Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2009

 

Jakościowy i ilościowy rozwój kąpieli cynkowej dla cynkowania zanurzeniowego

WESOŁOWSKI J.
CIURA L.
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zastosowania w minionym stuleciu kąpieli cynkowych w przemysłowych warunkach cynkowania wyrobów stalowych. Opisano naturalne warunki powstania na dnie wanny cynkowniczej poduszki ołowianej. Zaprezentowano zmiany składu chemicznego kąpieli oraz główne typy wad powłok powstających w tych kąpielach. Do każdej z wymienionych kąpieli podano zestaw dodatków stopowych, których zadaniem była poprawa jakości wytwarzanych powłok aż do uzyskania aktualnych powłok uniwersalnych. Wskazano również na niektóre błędy w technologii cynkowania, skutkujące nieestetycznym wyglądem otrzymanych powłok. Przedstawiono różnice w składzie chemicznym faz występujących w procesie cynkowania zanurzeniowego (kąpiel cynkowa, cynk twardy, popiół, powłoka).
Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa, cynk twardy, popiół
Wpływ dodatku Sn na strukturę i odporność korozyjną powłok otrzymanych na stalach z zakresu Sandelina
KANIA H.
LIBERSKI P.
Politechnika Śląska,
Katedra Technologii Stopów Metali
i Kompozytów, Katowice
W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku cyny do kąpieli cynkowej, na strukturę oraz odporność korozyjną powłok. Odporność korozyjną powłok na stali sandelinowskiej porównano z odpornością powłok otrzymanych na stali poniżej zakresu Sandelina. Badania korozyjne prowadzono w obojętnej mgle solnej oraz wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki. W trakcie badań ujawniono strukturę powłok oraz określono ich grubość. Stwierdzono, że dodatek cyny nie wpływa znacząco na odporność korozyjną powłok, chociaż obecność kwiatu cynkowniczego może ją nieznacznie obniżać. Dodatek cyny zapobiega powstawaniu pęknięć i odwarstwień powłoki na stali z zakresu Sandelina, co korzystnie wpływa na odporność korozyjną.
Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, odporność korozyjna, dodatki stopowe
Badania podatności tytanu i jego złączy spawanych na korozję lokalną w wodzie morskiej
SZYMLEK K.
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
W artykule przedstawiono badania korozyjne tytanu i jego złączy spawanych. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG oraz za pomocą spawania laserowego i elektronowego. Oględziny zewnętrzne próbek, które eksponowano przez 1000 godzin w naturalnej wodzie morskiej o temperaturze 65şC, wykazały występowanie korozji wżerowej i szczelinowej zarówno na powierzchni materiału rodzimego jak i w złączach spawanych. Próbki wycięte ze złącza spawanego metodą TIG z zastosowaniem materiału dodatkowego posiadały największą szybkość korozji i największą liczbę wżerów w porównaniu do próbek wyciętych z tytanu oraz pozostałych złączy spawanych.
Słowa kluczowe: tytan, badania korozyjne, złącza spawane
Celowość zmniejszenia grubości powłok metalowych w systemach metalowo-lakierowych. Propozycje do dyskusji
MILEWSKI W.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
W artykule przeanalizowano dotychczas stosowaną technologię wykonywania antykorozyjnych powłok metalowo-lakierowych i ustanowione w tym zakresie normy. Przedstawiono propozycje wynikające z przeprowadzonych badań i omówiono celowość zmniejszenia grubości powłok metalowych, co umożliwi obniżenie kosztów ich nakładania.
Słowa kluczowe: powłoki natryskiwane cieplnie, powłoki metalowo-lakierowe, grubość, normy
Badania odporności na korozję stopu Ti6Al4V o zróżnicowanej czystości
MICHALIK R.
Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice
W pracy badano wpływ czystości oraz chropowatości na korozję elektrochemiczną stopu Ti6Al4V w 2M roztworze H2SO4. Badaniom poddano próbki wykonane ze stopu Ti6Al4V o zróżnicowanej czystości – Ti6Al4V-WT6 o najmniejszej czystości, Ti6Al4V IMI oraz Ti6Al4V ELI o najwyższej czystości. Badaniom poddano próbki polerowane mechanicznie oraz szlifowane. Przeprowadzono badania potencjostatyczne, galwanostatyczne, potencjodynamiczne oraz stanu powierzchni próbek po badaniach korozyjnych. Na podstawie wyników badań stwierdzono lepszą odporność na korozję próbek polerowanych w stosunku do próbek szlifowanych, niezależnie od czystości stopu. Niezależnie od stanu powierzchni próbek (szlifowany, polerowany) najwyższą odporność na korozję odznaczały się próbki Ti6Al4V IMI o średniej czystości.
Słowa kluczowe: stopy tytanu, korozja, chropowatość, czystość stopu
Ochrona przed korozją w praktyce: Cynkowanie ogniowe – pancerz chroniący stal przed rdzą
JAGIEŁŁO W.
Polimex-Mostostal S.A.
Niniejsze opracowanie daje praktyczne, łatwe do realizacji wskazówki i informacje, które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zalet cynkowania ogniowego, uzyskania dobrej jakości cynkowania i uniknięcia wad. Udziela ono także odpowiedzi na wiele innych pytań.
Słowa kluczowe: cynkowanie ogniowe, powłoka, wygląd
Ochrona przed korozją w praktyce: Czynniki kształtujące wygląd ogniowych powłok cynkowych
JANAS Z.
Polimex-Mostostal S.A.
Zanurzeniowe powłoki cynkowe są bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. Mogą mieć bardzo zróżnicowany wygląd pomimo tego, że zostały nałożone w tym samym procesie technologicznym. W artykule przedstawiono przyczyny tego zjawiska. Zaproponowano sposoby umożliwiające otrzymanie jednorodnych i estetycznych powłok.
Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka, wygląd
 

 

Newsletter