Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2009

 
 
 
 
 

Pomiar prądu w ocenie powłoki rurociągu

HANASZ M.
Synchroniczny pomiar potencjałów i prądów w stacjach pomiarowych rurociągu umożliwia ocenę jakości powłoki izolacyjnej. Podano zasady wyznaczania rezystancji boczników rurociągowych i teoretyczne podstawy obliczeń gęstości prądu powłoki, rezystancji i konduktancji powłoki.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, powłoki rurociągów, elektryczne cechy powłoki, gęstość prądu powłoki, rezystancja powłoki, kondunktancja powłoki
Praktyczne doświadczenia z wprowadzenia nowego TPG 700 02 – sprawdzanie stanu technicznego stalowych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia. Metody diagnostyczne
HRBÁČEK L.
HENC K.
JMP Net, s.r.o. Brno
W artykule przedstawiono doświadczenia uzyskane w trakcie uchwalania oraz wprowadzania w życie znowelizowanego przepisu technicznego, dotyczącego diagnostyki korozyjnej w czeskim gazownictwie. Do zmiany przepisu doprowadziły doświadczenia z badań korozyjnych, przeprowadzonych według poprzedniej wersji oraz nowe normy i wymagania w tej dziedzinie. Nowością jest załącznik tego przepisu – Podręcznik użytkownika, zawierający także oprogramowanie (na podstawie MS Excel) do oceny danych uzyskanych z pomiarów diagnostycznych lub z dokumentacji gazociągu i ewidencji jego uszkodzeń. Program ten zapewnia przygotowanie danych do systemu informacji graficznej. Końcowa część jest podsumowaniem pierwszych doświadczeń z praktycznego użycia znowelizowanego przepisu TPG 700 02 w czeskich spółkach dystrybucji gazu należących do grupy RWE.
Słowa kluczowe: korozja, gazociąg, wada, pomiar, diagnostyka, ewidencja komputerowa
Dlaczego warto zabezpieczać podziemne rurociągi stalowe powłokami izolacyjnymi wysokiej jakości
FIEDOROWICZ M.
JAGIEŁŁO M.
GAZ-SYSTEM S.A
W pracy autorzy przedstawili zalety i niedogodności wynikające ze stosowania powłok izolacyjnych o wysokim poziomie szczelności w ochronie przeciwkorozyjnej podziemnych rurociągów stalowych. Zalety stosowania takich powłok zdecydowanie przeważają nad ewentualnymi niedogodnościami. Stosowanie powłok izolacyjnych wysokiej jakości przeważnie powoduje zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i użytkowania ochrony przeciwkorozyjnej, zwiększenie skuteczności i niezawodności tej ochrony oraz wyeliminowanie lub istotne ograniczenie różnych trudności w użytkowaniu ochrony katodowej. Między innymi, stosowanie powłok o wysokim poziomie szczelności ułatwia zdalny monitoring ochrony katodowej i umożliwia stosowanie anod galwanicznych w ochronie katodowej rurociągów dalekosiężnych. Przedstawiono także wymagania prawa krajowego w Polsce dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej stalowych gazociągów.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, powłoka izolacyjna, defekt w powłoce, zdalny monitoring ochrony katodowej, anody galwaniczne powłok
Elektryczne drenaże polaryzowane włączane i regulowane
ČÍP J.
ATEKO, s.r.o., Ostrava, Republika Czeska
W artykule opisano zastosowanie elektrycznych drenaży polaryzowanych włączanych i regulowanych w trudnych warunkach i rozpatrzono problem ich zasilania.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, elektryczny drenaż polaryzowany, prądy błądzące

Newsletter