Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2011

 

 
Dziś i jutro modelowania i symulacji obróbki cieplno-chemicznej w inżynierii powierzchni
SKIBIŃSKI W.
DANIELEWSKI M.
Katedra Fizykochemii Ciała Stałego,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
SIENIAWSKI J.
Laboratorium Badań Materiałów
dla Przemysłu Lotniczego, Politechnika Rzeszowska
WIERZBA B.
Katedra Fizykochemii Ciała Stałego,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Problem jednoczesnego wzrostu i kolejności powstawania wielofazowej zgorzeliny po raz pierwszy został rozwiązany przez Gösele i Tu w 1982 roku. W niniejszej pracy został on rozwiązany w układzie odniesienia jakim jest sieć krystaliczna materiału. Takie ogólniejsze podejście pozwala na wyznaczenie prędkości reakcji na podstawie szybkości ruchu granic faz. Przesuwanie się granic faz jest wynikiem różnicy we współczynnikach dyfuzji oraz objętości molowych tworzących się faz. Pokazane zostało, że model opisujący dyfuzję reakcyjną jest zgodny z termodynamiką procesów nieodwracalnych i pozwala na modelowanie złożonych układów wielofazowych. Pokazano ilościowy oraz jakościowy opis tworzenia powłok metodą osadzania chemicznego z fazy gazowej (CVD).
Słowa kluczowe: układ wielofazowy, dyfuzja reakcyjna, równanie ciągłości objętości, CVD
Problem korozji mikrobiologicznej w instalacjach geotermalnych
BANAŚ J.
MAZURKIEWICZ B.
SOLARSKI W.
Katedra Chemii i Korozji Metali,
Wydział Odlewnictwa,
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
W toku badań korozyjnych prowadzonych w instalacjach geotermalnych stwierdzono występowanie bakterii redukujących siarczany SRB. Na podstawie badań mikrobiologicznych bakterie SRB zostały stwierdzone w średniozmineralizowanej wodzie Geotermii Podhalańskiej oraz w wodzie solankowej (11% NaCl) Geotermii Stargard. Rozwój kolonii bakteryjnych doprowadził do utworzenia biofilmu. Strukturę biofilmu i produktów korozji badano metodami FTIR, SEM, EDX, dyfrakcji rentgenowskiej i analizy elementarnej. Warunki korozji stali w polisacharydowej warstwie biofilmu są odmienne i przebiegają w stężeniach siarkowodoru wystarczających do utworzenia makinawitu FeS1-x. Zastosowanie stali chromowych ogranicza korozję i tworzenie się biofilmu. Tworzenie się tej struktury występuje do zawartości chromu w stali około 9%. Szybkość korozji stali kwasoodpornych chromowo-niklowych jest mniejsza niż 0,02 mm/rok, a warstwa biofilmu nie jest obserwowana.
Słowa kluczowe: korozja indukowana mikrobiologicznie, geotermia, bakterie redukujące siarczany
Oddziaływanie składu chemicznego podłoża wyrobów ze stopu Fe-C na powłokę cynkową
KOPYCIŃSKI D.
GUZIK E.
Katedra Inżynierii Stopów
i Kompozytów Odlewanych, Wydział Odlewnictwa,
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
W pracy opisano proces krystalizacji izotermicznej faz w powłoce w zgodnej z technologią cynkowania zanurzeniowego. W pracy wykazano ponadto, że skład chemiczny podłoża istotnie wpływa na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Ocenę powyższego wpływu przeprowadzono przy wykorzystaniu równoważnika krzemu E = Si + 2,5P. Sterowanie strukturą powłoki cynkowej na wyrobach o niekorzystnym współczynniku E stanowi interesujące zagadnienie, które wymaga prostego i praktycznego rozwiązania. Dlatego też opisano mechanizm wzrostu podwarstw w powłoce na wyrobach z różnych gatunków stali oraz z żeliwa sferoidalnego (charakteryzujących się dużą wartością równoważnika krzemu E). Z badań wynika, że modyfikacja zabiegu pokrywania powierzchni wyrobu roztworem soli topnika jest najprostszą metodą sterowania grubością powłoki, która jest w prostej zależności z osiąganiem korzystnego efektu ekonomicznego w zakładzie cynkowniczym. Badania potwierdziły dobrą odporność korozyjną uzyskanych powłok ochronnych.
Słowa kluczowe: krystalizacja powłoki cynkowej, grubość powłoki cynkowej, stal konstrukcyjna zwykłej jakości, wysokojakościowe żeliwo szare
 
Zwiększanie odporności stali austenitycznych poprzez obróbkę chemiczną powierzchni
KRAKOWIAK S.
JURAK K.
DAROWICKI K.
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych stali stopowej 1.4301 w środowisku korozyjnym zawierającym jony Cl–. Powierzchnia stali została poddana przed badaniami różnym typom obróbki powierzchniowej. Porównano odporność na korozję wżerową stali poddanej trawieniu, trawieniu i pasywacji oraz samej pasywacji. Stwierdzono poprawę odporności stali poddanej dodatkowej obróbce powierzchniowej w stosunku do stali przygotowanej jedynie w sposób mechaniczny.
Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stale stopowe, obróbka chemiczna powierzchni
Badanie produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni niklu w roztworze CH3OH- LiClO4 metodą spektroskopii FTIR-ATR
LELEK-BORKOWSKA U.
BANAŚ J.
Katedra Chemii i Korozji Metali, Wydział Odlewnictwa,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad identyfikacją produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni Ni w bezwodnych metanolowych roztworach chloranu (VII) litu. W badaniach zastosowano spektroskopię w podczerwieni z techniką osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia. Wyniki potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, że metanol wchodzi z reakcję z metalem tworząc na jego powierzchni warstwę metoksylanów niklu.
Słowa kluczowe: metanol, elektrochemia, nikiel, spektroskopia FTIR-ATR
Kontrola stanu wykładzin przeciwkorozyjnych przy zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej i metod chemometrycznych
MISZCZYK A.
Katedra Elektrochemii, Wydział Chemiczny,
Korozji i Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Gdańska
Przedstawiono nową niedestrukcyjną metodę kontroli jakości nowych wykładzin przeciwkorozyjnych na podłożu metalowym oraz oceny ich stanu w trakcie eksploatacji przy zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej w szerokim zakresie częstotliwości od 6.5 do 20 GHz. Uzyskane dane poddawane są obróbce chemometrycznej w celu redukcji danych doświadczalnych i wizualizacji rezultatów. Zaprezentowano podstawy teoretyczne metody oraz przykładowe wyniki uzyskane dla wykładziny gumowej o grubości 10 mm stosowanej do ochrony skrubera w instalacjach odsiarczania spalin metodą mokrą.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, wykładziny, kontrola jakości, mikrofale, metody chemometryczne
Ocena stanu organicznych powłok ochronnych w skali mikro za pomocą mikroskopu sił atomowych
SZOCIŃSKI M.
DAROWICKI K.
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Organiczne powłoki ochronne stanowią jeden z najpowszechniej stosowanych środków ochrony antykorozyjnej materiałów konstrukcyjnych. Ich trwałość i czas eksploatacji zależą między innymi od rodzaju materiału polimerowego oraz warunków użytkowania. Wiedza na temat podatności poszczególnych powłok na degradację, mechanizmu niszczenia, miejsc inicjacji procesu degradacyjnego umożliwia prawidłową selekcję powłoki. Jednakże znaczna część technik badawczych stosowanych w dziedzinie powłok ochronnych, nie wspominając o testach normowych, nie pozwala na wgląd w zachowanie powłoki w skali mikro. Możliwości takie oferuje technika mikroskopii sił atomowych pozwalająca między innymi na wczesne wykrywanie miejsc inicjacji degradacji organicznych powłok ochronnych.
Słowa kluczowe: powłoki organiczne, degradacja, mikroskopia sił atomowych, lokalna charakterystyka zniszczeń
Ocena zagrożenia rurociągów podziemnych korozją wywoływaną przez prąd przemienny
ŻAKOWSKI K.
Katedra Elektrochemii, Korozji
i Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Gdańska
Scharakteryzowano interferencje prądu przemiennego na rurociągach podziemnych. Przedstawiono przyjętą w normie PKN-CEN/TS 15280 hipotezę mechanizmu korozji wywoływanej przez prąd przemienny w defektach powłoki rurociągów chronionych katodowo. Omówiono kryteria oceny zagrożenia korozyjnego rurociągów wraz z wynikami badań terenowych, które wykorzystano przy opracowywaniu normy.
Słowa kluczowe: korozja AC, ochrona katodowa, rurociągi
Ochrona przed korozją w praktyce - Problemy ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów na skrzyżowaniach z drogami
PIENIĄŻEK W.
SŁABY M.
ANTICOR PPH, Spółka z o.o., Wieliczka

WALCZAK S.
Politechnika Krakowska
Przedstawiono metodę zabezpieczenia przeciwkorozyjnego polegającą na szczelnym wypełnieniu przestrzeni międzyrurowej rura osłonowa – rura przewodowa materiałem syntetycznym Anticor SyntetixCF® o odpowiednich właściwościach. Materiał ten jest wprowadzany w postaci ciekłej w temperaturze 60-90oC. Po zżelowaniu wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne (wysoką oporność właściwą i wytrzymałość elektryczną, brak odspojenia katodowego, przyczepność do ścianki rury osłonowej i powłoki rury produktowej, odporność na korozję biologiczną, znikomą absorpcję wody). Bardzo dobrze tłumi drgania mechaniczne. Technologia wypełniania przestrzeni jest łatwa i bardzo efektywna.
Słowa kluczowe: podziemne skrzyżowania rurociągów z drogami, ochrona przeciwkorozyjna, rura osłonowa, wypełniacze przeciwkorozyjne, technologia Casing Filler