Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2011

 
 
 
 
 
 
Cynkowanie wysokotemperaturowe stali z zakresu Sandelina
KANIA H.
Politechnika Śląska w Gliwicach,
Katedra Technologii Materiałów, Katowice
W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok na stalach reaktywnych w procesie cynkowania wysokotemperaturowego. Określono kinetykę wzrostu zanurzeniowych powłok cynkowych na podłożu stali z zakresu Sandelina dla temperatury cynkowania 540-580°C. Grubość powłok została porównana z grubością powłok otrzymanych na stali podsandelinowskiej. Przeprowadzono badania strukturalne powłok powstających przy cynkowaniu wysokotemperaturowym. Ujawniono strukturę powłoki i skład fazowy oraz określono skład chemiczny składników strukturalnych powłok otrzymanych na stali z zakresu Sandelina. Stwierdzono, że w procesie cynkowania wysokotemperaturowego grubość powłoki otrzymanej na stali z zakresu Sandelina jest mniejsza niż na stali podsandelinowskiej.
Słowa kluczowe: cynkowanie wysokotemperaturowe, cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe
Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kąpieli Zn-AlNiBiSn na stalach reaktywnych
KANIA H.
LIBERSKI P.
Politechnika Śląska w Gliwicach,
Katedra Technologii Materiałów
W artykule przedstawiono wyniki badań określające synergiczny wpływ dodatku AlNiBiSn w kąpieli cynkowej na strukturę oraz kinetykę wzrostu powłok. Do badań wykorzystano 2 stale o różnej zawartości krzemu: 0,18%Si (stal z zakresu Sebistyego) oraz 0,32%Si (stal wysokokrzemowa). Stwierdzono, że dodatek AlNiBiSn nieznacznie ogranicza grubość powłoki na tych stalach. Odporność korozyjną powłok określono porównawczo w standardowym teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Badania prowadzono zgodnie z normą PN-76/H-04603. Stwierdzono, że dodatki stopowe do kąpieli cynkowej mają wpływ na odporność korozyjną otrzymanych powłok. Dodatek AlNiBiSn powoduje podwyższenie odporności korozyjnej.
Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe, odporność korozyjna
Warstwy diamentowe otrzymywane metodą HF CVD o zróżnicowanej morfologii, metody weryfikacji otrzymanych warstw oraz ich zastosowanie
SZULC A.
MOSIŃSKA L.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Instytut Fizyki
W artykule omówiono technikę syntezy warstw diamentowych metodą HF CVD (Hot Filament Chemical Vapour Deposition – Chemiczne Osadzanie z Fazy Gazowej przy użyciu Gorącego Włókna). W celu zwiększenia gęstości nukleacji zarodzi diamentowych wykorzystano tzw. biasing. Przedstawiono zależność jakości warstw od parametrów procesu ich wzrostu. Dokonano oceny wpływu zmiany zawartości metanu w gazie roboczym na jakość osadzanych warstw diamentowych. Badanie jakości warstw oparto o trzy nieinwazyjne metody: elektronową mikroskopię skaningową, dyfrakcję rentgenowską oraz spektroskopię Ramana. Metody te wzajemnie się uzupełniają, dając informacje o wielkości krystalitów, morfologii, naprężeniach i zawartości fazy niediamentowej w otrzymanych warstwach. Właściwości fizyczne syntetycznych diamentów determinują ich możliwe zastosowania, takie jak: pokrycia ochronne, podzespoły i układy elektroniczne, elektrody w elektrochemii, optyka, narzędzia tnące i ścierne itp.
Słowa kluczowe: proces HF CVD, mechanizm wzrostu cienkich warstw diamentowych, wodór atomowy, morfologia warstw diamentowych
 

Newsletter