Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 04-05/2008

Azot w stalach nierdzewnych i jego wpływ na korozję »
Właściwości antykorozyjne powłok zawierających nanocząstki węglika krzemu »
Modyfikacja powłok aluminidkowych uzyskiwanych metodą zawiesinową na nadstopach niklu »
Warstwy molibdenianowe na powłokach stopowych Zn-Ni jako alternatywa warstw chromianowych »
Wnikanie wodoru do żelaza pokrytego powłoką ZrO2 »
Porównawcze badania odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymywanych różnymi metodami »
Odporność korozyjna w roztworze Ringera stopu tytanu Ti6Al4V po procesach niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego »
Mechanizm odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym »
Korozja nanokrystalicznych materiałów magnetycznych typu RE-M-B »
Powłoki przeciwkorozyjne na rurociągi naziemne. »
Badania odporności korozyjnej tytanu poddanego procesowi pasywacji anodowej »
Badanie właściwości inhibitujących zbrojenia przed korozją wybranych związków chemicznych w środowiskach modelujących ciecz porową betonu »
Wpływ wysokotemperaturowej obróbki materiału na charakter warstwy wierzchniej żeliwa po miedziowaniu »
Metaloceramiczne powłoki ochronne na wybranych elementach silników lotniczych. »
Pojemność cieplna a żaroodporność odlewniczych nadstopów niklu na łopatki turbin. »
Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu »
Podstawy nauki o korozji dla opornych słuchaczy »
Przygotowanie powierzchni pod powłoki lakierowe strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem »
Agresywność korozyjna wód użytkowych »
Właściwości i specjalne zastosowania elektrokorundu zwykłego w pneumatycznej obróbce strumieniowo ściernej powierzchni »
Ochrona katodowa zbiorników paliwowych w świetle aktualnych przepisów i norm. »
Korozja wybranych stopów Fe w ciekłych kąpielach Al i Zn »
Wpływ szybkości chłodzenia na odporność korozyjną powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu »
Odporność korozyjna śrub tytanowych po implantacji w ludzkiej kości żywej »
Degradacja powłok lakierowych pod wpływem oddziaływania promieniowania UV i wody »
Odporność korozyjna wybranych materiałów metalicznych w obecności tkanki żywej »
 
Azot w stalach nierdzewnych i jego wpływ na korozję
FLIS J.
KUCZYŃSKA-WYDORSKA M.
FLIS-KABULSKA I.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Badano wpływ wysokich stężeń azotu na korozję i pasywację stali AISI 304L i 316L w roztworach siarczanowych i siarczanowo-chlorkowych. Stężenia azotu do ok. 13% wag. otrzymano w warstwie wierzchniej poprzez plazmowe azotowanie w 425oC w ciągu 30 h. Stwierdzono, że warstwa przypowierzchniowa ze stężeniem powyżej ok. 7% N ma silnie obniżoną odporność korozyjną przy potencjałach stanu aktywnego, ale umiarkowanie obniżoną przy potencjałach stanu pasywnego i transpasywnego. W głębszych warstwach ze stężeniem poniżej 7% N odporność jest porównywalna z odpornością stali nieazotowanych lub nawet większa. Wpływ korzystny w stanie pasywnym wytłumaczono przyśpieszonym początkowo roztwarzaniem stali, prowadzącym do wytworzenia większych ilości związków pasywujących i do nagromadzenia na korodującej powierzchni odpornych na korozję azotków chromu.
Słowa kluczowe: stale nierdzewne, azot, korozja, pasywacja
Właściwości antykorozyjne powłok zawierających nanocząstki węglika krzemu
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
Zastosowanie nanocząstek w farbach antykorozyjnych jest jedną z możliwości wyeliminowania toksycznych pigmentów. Nanotechnologie pozwalają na połączenie właściwości powłok organicznych, takich jak giętkość i niska temperatura mięknienia z właściwościami powłok nieorganicznych, takich jak twardość i odporność na wpływy atmosferyczne. Przeprowadzono badania wpływu nanocząstek SiC na właściwości powłok antykorozyjnych. Nanocząstki wprowadzono do receptur farb opartych na rozpuszczalnikowym spoiwie poliuretanowym. Jako pigmenty antykorozyjne zastosowano fosforan cynku i tlenek cynku, a jako wypełniacze – czerwień żelazową i mikrotalk. Właściwości powłok badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), energodyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej (EDX), elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) i w komorze solnej według PN-ISO 9227. Na podstawie wyników SEM, EDX i EIS można stwierdzić, że nanocząstki SiC poprawiają właściwości barierowe powłok na skutek wypełniania pustych przestrzeni między cząstkami pigmentów i wypełniaczy. Przy dłuższym narażeniu powłok na czynniki korozyjne okazuje się jednak, że skuteczność ochronna zależy głównie od udziału pigmentów antykorozyjnych, w związku z czym nie można ich wyeliminować z receptur farb i całkowicie zastąpić nanocząstkami SiC. Można jednak dobrać optymalny skład farb, zawierających SiC i pigmenty antykorozyjne, który zapewnia uzyskanie przez powłoki zarówno dobrych właściwości mechanicznych, jak i antykorozyjnych.
Słowa kluczowe: nanocząstki, SiC, ochrona przed korozją, właściwości barierowe
Modyfikacja powłok aluminidkowych uzyskiwanych metodą zawiesinową na nadstopach niklu
GÓRAL M.
SWADŹBA L.
Katedra Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska
Rozwój nowoczesnych silników lotniczych wymaga stosowania zaawansowanych materiałów oraz powłok ochronnych. Jednym z najczęściej stosowanych typów pokryć są powłokowe bariery cieplne TBC. W artykule przedstawiono próby technologiczne wytwarzania powłok aluminidkowych metodą zawiesinową oraz zbadanie możliwości ich modyfikacji za pomocą proszków MeCrAlY. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić,że otrzymane powłoki zawiesinowe mogą stanowić alternatywną międzywarstwę dla powłok TBC natryskiwanych plazmowo.
Słowa kluczowe: powłoki aluminidkowe, MeCrAlY, zawiesiny, stopy niklu
Warstwy molibdenianowe na powłokach stopowych Zn-Ni jako alternatywa warstw chromianowych
WINIARSKI J.
SZCZYGIEŁ B.
Zakład Inżynierii Powierzchni,
Katalizy i Korozji, Politechnika Wrocławska
Na podłożu ze stali węglowej St3s z elektrolityczną powłoką cynkowoniklową otrzymano warstwy konwersyjne z roztworów zawierających molibdenian sodu. Parametrami zmiennymi w procesie osadzania warstw konwersyjnych były: rodzaj kwasu nieorganicznego użytego do zakwaszania kąpieli, pH roztworu, temperatura kąpieli i czas zanurzania. Dla oceny właściwości korozyjnych stosowano porównawczo próbki chromianowane. Wykazano, że wzrost temperatury kąpieli do osadzania warstw molbdenianowych powoduje zmniejszenie odporności korozyjnej powłok w środowisku Na2SO4 (większe prądy korozyjne, mniejszy opór polaryzacji). Najlepsze, jednorodne i pozbawione spękań, warstwy zawierające molibden uzyskano w temperaturze 20°C.
Słowa kluczowe: powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję, molibdenian
Wnikanie wodoru do żelaza pokrytego powłoką ZrO2
ZAKORCHEMNA I.
ZAKROCZYMSKI T.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Stosując metodę elektrochemiczną przenikania wodoru przez membranę, zbadano wnikanie wodoru do żelaza pokrytego powłoką ZrO2. Wstępną powłokę zol-żelową, osadzoną na jednej stronie membrany metodą wirowania 800oC. Membrany pokryte powłoką i membrany bez powłoki ładowano wodorem wydzielanym katodowo z roztworu 0,1 M NaOH w warunkach stałego prądu. Wyniki pomiarów przenikania wodoru wskazują, że powłoka ZrO2 blokowała znaczną część powierzchni żelaza dla reakcji wydzielania wodoru, a więc i dla wnikania wodoru. Porównując przenikanie wodoru przez membranę z powłoką i przez membranę bez powłoki określono efektywny stopień pokrycia powierzchni żelaza ZrO2.
Słowa kluczowe: żelazo Armco, powłoki zol-żel, wydzielanie wodoru, wnikanie wodoru, przenikanie wodoru
Porównawcze badania odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymywanych różnymi metodami
TATAREK A.
LIBERSKI P.
KANIA H.
Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów,
Politechnika Śląska, Katowice
FORMANEK B.
Katedra Nauki o Materiałach,
Politechnika Śląska, Katowice
PODOLSKI P.
Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów,
Politechnika Śląska, Katowice
Wzrastająca agresywność korozyjna środowiska wymaga zastosowania zabezpieczeń o coraz lepszych właściwościach. Wymaganie te spełniają powłoki cynkowe, które chronią protektorowo podłoże stopów żelaza dzięki niższej wartości potencjału elektrochemicznego i umożliwiają nawet kilkudziesięcioletnią ochronę powierzchni wyrobów. Praca stanowi próbę porównania właściwości antykorozyjnych powłok cynkowych wytwarzanych różnymi metodami oraz powłok malarskich jako podstawowych technologii zabezpieczenia powierzchni przed korozją stosowanych w przemyśle. Przeprowadzone zostały korozyjne badania przyspieszone w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz badania struktury powłok cynkowych nanoszonych zanurzeniowo, natryskowo, dyfuzyjnie w stanie stałym, powłok malarskich oraz powłok kompleksowych typu duplex. Pozwoliło to na opis zjawisk korozyjnych i umożliwiło przewidywanie zachowania się materiałów w warunkach agresywnego środowiska korozyjnego. Uzyskane wyniki badań szybkości korozji pozwalają polecać powłoki typu duplex jako zabezpieczenia o bardzo dobrej odporności korozyjnej.
Słowa kluczowe: odporność korozyjna, badania korozyjne przyspieszone w obojętnej mgle solnej, powłoki ochronne, powłoki duplex
Odporność korozyjna w roztworze Ringera stopu tytanu Ti6Al4V po procesach niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego
BROJANOWSKA A.
KAMIŃSKI J.
OSSOWSKI M.
WIERZCHOŃ T.
Wydział Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Warszawska, Warszawa
Tytan i jego stopy są szeroko stosowane w medycynie ze względu na swoje specyficzne właściwości fizyczne i chemiczne oraz dobrą biozgodność w środowisku ludzkich komórek i tkanek,. Jako materiał na implanty długoterminowe ich stosowanie jest ograniczone z uwagi na zachodzące zjawisko metalozy, tj. przenikania składników stopu do otaczającego implant środowiska biologicznego. Poprawa odporności korozyjnej medycznych stopów tytanu w środowisku ludzkich tkanek i płynów ustrojowych może być realizowana poprzez procesy niskotemperaturowych obróbek jarzeniowych. W artykule omówiono wyniki badań odporności korozyjnej warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych w niskotemperaturowych procesach obróbek jarzeniowych na stopie tytanu Ti6Al4V w aspekcie ich odporności korozyjnej w roztworze fizjologicznym Ringera.
Słowa kluczowe: stopy tytanu, Ti6Al4V, azotowanie jarzeniowe, tlenoazotowanie jarzeniowe, odporność korozyjna, roztwór Ringera.
Mechanizm odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym
FORMANEK B.
Politechnika Śląska, Katowice
SZCZUCKA-LASOTA B.
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice
HERNAS A.
Politechnika Śląska, Katowice
Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym. Powłoki wytwarzano w procesie naddźwiękowego natryskiwania cieplnego, HVOF. Prezentowane rezultaty wraz z analiza literaturową zagadnienia stanowiły podstawę opracowania zaprezentowanego mechanizmu korozji wysokotemperaturowej omawianych materiałów. W artykule podkreślono wpływ tlenku glinu i chromu na odporność korozyjną powłok z fazami międzymetalicznymi NiAl. Prezentowane powłoki z fazami międzymetalicznymi i dyspersyjnymi tlenkami charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną.
Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, powłoki HVOF, fazy międzymetaliczne, nikiel-aluminium
Korozja nanokrystalicznych materiałów magnetycznych typu RE-M-B
PAWŁOWSKA G.
Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Przedstawiono badania zachowania korozyjnego nanokrystalicznych materiałów zawierających ferromagnetyczną fazę RE2Fe14B. W zakwaszonych środowiskach siarczanowych materiały RE-M-B wykazują tendencję do pasywacji, która maleje ze wzrostem zawartości RE. Badane materiały łatwo pasywują się w środowisku fosforanowym (pH=3,0) przy czym efektywność pasywacji tym razem wzrasta ze wzrostem zawartości RE, a także ze zwiększeniem gęstości materiału. Obniżenie zawartości RE w składzie materiału skutkuje niewielkim wzrostem jego odporności na korozję ogólną z zakresie aktywnym.
Słowa kluczowe: materiały nanokrystaliczne, magnesy na bazie metali ziem rzadkich, krzywe polaryzacji, pasywność, korozja
Powłoki przeciwkorozyjne na rurociągi naziemne.
BOCHENEK A.
PIENIĄŻEK W.
ANTICOR, Wieliczka
W pracy omówiono powłoki, stosowane do ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów, które z różnych względów nie mogą być poprowadzone pod ziemią lub pod wodą. Skupiono się na powłokach wielowarstwowych wytwarzanych z wysoko prefabrykowanych materiałów, które oprócz odporności na promieniowanie UV charakteryzuję się również odpornością na inne czynniki agresywnego otoczenia.
Słowa kluczowe: powłoki wielowarstwowe, taśmy samoprzylepne, kompozyty utwardzane promieniowaniem UV, laminaty aluminiowe, ochrona protektorowa
Badania odporności korozyjnej tytanu poddanego procesowi pasywacji anodowej
SIMKA W.
NAWRAT N.
Katedra Chemii i Technologii Nieorganicznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
BARON A.
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
IWANIAK A.
MICHALSKA J.
Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii, Politechnika Śląska
Przedstawiono badania odporności na korozję tytanu w symulowanym roztworze fizjologicznym Tyrode’a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego.
Słowa kluczowe: odporność na korozję, tytan, pasywacja anodowa.
Badanie właściwości inhibitujących zbrojenia przed korozją wybranych związków chemicznych w środowiskach modelujących ciecz porową betonu
KLAKOČAR-CIEPACZ M.
SANOK A.
POMIANOWSKA A.
SWORACKA L.
Zakład Inżynierii Powierzchni,
Katalizy i Korozji, Politechnika Wrocławska
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości inhibitujących wybranych związków organicznych w trzech środowiskach modelujących ciecz porową betonu: środowisko modelujące beton skarbonatyzowany nie skażony jonami chlorkowymi, środowisko nieskarbonatyzowane i skażone jonami chlorkowymi oraz ciecz porową skarbonatyzowaną i skażoną jonami chlorkowymi. Skuteczność badanych związków została określona na podstawie wyników pomiarów w teście elektrochemicznym oraz pomiarów potencjodynamicznych.
Słowa kluczowe: stal, żelbet, korozja, inhibitory
Wpływ wysokotemperaturowej obróbki materiału na charakter warstwy wierzchniej żeliwa po miedziowaniu
JĘDRZEJCZYK D.
HAJDUGA M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko-Biała
Praca dotyczy efektów uzyskanych w wyniku miedziowania żeliwa różnymi metodami. Autorzy badali wpływ wysokotemperaturowego utleniania, jako etapu poprzedzającego nanoszenie warstwy miedzi na zmiany struktury warstwy wierzchniej oraz przypowierzchniowej żeliwa z grafitem płatkowym. Uzyskane efekty porównano do tych, jakie otrzymano w wyniku miedziowania żeliwa w ciekłej miedzi bez wstępnej obróbki cieplnej, oraz miedziowania podczas toczenia. W efekcie przeprowadzonego wysokotemperaturowego utleniania w warstwie przypowierzchniowej żeliwa powstały pory, które w wyniku miedziowania w ciekłej miedzi zostały wypełnione nową fazą i tym samym uzyskano warstwę o odmiennych właściwościach. Dodatkowo stwierdzono, że w żeliwie poddanym wstępnej obróbce cieplnej grubość warstwy wzbogaconej w miedź jest znacznie większa niż warstwy uzyskanej innymi metodami.
Słowa kluczowe: miedziowanie, wysokotemperaturowa korozja, żeliwo, obróbka powierzchniowa
Metaloceramiczne powłoki ochronne na wybranych elementach silników lotniczych.
MENDALA B.
SWADŹBA L.
HETMAŃCZYK M.
Katedra Nauki o Materiałach,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
Politechnika Śląska, Katowice
W artykule przedstawiono wyniki badań metaloceramicznych powłok antykorozyjnych otrzymywanych z wodorozcieńczalnych zawiesin nieorganicznych. Badania prowadzono na próbkach ze stali 10 oraz łopatkach sprężarki silnika lotniczego ze stali martenzytycznej typu EI961. Powłoki wytwarzano przy zastosowaniu zawiesiny typu Ceral 114, o obniżonej zawartości Cr+6. Dokonano oceny wyglądu wytworzonych powłok oraz zbadano ich grubość i strukturę. Przeprowadzono badania oporności elektrycznej, chropowatości oraz adhezji powłok metaloceramicznych poddanych obróbce wykańczającej. Zbadano odporność korozyjną powłok w obojętnej mgle solnej. Stwierdzono bardzo dobre właściwości antykorozyjne badanych powłok oraz ich zdolności do ochrony protektorowe stalowego podłoża
Słowa kluczowe: powłoki ochronne, powłoki metaloceramiczne, odporność korozyjna, łopatki sprężarek
Pojemność cieplna a żaroodporność odlewniczych nadstopów niklu na łopatki turbin.
PRZELIORZ R.
SWADŹBA L.
GÓRAL M.
Politechnika Śląska, Katowice
Badano pojemność cieplną oraz odporność na utlenianie odlewniczych nadstopów niklu. Pomiary pojemności cieplnej właściwej przeprowadzono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej –DSC. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 300–500oC i 700–900oC pojemność cieplna jest stała lub wzrasta w niewielkim stopniu. W temperaturze 500–700oC oraz powyżej temperatury 900oC na krzywej cp występuje anomalia. Zjawisko polega na wzroście pojemności cieplnej. Badania żaroodporności przeprowadzono metodą cyklicznego utleniania. W temperaturze 1100oC obserwowano ciągły ubytek masy. Najsilniej zgorzelina odpada na stopie IN 738.
Słowa kluczowe: nadstopy niklu, pojemność cieplna, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), żaroodporność
Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu
SZYMAŃSKI K.
FORMANEK .
Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach, Katowice

KUCZOWITZ B.
FST Flame Spray Technologies b.v., Duiven, Holandia
Artykuł przedstawia wyniki badań odporności na zużycie ścierne i korozyjne powłok natryskiwanych cieplnie metodą naddźwiękową HVOF. Powłoki wytworzono systemem Jet Kote II z materiałów zawierających węgliki chromu i wolframu w metalicznej osnowie. Określono strukturę materiałów proszkowych i powłok, ich mikrotwardość oraz odporność na zużycie w testach: abrazyjnym, erozyjnym i erozyjno-korozyjnym w podwyższonej temperaturze. Potwierdzono wysoką odporność powłok zawierających węgliki na zużycie ścierne. Wytworzone powłoki zawierające węgliki wolframu są przeznaczone do pracy w warunkach zużycia ściernego w temperaturze do 450oC natomiast powłoki zawierające węgliki chromu mogą pracować w warunkach zużycia ściernego i korozyjnego występującego w wyższej temperaturze (do 800oC). Przedstawiono przykład zastosowania powłok typu Cr3C2-NiCr do ochrony ścian szczelnych fluidalnych kotłów energetycznych.
Słowa kluczowe: powłoki, natryskiwanie cieplne, erozja, korozja, kotły energetyczne
Podstawy nauki o korozji dla opornych słuchaczy
KRÓLIKOWSKI A.
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Wiadomości o korozji i ochronie przed korozją są traktowane marginalnie w nowych standardach kształcenia, określających programy studiów na kierunkach technicznych. Przyszli inżynierowie będą mieli kilka, a w najlepszym wypadku kilkanaście godzin zajęć, mniej lub bardziej związanych z korozją, w bloku przedmiotów obowiązkowych. W tych warunkach niemożliwe jest przekazanie im szerszych podstaw nauki o korozji. W pracy przedstawiono sprawdzone w praktyce, uproszczone sposoby omawiania zagadnień korozyjnych. Skomplikowane problemy są ilustrowane żartobliwymi rysunkami. Zwiększa to atrakcyjność zajęć i umożliwia dotarcie do słuchaczy o zróżnicowanym przygotowaniu i zróżnicowanej motywacji do studiowania.
Słowa kluczowe: korozja, podstawy, słuchacze, uproszczone podejście
Przygotowanie powierzchni pod powłoki lakierowe strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem
BARANIAK A.
NOWOWIEJSKI K.
TALKOR Sp. z o.o., Gdańsk
W artykule omówiono dokładnie nową normę PN-EN ISO 8501-4 dotyczącą stanów wyjściowych powierzchni, stopni przygotowania i stopni rdzy nalotowej związanych z czyszczeniem wodą pod wysokim ciśnieniem. Przeanalizowano również przyczyny, dla których w Polsce ta technika przygotowania powierzchni stalowych pod powłoki malarskie stosowana jest w bardzo ograniczonym zakresie. Pokazano zagraniczne przykłady zmechanizowania i zautomatyzowania procesu. Podano zalety i wady czyszczenia wodą pod wysokim i bardzo wysokim ciśnieniem.
Słowa kluczowe: przygotowanie powierzchni stali pod powłoki, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, wzrokowa ocena czystości powierzchni
Agresywność korozyjna wód użytkowych
FALEWICZ P.
DRELA I.
KUCZKOWSKA S.
Zakład Inżynierii Powierzchni,
Katalizy i Korozji, Politechnika Wrocławska
Omówiono prezentowane w literaturze proste indeksy i modele opisujące zależność korozyjności wody od jej składu chemicznego. Przedstawiono opracowane modele zależności szybkości korozji stali St3 w zależności od stężenia w wodzie modelowej CaCl2, Na2SO4 i NaHCO3 oraz temperatury, przy dwóch zakresach zmian powyższych czynników. Do opracowania modeli matematycznych korzystano z metody statystycznego planowania doświadczeń.
Słowa kluczowe: woda, korozyjność, indeks, model
Właściwości i specjalne zastosowania elektrokorundu zwykłego w pneumatycznej obróbce strumieniowo ściernej powierzchni
ANDZIAK J.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
MARCINKOWSKI M.
POLMINERAL, Aleksandrów Łódzki
Przedstawiono właściwości fizykochemiczne i technologiczne elektrokorundu zwykłego w zastosowaniu do pneumatycznej obróbki strumieniowo ściernej powierzchni, na tle innych ścierniw niemetalowych, oraz podano jego zakres stosowania.
Słowa kluczowe: elektrokorund zwykły, pneumatyczna obróbka strumieniowo ścierna powierzchni, przykłady zastosowań
Ochrona katodowa zbiorników paliwowych w świetle aktualnych przepisów i norm.
SOKÓLSKI W.
SPZP CORRPO, Gdańsk
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP
Omówiono podstawowe cechy systemów ochrony katodowej stosowane do podziemnych oraz podwodnych konstrukcji stalowych. Wskazano na zalety tej technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Podano zarys zastosowania ochrony katodowej do zbiorników podziemnych i den naziemnych zbiorników paliwowych. Podkreślono znaczenie ochrony katodowej zbiorników paliwowych dla ochrony naturalnego środowiska. Na tym tle zaprezentowano niektóre przepisy oraz normy regulujące stosownie ochrony katodowej do stalowych konstrukcji podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników paliwowych.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, zbiorniki, przepisy i normy
Korozja wybranych stopów Fe w ciekłych kąpielach Al i Zn
LIBERSKI P.
KANIA H.
PODOLSKI P.
TATAREK A.
Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów,
Politechnika Śląska, Katowice
Proces korozji tworzyw konstrukcyjnych w ciekłych metalach zachodzi intensywnie. Oddziaływanie ciekłych metali z fazą stałą prowadzi najczęściej do zmiany ich składu chemicznego i struktury: Istnieje, więc problem doboru materiałów na urządzenia pracujące w kontakcie z kąpielami metalowymi. Ulegają one intensywnej korozji w środowisku pracy. Ogólnie wiadomo, że najbardziej odpornymi materiałami na procesy zachodzące w środowisku ciekłych metali są tworzywa ceramiczne oraz wysokotopliwe związki i fazy [1]. W pracy przedstawiono wyniki porównawczego testu korozyjnego odporności powszechnie dostępnych stali w kąpielach: aluminiowej i cynkowej. Określono zależność szybkości korozji poszczególnych stali od temperatury i rodzaju kąpieli. Wykazano większe ubytki badanych stali w ciekłym aluminium niż w cynku.
Słowa kluczowe: odporność korozyjna w ciekłych metalach
Wpływ szybkości chłodzenia na odporność korozyjną powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu
MICHALIK R.
WOŹNICA H.
Katedra Nauki o Materiałach,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
Politechnika Śląska, Katowice
KLIŚ J.
Centrostal Górnośląski, Katowice
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu chłodzenia powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu, wytworzonych w wysokotemperaturowym cynkowaniu, na ich odporność na korozję elektrochemiczną w 3% roztworze NaCl. Zależnie od sposobu chłodzenia, powłoki charakteryzowały się niejednorodną, bardziej lub mniej drobnoziarnistą mikrostrukturą. Przeprowadzono elektrochemiczne pomiary potencjodynamiczne i potencjostatyczne... Wyniki badań wskazują, że powłoki chłodzone na powietrzu są tym bardziej odporne im są cieńsze. Dla powłok chłodzonych w wodzie wyniki były niejednoznaczne.
Słowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, powłoki Zn-Al-Cu
Odporność korozyjna śrub tytanowych po implantacji w ludzkiej kości żywej
HAJDUGA M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
KALUKIN B.
KALUKIN A.
Laboratorium Protetyczne, Sędziszów Małopolski
Metaliczne biomateriały tytanowe są szeroko rozpowszechnione prawie w każdej dziedzinie medycyny. Używane są w formie urządzeń długo, bądź krótko czasowo implantowanych w organizmie żywym. Zbudowane z tytanu o dużej czystości dochodzącej do 99,99%, powinny być odporne na zjawiska korozyjne występujące w ich otoczeniu. Pojawiają się opinie określające materiały tytanowe jako wręcz sprzyjające osteointegracji. Wykorzystywane są również jako niewielkie elementy wchodzące w skład dystraktorów czy zestawów do zespalania złamań kości. Zadaniem ich jest utrzymanie w danym położeniu całego urządzenia, a także przejęcie na siebie naprężenia, wynikającego z ułomności tkanki twardej będącej w trakcie leczenia. Praca w środowisku wysoko korozyjnym oraz kumulacja naprężeń, nie może pozostać bez skutków na ich strukturze. Celem pracy jest określenie zmian stężenia pierwiastków w warstwie przypowierzchniowej oraz zmian strukturalnych, wynikających ze szczególnych warunków pracy tytanowych śrub dentystycznych po 3-letniej implantacji w ludzkiej kości żuchwy. Materiałem porównawczym jest rdzeń śruby – materiał bez dostępu czynników korozyjnych. Zakres pracy obejmuje mikroanalizę rentgenowską oraz metalograficzne badania mikroskopowe rdzenia i warstwy przypowierzchniowej.
Słowa kluczowe: implantacja długoczasowa, mikroanaliza rentgenowska, mikroskopowe badania metalograficzne
Degradacja powłok lakierowych pod wpływem oddziaływania promieniowania UV i wody
GŁUSZKO M.
Pracownia Badań Korozyjnych,
Instytut Elektrotechniki,
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu
Wykonano porównawcze badania wpływu wielkości stosowanego promieniowania UV o różnej energii napromienienia na stopień degradacji pięciu gatunków farb. Stopień degradacji powłoki oceniano poprzez określenie zmian połysku, stopnia skredowania powłok, zmian tłoczności, elastyczności i twardości względnej. Ponadto zbadano wpływ dodatków fotostabilizatorów HALS na wzrost odporności trwałości powłok lakierowych na działanie promieniowania UV. Stwierdzono, że właściwej oceny stopnia degradacji powłok lakierowych można dokonać poprzez badania w komorze z wysokoenergetycznym promieniowaniem UV.
Słowa kluczowe: badania klimatyczne, degradacja powłok lakierowych, promieniowanie UV
Odporność korozyjna wybranych materiałów metalicznych w obecności tkanki żywej
HAJDUGA M.
Zakład Inżynierii Materiałowej,
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
HAJDUGA M.B.
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
ZAJĘCKI W.
Wydział Lekarski w Zabrzu, Katedra i Zakład Patomorfologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
W pracy przedstawiono wyniki badań obecności takich metali jak: molibden i wolfram-ren20 jako implantów w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Okres implantacji wynosił 120 dni. Po tym okresie analizowano zmiany stężeń pierwiastka metalicznego podstawowego oraz tlenu przy pomocy mikroanalizatora rentgenowskiego Jeol J7. Analizę jakościowa na zawartość sumaryczną tlenu w warstwie wierzchniej implantów metalicznych wykonywano w kilkunastu miejscach materiałów przeznaczonych do badań. Wyniki badań wskazują na dyfuzję tlenu z powierzchni wolfram-renu20 do tkanki. Świadczy to o absorpcji przez tkankę tlenu obecnego na próbce przed implantacją. Natomiast dla molibdenu dyfuzja i dedyfuzja tlenu w obszarze badanych tkanek była nieznaczna. Przeprowadzono w dalszym etapie badań ocenę histopatologiczną tkanek będących w kontakcie z implantami. Preparaty poddano analizie mikroskopowej przy powiększeniu 100× i 400×.
Słowa kluczowe: korozja, tkanka, implanty metaliczne, ocena histopatologiczna