Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2009

 
 
 
 

Wielofazowe kompozytowe powłoki dla zwiększenia odporności korozyjnej natryskiwanych cieplnie powłok

FORMANEK B.
SZYMAŃSKI K.
CHMIELA B.
Politechnika Śląska,
Katedra Nauki o Materiałach, Katowice
SZCZUCKA-LASOTA B.
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice
W artykule przedstawiono koncepcję materiałowo-technologiczną wytwarzania powłok o wielofazowej, kompozytowej strukturze, przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach. Powłoki te, określane jako ceramiczno- nieorganiczne i ceramiczno-polimerowe, przeznaczone są do modyfikacji powierzchni powłok natryskiwanych cieplnie. Specyficzny skład chemiczny powłok pozwala na jednoczesne uszczelnienie natryskiwanej powłoki i formowanie zewnętrznej strefowej struktury. Artykuł przedstawia skład fazowy i strukturę kompozytowej powłoki zawierającej fosforanowe spoiwo ze złożonymi, ceramicznymi wypełniaczami. Właściwości ochronne powłok determinowane są właściwościami natryskiwanych cieplnie powłok oraz powierzchnią modyfikowaną wielostrefową kompozycją zawierającą ceramiczne fazy. Wskazano zastosowania przemysłowe powłok.
Słowa kluczowe: powłoki kompozytowe, ceramiczne uszczelnienie, wielostrefowa struktura, natryskiwanie cieplne
Uregulowania prawne wynikające z dokumentów Komisji Europejskiej dotyczące zabezpieczeń przeciwkorozyjnych w przemyśle i budownictwie
WÓJTOWICZ M
Instytut Techniki Budowlanej
Przedstawiono wymagania wynikające z dokumentów Komisji Europejskiej (KE) dotyczące wyrobów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów do zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Omówiono krajowy system oceny wyrobów do zabezpieczeń konstrukcji stalowych, aluminiowych, betonowych i drewnianych oraz zasady wprowadzania wyrobów do obrotu. Na tle wymagań krajowych przedstawiono działania ITB prowadzone w ramach prac w EOTA (European Organisation for Technical Approvals – Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych) i prac na użytek inżynierów odpowiedzialnych za wykonywanie zabezpieczeń.
Słowa kluczowe: aprobaty techniczne, EOTA, prawo budowlane, rekomendacje techniczne, wyroby budowlane, zabezpieczenia przeciwkorozyjne
Wpływ parametrów natryskiwania cieplnego na koszty nakładania powłok metalowych
MILEWSKI W.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
OLBRYCHT A.
PAWLIK S.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Przedstawiono wyniki badań wpływu odległości natryskiwania, rodzaju materiału powłokowego i rodzaju układu rozpylającego w pistoletach łukowych na wielkość strat materiału powłokowego, a więc koszty materiałowe i czas natryskiwania. Badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 17836 wykazały, że przy nadmiernym zwiększeniu odległości natryskiwania koszty materiałowe mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Stwierdzono, że poprzez zastosowanie stopu Zn-Al zamiast Zn koszty materiałowe można zmniejszyć o ok. 10-12%. Wykazano, jak istotne znaczenie ma zastosowany układ rozpylający.
Słowa kluczowe: powłoka natryskiwana cieplnie, współczynnik osadzania, straty materiałowe, układ rozpylający, odległość natryskiwania, przyczepność powłok
Struktura powłoki Zn5Al3Cu po badaniach korozyjnych
MICHALIK R.
WOŹNICA H.
Katedra Nauki o Materiałach,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
Politechnika Śląska, Katowice

KLIŚ J.
Centrostal Górnośląski, Katowice
W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni powłoki Zn5Al3Cu, wytworzonej poprzez wysokotemperaturowe cynkowanie, po badaniach korozyjnych. Przeprowadzono badania strukturalne. Następnie przeprowadzono badania stanu powierzchni próbek poddanych badaniom potencjostatycznym (12 h) w 3% NaCl. Przeprowadzone badania wykazały, że powłoki charakteryzują się strukturą eutektyczną. Wszystkie powłoki charakteryzowały się dobrą odpornością na korozję. Przeprowadzone badania wskazują, że korozja powłok Zn5Al3Cu przebiega po granicach ziaren.
Słowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, powłoki Zn-Al-Cu, struktura