Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2010

 
 
 
Rola mikroorganizmów zawartych w oleju napędowym w korozji mikrobiologicznej stali pokrytej powłoką niklową
SŁOMCZYŃSKI T.
ŁEBKOWSKA M.
Wydział Inżynierii Środowiska,
Politechnika Warszawska, Zakład Biologii, Warszawa
KAMIŃSKI M.
Wydział Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Warszawska, Warszawa
Przedstawiono charakterystykę mikrobiologiczną i chemiczną wody ze zbiorników magazynowych oleju napędowego. Badania wzrostu mikroorganizmów przeprowadzono zgodnie z ASTM Standard Test. Stwierdzono, że w wodzie i na płytkach stalowych pokrytych powłoką niklową wytworzoną na drodze chemicznej i elektrochemicznej rozwijają się mikroorganizmy wywołujące korozję mikrobiologiczną (bakterie redukujące siarczany, bakterie żelazowe, grzyby). Najintensywniejszy wzrost mikroorganizmów obserwowano na płytkach zanurzonych na granicy faz olej napędowy – woda. Stal pokryta warstwą niklu chemicznego wykazała stopień odporności korozyjnej 2, co w 10-stopniowej skali kwalifikuje ją jako bardzo odporną na korozję, zaś stal pokryta warstwą niklu galwanicznego wykazała stopień odporności korozyjnej 1, co oznacza, że jest całkowicie odporna na korozję.
Słowa kluczowe: korozja mikrobiologiczna, błona biologiczna, stal węglowa, pokrywanie niklem, zbiornik na olej napędowy, bakterie i grzyby
Odporność korozyjna powłok tytanowych natryskiwanych plazmowo na implantacyjnym stopie Ti6Al4V
IWANIAK A.
MICHALSKA J.
Katedra Nauki o Materiałach,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
Politechnika Śląska
Przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny struktury i odporności korozyjnej powłok tytanowych natryskiwanych plazmowo na stopie Ti6Al4V, pod kątem zastosowań implantacyjnych. Powłoki tytanowe natryskiwano w atmosferze argonu przy różnych parametrach natrysku. Na powierzchni stopu otrzymano porowate powłoki, a średnica porów mieściła się w zakresie 100- 300 µm. Celem badań była ocena wpływu zastosowanych parametrów natrysku plazmowego na odporność korozyjną uzyskanych powłok tytanowych. Oceny odporności korozyjnej natryskiwanych plazmowo powłok tytanowych dokonano w fizjologicznym roztworze Ringera w temperaturze 37oC. Badania przeprowadzono metodą potencjodynamiczną, przy użyciu układu pomiarowego złożonego z potencjostatu Solartron 1287 sterowanego komputerowo oraz naczyńka elektrolitycznego typu 12852A. Obróbkę danych przeprowadzono wykorzystując oprogramowanie CorrWare 3. Pomiary rozpoczynano od zarejestrowania wartości potencjału obwodu otwartego (EOCP) w czasie 60 minut, a następnie prowadzono potencjodynamiczną rejestrację prądu polaryzacji przy zmianie potencjału z szybkością 10 mV/min od potencjału 300 mV bardziej katodowego niż EOCP do osiągnięcia wartości 0 V względem NEW. Powierzchnię próbek przed i po badaniach korozyjnych obserwowano na elektronowym mikroskopie skaningowym Hitachi S-3400N.
Słowa kluczowe: Ti6Al4V, natryskiwanie plazmowe, odporność korozyjna
Ocena szybkości korozji stali zbrojeniowej w środowisku chlorku amonu
BRAGINA A.
KLAKOČAR-CIEPACZ M.
Instytut Technologii Nieorganicznej
i Nawozów Sztucznych,
Politechnika Wrocławska
Przedstawiono wyniki badań potencjokinetycznych i grawimetrycznych stali St3 eksponowanej w środowiskach chlorkowych. W wyniku przeprowadzonych badań grawimetrycznych najwyższe wartości szybkości korozji stal St3 uzyskała w środowisku chlorku amonu o pH ok. 5.
Słowa kluczowe: stal St3, szybkość korozji, jony chlorkowe
Wpływ struktury stali 40CrMo4 i 45NiCr5 na odporność na korozję
MICHALIK R.
WOŹNICA H.
TOMASZEWSKA A.
Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii, Politechnika Śląska
Badano wpływ obróbki cieplnej na strukturę i na odporność na korozję elektrochemiczną stali 40CrMo4 45NiCr5. Badaniom poddano próbki w stanie wyjściowym, próbki poddane wyżarzaniu normalizującemu (850–880°C/30 min/powietrze) oraz próbki poddane hartowaniu (830–860°C/30 min/olej) i odpuszczaniu (600°C/1 h). Przeprowadzono badania struktury, odporności na korozję elektrochemiczną w 3% NaCl oraz stanu powierzchni po przeprowadzeniu badań korozyjnych. Badania wykazały, że badane stale charakteryzuje różna odporność na korozję elektrochemiczną. Wyższą odpornością na korozję wykazała się stal 45NiCr5. Wzrost odporności na korozję można uzyskać dla stali 40CrMo4 stosując wyżarzanie normalizujące, natomiast dla stali 45NiCr5 – wyżarzanie normalizujące lub hartowanie i odpuszczanie.
Słowa kluczowe: stal 40CrMo4, stal 45NiCr5, odporność na korozję, struktura
Odporność termo-olejowo modyfikowanego drewna na działanie grzybów pleśniowych
FOJUTOWSKI A.
KROPACZ A.
NOSKOWIAK A.
Instytut Technologii Drewna, Poznań
Drewno o wysokiej wilgotności łatwo ulega zapleśnieniu. Grzyby strzępkowe (pleśniowe) pogarszają estetykę wyglądu drewna oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska i zdrowia osób. Jest to jedna z przyczyn niechętnego stosowania wyrobów z drewna w budownictwie w warunkach potencjalnego narażenia na oddziaływanie wysokiej wilgotności. W celu zmniejszenia tych zagrożeń wprowadza się do drewna fungicydy, ograniczające możliwości zaatakowania drewna przez grzyby. Fungicydy mogą jednak także stwarzać zagrożenia ekotoksykologiczne w fazie użytkowania drewna, a także recyklingu. Alternatywą jest termomodyfikacja drewna, doprowadzona w ostatnich latach do fazy produkcji przemysłowej. Drewno modyfikowane termicznie, wykazuje korzystne cechy użytkowe jak np. mniejsza higroskopijność, większa stabilność wymiarowa niż drewno naturalne, a także poprawa odporności na działanie grzybów podstawczaków, rozkładających drewno. Zmiany właściwości drewna zależą silnie od warunków prowadzenia procesu termicznej modyfikacji. Celem pracy było rozpoznanie wpływu wykonanej w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu termomodyfikacji oraz modyfikacji termicznej i nasycenia olejem naturalnym drewna bielu sosny i brzozy na jego odporność na działanie grzybów pleśniowych. Badaniami mikologicznymi objęto laboratoryjne rozpoznanie działania na badane drewno czystych kultur gatunków grzybów wywołujących głównie zmiany estetyczne tj. powodujących pleśnienie drewna. Odporność drewna na działanie grzybów pleśniowych badano metodą stosowaną w budownictwie. Badawcze i kontrolne próbki, umieszczone na podłożu solno-agarowym, narażano przez 4 tygodnie na działanie dwóch zestawów grzybów tj. mieszaniny czystych kultur grzybów: Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti, Trichoderma viride, Alternaria tenuis lub czystej kultury grzyba Chaetomium globosum, przy inkubacji w temperaturze 27!1oC i wilgotności względnej powietrza powyżej 90%. Stwierdzono, że termomodyfikowane oraz termo-olejowo modyfikowane drewno sosny i brzozy jest nieodporne na zapleśnienie, podobnie jak drewno nie poddawane obróbce termicznej lub termo-olejowej pod względem stopnia i procentowego porośnięcia powierzchni przez grzyby, chociaż intensywność porośnięcia modyfi kowanego drewna przez grzyby pleśniowe jest mniejsza, niż drewna kontrolnego.
Słowa kluczowe: sosna, brzoza, termomodyfikacja, pleśnie, odporność
Biodegradowalne kompozycje polimerowe na podstawie poli(alkoholu winylowego) i skrobi
ŻMIHORSKA-GOTFRYD A.
Wydział Chemiczny,
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Otrzymano kompozycje polimerowe na podstawie poli(alkoholu winylowego) i skrobi (PVA/ST) plastyfikowane butano-1,4-diolem i etano-1,2-diolem. Jako czynniki sieciujące zastosowano mocznik, kwas borowy i butoksylowaną żywicę melaminowo-formaldehydową. Kompozycje poddano degradacji biologicznej w osadzie czynnym i glebie. Stwierdzono, że kompozycje są podatne na biodegradację, o czym świadczyły zmiany powierzchni próbek oraz spadek wytrzymałości mechanicznej w stosunku do próbek niezdegradowanych.
Słowa kluczowe: poli(alkohol winylowy), skrobia, biodegradacja, osad czynny, gleba