Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 09/2009

 
 
 
 
 
 

Wpływ grubości powłoki Zn-Al-Cu na odporność korozyjną

MICHALIK R.
WOŹNICA H.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
Politechnika Śląska, Katowice
Badano wpływ grubości oraz struktury powłok Zn-Al-Cu na odporność na korozję elektrochemiczną. Badaniom poddano powłoki wytworzone metodą cynkowania zanurzeniowego na stali głębokotłoczonej w kąpieli o składzie chemicznym: 7,0% wag Al, 3,0% wag. Cu, Zn – reszta. Czas zanurzenia wynosił 30 s oraz 60 s. Próbki poddano chłodzeniu w wodzie. Przeprowadzono badania strukturalne oraz badania potencjodynamiczne i potencjostatyczne w 3% NaCl. Badania strukturalne wykazały, że badane powłoki charakteryzują się budową warstwową; zewnętrzna powłoka jest bogata w cynk, w powłoce obecne są wydzielenia bogate w składniki stopowe oraz osnowa bogata w cynk.
Słowa kluczowe: powłoki Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura
Wpływ składu chemicznego na szybkość korozji ogólnej stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości
SZYMLEK K
SKALSKI I.
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
W artykule przedstawiono badania korozyjne wybranych stali o podwyższonej (S355MC, S355N) i wysokiej wytrzymałości (S500MC, S700MC, S690QL). Badania korozyjne wykazały różnice w szybkościach korozji, które wynikają ze składu chemicznego. Dla badanych stali wyznaczono istotność wpływu poszczególnych pierwiastków chemicznych na szybkość korozji oraz wyznaczono równanie pozwalające określić szybkość korozji dla tych stali.
Słowa kluczowe: badania korozyjne, stale o podwyższonej wytrzymałości, stale o wysokiej wytrzymałości
Otrzymywanie i właściwości elektrolitycznych warstw stopowych Zn-Ni osadzanych pulsowo
WYKPIS K.
BUDNIOK A.
ŁĄGIEWKA E.
Instytut Nauki o Materiałach,
Uniwersytet Śląski, Katowice
Warstwy stopowe Zn-Ni otrzymywano metodą elektrolitycznego osadzania z zastosowaniem impulsowego źródła prądu. Jako podłoże zastosowano stal austenityczną (OH18N9). Określono skład fazowy oraz powierzchniowy skład chemiczny warstw stopowych Zn-Ni, osadzonych przy katodowej gęstości prądu jk = 5-25 mA/cm2. Badania strukturalne warstw Zn-Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr firmy Philips oraz promieniowanie lampy CuK. Obrazy powierzchni warstw oraz rozkład powierzchniowy pierwiastków otrzymano za pomocą mikroskopu skaningowego JOEL JSH-6480. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano możliwość otrzymywania warstw stopowych Zn-Ni zawierających około 8–9% at. Ni. Zaproponowano optymalne warunki pulsowego osadzania warstw Zn-Ni tj. jk = 20 mA/cm2, tk = tsp = 2 ms. Stwierdzono, że powierzchniowy skład chemiczny otrzymanych warstw stopowych nie zależy od katodowej gęstości prądu jk. Ze wzrostem gęstości prądowej jk wzrasta natomiast rozwinięcie powierzchni osadzanych warstw Zn-Ni. Badania odporności korozyjnej wykazały, że pasywacja i obróbka cieplna poprawiają odporność warstwy stopowej Zn-Ni na korozję w 5% wodnym roztworze NaCl. Przyczyną lepszej odporności jest utworzenie fazy międzymetalicznej niklu z cynkiem – Ni5Zn21. Stwierdzono, że warstwy stopowe Zn-Ni poddane obróbce cieplnej charakteryzują się nieco lepszą odpornością korozyjną w porównaniu do metalicznego kadmu.
Słowa kluczowe: elektroosadzanie stopów, stopy Zn-Ni, osadzanie pulsowe, odporność korozyjna
Światowa Organizacja Korozji – geneza powstania, misja i cele, program działania
SOKÓLSKI W.
SPZP CORRPOL, Gdańsk,
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
Wpływ zjawiska korozji na rozwój cywilizacyjny w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym jest przedmiotem licznych dyskusji w środowiskach zajmujących się ochroną majątku i zasobów przed tym nieuchronnym procesem. Prowadzone w wielu krajach szacunki wpływu zjawisk korozyjnych na życie społeczeństw wyraźnie wskazuje na ogrom tego oddziaływania przede wszystkim na wynik finansowy w gospodarce, ale także znany jest i szeroko opisany wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Nic więc dziwnego, że problematyka ta zaczyna skupiać wokół siebie coraz większą uwagę. Na tle wyników z przeprowadzonych szeroko zakrojonych badań ekonomicznych skutków korozji w Stanach Zjednoczonych, opisano genezę powstania Światowej Organizacji Korozji oraz misję, cele i program działania tej organizacji.
Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, ekonomiczne skutki korozji, Światowa Organizacja Korozji
 

Newsletter