Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2012

Wpływ wody na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl »
Badanie korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej typu Crofer 22APU w atmosferach zawierających parę wodną »
Korozja w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlCu4Mg1 w roztworze chlorku sodu »
Porównanie trwałości systemu powłokowego nałożonego na podłoże stalowe czyste i zanieczyszczone »
Wpływ elektrochemicznego nasycania wodorem na strukturę fazy międzymetalicznej Fe-50% at. Al. »
Wpływ wybranej zasady Schiffa na korozję stali austenitycznej w środowisku chlorków »
Odporność korozyjna fazy międzymetalicznej FeAl na działanie obojętnej mgły solnej»
Metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. »
Korozja stali konstrukcyjnej P5 w wodzie termalnej »
Anodowe właściwości żelaza w etanolowych i n-propanolowych roztworach elektrolitów »
Monitorowanie korozji w strefach zagrożonych wybuchem, na przykładzie korozji zbiorników solanki na platformie wiertniczej »
Wykorzystanie wirującej elektrody w badaniach wydzielania wodoru na porowatej elektrodzie niklowej »
Struktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl »
Degradacja wykładzin organicznych w instalacjach odsiarczania spalin »
Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną elektrolitycznych powłok Ni-W »
Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjnąpowłok stopowych Zn-Ni-P-W »
Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/Sic w roztworze Ringera »
 
Wpływ wody na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl
HAJOS M.
STYPUŁA B.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali

GÓRNY M.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Wydział Odlewnictwa,
Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopię UV-vis, skaningowy mikroskop elektronowy SEM/EDS oraz dyfrakcję rentgenowską XRD.
Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki
Badanie korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej typu Crofer 22APU w atmosferach zawierających parę wodną
CHMURA E.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ŻUREK Z.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
JAROŃ A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Politechnika Krakowska, Kraków
W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania się stali ferrytycznej typu Crofer 22 APU w atmosferach powietrza i argonu zawierających parę wodną w wysokich temperaturach. Badano wpływ zawartości pary wodnej na kinetykę utleniania w temp. 800°C, czyli w temperaturze pracy ogniw typu SOFC. Zawartość pary wodnej mieściła się w przedziale 1–100%. Całkowity czas ekspozycji wynosił 100 h. Skład chemiczny i fazowy utworzonych zgorzelin był badany przy użyciu XRD i SEM/EDS. Stwierdzono, że głównym składnikiem zgorzelin był Cr2O3 i MnCr2O3. Szybkość utleniania stali Crofer 22 APU zależy od zawartości pary wodnej w atmosferze w temp. 800°C. Skład chemiczny i fazowy praktycznie we wszystkich badanych atmosferach był ten sam.
Słowa kluczowe: SOFC, Crofer 22 APU, utlenianie, para H2O
Korozja w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlCu4Mg1 w roztworze chlorku sodu
SZKLARZ Z.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
KRAWIEC H.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego w mikroobszarach stopu AlCu4Mg1. Pomiary dotyczyły wpływu mikrostruktury na odporność korozyjną stopu. Środowiskiem w jakim badano zachowanie korozyjne materiału był 0,1M wodny roztwór chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Mikroobszary zawierające wydzielenia typu P1 (Al2Cu) wykazują katodowy charakter oraz wyższą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do mikroobszarów gdzie znajdowały się wydzielenia typu P2 (Al-Si-Mn-Fe-Cu) oraz sama osnowa. Technika lokalnego mikroogniwa pozwoliła także z dużą rozdzielczością określić różnice w zachowaniu samej osnowy, która ma heterogeniczną budowę. Za pomocą mikroelektrod udało się także potwierdzić, że w obszarach anodowych wartość pH jest niższa niż w obszarach katodowych.
Słowa kluczowe: stopy aluminium, mikroelektrody, korozja lokalna
Porównanie trwałości systemu powłokowego nałożonego na podłoże stalowe czyste i zanieczyszczone
MISZCZYK A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Czystość podłoża przed nałożeniem powłok organicznych ma fundamentalne znaczenie dla ochrony metalu przed korozją. W praktycznych warunkach przyjmuje się określone, graniczne wartości ilości zanieczyszczeń jako akceptowalne. Celem pracy było zbadanie i porównanie jak wpływa na trwałość ochrony niewielkie przekroczenie dopuszczalnych wymagań lub warunków przygotowania podłoża. Przeprowadzono badania trwałości epoksydowego systemu powłokowego o grubości ok. 160 μm nałożonego na podłoże stalowe oczyszczone za pomocą obróbki strumieniowo ściernej do stanu Sa 2½, obróbką mechaniczną do stanu St3 oraz gdy podłoże po obróbce strumieniowo ściernej zostało zanieczyszczone pyłem, wilgocią, solami rozpuszczalnymi w wodzie przy niewielkim przekroczeniu granicznych, dopuszczalnych wymagań. Ocenę przeprowadzono wykorzystując badania impedancyjne prowadzone w okresie 1 roku.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, powłoki organiczne, kontrola jakości, zanieczyszczenia powierzchni
Wpływ elektrochemicznego nasycania wodorem na strukturę fazy międzymetalicznej Fe-50% at. Al.
ŁOSIEWICZ B.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
STĘPIEŃ K.
POPCZYK M.
Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice
Praca dotyczy badań wpływu wodoru na strukturę uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl rejestrowanego zmianami natężeń linii dyfrakcyjnych na dyfraktogramach. Materiał badań otrzymano metodą metalurgii próżniowej. Zamieszczono zamierzony skład fazy Fe-50% at. Al oraz skład fazy po analizie chemicznej. Stwierdzono, że nasycanie wodorem fazy Fe-50% at. Al powoduje zmianę natężenia linii dyfrakcyjnych, co prawdopodobnie związane jest ze zmniejszeniem stopnia uporządkowania struktury. Próbki po sezonowaniu przez 72 h zachowują efekt nasycenia wodorem. Po zeszlifowaniu 0,2 mm grubości próbki nasycanej wodorem przez 3, 6, 12, 16 i 48 h nie następuje powrót do stanu wyjściowego, co dowodzi, że wodór wnika w głąb materiału. Faza Fe-50 at. % Al nasycana wodorem i przetrzymywana w ciekłym azocie oraz po sezonowaniu przez 508 h zachowują efekt nasycania wodorem.
Słowa kluczowe: faza międzymetaliczna, Fe-50% at. Al, struktura B2, efekt nasycania wodorem
Wpływ wybranej zasady Schiffa na korozję stali austenitycznej w środowisku chlorków
TRELA J.
SCENDO M.
Instytut Chemii,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Badano wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny (CBAA) na korozję stali austenitycznej, X5CrNi18-10 w kwaśnych roztworach chlorków stosując metody elektrochemiczne. Wydajność inhibitowania korozji stali wzrastała w miarę wzrostu stężenia CBAA i temperatury. CBAA działał jako inhibitor mieszany. Adsorpcja N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na powierzchni stali przebiegała zgodnie z izotermą Langmuira w całym zakresie temperatur. Wyznaczone zostały i przedyskutowane kinetyczne i termodynamiczne parametry korozji stali, X5CrNi18-10 i adsorpcji CBAA. Zaproponowano chemiczno-fi zyczny model adsorpcji inhibitora na powierzchni stali.
Słowa kluczowe: stal austenityczna, N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloanilina, wydajność inhibitowania, chemisorpcja
Odporność korozyjna fazy międzymetalicznej FeAl na działanie obojętnej mgły solnej
ŁOSIEWICZ B.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
JULIAKUBISZTAL J.
KAROL STĘPIEŃ K.
MAGDALENA POPCZYK M.
MARLENA FREITAG M.
Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl o różnej zawartości Al (37, 40, 43, 46, 50 %at.) na działanie obojętnej mgły solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2007. Przeprowadzono walidację zastosowanej metody badawczej przy użyciu próbek odniesienia ze stali CR4 zgodnie z normą ISO 3574. Produkty korozji usuwano po 48 h ekspozycji za pomocą czyszczenia mechanicznego oraz chemicznego, a następnie określano szybkość ubytku masy próbek na jednostkę powierzchni. Zamieszczono dyskusję źródeł niepewności pomiarowej. Charakterystykę badanej fazy przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości Al w badanej fazie wzrasta jej odporność na działanie obojętnej mgły solnej. Sugerowaną przyczyną takich zmian jest obecność na powierzchni Al2O3 o silnych własnościach barierowych.
Słowa kluczowe: faza międzymetaliczna, FeAl, obojętna mgła solna, odporność korozyjna, stal CR4
Metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
ŻAKOWKI K
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
DAROWICKI K.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
BRODNICKI T.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Omówiono stosowane w praktyce metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na rurociągach podziemnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów wraz z analizą zagrożenia korozją elektrolityczną, które wykonano podczas diagnostyki stalowej dystrybucyjnej sieci gazowej eksploatowanej przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
Słowa kluczowe: prądy błądzące, interferencje, ochrona katodowa, gazociągi
Korozja stali konstrukcyjnej P5 w wodzie termalnej
ŁUKASZCZYK A.
MAZURKIEWICZ B.
SOLARSKI W.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków, Wydział Odlewnictwa,
Katedra Chemii i Korozji Metali

KALANDYK B.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Wydział Odlewnictwa,
Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

BANAŚ J.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali
Przeprowadzono badania właściwości elektrochemicznych stopów Fe-5%Cr w 0,1 M Na2SO4 oraz w wodzie termalnej pochodzącej z odwiertu Bańska IG–1 (Geotermia Podhalańska S.A.). Celem tych badań było poznanie mechanizmu tworzenia warstewki produktów korozji odpowiedzialnych za stosunkowo dobrą odporność korozyjną stali/staliwa P5 w wodach termalnych o średniej mineralizacji i o temperaturze do 100oC. Przedstawiono mechanizm i kinetykę tworzenia anodowej warstewki produktów korozji na powierzchni stopu Fe-5%Cr oraz staliwa P5.
Słowa kluczowe: stal P5, stop Fe-5%Cr, właściwości anodowe, korozja, woda termalna, obróbka cieplna
Anodowe właściwości żelaza w etanolowych i n-propanolowych roztworach elektrolitów
STAROWICZ M.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.,

BANAŚ J.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków, Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali
Prezentowana praca przedstawia badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu w alkoholu etylowym i propanolu. Badania były prowadzone przy zastosowaniu woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek chlorku litu ogranicza zakres pasywny do potencjału stabilności jonów Fe(II).
Słowa kluczowe: żelazo, alkohol, anodowe rozpuszczanie
Monitorowanie korozji w strefach zagrożonych wybuchem, na przykładzie korozji zbiorników solanki na platformie wiertniczej
ORLIKOWSKI J.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.:

Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk
W pracy przedstawiono specyfi kę budowy automatycznego systemu monitorowania korozji w strefi e przeciwwybuchowej. Omówiono wymagania prawne budowy systemu monitorowania korozji w strefach wybuchowych. Przedstawiono wyniki badań testowych.
Słowa kluczowe: monitorowanie korozji, strefy wybuchowe
Wykorzystanie wirującej elektrody w badaniach wydzielania wodoru na porowatej elektrodzie niklowej
JAROŃ A.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Politechnika Krakowska, Kraków
W artykule przedstawiono wyniki prac nad zastosowaniem wirującej elektrody dyskowej (Rotating Disc Electrode) w elektrochemicznych badaniach procesu wydzielania wodoru na porowatych elektrodach niklowych. Zakres badań obejmował otrzymanie porowatych spieków niklowych metodą utleniania i redukcji, charakterystykę spieków metalicznych z wykorzystaniem metod SEM/EDS, BET oraz przygotowanie porowatych elektrod do zastosowania z przystawką RDE. Badania elektrochemiczne obejmowały charakterystykę wydzielania wodoru na porowatych elektrodach w środowisku 1 molowego roztworu KOH względem elektrody Hg|HgO w warunkach stacjonarnych i z wykorzystanie RDE przy prędkościach obrotowych z zakresu 0-2000 rpm. Stwierdzono, że zastosowanie prędkości obrotowej powyżej 1600 rpm umożliwia pomiar krzywych polaryzacyjnych z uniknięciem artefaktów wynikających z desorpcji gazowego wodoru z porowatej powierzchni elektrody.
Słowa kluczowe: porowaty spiek Ni, utlenianie/redukcja, RDE
Struktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl
KASPRZYK D.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
STYPUŁA B.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Wydział Odlewnictwa, Katedra Chemii i Korozji Metali
KUŚTROWSKI P.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
DROZDEK M.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Chemii,
Zakład Technologii Chemicznej
Wegloazotowanie stali chromowo-niklowej S31603 przeprowadzono przy pomocy techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45 GHz i mocy generatora 350 W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w temperaturze 400oC, przy różnych ciśnieniach 0,2 i 0,7 Tr. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w 3% roztworze chlorku sodu. Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi.
Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), analiza XPS, stal chromowo-niklowa, odporność korozyjna
Degradacja wykładzin organicznych w instalacjach odsiarczania spalin
KRAKOWIAK S.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
BŁAŻEJCZYK D.
JURAK K.
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Przedstawiono wyniki z badań terenowych i laboratoryjnych wykładzin organicznych stosowanych do ochrony wewnętrznych powierzchni w absorberach instalacji odsiarczania spalin w obszarach gdzie kondensują się spaliny oczyszczone. Badania laboratoryjne powłok winyloestrowych przeprowadzono na dwóch wyrobach różniących się wypełnieniem. Pierwsza badana powłoka posiadała wypełnienie płatkowe natomiast druga sferyczne. Stwierdzono różnice w odporności korozyjnej obydwu powłok.
Słowa kluczowe: powłoki organiczne, badania terenowe, instalacje odsiarczania spalin
Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną elektrolitycznych powłok Ni-W
ŁOSIEWICZ B.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
POPCZYK M.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej powłok Ni-W, elektroosadzanych na podłożu ze stali węglowej metodą galwanostatyczną, przed i po obróbce cieplnej w powietrzu w temp. 900°C. Odporność na korozję elektrochemiczną badano w 5% roztworze NaCl przy zastosowaniu techniki polaryzacji potencjodynamicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancji. Powłoki poddano także ocenie jakościowej w badaniach odporności na działanie obojętnej mgły solnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2007. Charakterystykę materiału badań przed i po badaniach korozyjnych przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich. Sugerowaną przyczyną poprawy właściwości ochronnych powłoki Ni-W po obróbce cieplnej jest modyfi kacja jej struktury.
Słowa kluczowe: metody elektrochemiczne, obojętna mgła solna, odporność korozyjna, powłoki Ni-W
Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjnąpowłok stopowych Zn-Ni-P-W
POPCZYK M. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ŁOSIEWICZ B. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice
Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni-P-W otrzymano na podłożu ze stali węglowej St3S, w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 20 mA·cm-2. Powłoki te poddano obróbce cieplnej w atmosferze argonu. W pracy badano wpływ przeprowadzonej obróbki cieplnej na morfologię powierzchni, skład fazowy oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny badano za pomocą mikroskopu skaningowego. Badania strukturalne wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej przeprowadzono w 5% roztworze NaCl. Na podstawie tych badań stwierdzono, że przeprowadzona obróbka cieplna poprawia wartości parametrów odporności korozyjnej. Wartość oporu polaryzacji wzrasta, a wartość prądu korozyjnego maleje. Następuje także przesunięcie potencjału korozyjnego w kierunku wartości dodatnich. Fakt ten sugeruje pozytywny wpływ obróbki cieplnej powłok Zn-Ni-P-W na ich odporność korozyjną.
Słowa kluczowe: powłoki stopowe, elektroosadzanie, odporność korozyjna, obróbka cieplna
Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/Sic w roztworze Ringera
KOT I.
LELITO J.
KRAWIEC H.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków, Wydział Odlewnictwa,
Katedra Chemii i Korozji Metali
Magnez, stop AZ91 oraz kompozyty typu AZ91/SiC ulegają aktywnemu roztwarzaniu w roztworze Ringera w temperaturze 36,7°C. Stop magnezu AZ91 dzięki obecności fazy β-Mg17(Al, Zn)12 ma lepszą odporność na korozję niż czysty magnez. Faza β-Mg17(Al, Zn)12 ulega pasywacji, co utrudnia korozję materiału. Obecność węglika krzemu SiC w kompozytach typu AZ91/SiC nie ma istotnego wpływu na odporność korozyjną w roztworze Ringera w porównaniu do stopu AZ91.
Słowa kluczowe: magnez, AZ91, kompozyt AZ91/SiC, mikrostruktura, korozja lokalna
  

Newsletter