Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 04/2012

 

 
Badania odporności korozyjnej powłok stopowych cynk-kobalt metodą NSS
MACIEJ A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
NAWRAT G.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
PIOTROWSKI J.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
KRZĄKAŁA A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw,
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
STÓJ J.
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
CWAJNA J.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki,
Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia właściwości antykorozyjnych galwanicznych powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym. Badania odporności korozyjnej tych powłok przeprowadzono w komorze solnej metodą NSS (neutral salt spray). Na ich podstawie stwierdzono, że spośród badanych powłok monolitycznych najlepsze właściwości antykorozyjne wykazuje powłoka otrzymywana w neutralnej kąpieli o większej zawartości kobaltu (0,04 mol/dm3). Natomiast powłoki wielowarstwowe osadzane w tej samej kąpieli charakteryzują się znacznie lepszą odpornością korozyjną, porównywalną do powłok cynk-nikiel oraz powłok kadmowych.
Słowa kluczowe: cynk-kobalt, wielowarstwowa powłoka stopowa, komora solna, metoda NSS
Korozja i pasywacja stali 316L po niskotemperaturowym plazmowym nawęglaniu
FLIS-KABULSKA I.
e-mail: ifl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

SUN Y.
De Montfort University, Leicester, UK

FLIS J.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Niskotemperaturowe plazmowe nawęglanie stali kwasoodpornych stosowane jest w celu polepszenia własności tribologicznych i odporności na korozję. Badano stal austenityczną 316L bez nawęglania i po nawęglaniu w atmosferze CH4/H2 w temperaturze 470 oC w ciągu 15 godz., które wytwarzało warstwę wierzchnią z przesyconym roztworem węgla w austenicie (6,6 % at. C). W roztworze 0,1 M Na2SO4 + 0,4 M NaCl, pH 3,0, stal bez nawęglania podlegała korozji wżerowej, natomiast stal po nawęglaniu była całkowicie odporna na korozję lokalną i wykazywała zwiększoną odporność na korozję ogólną. Pomiary szybkozmiennych przebiegów prądowych po nałożeniu polaryzacji anodowej wskazywały, że stal po nawęglaniu pasywuje się szybciej w obszarze aktywnym, ale wolniej w obszarze pasywnym. Na podstawie zwiększonych prądów katodowej redukcji wnioskowano, że na stali po nawęglaniu tworzyły się produkty tlenkowe (głównie magnetyt) w większych ilościach niż na stali bez nawęglania. Zaproponowano, że zwiększona odporność na korozję stali nawęglonej wynika głównie z powstawania ochronnej warstwy magnetytu.
Słowa kluczowe: nawęglanie, stal kwasoodporna, korozja, pasywacja
Ocena odporności korozyjnej w roztworze sztucznej śliny materiału Nd10Fe84B6 wytwarzanego metodą mechanicznej syntezy
KLIMECKA-TATAR D.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Częstochowska

PAWŁOWSKA G.
e-mail: pawlow@ wip.pcz.pl
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska
W pracy zbadano wpływ czasu mielenia stopu Nd10Fe84B6 na odporność korozyjną magnesów neodymowych w środowisku imitującym środowisko jamy ustnej. Dokonano analizy struktury magnesu na bazie proszku Nd10Fe84B6 po 10, 48 i 90-godzinnym procesie mechanicznej syntezy. Na podstawie badań rentgenografi cznych zidentyfi kowano fazy występujące w strukturze magnesu. Stwierdzono, że prócz podstawowej fazy ferromagnetycznej Nd2Fe14B występują również dwie fazy magnetycznie miękkie, faza Feα oraz faza Nd2Fe17. Oceny odporności korozyjnej magnesów dokonano na podstawie potencjokinetycznych krzywych polaryzacji w roztworze sztucznej śliny. Badania korozyjne wykazały, że wydłużony proces mechanicznej syntezy (90 h) i związane z nim rozdrobnienie struktury spowalnia szybkość korozji magnesów.
Słowa kluczowe: materiały magnetyczne, mechaniczna synteza, krzywe polaryzacji, odporność korozyjna, sztuczna ślina
Naturalne inhibitory korozji miedzi i mosiądzu w miękkich wodach zawierających chlorki
DRELA I
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
FALEWICZ P.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
STOKŁOSA J.
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Przedstawiono wyniki badań korozyjnych, prowadzonych metodą potencjodynamiczną, dla miedzi i mosiądzu w wodzie zawierającej 5 g/dm3 NaCl oraz wybrane naturalne związki organiczne. Jako potencjalne inhibitory korozji dla miedzi i mosiądzu badano adeninę, teofi linę i inozynę. Stwierdzono, że skuteczność ochrony miedzi przed korozją może osiągać wartość 70%, przy stężeniu adeniny w wodzie na poziomie 100–150 mg/dm3. Dobrą ochronę przed korozją mosiądzu zapewnia teofi lina (skuteczność ochronna ponad 70% przy stężeniu w wodzie 50 mg/dm3) oraz adenina (skuteczność ochronna ok. 70% przy stężeniu 100 mg/dm3). Wszystkie trzy badane związki wykazują inhibitowanie głównie katodowych procesów korozyjnych miedzi i mosiądzu.
Słowa kluczowe: metoda potencjodynamiczna, prąd korozyjny, potencjał korozyjny, teofi lina, adenina, inozyna
Odporność korozyjna niskotarciowych, nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti, MoS2(Ti,W) wytworzonych na stopie tytanu Ti6Al4V metodą rozpylania magnetronowego
GROBELNY M.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
DYTKOWICZ B.
RUDNIK D.
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

NOLBRZAK P.
WŁODARCZYK K.
MAKÓWKA M.
PAWLAK W.
Instytut Inżynierii Materiałowej,
Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Łódź
W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti oraz MoS2(Ti, W) otrzymywanych metodą rozpylania magnetronowego. Powłoki zostały wytworzone na stopie tytanu Ti-6Al-4V, utwardzonym dyfuzyjnie międzywęzłowymi atomami tlenu do twardości powierzchniowej ok. 33 HRC. Właściwości korozyjne badanych materiałów oszacowano na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych, które zarejestrowano w środowisku 0,5 M NaCl oraz w 0,5 M Na2SO4. W pracy również przedstawiono wyniki badań wykonanych techniką elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Określono średni współczynnik tarcia oraz współczynnik odporności na zużycie oraz klasę adhezji metodą Daimler- Benz.
Słowa kluczowe: odporność korozyjna, nanokompozyty, metody elektrochemiczne, właściwości tribologiczne, rozpylanie magnetronowe
Odporność korozyjna spoin wykonanych na stopach magnezu: WE43, MSR-B, ZRE1
PRZELIORZ R.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ADAMIEC J.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
KIERZEK A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Politechnika Śląska, Katowice
Zbadano kinetykę utleniania spoin wytworzonych na stopach magnezu WE43, MSR-B, ZRE1. Badania prowadzono metodą termograwimetryczną w temperaturze 450oC, w atmosferze tlenu. Morfologię i skład fazowy produktów reakcji badano przy użyciu mikroskopu elektronowego (SEM) oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Stwierdzono, że dobrą odporność na utlenianie wykazuje spoina na stopie WE43. Jest to wynikiem utworzenia się na powierzchni warstwy tlenku (YNd)2O3.
Słowa kluczowe: stopy magnezu, spawanie, odporność korozyjna
Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w roztworach symulujących beton o różnym stopniu karbonatyzacji
KRÓLIKOWSKI A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

WARDZIŃSKA D.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa

KUZIAK J.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
Przeprowadzono badania inhibitowania korozji stali przez azotan(III) wapnia w roztworach symulujących ciecz w porach betonu o różnym stopniu karbonatyzacji. Wykonano pomiary w warunkach inicjacji korozji stali (inhibitor dodany do roztworu przed ekspozycją stali) i w warunkach rozwiniętej korozji stali (inhibitor dodany po długiej ekspozycji stali w roztworze, prowadzącej do rozwoju korozji). Na podstawie pomiarów impedancyjnych i analizy krzywych polaryzacji określono skuteczność inhibitowania korozji stali. Stwierdzono, że azotan(III) wapnia wykazuje dużą skuteczność inhibitowania inicjacji korozji stali w roztworach symulujących skarbonatyzowany beton, nawet przy spadku pH do 8. W przypadku rozwiniętej korozji stali, ten inhibitor jest mniej skuteczny i konieczne są wyższe jego stężenia.
Słowa kluczowe: stal, beton, karbonatyzacja, korozja, inhibicja, azotan(III) wapnia, spektroskopia impedancyjna
Ocena trwałości powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych
ĆWIEK J.
e-mail: janusz.cwiek@polsl.p
Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,
Politechnika Śląska, Gliwice
W artykule przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych pracujących na rurach ekranowych w kotłach pyłowych niskoemisyjnych. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni-30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Oceniono trwałość powłok po jednym i dwóch latach eksploatacji w warunkach bezpośredniego oddziaływania płomienia i spalin, oraz erozyjnego oddziaływania strumienia powietrza ze zdmuchiwacza. Stwierdzono, że badane powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni ogrzewanej rur ekranowych przed korozją płomieniową, w tym siarkową, w warunkach spalania podstechiometrycznego. Trwałość powłok wynosi od jednego do dwóch lat eksploatacji kotła.
Słowa kluczowe: kotły niskoemisyjne, korozja płomieniowa, korozja siarkowa, powłoki ochronne, natryskiwanie cieplne
Wpływ dodatku popiołu wapiennego na ochronne właściwości betonu względem zbrojenia
DOMAGAŁA K.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ŚLIWKA A.
.e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ZYBURA A
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska, Gliwice
Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony zbrojenia przed korozją betonem z dodatkiem popiołów wapiennych powstałych ze spalania węgla brunatnego w elektrowni Bełchatów. Badania wykonano dwiema niezależnymi metodami polaryzacyjnymi – metodą potencjodynamiczną w zatężonych wyciągach wodnych z rozdrobnionego betonu oraz stosując pomiar potencjostatyczny na wkładkach zbrojeniowych zabetonowanych w walcowych próbkach zgodnie z normąPN-EN 480-14. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi analogicznie na próbkach z betonu referencyjnego bez dodatków oraz z kryteriami ujmującymi graniczne wartości parametrów procesu elektrochemicznego. Wykazano, że beton zawierający 15%, 30% i 50% popiołu wapiennego w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją.
Słowa kluczowe: dodatek do betonu, popiół wapienny, ochrona zbrojenia przed korozją, badania polaryzacyjne
Elektrosorpcja wodoru przez stopy na bazie LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2
ADAMCZYK L.
GIZA K.
e-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
DRULIS H.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
BALA H.
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
HACKEMER A.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki stopów typu LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2 w środowisku 6M KOH z zastosowaniem galwanostatycznych pomiarów ładowania/rozładowania. Podstawianie Co, Mn lub Al indem w badanych stopach prowadzi do obniżenia zarówno gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, jak i pojemności prądowej elektrod.
Słowa kluczowe: stopy do absorpcji wodoru; pojemność rozładowania; gęstość prądu wymiany
Wykorzystanie spektroskopii impedancyjnej do oceny wykładzin gumowych stosowanych w instalacjach odsiarczania spalin
MASALSKI J.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
DRELA I.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

PIASECKI T.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..
NITSCH K.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

SZCZYGIEŁ B.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Zmierzono widma impedancyjne próbek trzech nowych nieużywanych wykładzin gumowych oraz trzech próbek wykładzin pobranych ze skrubera po kilkunastu latach ekspozycji. Wykorzystano szereg elektrycznych obwodów równoważnych, aby jak najlepiej dopasować widma generowane przez te obwody do danych eksperymentalnych. Spośród wszystkich badanych materiałów najlepsze właściwości barierowe wykazuje samowulkanizująca się miękka wykładzina gumowa na bazie kauczuku bromobutylowego, oznaczana dalej jako GBB. Zachowanie tego materiału przypomina zachowanie kondensatora rzeczywistego z niskim tangensem strat. Próbki gum eksponowane w skruberze zachowały dobre właściwości ochronne, mimo długotrwałego narażenia na agresywne środowisko. Ich właściwości nie są gorsze niż nowych nieużywanych materiałów: wulkanizowanej miękkiej gumy dwuwarstwowej na bazie kauczuku chlorobutylowego (GCB) i samowulkanizującej się miękkiej wykładziny gumowej na bazie chloroprenu (GCP).
Słowa kluczowe: wykładziny gumowe, spektroskopia impedancyjna, instalacje odsiarczania spalin
Degradacja warstw typu NiCrAlYw warunkach utleniania
MOSKAL G.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Katedra Nauki o Materiałach,
Politechnika Śląska, Katowice
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące utleniania izotermicznego warstwy typu NiCrAlY w temperaturze 1100°C. Celem badań było określenie różnic w morfologii strefy tlenków w zależności od ich lokalizacji. Przeprowadzone badania wykazały, że tlenki zlokalizowane w obszarze dna profi lu chropowatości charakteryzują się zwartą budową i dobrą przyczepnością do podłoża, a zwłaszcza mniejszą grubością w porównaniu do tlenków zlokalizowanych na wierzchołkach profi lu chropowatości warstwy podkładowej NiCrAlY. Inny jest również ich skład fazowy. W pierwszym przypadku dominuje tlenek aluminium, natomiast w drugim obecne są również tlenki złożone o sieci typu spineli.
Słowa kluczowe: utlenianie, degradacja, warstwy NiCrAlY
 
 

Newsletter