Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 12/2010

 
Inhibitowanie korozji żelaza przez polimeryczne nanowłókna polistyrenowe
ABDEL-AZIZ A.
SALEH A. M.
Materials Engineering Department,
German University in Cairo, Egypt
KLINGNER A.
Physics Department,
German University in Cairo, Egypt
W ostatnim czasie zwiększyło się zainteresowanie nanowłóknami oraz możliwościami ich stosowania, szczególnie w materiałach powłokowych. Niniejsza publikacja przedstawia w jaki sposób można wpływać na właściwości powierzchni różnych materiałów dzięki zastosowaniu nanowłókien polimerycznych. Nanowłókna osadzono na powierzchni żelaza metodą elektrospinningu. Jest to stosunkowo prosta i skuteczna technika umożliwiająca wytworzenie w skali submikronowej i nanometrycznej włókien z roztworów polimerów. W naszym przypadku był to roztwór polistyrenu (PS). Charakterystyki nanowłókien dokonano stosując skaningową mikroskopię elektronową (SEM) oraz pomiar kąta zwilżania. Zachowanie korozyjne żelaza pokrytego różną ilością nanowłókien, wynikających z czasów osadzania, badano w 3,5% roztworze NaCl. Stabilność pasywnych warstw nanowłókien zbadano stosując krzywe polaryzacji Tafela oraz pomiary cyklicznej polaryzacji. Otrzymane wyniki porównano z tymi dla żelaza o niemodyfikowanej nanowłóknami powierzchni oraz dla żelaza z laną warstwą polimeru. Odnotowano zwiększoną odporność na korozję przy przejściu od częściowo do całkowicie pokrytej nanowłóknami powierzchni. Całkowita i zwarta warstwa włókien PS powstawała po 20 minutach osadzania. Tak więc uzyskano brak korozji wżerowej oraz znakomitą odporność na korozję o wydajności inhibicji 98,8%.
Słowa kluczowe: polimeryczne nanowłókna, antykorozja, żelazo, 3,5% NaCl
Badania przebiegu korozji austenitycznej stali w ciekłej cynie w temperaturze od 485 do 665°C
OPIEKUN Z. A.
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa,
Politechnika Rzeszowska
W pracy przedstawiono przebieg korozji austenitycznej stali 19Cr-11Ni-2Si(X2CrNi19-11) w ciekłej cynie przy obecności węgla oraz tlenu, w temperaturze od 485 do 665°C. W wyniku oddziaływania ciekłej cyny zbiornik reaktora, w którym przebiegał proces termiczno-katalityczny krakowania poliolefin uległ awarii po około 123 godzinach. Korozja zbiornika przebiegała wieloetapowo z dużą szybkością, średnio około 0,12 mm/h. Początkowy etap korozji to dyfuzyjne wzbogacanie granic ziaren stali 19Cr-11Ni-2Si w cynę, nikiel, węgiel i tlen oraz objętości ziaren w węgiel i tlen. Kolejny etap to dalszy wzrost stężenia cyny na granicach ziaren stali i tworzenie się faz bogatych w cynę. Dalsze etapy przebiegu korozji stali 19Cr-11Ni-2Si polegają na rozpuszczaniu ziaren austenitu z tworzeniem się roztworów stałych bogatych w cynę i nikiel oraz żelazo, chrom, krzem, węgiel i tlen.
Słowa kluczowe: korozja, stal austenityczna, ciekła cyna
Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej stopu Ti-6Al-7Nb w warunkach symulujących środowisko układu kostnego
PASZENDA Z.
WALKE W.
JADACKA S.
Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych,
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,
Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Politechnika Śląska
W pracy analizowano wpływ topografii powierzchni oraz procesu sterylizacji parowej na zachowanie korozyjne próbek ze stopu Ti-6Al-7Nb po ich ekspozycji w roztworze symulującym środowisko układu kostnego. Zróżnicowanie chropowatości powierzchni próbek uzyskano poprzez zastosowanie obróbki mechanicznej – szlifowania (Raśr = 0,40 µm) oraz polerowania mechanicznego (Raśr = 0,12 µm). Proces sterylizacji parowej realizowano w temperaturze T = 121oC, ciśnieniu p = 1,1 bar w czasie t = 30 min. W celu zasymulowania warunków występujących w środowisku tkankowym układu kostnego próbki poddawano ekspozycji w roztworze fizjologicznym Ringera o temperaturze T = 37±1oC przez okres 60 dni. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w oparciu o rejestrację krzywych polaryzacji anodowej oraz metodę Sterna. Do oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanego stopu zastosowano również metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zarówno proces sterylizacji parowej, jak i oddziaływanie roztworu fizjologicznego Ringera przez okres 60. dni ma korzystny wpływ na odporność korozyjną stopu Ti-6Al-7Nb niezależnie od wariantu obróbki mechanicznej.
Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stop Ti-6Al-7Nb, korozja wżerowa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, chirurgia kostna
Badanie żaroodporności stopów tytanu Ti6Al4V z wytworzonymi warstwami dyfuzyjnymi na bazie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al
OSSOWSKI M.
KULIKOWSKI K
Wydział Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Warszawska

ŻUREK Z.
STAWIARSKI A.
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Politechnika Krakowska

WIERZCHOŃ T.
Wydział Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Warszawska
Stopy tytanu ze względu na swoje unikalne i korzystne właściwości znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu tj. przemysł lotniczy, motoryzacyjny, energetyczny czy chemiczny. Ich szersze zastosowanie w wielu aplikacjach eliminuje jednak niska żaroodporność która ogranicza pracę tych materiałów w temperaturach powyżej 600°C. Metodami stosowanymi dla poprawienia odporności na utlenianie w wysokich temperaturach tytanu i jego stopów są techniki inżynierii powierzchni oraz modyfikacja składu chemicznego poprzez zastosowanie różnego rodzaju domieszek pierwiastków zmieniających kinetykę utleniania. W artykule przedstawiono wyniki badań żaroodporności dwufazowego stopu tytanu Ti6Al4V z wytworzonymi w procesach dwustopniowych warstwami aluminidków tytanu typu TixAly. Na podstawie badań mikrostruktury składu chemicznego i fazowego analizowano wpływ modyfikacji krzemem tych warstw, na strukturę, skład chemiczny oraz grubość tworzących się w wyników wysokotemperaturowego utleniania zgorzelin.
Słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, tytan i jego stopy, fazy międzymetaliczne, inżynieria powierzchni, aluminidki tytanu
Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. I: Korozja w bezwodnych i wolnych od chlorków tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych
MARCZEWSKA-BOCZKOWSKA K.
Katedra Energetyki i Elektrochemii,
Zakład Elektrochemii,
Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
Politechnika Lubelska
Zachowanie korozyjne miedzi, cynku i stali niestopowej w tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych wykazuje znaczne podobieństwa. Wraz ze wzrostem długości łańcuchów podstawników alkilowych szybkość korozji badanych materiałów maleje. Poniżej temperatury rozkładu termicznego cieczy jonowej szybkość korozji rośnie wraz z temperaturą. Proces rozkładu termicznego cieczy jonowej zmienia jej właściwości korozyjne. Warstwy produktów korozji złożone ze związków korodującego metalu i produktów rozkładu termicznego cieczy jonowej są dobrze przyczepne, trwałe i mają dobre właściwości ochronne, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia szybkości korozji. Jony korodujących metali w różnym stopniu katalizują termiczny rozkład cieczy jonowych. W produktach korozji stwierdzono obecność boru, węgla, azotu, fluoru, chloru, pochodzących z cieczy jonowej, oraz tlenu pochodzącego z powietrza. Im wyższa temperatura cieczy jonowej tym wyższa zawartość w warstwach produktów korozji węgla i pierwiastków pochodzących z rozkładu cieczy jak fluor, bor i azot. W obecności śladów chlorków i fluorków warstwy chroniące metal ulegają uszkodzeniom i rozwija się korozjawżerowa.
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, tetrafl uoroborany dialkiloimidazoliowe, stal niestopowa, miedź, cynk, korozja
Ochrona przed korozją w praktyce - Estetyka otoczenia – problemy z graffiti, plakatami, gumą do żucia
PASZEK U.
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Każdy z nas spotyka się bardzo często w swoim otoczeniu z wiszącymi dookoła plakatami, wszechobecną na chodnikach gumą do żucia i plagą graffiti. W niniejszym artykule przedstawiono te zjawiska oraz zaproponowano dostępne sposoby zabezpieczania się przed nimi.
Słowa kluczowe: graffiti, plakat, guma do żucia, powłoka ochronna
Ochrona przed korozją w praktyce - Przedwczesna renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach infrastruktury miejskiej
KOMOROWSKI L.
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Opisano przypadki przedwczesnej degradacji powłok antykorozyjnych i materiałów na konstrukcjach infrastruktury miejskiej. Jako przykłady podano zabezpieczenia ekranów akustycznych, latarni i hali magazynowej. Przyczynami degradacji są błędy projektowe, aplikacyjne i montażowe. W niektórych przypadkach pokazane są również problemy występujące podczas renowacji.
Słowa kluczowe: renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych, powłoki antykorozyjne

 

Newsletter