Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2011

Oddziaływanie azotu w wysokich stężeniach na korozyjne zachowanie żelaza i stali kwasoodpornych »
Elektrochemiczne badania wnikania i absorpcji wodoru w żelazie pokrytym ZrO2 »
Odporność korozyjna stopowych powłok niklowych otrzymywanych metodą bezprądową »
Wpływ enkapsulacji cząstek proszku Nd-M-B powłoką Ni-P na szybkość korozji wiązanych magnesów w zakwaszonych roztworach siarczanowych »
Wpływ warunków ładowania katodowego na efektywność pochłaniania wodoru przez kompozytową elektrodę proszkową LaNi5 »
Wpływ trawienia powierzchni na odporność na korozję stopu AA2024 »
Elektrochemiczne badania korozji stopu tytanu po obróbce cieplnej w próżni »
Pasywacja tytanu w metanolowych roztworach LiClO4 »
Badania czynników określających skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie »
Wpływ zmian klimatycznych na korozję metali konstrukcyjnych »
Charakterystyka rozwoju stabilnych i niestabilnych wżerów na azotowanej stali 38HMJ »
Dobór składu chemicznego roztworu do elektrochemicznej oceny stopnia uczulenia stali austenitycznej »
Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl »
Skuteczność ochronna powłok ceramicznych typu SiO2-Al2O3-ZrO2 otrzymywanych metodą zol-żel na stali 316L eksponowanej w płynach ustrojowych »
Niszczenie korozyjne elementów konstrukcyjnych układów chłodzenia silników spalinowych w środowisku płynu niskokrzepnącego »
Wpływ warstw powierzchniowych na wnikanie wodoru do żelaza z roztworu NaOH podczas polaryzacji katodowej i anodowej »
Odporność korozyjna napoiny wykonanej ze stopu aluminium AW 7075 na stopie AW 5754 »
Dotychczasowe doświadczenia z przemysłowego zastosowania w Polsce powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie»
Badania odporności na korozję wyrobów dla motoryzacji. Część 1: Komora solna »
Badania porównawcze odporności na korozję elektrochemiczną wybranych stopów aluminium z serii 2xxx, 5xxx i 7xxx »
Otrzymywanie i właściwości korozyjne elektrolitycznych powłok Co-P »
Właściwości ochronne powłok otrzymywanych z roztworów na bazie silanów oraz związków tytanu(IV) »
Powłoki konwersyjne na wybranych wysokowytrzymałych stopach Al. Porównanie metod, technologii wytwarzania i właściwości ochronnych »
Badania odporności na korozję powłok typu "Galfan" w kwaśnym środowisku »
Aspekty korozyjne metody termicznej usuwania bakterii Legionella »
Ochrona stali X20Cr13 za pomocą powłoki kompozytowej poli (4,3-ethylenodioksytiofen)/ kwas benzopirolowy/kwas fosforomolibdenowy »
Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych roztworach jonów chlorkowych i siarczanowych »
Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej »
Wpływ rodzaju elektrolitu w roztworze modyfikacyjnym na własności ochronne powłok PEDOT/ABA wytwarzanych na stali nierdzewnej X20Cr13 »
Modernizacja systemu ochrony katodowej platformy morskiej »
Pasywacja stali duplex po długim czasie starzenia w 0,5 M NaCl w 50oC »
Wpływ geometrii kapilary na widma otrzymane techniką lokalnej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej »
Otrzymywanie powłok konwersyjnych na cynku metodą pasywacji anodowej »
Badanie procesu trawienia stali wysokostopowej za pomocą spektroskopii impedancyjnej »
Współczesne problemy ochrony katodowej »
Wpływ pola magnetycznego na korozję wżerową stali austenitycznej AISI 304»
Emisja akustyczna podczas korozji stopów na bazie metali lekkich »
Ocena stopnia degradacji korozyjnej ujemnej elektrody ogniwa NiMH w oparciu o galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania »
 
Oddziaływanie azotu w wysokich stężeniach na korozyjne zachowanie żelaza i stali kwasoodpornych
FLIS J. FLIS-KABULSKA
I. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Azotowanie spowodowało obniżenie odporności na korozję ogólną żelaza w buforze boranowym i stali kwasoodpornych w zakwaszonych roztworach siarczanów, natomiast zwiększyło odporność tych materiałów na korozję wżerową w roztworach z chlorkami. Azot przyśpieszał korozję w początkowym stadium anodowej polaryzacji, ale sprzyjał pasywacji w stadium późniejszym. Zaproponowano, że zwiększona odporność azotowanych metali na korozję wżerową jest następstwem głównie ich szybszej repasywacji dzięki powstawaniu grubszej warstwy produktów korozji, a w przypadku stali kwasoodpornych również dzięki nagromadzaniu odpornego na korozję azotku CrN.
Słowa kluczowe: azotowanie, korozja, żelazo, stale kwasoodporne
Elektrochemiczne badania wnikania i absorpcji wodoru w żelazie pokrytym ZrO2
VOLOSHCHUK I. ZAKROCZYMSKI
T. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Stosując elektrochemiczną technikę detekcji wodoru, zbadano przenikanie i absorpcję wodoru przez membrany żelazne bez oraz z powłoką cyrkonową, wytworzoną metodą zol-żelową. Membrany ładowano wodorem wydzielanym katodowo z roztworu 0,1 M NaOH, przy stałej gęstości prądu. Po przerwaniu ładowania, oznaczono zaabsorbowany wodór, mierząc szybkość jego desorpcji z obydwu stron membrany. Analiza szybkości desorpcji wodoru pozwoliła określić całkowitą ilość wodoru w membranie oraz rozróżnić jego różne formy: wodór dyfuzyjny oraz wodór pułapkowany odwracalnie.
Słowa kluczowe: żelazo Armco, powłoka ZrO2, wnikanie wodoru, desorpcja wodoru.
Odporność korozyjna stopowych powłok niklowych otrzymywanych metodą bezprądową
STANKIEWICZ A. SZCZYGIEŁ I.
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny,
Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
SZCZYGIEŁ B.
Zakład Inżynierii Powierzchni, Katalizy i Korozji, Wydział Chemiczny,
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Największe znaczenie praktyczne w grupie powłok bezprądowych mają pokrycia Ni-P. Odznaczają się one dużą odpornością na korozję oraz dobrą odpornością na ścieranie. Wprowadzenie trzeciego składnika do bezprądowych powłok niklowo-fosforowych zmienia ich właściwości i pozwala uzyskać powłoki o wysokich parametrach technicznych. W ten sposób otrzymuje się powłoki stopowe typu Ni-X-P, gdzie X to np. Cu, Co, W, Fe, Mn, Mo, Cr, Re, Zn, Sn. Z danych literaturowych wynika, że powłoki Ni-Cu-P są wytrzymałe na działanie wysokiej temperatury, odporne na korozję i lutowne. Wprowadzenie Co i Fe w matrycę Ni-P nadaje powłokom własności magnetyczne. Do powłok chroniących przed korozją należą Ni-Zn-P, Ni-Sn-P, Ni-Mo-P, przy czym powłoki Ni Mo-P wykazują dodatkowo dużą twardość i odporność na wysoką temperaturę. Stosuje się je jako termicznie trwałe oporniki. Powłoki Ni-Sn-P to pokrycia dekoracyjne, używane również jako warstwy w obwodach drukowanych. Zawartość dodatkowego metalu w powłoce zależy od stężenia jego jonów w roztworze oraz od parametrów osadzania i waha się od kilku do kilkunastu procent masowych. W artykule opisano i porównano właściwości antykorozyjne, otrzymanych metodą bezpradową, stopowych powłok niklowych – trój- i czteroskładnikowych. Podano również dane analizy rynkowej dotyczącej przemysłowego zastosowania pokryć stopowych na osnowie Ni-P w ochronie antykorozyjnej.
Słowa kluczowe: odporność na korozję, Ni-P, stopowe powłoki niklowe
Wpływ enkapsulacji cząstek proszku Nd-M-B powłoką Ni-P na szybkość korozji wiązanych magnesów w zakwaszonych roztworach siarczanowych
KLIMECKA-TATAR D.
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych, Ustroń
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
PAWŁOWSKA G.
BALA H.
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
W pracy zbadano wpływ enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Nd-(Fe,Co)-B powłoką Ni-P na korozyjne zachowanie się magnesów kompozytowych spajanych żywicą epoksydową. Aby ocenić odporność korozyjną tych wiązanych magnesów wykonano pomiary potencjokinetyczne krzywych polaryzacji w zakwaszonych roztworach siarczanowych (pH = 1 i 3). Badania korozyjne wykazały, że pokrycie cząstek proszku warstwą Ni-P przed procesem spajania skutecznie spowalnia szybkość korozji magnesów, o ile środowisko nie jest zbytnio zakwaszone (pH = 1).
Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, enkapsulacja cząstek proszku, korozja magnesów wiązanych, powłoki Ni-P
Wpływ warunków ładowania katodowego na efektywność pochłaniania wodoru przez kompozytową elektrodę proszkową LaNi5
GIZA K. BALA H.
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Scharakteryzowano zdolność do pochłaniania wodoru przez kompozyt proszkowy LaNi5, przy dwu wybranych gęstościach prądu katodowego i zachowaniu tej samej gęstości ładunku. Galwanostatyczne pomiary ładowania/ rozładowania wskazują zarówno na wzrost gęstości prądu wymiany jak i na wzrost efektywności pochłaniania wodoru przez kompozyt proszkowy LaNi5 jako skutek cyklowania. Największa pojemność rozładowania kompozytowej elektrody proszkowej LaNi5 wynosi około 39 mA·h/g dla prądu ładowania 0,5C, co stanowi 10% wartości teoretycznej.
Słowa kluczowe: kompozyt LaNi5, efektywność pochłaniania wodoru, gęstość prądu katodowego
Wpływ trawienia powierzchni na odporność na korozję stopu AA2024
BAŁKOWIEC A.
Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
MICHALSKI J.
Materials Engineers Group Sp. z o.o., Warszawa
TERRYN H.
GRAEVE I.
Department of Electrochemical and Surface Engineering,
Vrije University Brussel
MATYSIAK H.
Uczelniane Centrum Badawcze, Politechnika Warszawska
KURZYDŁOWSKI K. J.
Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
W artykule opisano wpływ trawienia powierzchni blach ze stopu AA2024 na właściwości korozyjne. Porównane zostały powierzchnie polerowane i czyszczone dwoma różnymi procedurami (1) odtłuszczaniem w acetonie oraz etanolu oraz (2) trawieniem w roztworze alkalicznym oraz kwaśnym. Różnice w odporności korozyjnej wyjaśniono w oparciu o obserwowacje struktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Skład chemiczny elementów mikrostruktury był badany przy użyciu spektrometru dyspersji energii (EDS). Określono wpływ trawienia na skład chemiczny wydzieleń oraz morfologię powierzchni blach.
Słowa kluczowe: trawienie, wydzielenia, AA2024
Elektrochemiczne badania korozji stopu tytanu po obróbce cieplnej w próżni
WOLAREK Z. GAJEK A.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
JAKUBOWSKI J.
Instytut Technik Wytwarzania, Politechnika Warszawska
Wykonano badania odporności korozyjnej próbek ze stopu tytanu (Ti6Al4V) bez obróbki i po obróbce cieplnej w piecu próżniowym w trzech różnych temperaturach: 700°C, 800°C i 900°C w czasie 1 godziny. Pomiary elektrochemiczne przeprowadzono w roztworze 0,4 M NaCl + 0,1 M Na2SO4, zakwaszonym do pH 3,0. Krzywe polaryzacji były mierzone z szybkością zmian potencjału 1 mV·s-1. Stop tytanu ulegał korozji wżerowej. Przebicie warstwy pasywnej po obróbce cieplnej w temperaturze 900°C i 700°C następowało znacznie szybciej niż w stanie surowym. Lepszą odporność korozyjną zapewniała obróbka stopu w temperaturze 800°C.
Słowa kluczowe: stop tytanu, korozja, obróbka cieplna
Pasywacja tytanu w metanolowych roztworach LiClO4
TALAR-WESTENHOLTZ I.
LELEK-BORKOWSKA U.
Katedra Chemii i Korozji Metali, Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków
BANAŚ K.
Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych,
Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Kraków
BANAŚ J.
Katedra Chemii i Korozji Metali,
Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków
W pracy przedstawiono badania mechanizmu anodowego roztwarzania oraz analizę składu chemicznego i struktury powierzchniowych produktów korozji dla tytanu w metanolowych roztworach LiClO4. Badania elektrochemiczne (LSV, EIS) dowodzą, że poniżej potencjału 0,6 V tytan pasywuje się w tych roztworach. Pasywacja jest wynikiem reakcji powierzchniowej metalu z metanolem. Pomiary XPS oraz FTIR in situ potwierdziły obecność warstwy metoksylowej na powierzchni tytanu. Warstwa ta blokuje anodowe roztwarzanie w obszarze małych nadpotencjałów anodowych i utrudnia wzrost warstewki tlenkowej przy dużych potencjałach. Powyżej potencjału repasywacji Er warstewka pasywna jest niestabilna i tytan ulega trawieniu. Trawienie ma charakter lokalny, a proces anodowy jest kontrolowany dyfuzyjnie.
Słowa kluczowe: metanol, elektrochemia, tytan, spektroskopia FTIR-ATR
Badania czynników określających skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie
KRÓLIKOWSKI A.
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
KUZIAK J.
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
Skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie zależy od szybkości ich transportu w betonie i zdolności do hamowania zainicjowanej korozji stali. Dla wybranych inhibitorów: azotanu(III) wapnia (CA), etanoloaminy (EA) i benzoesanu etanoloamoniowego (BEA) wyznaczono efektywne współczynniki dyfuzji w betonie i skuteczność inhibitowania korozji stali zainicjowanej w roztworach symulujących beton skażony jonami chlorkowymi. Wyniki wskazują, że efektywne współczynniki dyfuzji badanych inhibitorów są mniejsze niż dla jonów chlorkowych, natomiast skuteczność inhibitowania zainicjowanej korozji wżerowej maleje w szeregu: CA > EA > BEA.
Słowa kluczowe: stal, beton, korozja, inhibitor penetrujący, dyfuzja, skuteczność
Wpływ zmian klimatycznych na korozję metali konstrukcyjnych
KOBUS J.
KWIATKOWSKI L.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Centrum Korozyjne, Warszawa
Przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi do końca stulecia w skali globalnej i dla obszaru Europy. Na podstawie prognoz Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu oceniono wielkość ubytków korozyjnych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium dla Europy Centralnej na podstawie równań regresji opisujących zależność pomiędzy ubytkami korozyjnymi a parametrami klimatycznymi i poziomem stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza istotnie wpływających na degradację tych metali. Przedstawiona analiza wskazuje, że skutki ocieplenia klimatu w Polsce o 4oC do końca stulecia nie będą miały zasadniczego wpływu na szybkość korozji, o ile zanieczyszczenie powietrza innymi korozjogennymi związkami utrzyma się na obecnym poziomie. Istotny wpływ będzie miał wzrost wilgotności powietrza na szybkość korozji cynku i miedzi związany z prognozowanym wzrostem ilości opadów w północnej Europie.
Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, temperatura, wilgotność powierza, korozja metali, korozyjność atmosfery
Charakterystyka rozwoju stabilnych i niestabilnych wżerów na azotowanej stali 38HMJ
MAŃKOWSKI J.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Odporność korozyjną azotowanej stali 38HMJ oceniano na podstawie anodowych krzywych polaryzacyjnych mierzonych w roztworach 0,1 M NaCl + 0,1 M Na2SO4 (pH 3) oraz 0,1 M Na2SO4 (pH 3) na wyjściowych azotowanych powierzchniach i na powierzchniach spolerowywanych. W roztworze chlorkowo-siarczanowym azotowane powierzchnie wykazywały w szerokim zakresie potencjałów względnie dobrą odporność korozyjną (zależnie od rodzaju azotowania). Jednak w zakresie wyższych potencjałów pojawiła się korozja wżerowa. Powierzchnie spolerowane ulegały korozji wżerowej przy znacznie niższych potencjałach. Rozwój wżerów miał charakter stabilny, co wynika z wysokiej agresywności roztworu wewnątrz rosnących wżerów (niskie wartości pH, wysokie stężenia chlorków). W roztworze siarczanowym dobra odporność korozyjna była obserwowana w obrębie cienkich powierzchniowych stref. W obszarze przejściowym od strefy azotowej do podwarstwy dyfuzyjnej azotowana stal była podatna na korozję wżerową w zakresie potencjałów od –0,55 do –0,30 VES. Jednak wżery rosnące w roztworze siarczanowym nie miały stabilnego charakteru i w miarę wzrostu potencjału wykazywały tendencję do pasywacji.
Słowa kluczowe: stal 38HMJ, azotowanie, odporność korozyjna, korozja wżerowa
Dobór składu chemicznego roztworu do elektrochemicznej oceny stopnia uczulenia stali austenitycznej
WAWRZASZEK U.
MASALSKI J.
Zakład Inżynierii Powierzchni,
Katalizy i Korozji. Wydział Chemiczny,
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Metoda bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double – loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DLEPR) została zastosowana do oceny stopnia uczulenia na korozję międzykrystaliczną stali odpornej na korozję H17N13M2T. Badano wpływ składu chemicznego roztworu testowego na potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne próbek uczulonych w temperaturze 650°C w czasie 100 godzin i schłodzonych po obróbce uczulającej w wodzie, na powietrzu oraz w piecu. Do badań użyto roztworów testowych zawierających H2SO4 (1,0–2,5 M) z dodatkiem KSCN (0,004–0,120 M). Stopnień uczulenia (SU,I) wyznaczono na podstawie stosunku gęstości prądów maksymalnych zarejestrowanych podczas skanowania reaktywacyjnego (Ir) i skanowania aktywacyjnego (Ia), a także z anodowego fragmentu krzywej reaktywacyjnej na podstawie zmierzonego ładunku elektrycznego (SU,Q). Ustalono, że SU,I oraz SU,Q, będące miarą stopnia uczulenia, rosną wraz ze wzrostem stężenia kwasu siarkowego i tiocyjanianu potasu w roztworze testowym i maleją z wydłużeniem czasu chłodzenia próbek po obróbce uczulającej.
Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, austenityczna stal odporna na korozję
Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl
KASPRZYK D.
STYPUŁA B.
Katedra Chemii i Korozji Metali, Wydział Odlewnictwa,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków KUŚTROWSKI P.
DROZDEK M.
Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Obróbkę powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych 304L, 316L, 211 oraz S32404 przeprowadzono poprzez węgloazotowanie, przy zastosowaniu techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45GHz i mocy generatora 350W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w warunkach niskiego ciśnienia (0,8 Tr) i w niskiej temperaturze 400oC. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w roztworach chlorku sodu (1 i 3% NaCl). Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi, ponadto w przypadku stali 211 obróbka powierzchni podwyższała odporność na korozję wżerową.
Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, XPS
Skuteczność ochronna powłok ceramicznych typu SiO2-Al2O3-ZrO2 otrzymywanych metodą zol-żel na stali 316L eksponowanej w płynach ustrojowych
CHĘCMANOWSKI J. G.
SZCZYGIEŁ B.
Zakład Inżynierii Powierzchni,
Katalizy i Korozji, Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Na powierzchni stali 316L otrzymano metodą zol-żel pięciowarstwowe powłoki SiO2- Al2O3-ZrO2, spiekane w temperaturze 200 lub 500°C, o różnej zawartości cyrkonu. Zastosowano prekursory: tetraetoksysilan (TEOS), tri-sec-butanolan glinu (TBA) i tetraetoksycyrkonian (ZrEt). Stosunek molowy Si:Al:Zr wynosił: 1:1:1, 1:1:0,1 oraz 1:1:0,01. Próbki niepokrytej stali 316L oraz z powłokami SiO2- Al2O3-ZrO2eksponowano w płynach ustrojowych: Ringera lub sztucznej krwi (SBF). Na podstawie badań potencjodynamicznych wyznaczano: potencjał korozyjny (Ekor); gęstość prądu przy potencjale -750 mVNEK(iE=-750mV, obszar katodowy); potencjał przejścia katodowo-anodowego (EK–A); opór polaryzacyjny (Rp); gęstość prądu korozyjnego (ikor), przepuszczalność powłok (P). Stwierdzono, że otrzymane powłoki SiO2- Al2O3-ZrO2 spełniają funkcję ochronną dla podłoża ze stali 316L, a także stanowią warstwę aktywnej bioceramiki, na której prawdopodobnie osadza się ceramika apatytowa, np. hydroksyapatyt.
Niszczenie korozyjne elementów konstrukcyjnych układów chłodzenia silników spalinowych w środowisku płynu niskokrzepnącego
ROSTEK E.
GROBELNY M.
KALISZ M.
DYTKOWICZ B.
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

.

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań niszczenia korozyjnego elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika spalinowego pod wpływem działania płynu chłodzącego. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu płynów niskokrzepnących dostępnych na polskim rynku. Charakterystykę produktów korozji przeprowadzona na podstawie badań makroskopowych elementów stanowiska badawczego symulującego pracę układu chłodzenia. Symulację pacy układu chłodzenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92/C-40008/09 ze zmianą Az1:2000. Praca badawcza jest fragmentem projektu N R10 0017 06, którego celem jest opracowanie systemu badań i oceny części, podzespołów i płynów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych dla zachowania bezpieczeństwa ich użytkowania.
Słowa kluczowe: płyn niskokrzepnący do układu chłodzenia, układ chłodzenia silników spalinowych, inhibitory korozji, kawitacja
Wpływ warstw powierzchniowych na wnikanie wodoru do żelaza z roztworu NaOH podczas polaryzacji katodowej i anodowej
FLIS-KABULSKA I.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Do badania szybkości przenikania wodoru (SPW) przez 35-μm membranę z żelaza Armco w temperaturze 25oC wykorzystano technikę elektrochemiczną Devanathana-Stachurskiego. Stwierdzono, że polaryzacja katodowa i anodowa membrany w 0,1 M NaOH może spowodować chwilowy wzrost szybkości przenikania wodoru. Wzrost przenikania wyjaśniano zakwaszaniem roztworu przy powierzchni metalu w wyniku anodowego utleniania żelaza lub katodowej redukcji tlenków żelaza. Zaproponowano wyjaśnienie, że luźna warstwa produktów reakcji sprzyja zwiększonemu zakwaszeniu poprzez utrudnianie dyfuzji protonów od powierzchni metalu i jonów hydroksylowych w jej kierunku. Wskazano na możliwość katalitycznego oddziaływania związków żelaza na reakcję wydzielania wodoru w roztworach alkalicznych.
Słowa kluczowe: wnikanie wodoru, żelazo, NaOH, polaryzacja katodowa, polaryzacja anodowa
Odporność korozyjna napoiny wykonanej ze stopu aluminium AW 7075 na stopie AW 5754
PODREZ-RADZISZEWSKA M.
LACHOWICZ M.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej,
Politechnika Wrocławska MARCIN KORZENIOWSKI M.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji,
Politechnika Wrocławska
Celem badań było określenie odporności korozyjnej napoiny wykonanej z dwóch stopów aluminium metodą GTA. Badaniom poddano stop AlMg3 (AW5754), który napawano stopem AlZnMgCu1.5 (AW7075). Oceny odporności korozyjnej dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Próbki do badań elektrochemicznych pobrano z analizowanych stopów oraz z wykonanej napoiny. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania badanych stopów oraz wykonanej napoiny przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej.
Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, spawanie, stop aluminium serii 5000, stop aluminium serii 7000, odporność korozyjna
Dotychczasowe doświadczenia z przemysłowego zastosowania w Polsce powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie
MILEWSKI W.
NAKONIECZNY A.
OLBRYCHT A.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
W referacie omówiono cele i zasady stosowania metalowych powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie oraz zakres ich wykorzystania w przemyśle krajowym. Podano szereg przykładów chronionych w ten sposób obiektów.
Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, ochrona przed korozją, powłoki natryskiwane cieplnie
Badania odporności na korozję wyrobów dla motoryzacji. Część 1: Komora solna
MAŚLANKA M.
WAŚ J.
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała
Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny wyników i metody przyspieszonych badań korozyjnych w komorze solnej. Omówiono metodykę i warunki prowadzenia testów korozyjnych (obojętna mgła solna, kwaśna mgła solna, kwaśna mgła solna z dodatkiem chlorku miedzi oraz woda morska) w oparciu o wymagania normalizacyjne. Przedstawiono trudności związane z prowadzeniem przyspieszonych testów korozyjnych i interpretacją ich wyników.
Słowa kluczowe: badania korozyjne, komora solna, mgła solna, kwaśna mgła solna, woda morska, powłoki ochronne, próbki odniesienia, stała pluwiometryczna.
Badania porównawcze odporności na korozję elektrochemiczną wybranych stopów aluminium z serii 2xxx, 5xxx i 7xxx
PODREZ-RADZISZEWSKA M.
HAIMANN K.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
W pracy przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych trzech przemysłowych stopów aluminium przeznaczonych do przeróbki plastycznej z serii 2xxx, 5xxx oraz 7xxx. Oceny odporności korozyjnej stopów AlCuMg (AW2017A), AlMg3 (AW5754) oraz AlZnMgCu1.5 (AW7075) dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania mikrostruktury analizowanych stopów, przeprowadzono obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem metod mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej. Badania prowadzono również po wygrzewaniu w temperaturze 400oC przez 2 h i następnym chłodzeniu z piecem.
Słowa kluczowe: stopy aluminium, seria 5000, seria 6000, seria 7000, korozja elektrochemiczna, mikrostruktura
Otrzymywanie i właściwości korozyjne elektrolitycznych powłok Co-P
RYMER K.
ZYCH A.
PRZYWÓSKI A.
KWIATKOWSKI L.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania elektrolitycznych powłok stopowych Co-P w warunkach prądu stałego. Zbadano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną powłok. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem gęstości prądu katodowego, zmniejsza się zawartość P w powłoce, a tym samym zmniejsza się odporność korozyjna elektrolitycznych powłok Co- P. Otrzymane wyniki porównano z odpornością korozyjną powłok Co i Cr.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, powłoka kobalt-fosfor, właściwości ochronne, badania elektrochemiczne
Właściwości ochronne powłok otrzymywanych z roztworów na bazie silanów oraz związków tytanu(IV)
WINIARSKI J.
SZCZYGIEŁ B.
Zakład Inżynierii Powierzchni, Katalizy i Korozji,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dotychczasowe wyniki badań powłok konwersyjnych zawierających tytan stały się podstawą do zbadania właściwości powłok otrzymywanych z roztworów na bazie związków tytanu oraz organicznych związków krzemu. W trakcie przeprowadzonych badań osadzono na podłożu cynkowym powłoki z wodnych roztworów zawierających chlorek tytanu(IV) oraz tetraetyloortokrzemian (TEOS). Zbadano wpływ czasu osadzania powłok na ich morfologię (SEM), skład chemiczny (EDS) oraz odporność na korozję (pomiary polaryzacyjne, testy w komorze solnej).
Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję
Powłoki konwersyjne na wybranych wysokowytrzymałych stopach Al. Porównanie metod, technologii wytwarzania i właściwości ochronnych
KWIATKOWSKI L.
ZYCH A.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Centrum Korozyjne, Warszawa
Aluminium i jego stopy w coraz większym zakresie stosowane są jako materiał konstrukcyjny w wielu gałęziach przemysłu. Z tego względu celowe jest poszerzanie asortymentu środków i technologii do ochrony tych stopów, zwłaszcza stopów o wysokiej wytrzymałości, które nie wykazują naturalnej odporności korozyjnej. W niniejszym artykule omówiono te procesy tworzenia powłok konwersyjnych, które bazują na reakcji strącania trudno rozpuszczalnych związków kontrolowanej zmianami pH. Przedstawiono podsumowanie wyników badań nad modyfikacją technologii fosforanowania stopów serii 2000.
Słowa kluczowe: stopy aluminium, seria 2000, ochrona przed korozją, powłoki konwersyjne
Badania odporności na korozję powłok typu "Galfan" w kwaśnym środowisku
MICHALIK R.
WOŹNICA H.
Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii, Politechnika Śląska
Duże znaczenie w ochronie przed korozją stali konstrukcyjnych odgrywają stopy Zn-Al. Powłoki cynkowe stanowią podstawową metodę zabezpieczenia niestopowych stali i żeliwa narażonych na działanie środowiska atmosferycznego oraz środowisk wodnych takich jak wody rzeczne i gruntowe, wody kopalniane, wody o umiarkowanym zasoleniu. Oprócz zwykłych powłok cynkowych stosowane są również powłoki "Galfan" (Zn-5%Al) Powłoki typu te w porównaniu ze zwykłymi powłokami cynkowymi charakteryzują się podwyższoną odpornością na korozję elektrochemiczną, bardzo dobrymi właściwościami plastycznymi. Powłoki cynkowe, w tym powłoki typu "Galfan", poddawane są najczęściej badaniom korozyjnym w roztworze NaCl. Roztwór ten może symulować wodę morską. Badania w tym środowisku mogą jednak nie w pełni odpowiadać rzeczywistym warunkom korozji powłok cynkowych. Bardziej celowe wydaje się wiec zastosowanie innych roztworów, np. "kwaśnego deszczu". W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję powłok typu "Galfan" w środowisku "kwaśnego deszczu" o pH = 3,5 oraz 5,0. Porównawczo przeprowadzono również badania dla zwykłej powłoki cynkowej. Przeprowadzono elektrochemiczne pomiary potencjodynamiczne i potencjostatyczne. Wyniki badań odniesiono do opublikowanych i przeprowadzonych wcześniej badań wymienionych wyżej powłok w środowisku 3% roztworu NaCl. Wyniki badań wskazują, że powłoki typu "Galfan" charakteryzują się znacznie lepszą odpornością na korozję w środowisku kwaśnym niż zwykłe powłoki cynkowe. Poddane badaniom powłoki w kwaśnym środowisku charakteryzowały się natomiast niższą odpornością niż w środowisku 3% roztworu NaCl. Badane powłoki charakteryzowały się najmniejszą odpornością na korozję w środowisku o pH = 3,5.
Słowa kluczowe: powłoki Zn-Al, odporność na korozję
Aspekty korozyjne metody termicznej usuwania bakterii Legionella
ORLIKOWSKI J.
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii
Materiałowej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Gdańska, Gdańsk
W niniejszej pracy przedstawiono stan prawny związany z wykrywaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych oraz zalecanych metod usuwania bakterii. Zwrócono uwagę na brak precyzyjności zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w kwestii możliwości wystąpienia wzmożonej korozji rur ze stali ocynkowanej na skutek zjawiska przebiegunowania powłoki cynkowej. Przedstawiono przykład korozji rur wody ciepłej ze stali ocynkowanej w dużym obiekcie hotelowym w wyniku stosowania termicznej metody usuwania bakterii legionella.
Ochrona stali X20Cr13 za pomocą powłoki kompozytowej poli (4,3-ethylenodioksytiofen)/ kwas benzopirolowy/kwas fosforomolibdenowy
ADAMCZYK L.
Katedra Chemii, WIPMiFS, Politechnika Częstochowska
KRÓLIKOWSKI A.
Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska
KULESZA P.J.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu benzopirolowego(PyBA) i kwasu fosoromolibdenowego (PMo12). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego (BRIJ10). Otrzymane powłoki PEDOT/PyBA/PMo12 scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki impedancyjnej.
Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), kwas 4-benzopirolowy, eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego, powłoki antykorozyjne, stal nierdzewna
Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych roztworach jonów chlorkowych i siarczanowych
KRAWIEC H.
KOT I.
LELITO J.
BANAŚ J.
Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Magnez i stop magnezu AZ91 ulegają aktywnemu roztwarzaniu w wodnych roztworach zawierających jony chlorkowe. Stop magnezu AZ91 dzięki obecności fazy β-Mg17Al12 ma lepszą odporność na korozję niż czysty magnez. Faza β-Mg17Al12 ulega pasywacji, co utrudnia korozję materiału. Badania chronoamperometryczne wykazały, że na korozję najbardziej podatna jest osnowa α-Mg.
Słowa kluczowe: magnez, AZ91, mikrostruktura, korozja lokalna
Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej
OWCZAREK E.
ADAMCZYK L.
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
W niniejszej pracy określono wpływ oddziaływania roztworu amoniaku na własności ochronne cienkich powłok isobutylotrietoksysilanu (IBTES) na stali X20Cr13 starzonych w powietrzu, w słabo zasadowych roztworach wodnych zawierających agresywne aniony: chlorki, węglany, kwaśne węglany i siarczany. Stwierdzono, że oddziaływanie roztworu amoniaku na układ stal/IBTES poprawia właściwości ochronne powłok silanowych.
Słowa kluczowe: silany organofunkcyjne, powłoki starzone, amoniak, odpornosć korozyjna, stal nierdzewna
Wpływ rodzaju elektrolitu w roztworze modyfikacyjnym na własności ochronne powłok PEDOT/ABA wytwarzanych na stali nierdzewnej X20Cr13
PIETRUSIAK A.
ADAMCZYK L.
BALA H.
Katedra Chemii, WIPMiFS, Politechnika Częstochowska
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających poli(4-styrenosulfonian sodu). W pracy określono wpływ zastosowanego w roztworze modyfikującym elektrolitu na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Otrzymane powłoki PEDOT/ ABA scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki potencjodynamicznej.
Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy (ABA), poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna.
Modernizacja systemu ochrony katodowej platformy morskiej
ŻAKOWSKI K.
Katedra Elektrochemii, Korozji
i Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Gdańska
Zaprezentowano opracowaną koncepcję modernizacji starego systemu ochrony katodowej nóg platformy morskiej. Modernizacja polegała na podłączeniu układów anod galwanicznych umieszczonych na dnie morskim. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów uzyskanego efektu ochronnego, tj. profile potencjałowe nogi platformy (rozkład potencjału na całej długości nogi). Uzyskane wyniki wykazały skuteczność zmodernizowanego systemu ochrony katodowej.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, anody galwaniczne, platforma wydobywcza, konstrukcje morskie
Pasywacja stali duplex po długim czasie starzenia w 0,5 M NaCl w 50oC
ZHANG H.
VIGNAL V.
HEINTZ O.
ICB, UMR 5209 CNRS-Université de Bourgogne, Dijon, France
PEULTIER J.
ArcelorMittal, Global R&D Le Creusot, Industeel, France
W pracy badano wpływ długiego czasu starzenia w roztworze NaCl na pasywację i elektrochemiczne zachowanie się stali UNS S32304. Wykazano, że po długim czasie starzenia znacząco wzrasta grubość warstwy pasywnej, stosunek Cr/Fe i zawartość chlorków. Rozkład zawartości chlorków zależy od rozkładu naprężeń szczątkowych, mikrostruktury i przygotowania powierzchni.
Słowa kluczowe: stale duplex, naprężenia szczątkowe, warstwa pasywna
Wpływ geometrii kapilary na widma otrzymane techniką lokalnej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
VIGNAL V.
Université de Bourgogne, Dijon, France
KRAWIEC H.
ERAZMUS P.
POLITANO O.
AGH – University of Science and Technology, Krakow, Poland
W pracy przedstawiono wpływ geometrii kapilary (średnicy, długości) na kształt lokalnych widm impedancyjnych zarejestrowanych dla czystej platyny w 0,1 M roztworze siarczanu VI sodu. Lokalne widma impedancyjne wykonane za pomocą Techniki Elektrochemicznego Mikro-ogniwa zostały porównane z widmami zarejestrowanymi w klasycznym trójelektrodowym układzie.
Słowa kluczowe: lokalna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, techniki mikro-kapilarne, elektrochemia na granicy faz
Otrzymywanie powłok konwersyjnych na cynku metodą pasywacji anodowej
MACIEJ A.
SIMKA W.
Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej
i Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska DERCZ G.
Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki
i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski NAWRAT G.
PIOTROWSKI J.
Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej
i Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących elektrochemicznego otrzymywania powłok konwersyjnych na podłożu cynkowym. Proces prowadzono w roztworze wodorotlenku sodu w zakresie stężenia od 10 do 200 g/dm3 oraz przy różnych warunkach prądowych. W zależności od stosowanych warunków procesu otrzymano białe lub czarne powłoki konwersyjne. W przypadku wykorzystania do obróbki anodowej najbardziej stężonego roztworu elektrolitu zaobserwowano efekt wybłyszczenia powierzchni. Określono mikrostrukturę otrzymanych powłok, ich skład chemiczny, chropowatość oraz odporność korozyjną.
Słowa kluczowe: pasywacja cynku, pasywacja anodowa, utlenianie elektrochemiczne
Badanie procesu trawienia stali wysokostopowej za pomocą spektroskopii impedancyjnej
ŚLEPSKI P. DAROWICKI K.
KRAKOWIAK S.
Katedra Elektrochemi Korozji i Inżynierii Materiałowej.
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Przeprowadzono badania trawienia stali wysokostopowej w mieszaninie kwasu HF i HNO3, wykorzystując elektrochemiczną spektroskopie impedancyjną. W celu odwzorowania warunków naturalnych, eksperyment przeprowadzono przy użyciu deis w trybie galwanostatycznym z wypadkowym prądem równym zero. Wyznaczone zostały zmiany parametrów elektrycznych opisujących układ w czasie. Zaobserwowano wpływ stężenia HF na czas trwania procesu.
Słowa kluczowe: warstwa pasywna, trawienie, spektroskopia impedancyjna
Współczesne problemy ochrony katodowej
SOKÓLSKI W.
SPZP CORRPOL Gdańsk
Polski Komitet Elektrochemicznej
Ochrony przed Korozją SEP
Na kanwie historycznego rozwoju technologii ochrony katodowej zaprezentowano zasadnicze trudności w stosowaniu tej technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, która to stale wymaga obsługi przez wyspecjalizowany i doświadczony personel ochrony katodowej. Omówiono zachodzące zmiany w stosowaniu kryteriów ochrony katodowej oraz toczącą się obecnie dyskusję na ten temat wobec nowych rzeczywistych zagrożeń korozyjnych konstrukcji podziemnych. Przedstawiono istotę problemów stosowanych powszechnie technik pomiarowych i potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Wskazano na korozymetrię rezystancyjną w zastosowaniach do oceny skuteczności działania ochrony katodowej, jako wiarygodne źródło informacji niewymagające do jego interpretacji angażowania specjalisty.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, historia, kryteria, problemy, korozymetria
Wpływ pola magnetycznego na korozję wżerową stali austenitycznej AISI 304
ROKOSZ K.
HRYNIEWICZ T.
Politechnika Koszalinska, Division of
Surface Electrochemistry, Koszalin, Poland
Celem pracy było zbadanie wpływu natężenia pola magnetycznego na proces korozji wżerowej austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304. Do badań zastosowano elektrochemiczną metodę polaryzacji potencjodynamicznej. Korozja wżerowa próbek ze stali nierdzewnej AISI 304, była badana w wodnym 3% roztworze soli NaCl w statycznym polu magnetycznym o różnym natężeniu (od 0 do 450 mT). W badaniach, zdefiniowano chropowatość powierzchni próbek poddanych badaniom korozyjnym (profi le 2D, 3D, falistość powierzchni, krzywa Abbota-Firestone'a, parametry ISO 2D i 3D). Najlepszą odporność na korozję wżerową odnotowano w polu magnetycznym B = 250 mT.
Słowa kluczowe: AISI 304 SS; pole magnetyczne; korozja wżerowa
Emisja akustyczna podczas korozji stopów na bazie metali lekkich
KRAKOWIAK S.
SOBASZEK M
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii
Materiałowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych wykonanych metodą polaryzacji cyklicznej oraz emisji akustycznej technicznie czystego aluminium (stop 1050) oraz magnezu. W przypadku aluminium aktywność akustyczna jest związana z inicjacją i wzrostem wżerów. Aktywność akustyczna magnezu występuje w obszarze inicjacji i wzrostu wżerów oraz w czasie repasywacji wżerów.
Słowa kluczowe: emisja akustyczna, korozja wżerowa, metale lekkie
Ocena stopnia degradacji korozyjnej ujemnej elektrody ogniwa NiMH w oparciu o galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania
KUKUŁA I.
BALA H.
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
W pracy wykonano cykliczne galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania dla kompozytowej elektrody proszkowej LaNi5 + Ni spajanej żywicą termoutwardzalną. Przebieg chronopotencjometrycznych krzywych katodowych umożliwił ocenę stopnia rozwinięcia powierzchni wywołanego wodorowanie i umożliwił wskazanie kolejnych etapów redukcji faz tlenkowych materiału elektrody. Pokazano, że w cyklu rozładowania utlenieniu ulega ok. 1% materiału elektrody.
Słowa kluczowe: LaNi5, elektroda wodorkowa, ładowanie/rozładowanie, redukcja faz tlenkowych
 

 

Newsletter