Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2009

 
 
 
 
 
 
Potencjodynamiczne badania polaryzacyjne w żelbecie przy pasywacji i korozji stali wywołanej karbonatyzacją betonu
JAŚNIOK T.
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice
Przedstawiono wyniki badań szybkości korozji zbrojenia w próbnych elementach betonowych w dwóch przypadkach: pasywacji prętów zbrojeniowych oraz korozji stali wywołanej karbonatyzacją otuliny betonowej. Badania przeprowadzono metodą potencjodynamiczną stosując przeciwelektrody o trzech różnych długościach. Wartości gęstości prądu korozyjnego uzyskane za pośrednictwem krótkich przeciwelektrod odniesiono do gęstości prądu wyznaczonego przy użyciu najdłuższej elektrody pomocniczej, o wymiarach zbliżonych do elektrody badanej (zbrojenia), zapewniającej polaryzowanie całego pręta. W ten sposób określono umowny zasięg polaryzowania podłużnych elektrod badanych, który pozwolił na oszacowanie rzeczywistej szybkości korozji zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych.
Słowa kluczowe: korozja zbrojenia, zasięg polaryzacji, szybkość korozji.
Badanie dyfuzji chlorków w betonach wysokowartościowych
SZWEDA Z.
ZYBURA A.
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska, Gliwice
Przedstawiono wyniki badań wnikania chlorków do wysokowartościowego betonu klasy C45/55 w warunkach przyspieszonych polem elektrycznym. Wyznaczono wartości współczynników elektrodyfuzji chlorków stosując zadanie odwrotne równania dyfuzji. Na podstawie podanych w zagranicznych publikacjach zależności między współczynnikiem wyznaczonym w betonie pod wpływem sił pola elektrycznego oraz w warunkach dyfuzji naturalnej obliczono wartość współczynnika dyfuzji w betonie wysokowartościowym.
Słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, elektrodyfuzja chlorków, zadanie odwrotne, współczynnik dyfuzji
Katastrofa hali targowej w Chorzowie
ZAMOROWSKI J.
Zakład Konstrukcji Metalowych,
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska
W artykule przedstawiono charakterystykę nietypowej konstrukcji hali targowej, która w styczniu 2006 r. uległa katastrofie, zwracając szczególną uwagę na różnicę między konstrukcją wykonaną a konstrukcją przedstawioną w projekcie budowlanym. Niekorzystna zmiana konstrukcji przyczyniła się do innego rozkładu sił wewnętrznych w większości elementów nośnych, a przez to do przeciążenia wielu z nich. W zrealizowanym obiekcie zrezygnowano również ze spadków dachowych przewidzianych w projekcie budowlanym przez co, przy niesprawnie działającym odwodnieniu dachu, na pokryciu utworzyła się warstwa lodu, będąca główną z przyczyn przeciążenia dachu. W artykule przedstawiono także warunki posadowienia hali, które były główną przyczyną utrudnień w czasie jej eksploatacji oraz odniesiono się do poruszanej w mediach po katastrofie możliwości redystrybucji obciążeń w skutek topnienia śniegu i lodu spowodowanego ogrzewaniem hali przed katastrofą. Przeanalizowano możliwe przyczyny katastrofy odnosząc się przy tym do skręcania głównych podciągów kratowych, co rozpatrywano jako jedną z przyczyn zniszczenia skrajnego podciągu oraz do mechanizmu zniszczenia słupów głównych. Wskazano błędy, jakie zostały popełnione na etapie projektowania i eksploatacji hali, wyszczególniając te, które stanowiły bezpośrednią przyczynę katastrofy oraz te, które zadecydowały o dużym jej zasięgu i krótkim czasie jej trwania..
Słowa kluczowe: katastrofa budowlana, błędy konstrukcyjne, błędy eksploatacyjne