabieg wyżarzania normalizującego oraz ferrytyzującego. W badaniach wykazano zróżnicowaną strukturę żeliwa

o różnym udziale powstałych faz. Następnie przeprowadzono zabieg cynkowania zanurzeniowego w temperaturze

450oC w taki sposób aby uchwycić kinetykę wzrostu powłoki cynkowej (czas zabiegu t wynosił od 60 do 600 sekund).

Wykonano estymację nieliniową wyznaczonej kinetyki wzrostu warstwy stopowej powłoki cynkowej i otrzymano równania wzrostu powłoki cynkowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że grubość powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewu o osnowie w 100% perlitycznej stanowi 50% grubości powłoki ukształtowanej na powierzchni w 100% ferrytycznej.

Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, żeliwo sferoidalne, powłoka cynkowa

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.513-515

Bibliogr. 12

 

 


Charakterystyka materiałów anodowych stosowanych w procesach elektrochemicznego wprowadzania inhibitorów korozji stali do betonu

 

KRÓLIKOWSKI A.

ŻUCHOWSKI P.

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

 

W procesach elektrochemicznego wprowadzania inhibitorów korozji stali do betonu są stosowane takie materiały

anodowe, jak grafit, stal austenityczna, aktywowany tytan i platyna. Zarejestrowano anodowe krzywe polaryzacji

wymienionych materiałów w roztworach symulującym skład anolitu w tych procesach. Analiza przebiegu tych

krzywych pozwoliła określić charakter zachodzących reakcji anodowych. Na tej podstawie oceniono przydatność

badanych materiałów anodowych do elektrochemicznego wprowadzania anionowego inhibitora korozji stali: jonów

azotanowych(III) do betonu.

Słowa kluczowe: żelbet, inhibitor anionowy, migracja, anoda

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.516-517

Bibliogr. 13

 


Charakterystyki polaryzacyjne stopu La2Ni8Co0,8Al0,2Mg wytworzonego z wykorzystaniem metody mechanicznego stapiania

 

KUKUŁA I.

BALA H.

Katedra Chemii, Wydz. IPMiFS, Politechnika Częstochowska

DRULIS H.

HACKEMER A.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

 

W pracy porównano charakterystyki polaryzacyjne otrzymanego metodą mechanicznego stapiania (MA) spiekanego,

wielofazowego materiału wodorochłonnego La2Ni8Co0,8Al0,2Mg z litym odnośnikiem - LaNi5 w środowisku 6M

KOH. Stop otrzymany metodą MA wykazuje o rząd wielkości większe szybkości procesów wydzielania wodoru i prądów w zakresie pasywnym w porównaniu do LaNi5. Silny postęp utleniania materiału w miarę polaryzacji anodowej

może wynikać z wielofazowości stopu, nieciągłości tworzących się warstw pasywnych i porowatości strukturalnej.

Zaproponowano nowy parametr określający zdolność stopu do efektywnej pasywacji - tzw. współczynnik narastania

warstwy pasywnej

Słowa kluczowe: materiały wodorochłonne, mechaniczne stapianie, charakterystyki polaryzacyjne, pasywacja

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.518-521

Bibliogr. 27

 


Charakterystyka właściwości korozyjnych nanokompozytowych warstw niklowych wytwarzanych metodą elektrochemiczną

 

KUCHARSKA B

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

TRZASKA M.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

 

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej warstw niklowych i kompozytowych Ni/PTFE, Ni/Si3N4,

Ni/PTFE/Si3N4 o nanokrystalicznej strukturze wywarzanych metodą elektrochemiczną na aluminiowym podłożu.

Metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) przeprowadzono analizę strukturalną wytworzonych warstw.

Badania właściwości korozyjnych warstw niklowych i kompozytowych realizowano elektrochemicznymi metodami

potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej. Wyznaczono charakterystyki prądowe j = f(E), gęstość prądu

korozyjnego, potencjały korozyjne oraz widma impedancyjne w postaci diagramów Nyquista i Bodego. Do interpretacji

widm impedancyjnych wyznaczono elektryczne obwody zastępcze oraz określono parametry ich elementów.

Słowa kluczowe: warstwy kompozytowe Ni/PTFE, Ni/PTFE/Si3N4, odporność korozyjna, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.522-524

Bibliogr. 8

 


Wpływ mikrostruktury na szybkość korozji niskostopowych stali z borem o podwyższonej odporności na zużycie ścierne

 

ŁĘTKOWSKA B.

DUDZIŃSKI W.

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska

KLAKOČAR-CIEPACZ M.

Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska

 

W artykule zostały przedstawione wyniki badań potencjostatycznych w środowisku 3% NaCl niskostopowej stali

z borem gatunku B27 w stanie dostarczenia oraz w wybranych stanach obróbki cieplnej. Określono wpływ mikrostruktury na szybkość korozji oraz zidentyfikowano zachodzące mechanizmy korozyjne.

Słowa kluczowe: niskostopowe stale z borem, szybkość korozji, obróbka cieplna, badania potencjostatyczne, mikrostruktura

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.525-527

Bibliogr. 4

 


Ocena własności ochronnych starzonych powłok silanowych na żelazie

 

 

OWCZAREK E.

ADAMCZYK L.

Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska

 

Silany organofunkcyjne są stosowane jako materiały podkładowe dla poprawiania adhezji i własności ochronnych

farb i lakierów na metalach. Ponadto związki te mogą inhibitować procesy korozyjne podłoża metalicznego. W niniejszej pracy dokonano oceny własności ochronnych starzonych w powietrzu cienkich powłok izobutylotrietoksysilanu (IBTES) wytworzonych na żelazie, w słabo zasadowych roztworach wodnych zawierających jako aniony: chlorki, węglany, kwaśne węglany i siarczany. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne żelaznego podłoża, a ich działanie ochronne poprawia się w miarę wydłużania czasu ich starzenia w powietrzu oraz po ekspozycji w roztworze zasadowym (NH3).

Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, żelazo Armco

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.528-530

Bibliogr. 17

 


Wpływ izolacji cząstek proszku RE-M-B na szybkość korozji materiałów wiązanych w zakwaszonym roztworze siarczanowym

 

PAWŁOWSKA G.

Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,

Politechnika Częstochowska

KLIMECKA-TATAR D.

Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

MAZIK A.

Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,

Politechnika Częstochowska

 

Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd(Fe,Co)B, powłokami typu Ni-P/żywica

epoksydowa i powłokami fosforan/żywica epoksydowa, na korozyjne zachowanie uzyskiwanych na ich bazie materiałów wiązanych w zakwaszonym środowisku siarczanowym. Powłoki Ni-P wytwarzano bezprądowo z wodnego

roztworu soli Ni(II) i pofosforynu sodu w czasie 5, 15 i 30 min. Powłoki fosforanowe otrzymano przez kondycjonowanie proszku w roztworach fosforanowych o pH = 3 i 7. Stwierdzono, że bienkapsulacja poprawia odporność korozyjną materiałów wiązanych, przy czym najkorzystniejsze efekty uzyskano w przypadku powłoki fosforanowej wytworzonej w zakwaszonym środowisku fosforanowym.

Słowa kluczowe: bienkapsulacja cząstek proszków RE-M-B, kinetyczne krzywe trawienia, powłoki Ni-P, powłoki

fosforanowe

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.531-533

Bibliogr. 26

 


Bezprądowa metalizacja włókien węglowych w roztworach o różnej temperaturze

 

SAŁACIŃSKA A.

KOZERA R.

BOCZKOWSKA A.

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

BIELIŃSKI J.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 

W pracy zostały przedstawione badania nad obniżeniem temperatury roztworu dla procesu bezprądowej metalizacji

wiązek włókien węglowych warstwami Ni-P, co pozwoliłoby na zastosowanie tych warunków w metalizacji tkanin

typu 2D i 3D. Bezprądowe osadzanie prowadzono z roztworów o pH 8,5, zawierających glicynę, siarczan niklu

i fosforan(I) sodu. Obniżano temperaturę procesu do 50oC zyskując w zastosowanych warunkach (czas metalizacji

15 min) mniejsze szybkości osadzania warstw Ni-P, korzystne w przypadku metalizacji tkanin. Mimo znacznego obniżenia szybkości osadzania otrzymano warstwy ciągłe o dobrej adhezji do podłoża i równomiernej grubości.

Słowa kluczowe: bezprądowe niklowanie, włókna węglowe, warstwy ochronne Ni-P

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.534-535

Bibliogr. 15

 


Badania morfologii i składu konwersyjnych powłok bezchromowych otrzymanych z kąpieli na bazie H2ZrF6 modyfikowanej dodatkiem 3-aminopropylotrietoksysilanu

 

WINIARSKI J.

SZCZYGIEŁ B.

Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska

 

Otrzymano powłoki konwersyjne oparte na cyrkonie. Powłoki osadzono na podłożu cynkowym z kąpieli zawierającej

m. in. H2ZrF6 oraz 3-aminopropylotrietoksysilan. Wyniki badań mikroskopowych wykazały, że są one homogeniczne,

mają strukturę porowatą, a wzrost czasu osadzania w zakresie od 20 s do 180 s nie powoduje zmian w morfologii.

Metodą XPS określono skład pierwiastkowy (obok Zr występują: O, C, Zn, F, Si, N) oraz związki chemiczne, z których

zbudowane są otrzymane powłoki.

Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, SEM, XPS

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.536-540

Bibliogr. 16

 


Odporność na korozję powłok bezchromowych otrzymanych z kąpieli na bazie H2ZrF6 modyfikowanej dodatkiem 3-aminopropylotrietoksysilanu

 

 

WINIARSKI J.

SZCZYGIEŁ B.

Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska

 

W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych powłok konwersyjnych zawierających cyrkon osadzonych na

podłożu cynkowym z kąpieli opartej na H2ZrF6 jako źródle cyrkonu oraz 3-aminopropylotrietoksysilanie. Zbadano

wpływ warunków osadzania powłok (temperatura kąpieli, czas osadzania) na ich odporność korozyjną. Za pomocą

pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych w 0,5 M NaCl i testów w komorze solnej wykazano, że otrzymane powłoki

wyraźnie podnoszą odporność na korozję stali ocynkowanej galwanicznie, a wydłużenie czasu osadzania powłok

poprawia ich właściwości ochronne. Najniższe wartości gęstości prądu korozji zmierzono dla próbek z powłokami

osadzonymi przez 20÷60 s z kąpieli o temperaturze 25°C.

Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.541-543

Bibliogr. 9

 


Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok stopowych Zn-Mn

 

WYKPIS K.

PANEK J.

BIERSKA-PIECH B.

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

 

Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Mn otrzymywano w kąpieli siarczanowo-cytrynianowej, w warunkach galwanostatycznych.

Określono morfologię powierzchni, skład fazowy, skład chemiczny oraz odporność korozyjną osadzonych

powłok. Stwierdzono, że właściwości powłok Zn-Mn zależą zarówno od warunków prądowych ich osadzania

jak i stężenia jonów Mn2+ w kąpieli galwanicznej. Przeprowadzone badania wykazały możliwość otrzymania elektrolitycznych powłok stopowych Zn-Mn, zawierających 0,2÷9% at. manganu. Spośród badanych powłok Zn-Mn,

najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka zawierająca 9% at. manganu, osadzona przy gęstości prądowej

j = 50 mA·cm-2 w kąpieli galwanicznej o wyższej zawartości jonów Mn2+ (0,9 M).

Słowa kluczowe: powłoki Zn-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna

 

2012

Vol.. 55, nr 11

s.544-545

Bibliogr. 8

 

Newsletter