Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 06/2012

 
 
Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami poddanych działaniu mikroorganizmów
FIERTAK M.
STANASZEK-TOMAL E.
Politechnika Krakowska, Katedra Technologii
Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli
W artykule przedstawiono wpływ dodatku polimerów do zapraw z CEMI na ich trwałość w warunkach działania osadu czynnego oczyszczalni ścieków. Oceniono zmiany szczelności badanych tworzyw w wyniku działania środowiska zawierającego 108÷109mikroorganizmów w 1 ml osadu. Prezentowane wyniki badań wykazały duże zmiany szczelności tworzyw w szczególności w zaprawach modyfikowanych akrylami i polisiloksanami. Działanie osadu czynnego wywołało dwa przeciwstawne procesy: rozszczelnianie struktury oraz deponowanie w powstałych nieszczelnościach etringitu i węglanu wapnia.
Słowa kluczowe: osad czynny, tworzywa cementowe, modyfikator polimerowy, biodeterioracja
Powłoki cynkowe ogniowe w infrastrukturze miejskiej i drogowej
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, OZ Gliwice
KOMOROWSKI L.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Powłoki cynkowe ogniowe są powszechnie stosowane w infrastrukturze miejskiej i drogowej jako samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne lub w systemie duplex. W obu zastosowaniach zdarzają się przypadki obniżenia trwałości zabezpieczenia w stosunku do oczekiwań oraz problemy z adhezją międzypowłokową w systemach duplex. Pokazano przykłady takich zniszczeń powłok i, dla wybranych przypadków, przyczyny ich występowania. Nie zawsze jednak przyczyna zniszczeń jest łatwa do stwierdzenia. Dlatego podjęto badania podstawowe w celu znalezienie zależności pomiędzy składem i budową powłoki cynkowej a jej właściwościami antykorozyjnymi w obu systemach zabezpieczeń. Przedstawiono pierwsze wyniki tych badań.
Słowa kluczowe: powłoki cynkowe ogniowe, morfologia, odporność na korozję
Wpływ pola elektrycznego na skuteczność inhibicji korozji stali w skarbonatyzowanym betonie przez azotan(III) wapnia
KUZIAK J.
Politechnika Warszawska,
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
GBUR K.
KRÓLIKOWSKI A.
Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
KUŚ S.
Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Analitycznej
GARBACZ A.
Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Przeprowadzono badania inhibicji korozji stali w skarbonatyzowanej membranie z zaczynu cementowego, stosując elektrochemiczne wprowadzanie jonów azotanowych(III), przy gęstości prądu na anodzie 0,2 A/m2. Stwierdzono niemal 100-krotne przyspieszenie transportu NO2-. Skuteczność inhibicji korozji stali w tych warunkach wyniosła ok. 94%. W przestrzeni anodowej obserwowano spadek wartości pH roztworu oraz utlenianie NO2-. Ponadto stwierdzono nierównomierne zniszczenia korozyjne stali zbrojeniowej na skutek prądów błądzących.
Słowa kluczowe: korozja stali, beton, karbonatyzacja, inhibitor korozji, pole elektryczne, azotan(III) wapnia
 
Poszukiwanie nowych inhibitorów korozji stali zbrojeniowej w betonie skażonym jonami chlorkowymi
MAGDALENA KLAKOČAR-CIEPACZ
AGNIESZKA SIERADZAN
PIOTR FALEWICZ
Instytut Technologii Nieorganicznej
i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska
W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych stali zbrojeniowej w roztworze symulującym ciecz porową betonu skażonego jonami chlorkowymi z dodatkiem wyselekcjonowanych związków organicznych (kwasów dialkiloaminoetylofosfi nowych lub bis(dialkiloaminometylo)fosfi nowych), jako potencjalnych nowych nietoksycznych inhibitorów migrujących.
Słowa kluczowe: stal, żelbet, inhibitory korozji, badania potencjodynamiczne
Symulacja numeryczna wpływu korozji chemicznej betonu na nośność elementów żelbetowych
ZABORSKI A.
Politechnika Krakowska, Zakład Wytrzymałości Materiałów
W pracy przedstawiono model numerycznego opisu destrukcji elementów żelbetowych, spowodowanej łącznym działaniem korozji chemicznej i obciążenia. Szczególną uwagę zwrócono na modelowanie sprzężonych przepływów dyfuzyjnych za pomocą automatów komórkowych typu Neumanna i Moore'a. Degradacja przekroju została opisana skalarnym parametrem uszkodzenia uwzględniającym różne mechanizmy zniszczenia: kruchy, plastyczny i chemiczny. Za pomocą serii numerycznych testów dotyczących doraźnego zniszczenia przekroju żelbetowego określono spadek w czasie jego nośności rezydualnej.
Słowa kluczowe: ośrodek wieloskładnikowy, korozja betonu, kontynualna mechanika uszkodzeń, automaty komórkowe, nośność przekroju żelbetowego
Zmienność szybkości korozji zbrojenia w betonie przy stałych warunkach termiczno-wilgotnościowych
JAŚNIOK T.
JAŚNIOK M.
Politechnika Śląska,
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Szybkość korozji zbrojenia w konstrukcjach poddanych wpływom czynników atmosferycznych jest zmienna w czasie. Dotychczasowe próby modelowania tego parametru w funkcji temperatury i wilgotności powietrza oraz zawartości jonów chlorkowych w betonie uwzględniały wszystkie te czynniki jednocześnie [1–3]. Takie podejście może powodować pewne nieprawidłowości w interpretacji wyników badań. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy zmienności szybkości korozji prętów zbrojeniowych wraz z parametrami determinującymi jej wartość przy stałej wilgotności i temperaturze betonu otaczającego zbrojenie w początkowym stadium korozji.
Słowa kluczowe: beton, stal zbrojeniowa, badania korozji zbrojenia, pomiar oporu polaryzacji, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
Stężenie chlorków w betonie a zagrożenie korozją zbrojenia
WOYCIECHOWSKI P.
KUZIAK J.
Politechnika Warszawska,
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
KRÓLIKOWSKI A.
Politechnika Warszawska, Katedra Chemii
Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
Przedmiotem referatu jest przegląd światowych wymagań normowych dotyczących dopuszczalnego stężenia chlorków w elementach żelbetowych i sprężonych, z uwzględnieniem innych czynników. Rozważono czynniki decydujące o wartości krytycznego stężenia chlorków wystarczającej do zainicjowania korozji stali. Przedstawiono porównanie wyników badań dotyczących krytycznego stężenia chlorków inicjującego korozję z dopuszczalnymi wartościami normowymi.
Słowa kluczowe: trwałość, korozja wżerowa, żelbet, chlorki

 

Newsletter