Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 09/2011

 
 
 
Powłoki lakierowe o dużym współczynniku odbicia promieniowania słonecznego – nagrzewanie się powierzchni, właściwości ochronne i trwałość
ZUBIELEWICZ M.
KAMIŃSKA-TARNAWSKA E.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
Nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni na skutek promieniowania słonecznego i spowodowany tym wzrost temperatury wnętrz jest niepożądane, a nawet niebezpieczne w przypadku pokryć dachowych, elewacji i innych elementów konstrukcyjnych, jak też zbiorników paliwowych, obudów chłodni i magazynów. Jednym ze sposobów obniżenia temperaturSy nagrzewania się powierzchni jest stosowanie specjalnych powłok zawierających pigmenty o dużym współczynniku odbicia promieniowania w zakresie podczerwieni (IR). Omówiono właściwości powłok o ciemnych barwach, otrzymanych z udziałem tego typu pigmentów, w porównaniu z właściwościami powłok farb handlowych stosowanych do malowania metalowych dachów. Powłoki z pigmentami odbijającymi IR nagrzewają się mniej niż konwencjonalne, chronią podłoże stalowe, cynkowe i aluminiowe przed wpływem czynników korozyjnych i nie tracą swoich właściwości ochronnych w czasie starzenia.
Słowa kluczowe: nagrzewanie się pomalowanych powierzchni, powłoki odbijające promieniowanie słoneczne, pigmenty odbijające IR
Tendencje rozwoju nowych polimerów
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
BONORA P. L.
University of Udine, Włochy
Pracując w dziedzinie powłok antykorozyjnych i patrząc na ich błyskawiczny rozwój w ciągu ostatnich lat nie zdajemy sobie jednak sprawy, że jest to jedynie nikła część rozwoju w dziedzinie polimerów. Artykuł przybliża rozwój polimerów do innych zastosowań.
Słowa kluczowe: polimery, nanotechnologie, powłoki
Procedury i badania określone przez Komisję Europejską i CEN wymagane przed wdrożeniem do obrotu i stosowania wyrobów ogniochronnych na konstrukcje stalowe
RÁSTOCKÝ Š.
Fires s.r.o. Batizovce (Słowacja)
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1396
Omówiono procedury i przepisy obowiązujące w państwach Unii przed wdrożeniem powłok ogniochronnych na konstrukcje stalowe do obrotu i stosowania w świetle wymagań Komisji Europejskiej. Opisano badania odporności ogniowej, reakcji na ogień i pozostałe badania oraz zaprezentowano używane krzywe (temperatura-czas) w badaniach odporności ogniowej (krzywa standardowa, krzywa powolnego nagrzewania, krzywa węglowodorowa). Przedyskutowano wymagania dla systemów powłok ogniochronnych z punktu widzenia różnych środowisk i możliwość zmian w systemie ogniochronnym w zakresie różnych farb podkładowych i farb nawierzchniowych.
Słowa kluczowe: odporność ogniowa, reakcja na ogień, powłoka ogniochronna, system ogniochronny, konstrukcja stalowa
 
Właściwości ochronne i aplikacyjne pigmentowanych systemów samorozwarstwiających się
LANGER E.
KUCZYŃSKA H.
KAMIŃSKA-TARNAWSKA E.
Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
W ciągu ostatnich 20 lat prowadzono wiele badań nad spontanicznie rozwarstwiającymi się powłokami. Przebadano szereg par: żywica epoksydowa/ żywica akrylowa, określono warunki przy jakich następują procesy rozdziału fazowego i rozwarstwiania oraz czynniki mające na nie wpływ. Trudniejszym zagadnieniem było uzyskanie ochronno-dekoracyjnych systemów powłokowych o powtarzalnym, założonym i określonym stopniu rozdziału pigmentów: barwiących w warstwie górnej oraz antykorozyjnych w dolnej warstwie powłoki, przy podłożu. W artykule omówiono ochronne i aplikacyjne właściwości samorozwarstwiających się systemów zawierających jako spoiwo żywicę epoksydową i akrylową i jeden z wybranych pigmentów barwiących (biel tytanowa, zielony tlenek chromu) oraz pigment barierowy MIO. Stopień rozdziału pigmentów i wygląd powłoki oznaczano w zależności od rodzaju pigmentu barwiącego, środków pomocniczych używanych do otrzymywania dyspersji pigmentu w żywicy akrylowej/epoksydowej i sposobu nakładania. Wyniki badań wskazują, że systemy samorozwarstwiające się mają porównywalne lub lepsze właściwości ochronne w porównaniu z systemami klasycznymi, nakładanymi warstwa na warstwę, zawierającymi te same pigmenty i żywice. W wyniku badań stwierdzono również, że tylko właściwy dobór pigmentu barwiącego i środków pomocniczych umożliwia otrzymanie samorozwarstwiającego się systemu, który można nakładać natryskiem.
Słowa kluczowe: samorozwarstwianie, rozdział pigmentów, właściwości antykorozyjne
Badania skuteczności działania cieczy jonowych na grzyby niszczące drewno oraz ich sorpcji na glebie
ZABIELSKA-MATEJUK J.
STANGIERSKA A.
Instytut Technologii Drewna,
Politechnika Poznańska

SKRZYPCZAK A.
Wydział Technologii Chemicznej,
Politechnika Poznańska
Przedstawiono wyniki badań skuteczności działania cieczy jonowych-czwartorzędowych pochodnych amoniowych i imidazoliowych w stosunku do grzybów rozkładających drewno, wywołujących siniznę i pleśnienie. Doświadczenia przeprowadzono na drewnie sosny Pinus sylvestris L. oraz buka Fagus sylvatica L. Zbadano również oddziaływanie kationów cieczy jonowych z glebą o dużej zawartości materii organicznej. Wyznaczono współczynniki sorpcji oraz odwracalność tego procesu na glebie. Wartości grzybobójcze cieczy jonowych wobec grzyba rozkładu brunatnego Coniophora puteana, wynoszące po teście wymywania wodą od 1,67 do 4,25 kg·m-3, potwierdziły dużą skuteczność działania zabezpieczającego. Aktywność cieczy jonowych wobec grzybów sinizny była porównywalna z działaniem fenylofenolanu sodu. Opracowane substancje charakteryzowały się również działaniem przeciwpleśniowym. W wyniku badań sorpcji cieczy jonowych na glebie, zaobserwowano dobre ich związanie z komponentem glebowym. Masa zaadsorbowanej substancji aktywnej na glebie uzależniona była od jej stężenia w roztworze oraz od hydrofilności.
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, drewno, wartość grzybobójcza, pleśnie, sinizna,gleba, współczynniki sorpcji

 

Newsletter