Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 09/2010

 
 
 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia przed korozją zbiorników magazynowych na produkty naftowe ujęte w obowiązujących aktach prawnych. Metody badań i oceny przydatności pokryć malarskich
BARANIAK A.
TALKOR, Gdańsk
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników Oddział
Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
ówiono wymagania zamieszczone w obowiązujących aktach prawnych, szczególnie rozporządzeniach Ministra Gospodarki, dotyczące zabezpieczenia przed korozją zbiorników magazynowych na produkty naftowe. Zwrócono uwagę na znaczenie dobrego zabezpieczenia przed korozją w ochronie środowiska przed wyciekami magazynowanego medium. Przedstawiono techniczne wymagania, jakie stawiane są powłokom malarskim stosowanym na wewnętrzne powierzchnie zbiorników i omówiono podstawowe badania, jakie powinny spełniać zalecane systemy powłokowe.
Słowa kluczowe: zbiorniki magazynowe na produkty naftowe, ochrona przed korozją, powłoki malarskie, badania
Nowa przyspieszona metoda oceny ochronnych właściwości powłok
WANNER M.
SCHAUER T.
Fraunhofer Institute for Manufacturing
Engineering and Automation, Stuttgart
Badania odporności powłok na czynniki atmosferyczne na stacjach terenowych w różnych warunkach klimatycznych dostarczają wiarygodnych danych na temat ochronnych właściwości powłok, jest to jednak metoda czasochłonna i kosztowna, w związku z tym niepraktyczna do szybkiej oceny powłok. W przypadku optymalizacji i opracowywania nowych wyrobów lakierowych używa się więc wielu różnorodnych metod badań przyspieszonych. Najważniejsze w takich metodach badań jest zapewnienie odpowiednich warunków narażenia, czuła ilościowa metoda wykrywania zmian, krótki czas trwania, jak również dobra korelacja z metodami badań w warunkach naturalnych i z zachowaniem się powłok w długim okresie czasu. Opracowując nowy krótkotrwały test, próbowaliśmy jak najlepiej spełnić te wymagania. W celu przyspieszenia starzenia powłok stosowaliśmy wymuszone naprężenia wewnętrzne, powodowane przez cykliczne zmiany temperatury w połączeniu z działaniem elektrolitu oraz narażeniami chemicznymi i UV. Rodzaj starzenia/narażenia pozwala zarówno na modelownie badań powłok w warunkach atmosferycznych, jak i standardowych badań laboratoryjnych oraz na skrócenie czasu badań. Do wykrywania zmian w powłokach, prowadzących do zmniejszenia ich właściwości ochronnych, wybrano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) i metodę skanowania sondą Kelvina. Otrzymane tymi metodami charakterystyczne parametry umożliwiają ilościową ocenę ochronnych właściwości powłok we wczesnym etapie ich badania.
Słowa kluczowe: elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, skanowanie sondą Kelvina, badania przyspieszone, naprężenia wewnętrzne
ARTYKUŁ PROMOCYJNY: Więcej niż środek dyspergujący
HAJAS J.
BLICHARZ M.
WESSELS W.
NAGEL C.
BYK-Chemie GmbH, Wesel
Opracowano nowy typ środka pomocniczego: zwilżającego i dyspergującego, który powoduje nie tylko obniżenie lepkości, ale także działa przeciwko osadzaniu i reguluje właściwości reologiczne past pigmentowych w recepturach wodnych farb lateksowych. Nowy środek pomocniczy może być stosowany nie tylko w farbach lateksowych, ale także w recepturach gruntów wodorozcieńczalnych i w utwardzaczach w recepturach wodnych epoksydowych pokryć podłogowych, gdzie powoduje doskonałą stabilizację pigmentów i działa przeciwko osadzaniu.
 
Zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji stalowych i aparatów w przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym za pomocą natryskiwanych epoksydowych pęczniejących farb ogniochronnych
MIODEK A.
PETRO Kor Sp. z o.o., Płock

GŁĘBOWICZ A.
International Paint Poland, Gdańsk
Przedstawiono zastosowanie epoksydowych pasywnych systemów ogniochronnych na konstrukcjach narażonych na pożar typu węglowodorowego na podstawie własnych doświadczeń z aplikacji materiału CHARTEK 1709 na instalacji HON VII (PKN ORLEN).
Słowa kluczowe: zabezpieczenie ogniochronne, klasa odporności ogniowej, temperatura krytyczna, pożar węglowodorowy, pęczniejąca powłoka epoksydowa