Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2008

 
 
 
 
 
 
 
 
Wpływ szybkości chłodzenia na odporność korozyjną powłok cynkowych typu Zn-Al
WOŹNICA H.
MICHALIK R.
Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katowice
KLIŚ J.
Centrostal Górnośląski, Katowice
Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu chłodzenia powłok cynkowych typu Zn-Al uzyskanych po wysokotemperaturowym cynkowaniu na odporność na korozję elektrochemiczną. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne i potencjostatyczne. Otrzymane powłoki charakteryzowały się drobnoziarnistą, niejednorodną mikrostrukturą. Dla grubszych warstw, dla niskich wartości przyłożonego potencjału wyższą odpornością na korozję charakteryzowały próbki z powłoką chłodzoną w wodzie, dla większych wartości przyłożonego potencjału – próbki z powłoką chłodzoną na powietrzu. Dla cieńszych warstw dla niskich wartości przyłożonego potencjału wyższą odpornością na korozję charakteryzowały próbki z powłoką chłodzoną na powietrzu, dla większych wartości przyłożonego potencjału – próbki z powłoką chłodzoną w wodzie.
Słowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, powłoki „Galfan”
Charakterystyka pyłowych zanieczyszczeń powietrza
KOBUS J.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Przedstawiono charakterystykę pyłowych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu oraz skutków ich osadzania się na terenie Krakowa i Katowic. Określono skład pyłów zawieszonych o średnicy ziaren poniżej 10 µm, a szczególnie skład ilościowy i jakościowy frakcji rozpuszczalnej w wodzie. Badano efekt wizualny osadzania się pyłu na powierzchniach pionowych w warunkach miejskich. Wyznaczono zależności pomiędzy wielkością powierzchni zajętej przez pył a czasem ekspozycji i stężeniem pyłu PM10. Dane te mogą być wykorzystane między innymi do prognozowania trwałości walorów dekoracyjnych obiektów usytuowanych przy drogach lub ulicach o dużym natężeniu ruchu. Oszacowano również skutek działań korozyjnych osadzonych pyłów.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pyły, zabrudzenie, korozyjność