Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 11/2008

 
 
 
 
 
 

Kruchość wodorowa złączy spawanych blach grubych ze stali XABO 960 do ulepszania cieplnego

OPIELA M.
KRUKIEWICZ W.
Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych
i Specjalnych Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Politechnika Śląska, Gliwice
W pracy zbadano wpływ oddziaływania wodoru na własności mechaniczne złączy spawanych blach grubych ze stali konstrukcyjnej XABO 960 do ulepszania cieplnego. W tym celu przeprowadzono obróbkę cieplną odcinków pobranych z blachy spawanej i następnie nawodorowano je wodorem wydzielanym elektrolitycznie z 1 n roztworu H2SO4. Badania obejmowały statyczną próbę rozciągania, pomiary twardości, badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe oraz badania w mikroskopie skaningowym. Przeprowadzone badania wykazały, że kruchość wodorowa złączy spawanych blach grubych ze stali XABO 960 ujawnia się wyraźnym obniżeniem własności plastycznych, przy nieznacznym zmniejszeniu własności wytrzymałościowych. Na podstawie badań metalograficznych stwierdzono, że w miejscu zerwania próbki występują drobne pęcherze wywołane obecnością wodoru i jego przemieszczaniem wskutek działających naprężeń i odkształcenia plastycznego. Wykazano, że złącza spawane są podatne na pękanie wodorowe w strefie wpływu ciepła oraz w strefie wtopienia.
Słowa kluczowe: kruchość wodorowa, blacha gruba, złącze spawane, własności mechaniczne
Wpływ wodoru na mikrostrukturę warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V
SOZAŃSKA M.
SZKLINIARZ W.
Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice
WIERZCHOŃ T.
Wydział Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Warszawska, Warszawa
W pracy przedstawiono wpływ oddziaływania wodoru na mikrostrukturę warstwy wierzchniej w dwufazowym stopie tytanu Ti-6Al-4V. Obróbka wodorowa stopu składała się z trzech etapów: nawodorowania w atmosferze gazowego wodoru (600°C), cyklicznej obróbki wodorowej (300°C) i na koniec odwodorowania w próżni (550°C). Wykazano, że wodór traktowany jako czasowy pierwiastek stopowy jest atrakcyjnym sposobem zmiany mikrostruktury warstwy wierzchniej badanego stopu tytanu.
Słowa kluczowe: stopy tytanu, obróbka wodorowa, warstwa wierzchnia
Badanie podatności na korozję złączy spawanych z tytanu stosowanego na wymienniki ciepła
SZYMLEK K.
Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdańsk
W artykule przedstawiono badania złączy spawanych z tytanu w szybkim przepływie wody morskiej. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG i za pomocą spawania elektronowego. Badania wizualne eksponowanych w środowisku korozyjnym próbek nie wykazały żadnych oznak korozji równomiernej i lokalnej zarówno na powierzchni materiału rodzimego jak i w złączach spawanych. Złącza spawane elektronowo oraz metodą TIG charakteryzowały się bardzo małymi wartościami szybkości korozji wagowej i liniowej.
Słowa kluczowe: tytan, badania korozyjne, złącza spawane
Wpływ długotrwałego wygrzewania w temperaturze 475oC na odporność korozyjną stali duplex 2205
MICHALSKA J.
Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
Praca dotyczy wpływu długotrwałego wygrzewania w temperaturze 475oC na odporność korozyjną stali duplex 2205. Badania przeprowadzono metodą polaryzacji potencjodynamicznej. Wygrzewanie w temperaturze 475oC prowadzono do 1000 h. Odporność korozyjna stali uległa obniżeniu po wygrzewaniu w temperaturze 475oC wskutek lokalnego zubożenia w chrom obszarów otaczających wydzielenia fazy ?‘, w miejscu których podczas polaryzacji tworzyły się liczne mikrowżery.
Słowa kluczowe: stal duplex, kruchość 475, korozja wżerowa