Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 12/2008

 
 
 
 
 
 

Uwagi na temat powłok z nanocząstkami

BONORA P. L.
Universitŕ di Trento, Facoltŕ di Ingeneria,
Dipartamento di Ingeneria dei Materiali,
Laboratorio di Anticorrosione Industriale
Nanotechnologie są obecnie przedmiotem wielu prac badawczych. Interesującą i stanowiącą wyzwanie dziedziną zastosowania nanotechnologii jest modyfikacja powierzchni powłok za pomocą nanocząstek. W artykule omówiono dwie dziedziny stosowania nanocząstek: zastosowanie w powłokach organicznych nano-ditlenku tytanu jako fotoreaktywnego pigmentu, w celu uzyskania powierzchni samoczyszczących się i umożliwiających zmniejszenie zanieczyszczenia lotnymi związkami organicznymi (VOC) oraz zastosowanie nanocząstek w powłokach elektrolitycznych, w celu poprawy odporności na korozję i zużycie. Pierwsza część obejmuje przegląd wielu wyników badań laboratoryjnych, mających na celu poprawę fotokatalitycznych właściwości TiO2 i skuteczności jego działania w powłokach. Zasygnalizowano w niej, że próby zastosowania w praktyce opracowanych technologii często nie opierają się na wiarygodnych badaniach wykazujących rzeczywistą skuteczność działania nanocząstek. W drugiej części przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie wytwarzania powłok kompozytowych Ni-nano SiC, o zwiększonej odporności na korozję i zużycie, stosowanych w kolejnictwie, okrętownictwie i przemyśle spożywczym.
Słowa kluczowe: nanocząstki, właściwości fotokatalityczne, powłoki kompozytowe, odporność na korozję, odporność na zużycie
Farby proszkowe modyfikowane nanocząstkami polimerowymi
KUCZYŃSKA H.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

KOZAKIEWICZ J.
Instytut Chemii Przemysłowej
Przedstawiono nowe osiągnięcia z zastosowaniem nanocząstek w materiałach powłokowych. Otrzymane nanocząstki organiczne, o rozmiarach 100– 150 nm, o specyficznej budowie i morfologii, stosowano jako dodatek modyfi - kujący do hybrydowych farb proszkowych (poliestrowo-epoksydowych). Nanoproszki polimerowe otrzymywano poprzez wysuszenie rozpyłowe dyspersji polisiloksanowo-akrylowych, wcześniej wytworzonych w procesie dwuetapowej polimeryzacji emulsyjnej. Stwierdzono korzystny wpływ nanododatku na właściwości mechaniczne i optyczne powłok farb proszkowych. Nanocząstki polisiloksanowo-akrylowe poprawiają tłoczność i giętkość powłok oraz odporność na uderzenie, z równoczesnym efektem optycznym, zwiększającym białość, jasność i obniżającym zażółcenie powłok białych. Dodatek nanocząstek nie miał ujemnego wpływu na proces wytwarzania farb proszkowych ani na ich stabilność w czasie przechowywania. Wykonane próby przemysłowe otrzymania farby proszkowej z 3% zawartością nanocząstek polimerowych potwierdziły rezultaty prac badawczych.
Słowa kluczowe: farby proszkowe, nanocząstki, farby poliestrowo-epoksydowe, polimery core-shell
Wpływ nanocząstek SiO2 na właściwości lakierów i powłok lakierowych
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
Przeprowadzono badania wpływu nanocząstek SiO2, zdyspergowanych w spoiwach poliuretanowym i akrylowym, na właściwości lakierów i powłok. Stwierdzono, że nanocząstki korzystnie wpływają na właściwości reologiczne lakierów, zwiększają twardość i odporność powłok na zarysowanie oraz zmniejszają tendencję do pęcherzenia powłok w wodzie.
Słowa kluczowe: nano-SiO2, powłoki lakierowe, właściwości mechaniczne, właściwości ochronne
Zabezpieczanie powłok farb dekoracyjnych przed działaniem mikroorganizmów
ŚLUSARCZYK A.
Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
O/Z Farb i Tworzyw w Gliwicach

PIOTROWSKA M.
Politechnika Łódzka, Łódź
Wyniki prezentowanej pracy dotyczą badań właściwości biobójczych dekoracyjnych farb wodorozcieńczalnych, których właściwości przeciwdrobnoustrojowe są wynikiem oddziaływania srebra lub innych preparatów nieorganicznych, takich jak nanocząsteczkowy ZnO, koloidalna miedź lub układ nano ZnO/Ag. Badania obejmowały sprawdzenie skuteczności biobójczej handlowych preparatów zawierających wymienione substancje, dodawanych do receptury farb w stężeniu 30 ppm lub 40 ppm. Badaniom skuteczności przeciwdrobnoustrojowej poddano powłoki świeże oraz po procesie przyspieszonego starzenia. Badano powłoki uzyskane z przygotowanych farb, wykonanych na trzech rodzajach podłoża: na szkle, płytkach ligninocementowych oraz podłożu kartonowo-gipsowym. Badania mikrobiologiczne prowadzono według PN-85/C-89080 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na działanie grzybów pleśniowych” z własnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki badanych materiałów. W badaniach stosowano następujące gatunki grzybów pleśniowych, najczęściej wykrywane w pomieszczeniach użytkowych: Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides, Aspergillus versicolor, Penicillium chrysogenum. Wymienione szczepy zostały wyizolowane ze środowiska mieszkaniowego.
Słowa kluczowe: srebro, działanie przeciwdrobnoustrojowe, farby dyspersyjne, skuteczność biobójcza