Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2010

 
 
 
 
Wpływ warunków prądowych na właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych Zn-Ni+Ni
WYKPIS K.
POPCZYK M.
BUDNIOK A.
ŁĄGIEWKA E.
Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauki o Materiałach, Katowice
Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 15–30 mA·cm2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Badania strukturalne powłok Zn-Ni+Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny badano za pomocą mikroskopu skaningowego JEOL JSM-6480. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono dla powłok Zn-Ni+Ni poddanych obróbce cieplnej w atmosferze argonu. Wykazano możliwość zabudowania proszku niklu z kąpieli zawiesinowej do osnowy stopowej Zn-Ni, podczas galwanostatycznego osadzania. Stwierdzono, że morfologia powierzchni, skład chemiczny i fazowy otrzymanych powłok kompozytowych zależą od gęstości prądu osadzania. Ze wzrostem gęstości prądu wzrasta ilość zabudowanego proszku niklu do osnowy Zn-Ni a tym samym rozwinięcie powierzchni powłok Zn-Ni+Ni. Zawierają one od około 26 do 47% at. niklu. Optymalna gęstość prądu osadzania powłok Zn-Ni+Ni, ze względu na odporność korozyjną, wynosi j = 25 mA·cm-2. Odporność korozyjna powłok otrzymanych w takich warunkach prądowych jest porównywalna z odpornością metalicznego kadmu.
Słowa kluczowe: powłoki kompozytowe, elektroosadzanie, powłoki Zn- Ni+Ni, odporność korozyjna, obróbka cieplna
Różnorodne formy korozji biologicznej występujące na elewacjach budynków
KARYŚ J.
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
Przy wadliwym projektowaniu, wykonywaniu oraz nieprawidłowej eksploatacji budynków na elewacjach pojawiają się różnorodne czynniki biologiczne. Wśród nich dominują glony, grzyby pleśnie i bakterie, które wpływają negatywnie na budynki powodując wystąpienie m.in. „syndromu chorego budynku” (SBS).
Słowa kluczowe: budynek, elewacja, korozja biologiczna
Wpływ wysokotemperaturowej obróbki żeliwa na strukturę warstwy wierzchniej utworzonej w wyniku cynkowania zanurzeniowego
JĘDRZEJCZYK D.
Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko-Biała
W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850–1050oC, 4–12 godzin) na zmianę struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy fi=11mm i długości l = 110 mm, wykonanych z różnych rodzajów żeliwa (z grafitem płatkowym, wermikularnym i kulkowym) oraz efekt procesu cynkowania zanurzeniowego. Badania wykonano w oparciu o kompleksową analizę metalograficzną oraz RTG. Celem pracy było zweryfikowanie możliwości wypełnienia grafitowych porów powstałych po utlenianiu żeliwa cynkiem i tym samym otrzymanie nowej specyficznej warstwy podpowierzchniowej o charakterze struktury kompozytowej.
Słowa kluczowe: wysokotemperaturowa korozja, żeliwo, obróbka powierzchniowa
Ocena stężenia tlenu na powierzchni implantów miedzi z powłoką cyny w tkance in vivo
HAJDUGA M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Wydział Budowy Maszyn,
Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko Biała
HAJDUGA M.B.
Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko Biała
Badano powierzchnię implantów miedzi z powłoką cyny po przebywaniu w tkance mózgowej szczurów przez 120 dni. Analizowano zmianę stężenia tlenu na powierzchni próbek przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują, że stężenie tlenu na powierzchni badanych materiałów po 120 dniach przebywania w mózgu szczurów było mniejsze niż przed ich zaimplantowaniem.
Słowa kluczowe: implanty, korozja, utlenianie
ARTYKUŁ PROMOCYJNY: Płatkowe powłoki cynkowe nanoszone nieelektrolitycznie
KAZIMIERZ PAPLIŃSKI
Doerken MKS®– Systeme GmbH&Co. KG
Firma Doerken MKS®-Systeme GmbH&Co. KG, z siedzibą w Herdecke w Niemczech, od ponad 25 lat zajmuje się rozwojem i produkcją bardzo cienkich powłok antykorozyjnych. Płatkowe powłoki cynkowo-aluminiowe, znane pod nazwą DELTA-MKS®-Systeme, zdobyły uznanie w specjalistycznym przemyśle samochodowym, lotniczym oraz budowlanym na całym świecie. Różnorodne produkty bazowe oraz lakiery nawierzchniowe o szerokim wachlarzu właściwości stosowane są między innymi na części połączeniowe oraz tłoczone. Spełniają wysokie wymagania stawiane przez przemysł. Na dzień dzisiejszy firma Doerken MKS®-Systeme GmbH & Co. KG jest liderem w rozpowszechnianiu płatkowych powłok cynkowych nanoszonych nieelektrolitycznie.
Słowa kluczowe: powłoki metalowe; ochrona przed korozją

 

Newsletter