Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2012

 
 
Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych na rurociągi podziemne z uwzględnieniem korozji przemiennoprądowej
BUDNIK K.
MACHCZYŃSKI W.
Politechnika Poznańska,
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Na odcinkach na których następuje zbliżenie tras rurociągów podziemnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych prądu przemiennego istnieje niebezpieczeństwo indukowania się w części stalowej rurociągu napięć przemiennych o wartościach, które mogą stanowić zagrożenie porażeniowe i korozyjne. Niebezpieczeństwo wzrasta wraz ze wzrostem wartości prądów roboczych napowietrznych linii elektroenergetycznych, stosowaniem coraz doskonalszych powłok izolacyjnych rurociągów i długości odcinków na jakich następuje zbliżenie tras obwodów ziemnopowrotnych. Istnieją programy komputerowe przeznaczone do analizy sprzężeń indukcyjnych w obwodach ziemnopowrotnych, które jednakże nie uwzględniają zjawiska korozji przemiennoprądowej w miejscu uszkodzenia powłoki izolacyjnej rurociągu. Co warte podkreślenia mechanizm korozji przemiennoprądowej, w szczególności konstrukcji stalowych umieszczonych w glebie, do chwili obecnej nie jest dobrze poznany. W artykule omówiono zagadnienie modelowania rurociągów podziemnych ze sprzężeniem indukcyjnym z uwzględnieniem korozji przemiennoprądowej części stalowej rurociągu narażonej na kontakt z elektrolitem glebowym. Przedstawiono schemat zastępczy dla korozji AC bazujący na równaniach Butlera-Volmera, podano parametry ich interpretację fizyczną i sposób wyznaczania wartości. Obliczenia wykonano w pakiecie Matlak-Simulink. W części graficznego interfejsu Simulink część liniową układu opisano przy pomocy współczynników równań stanu, korodujące ogniwo jako zjawisko nieliniowe dołączono w postaci odpowiednio zdefiniowanego sprzężenia zwrotnego. Określono wejścia układu (źródła) i wyjścia (potencjały i prądy). Na zakończenie przedstawiono uwagi końcowe i wnioski.
Słowa kluczowe: sprzężenie indukcyjne, rurociąg, korozja przemiennoprądowa, model symulacyjny, Simulink, obwód ziemnopowrotny
Ochrona katodowa – potencjały konstrukcji
FIEDOROWICZ M.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
W artykule dokonano przeglądu definicji i rodzajów potencjałów mierzonych w praktyce pomiarowej ochrony katodowej. Omówiono specyficzne cechy poszczególnych rodzajów potencjałów oraz przeprowadzono rozważania na temat charakteru wielkości wyznaczanej na podstawie równań dotyczących linii długiej o parametrach rozłożonych.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, potencjał, rurociąg
Zastosowanie techniki korozymetrii rezystancyjnej do monitorowania skuteczności ochrony katodowej
JANKOWSKI J.
SOKÓLSKI W.
HOFFMANN A.
SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Gdańsk
Przedstawiono blisko 20-letnie doświadczenia firmy CORRPOL w zakresie stosowania techniki rezystancji elektrycznej do określania skuteczności ochrony katodowej. Przedyskutowano wybrane przypadki monitorowania korozji stalowych konstrukcji podziemnych (rurociągów i zbiorników) zarówno chronionych katodowo, jak i niechronionych przed korozją.
Słowa kluczowe: korozymetria rezystancyjna, ochrona katodowa, monitorowanie korozji, skuteczność
 
Ochrona przed korozją w praktyce - Skutki błędnych projektów i niefachowego wykonawstwa ochrony katodowej zakopanych konstrukcji metalowych
SOKÓLSKI W.
SPZP CORRPOL Gdańsk
Ochrona katodowa, technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych dość skomplikowana i bardzo specjalistyczna, jest źródłem różnego rodzaju błędów w fazie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji ochrony katodowej, zazwyczaj popełnianych przez niedostatecznie wykształcony i mało doświadczony personel techniczny. Przedstawiono typowe błędy i przykłady złego wykonawstwa, które w następstwie rzutują na brak uzyskiwania oczekiwanego efektu ochrony przeciwkorozyjnej oraz nadmierne koszty inwestycyjne. Ponieważ zabezpieczane powierzchnie zazwyczaj są niewidoczne i trudne do bezpośredniej oceny skuteczności działania, skutkiem tych błędów jest także demonstrowane przez inwestorów ograniczone zaufanie do technologii ochrony katodowej.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, projektowanie, wykonawstwo, błędy
Ochrona przed korozją - w praktyce Badanie jakości anod magnezowych wg normy PN-EN 12438
SANECKI P.T.
SKITAŁ P.M
Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
PUDŁOWSKI Z.
EZAL, Zaczernie k./ Rzeszowa
Wdrożono i przetestowano procedurę badania jakości anod magnezowych zgodnie z normą PN-EN 12438 oraz zastosowano ją do komercyjnie wytwarzanych anod magnezowych. Przedyskutowano istotne szczegóły dotyczące stanowiska pomiarowego i jego wyposażenia oraz wiarygodnego pomiaru.
Słowa kluczowe: ochrona protektorowa przed korozją, anody magnezowe, testy elektrochemiczne; stopy magnezu
Ochrona przed korozją w praktyce - Ochrona korozyjna obiektów morskich – przegląd problemów
KANIAK T.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Ostrowski Wojciech Usługi Konsultingowe, Handel
GRACZYK T.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Omówiono problematykę związaną z korozją obiektów morskich, takich jak statki, platformy, nabrzeża. Skupiono się jedynie na problematyce ochrony za pomocą anod galwanicznych i aktywnej ochrony katodowej. Rozpoznano najważniejsze problemy dotyczące ochrony przed korozją dla w/w obiektów oraz omówiono sposoby realizacji ochrony korozyjnej.
Słowa kluczowe: korozja, statek, ochrona katodowa, anody galwaniczne, ochrona katodowa, monitoring

Newsletter