Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2010

 
 
Ocena ochronnych właściwości antykorozyjnych powłok cynkowych po 20-letniej eksploatacji w środowisku kopalnianym
KANIA H.
LIBERSKI P.
Politechnika Śląska, Katedra Technologii
Stopów Metali i Kompozytów, Katowice

WOJTYNEK J
SZUŚCIK J.
Katowicki Holding Węglowy SA, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Mysłowice
W 1990 roku w chodniku KWK "Mysłowice-Wesoła" została zabudowana eksperymentalna partia ocynkowanej obudowy górniczej. Celem przedsięwzięcia było zweryfikowanie skuteczności zabezpieczenia elementów obudowy chodnikowej powłokami cynkowymi w rzeczywistym środowisku korozyjnym w warunkach eksploatacji. Oględziny obudowy górniczej w warunkach eksploatacji oraz przeprowadzone badania pozwoliły na określenie efektów zmian korozyjnych po 20 latach eksploatacji w rzeczywistym środowisku korozyjnym. Na elementach odrzwi nie stwierdzono obszarów występowania korozji czerwonej, co świadczy o tym że powłoka nadal zachowuje swoje funkcje ochronne. Na powierzchni obudowy nieocynkowanej stwierdzono zaawansowany proces korozji. Przeprowadzona analiza składu środowiska korozyjnego w chodniku na przestrzeni czasu eksploatacji pozwala twierdzić, że elementy obudowy były narażone na oddziaływanie typowego środowiska kopalnianego zakwalifikowanego jako silny stopień agresywności korozyjnej. Ujawniono strukturę powłoki cynkowej na elementach łuków podatnych odrzwi obudowy. W badanym okresie proces degradacji powłoki postępował głównie w warstwie zewnętrznej powłoki. Na powierzchni łuku obudowy określono ilościowo i jakościowo produkty korozji powstające w badanym środowisku kopalnianym.
Słowa kluczowe: obudowa górnicza, odporność korozyjna, powłoki cynkowe, cynkowanie zanurzeniowe
Wpływ dodatku niklu w kąpieli do cynkowania na odporność korozyjną powłok zanurzeniowych
KANIA H.
LIBERSKI P.
Politechnika Śląska, Katedra
Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Katowice

KWIATKOWSKI L.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych na stalach z różną zawartością krzemu w kąpieli z dodatkiem Ni. Odporność korozyjną tych powłok porównano z odpornością korozyjną powłok otrzymanych w tradycyjnej kąpieli cynkowej. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej. Badania korozyjne prowadzono w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych. W trakcie badań ujawniono także strukturę oraz określono grubość badanych powłok. Dało to podstawę do określenia wpływu struktury i grubości powłoki na odporność korozyjną. Stwierdzono, że dodatek Ni wpływa na strukturę i grubość powłok otrzymanych na stali z zakresu Sandelina. Odporność korozyjna powłok jest wyższa przy większym udziale w powłoce faz międzymetalicznych układu Fe-Zn.
Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, odporność korozyjna, dodatki stopowe
Korozyjne właściwości kompozytowych powłok niklowych
KRÓLIKOWSKI A.
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Praca stanowi przegląd literatury na temat korozyjnych właściwości kompozytowych powłok niklowych. Podjęto próbę określenia zależności pomiędzy rodzajem, rozmiarem i zawartością wbudowanych cząstek a szybkością korozji i parametrami stanu pasywnego powłok w różnych środowiskach korozyjnych. Na tej podstawie dokonano krytycznej oceny proponowanych mechanizmów wpływu cząstek fazy rozproszonej na procesy korozji powłok kompozytowych. Wskazano na decydujący wpływ właściwości granic wbudowanych cząstek z metaliczną matrycą na zachowanie korozyjne powłok kompozytowych.
Słowa kluczowe: kompozytowa powłoka, nikiel, wbudowane cząstki, korozja, pasywność
Wpływ SO2 na wysokotemperaturowe utlenianie stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni
MAŁECKA J.
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji
Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska

HERNAS A.
Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
W pracy przedstawiono wyniki utleniania izotermicznego i cyklicznego stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni. Utlenianie izotermiczne przeprowadzono w powietrzu oraz w atmosferze 9%O2+0,08%SO2+N2 w temperaturach 900 i 950°C. Utlenianie cykliczne przeprowadzono w atmosferze powietrza w pięciu temperaturach z zakresu 875–925°C. Stwierdzono, że utlenianie w zamodelowanej atmosferze zawierającej związki siarki powoduje zwiększenie szybkości utleniania w stosunku do utleniania w powietrzu.
Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, fazy międzymetaliczne, utlenianie, siarkowanie
Powłoki konwersyjne na wysokowytrzymałych stopach Al – tradycyjne technologie w nowych wersjach. Fosforanowanie
KWIATKOWSKI L.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centrum Korozyjne
Przedstawiono główne kierunki badań nad technologiami chemicznej/elektrochemicznej obróbki powierzchniowej wysokowytrzymałych stopów Al, wynikające z konieczności rozszerzenia asortymentu preparatów i technologii bezchromianowych. Podano przykłady modyfikacji technologii fosforanowania w dwóch wersjach: wytwarzania powłok amorficznych i krystalicznych. W pierwszej technologii zmodyfikowano skład chemiczny roztworu w operacji głównej oraz finalnej. Zastosowanie w obróbce końcowej procesu zol-żel w mieszaninie prekursorów zawierających inhibitor korozji jest elementem kluczowym w uzyskaniu odporności zbliżonej do powłoki chromianowej. W przypadku powłok fosforanowych krystalicznych możliwość wytworzenia powłoki uzyskano w procesie elektrochemicznym.
Słowa kluczowe: stopy aluminium, seria 2000, ochrona przed korozją, powłoki konwersyjne, fosforanowanie, proces elektrochemiczny
Statystyczna ocena podatności stopu magnezu AZ91 na korozję wżerową
POLIS-OLEJNICZAK A.
MALIK M.A.
Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Procesowej,
Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska
W pracy porównano podatność na korozję wżerową stopu magnezu AZ91 po odlaniu oraz stopu poddanego obróbce cieplnej, tj. ujednorodnieniu i przesyceniu. Obróbka cieplna stopu AZ91 miała na celu rozpuszczenie związku międzymetalicznego Mg17Al12 (faza ß) w roztworze stałym aluminium w magnezie (faza ?). Badania korozyjne przeprowadzono w roztworze 0,1 mol·dm-3 chlorku sodu nasyconym wodorotlenkiem magnezu. Wykorzystując metody statystyczne wykazano, że wartości potencjałów przebicia warstw pasywnych oraz różnic pomiędzy potencjałami korozyjnymi a potencjałami przebicia są istotnie różne dla stopu AZ91 w zależności od jego mikrostruktury. Zarówno większe wartości potencjałów przebicia, jak i różnic pomiędzy potencjałem przebicia a potencjałem korozyjnym dla odlanego stopu AZ91 świadczą o jego mniejszej podatności na korozję wżerową w porównaniu ze stopem ujednorodnionym i przesyconym. Prawdopodobną przyczyną wykazanych różnic w potencjałach przebicia może być większa liczba defektów sieci krystalicznej w stopie AZ91 po obróbce cieplnej (struktura nierównowagowa) niż w odlanym stopie AZ91.
Słowa kluczowe: stopy magnezu, korozja lokalna, potencjał przebicia, analiza wariancji