Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 06/2010

 
 
 
Numeryczne modelowanie korozji zbrojenia w żelbecie
KOTEŠ P.
BRODŇAN M.
ŠLOPKOVÁ K.
KOTULA P.
University of Žilina,
Department of structures and bridges
Korozja zbrojenia jest zjawiskiem, które mocno wpływa na niezawodność i trwałość konstrukcji żelbetowych. Z tego powodu dużo naukowców na Słowacji i na świecie skupia swoją uwagę na korozji zbrojenia. W zakresie prac badawczych został poddany diagnostyce i obserwacjom żelbetowy dźwigar mostu. Dźwigary tego mostu są zagrożone korozją zbrojenia. W artykule przedstawiono wykrywanie i symulację korozji zbrojenia w żelbecie. Odpowiedź żelbetowej belki w postaci rys na korozją stalowego zbrojenia została przeanalizowana. Efekt korozji był symulowany poprzez zastosowanie nieliniowej analizy numerycznej w programie ATENA.
Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, beton, diagnostyka, modelowanie numeryczne, dźwigar mostu, rysa, trwałość
Modelowanie transportu roztworów soli w trakcie wysychania muru
KUBIK J.
KUCHARCZYK A.
Politechnika Opolska, Katedra Fizyki
Materiałów
W pracy rozważa się przepływy roztworów soli w zabytkowych murach, w trakcie suszenia. W tym celu zaproponowano uśredniony model przepływów roztworów soli. Na jego podstawie wyznaczono rozkłady wilgoci, jonów soli oraz wykrystalizowanej soli w części przypowierzchniowej muru.
Słowa kluczowe: współczynniki transportu, jony soli, krystalizacja soli
Korozja biologiczna tworzyw gipsowych
FIERTAK M.
STANASZEK-TOMAL E.
Katedra Technologii Materiałów
Budowlanych i Ochrony Budowli,
Politechnika Krakowska
Przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa czyste gipsowe i gipsowe modyfikowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały wysoki stopień zapleśnienia w tworzywach z dodatkami, a w szczególności z dodatkiem polimerowym. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową, wytrzymałość na zginanie oraz współczynnik sorpcyjności tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych.
Słowa kluczowe: korozja biologiczna, gips, grzyby, wytrzymałość na zginanie, sorpcyjność
Badania dyfuzji penetrujących inhibitorów korozji – jonów azotanowych(III) w betonie
KRÓLIKOWSKI A.
Katedra Chemii Nieorganicznej
i Technologii Ciała Stałego, Politechnika Warszawska
KUZIAK J.
Katedra Inżynierii Materiałów
Budowlanych, Politechnika Warszawska
Azotan(III) wapnia jest promowany jako penetrujący inhibitor korozji stali w betonie i procesy transportu tego inhibitora w betonie decydują o jego skuteczności. Badano dyfuzję jonów azotanowych(III) w nieskarbonatyzowanym i skarbonatyzowanym betonie o różnej wartości stosunku w/c. Wartość współczynnika dyfuzji określono na podstawie szybkości przenikania tych jonów przez betonową membranę oraz rozkładu stężenia azotanów(III) w tej membranie po zakończeniu testu przenikania. Stwierdzono wyższe wartości D w betonie o większym stosunku w/c i po karbonatyzacji. Przedstawiono możliwe przyczyny szybszej dyfuzji jonów azotanowych(III) w skarbonatyzowany betonie.
Słowa kluczowe: jon azotanowy(III), beton, współczynnik dyfuzji, karbonatyzacja
Badania laboratoryjne właściwości antykorozyjnych wybranych materiałów do napraw żelbetu
MICHALAK E.
Politechnika Rzeszowska,
Zakład Dróg i Mostów
Doświadczenia wskazują, że dość często naprawa żelbetu kończy się niepowodzeniem. Jedną z głównych przyczyn problemów jest tzw. zjawisko wtórnej korozji stali zbrojeniowej. W badaniach laboratoryjnych zaprezentowanych w referacie sprawdzono wpływ wybranych materiałów do wypełniania ubytków w żelbecie na rozwój korozji zbrojenia w naprawionym elemencie. Procedurę badań oparto na amerykańskiej normie ASTM G 109-92. Rezultaty badań wskazują na poprawę ochrony antykorozyjnej w przypadku dodatku inhibitorów korozji do zapraw cementowych oraz pogorszenie w przypadku ich dodatku do materiałów PCC. Wyniki pomiarów zweryfikowano przez wizualną ocenę skorodowania prętów wyjętych z elementów żelbetowych. Weryfikacja potwierdziła wyniki badań.
Słowa kluczowe: żelbet, korozja, naprawa, inhibitor korozji
Badania odporności chemicznej polimerowego kompozytu siarkowego do betonu
KSIĄŻEK M.
Instytut Budownictwa, Politechnika
Wrocławska
Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych ubytku masy i spadku wytrzymałości średniej na ściskanie próbek betonowych, pokrytych warstwą polimerowego kompozytu siarkowego, zanurzonych w roztworach wodnych kwasów, wodorotlenków i soli oraz w wodzie przez okres 1 roku.
Słowa kluczowe: odporność chemiczna, korozja, beton, polimerowy kompozyt siarkowy
Modelowanie degradacji betonowych elementów konstrukcyjnych automatami komórkowymi
ZABORSKI A.
Politechnika Krakowska, Zakład
Wytrzymałości Materiałów
Przedstawiono zastosowanie automatów komórkowych do symulacji sprzężonych przepływów dyfuzyjnych czynników agresywnych w ośrodku porowatym. Degradację matrycy betonowej opisano dwoma parametrami skalarnymi: uszkodzeń korozyjnych oraz mechanicznego osłabienia materiałowego. Wyniki przeprowadzonych obliczeń numerycznych potwierdzają synergistyczny charakter oddziaływań obciążenia mechanicznego i agresywnego środowiska.
Słowa kluczowe: korozja betonu, ośrodek wieloskładnikowy, kontynualna mechanika uszkodzeń, automaty komórkowe, nośność przekroju