Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 11/2011

 
 
 
 
 
Przegląd metod i kryteriów szacowania ekonomicznych skutków korozji wraz z próbą ich oceny
JACZEWSKI M.
Tikkurila Coatings Sp. z o.o.
Przedstawiono i przeanalizowano metodyki i kryteria oceny ekonomicznych skutków korozji (ESK). Opisano podstawowe pojęcia i określenia stosowane w pracach nad szacowaniem strat korozyjnych. W skrócie przedstawiono raporty Uhliga, Hoara oraz raport amerykański z 2002 i wskazano na niebezpieczeństwa związane z kopiowaniem procentowego udziału ESK w PKB bez porównania relacji pomiędzy gospodarką USA i gospodarką krajową. Przypomniano polskie doświadczenia w zakresie szacowania skutków korozji. Opisano znaczenie badań ESK w skali mikroekonomicznej dla potrzeb kompleksowej oceny strat korozyjnych.
Słowa kluczowe: korozja, ekonomiczne skutki korozji (ESK), koszty korozji
Biofouling statków i sposoby jego zwalczania
DOMAŃSKI J.
Instytut Technologii Fermentacji
i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź
CIEŚLAK J.
Akademia Marynarki Wojennej
BOROWSKI S.
Instytut Technologii Fermentacji
i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Łódź
Zjawisko biofoulingu polega na tworzeniu się biofilmu przy udziale mikroorganizmów wydzielających EPS (extracellular polymeric substances) oraz jego późniejszą kolonizacje przez florę i faunę wodną. Gatunki te powodują problemy natury technicznej, ekonomicznej i ekologicznej. W przypadku statków obrastanie powierzchni powoduje wzrost zużycia paliwa, wiąże się to m.in. ze wzrostem chropowatości powierzchni, co powoduje zwiększenie oporu środowiska i spadek mocy silnika. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest fakt przenoszenia organizmów żywych do nowych ekosystemów. Inwazyjne gatunki są zagrożeniem dla globalnej różnorodności biologicznej oraz dla lokalnych ekosystemów, gdyż konkurują z miejscowymi gatunkami, m.in. zajmując ich nisze pokarmowe i ekologiczne, nierzadko doprowadzając do ich wyginięcia. Biofouling podobnie jak środowisko wodne prowadzi do korozji materiałów technicznych. Do budowy konstrukcji używanych w środowisku wodnym używa się drewna, betonu, laminatu oraz stopów metalu. Każdy z tych materiałów ma inną podatność na korozję oraz biofouling. Występowanie tego zjawiska jest uzależnione m.in. od rodzaju środowiska wodnego, szybkości poruszania się statku lub rodzaju stosowanych zabezpieczeń. W celu zapobiegania porastaniu stosuje się głównie farby przeciwporostowe, których składnikiem są biocydy zapobiegające rozwojowi organizmów żywych. Początkowo używano tlenków miedzi, niezbyt dawno związków cyny, np. TBT (tributylocyna), jednakże z powodu wysokiej toksyczności zastępowane są one preparatami nowych generacji opartymi na polimerach czy silikonie.
Słowa kluczowe: biofouling, systemy antyfoulingowe, porastanie, TBT
Ochrona przed korozją w praktyce: Synergiczne działanie zmodyfikowanych pigmentów antykorozyjnych w połączeniu ze stałymi organicznymi inhibitorami korozji
SOWADE T.
KIRMAIER L.
Heubach GmbH, Niemcy
Od dawna powłoki organiczne odgrywają główną rolę w ochronie metali przed korozją. W ostatnich latach m.in. elektrochemiczne modyfikacje, obejmujące standardowo stosowany fosforan cynku, doprowadziły do znalezienia rozwiązań zapewniających znakomitą ochronę antykorozyjną w oparciu o szeroki zakres zmodyfikowanych orto- i polifosforanów. Podczas gdy niektóre spośród omawianych pigmentów przeznaczone są do specjalnych zastosowań/ systemów powłokowych, przy szukaniu nowych rozwiązań skoncentrowano się na możliwości szerszego zastosowania pojedynczego pigmentu antykorozyjnego o szerokim spektrum działania w różnych systemach powłokowych. Połączenie zmodyfikowanych pigmentów antykorozyjnych ze stałymi organicznymi inhibitorami korozji wykazują nadzwyczajne działanie synergiczne, co umożliwia poprawę właściwości powłok ochronnych.
Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, pigmenty antykorozyjne, ortofosforany, polifosforany, inhibitor korozji, korozja nalotowa, Heubach, Krahn
 
Ochrona przed korozją w praktyce: Ubezpieczenia robót antykorozyjnych
TOKARCZYK A.
TUiR Allianz Polska S.A.
Agencja Ubezpieczeniowa A. Drążkiewicz
Omówiono problematykę ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych. Prace antykorozyjne wykonywane są etapami, do których należy dostosować odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. Najważniejsze z nich to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Referat przedstawia pojęcie odpowiedzialności cywilnej i jej przesłanki oraz ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej w kontekście prac antykorozyjnych. Drugą grupą produktów są gwarancje ubezpieczeniowe: przetargowa, dobrego wykonania kontraktu, terminowego usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. Przedstawiono zasadniczą różnicę pomiędzy gwarancją a ubezpieczeniem. W podsumowaniu wskazano także ryzyko własne przedsiębiorstwa, wynikające z prowadzenia działalności, nie podlegające ubezpieczeniu.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia, gwarancje ubezpieczeniowe, odpowiedzialność cywilna

 

Newsletter