Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2008

 
 
 
 
 
 
Wyniki badań termicznych i rentgenograficznych powłok siarkowych na podkładach betonowych
NITKIEWICZ Z.
ZYMEK H.
Politechnika Częstochowska,
Instytut Inżynierii Materiałowej, Częstochowa
W artykule przedstawiono wyniki badań termicznych (DSC) i rentgenowskich WAXS i SAXS, powłoki polimerowej wykonanej na bazie siarki odpadowej. Powłoka składa się z siarki w 95% i dodatków polimerowych poprawiających adhezję i spełniających zadanie stabilizatora polimerycznej siarki. Powłoka charakteryzuje się dobrą przyczepnością, szczelnie przylega do podłoża i jest praktycznie nienasiąkliwa, co w przypadku ochrony korozyjnej materiałów ceramicznych jest bardzo istotne, gdyż nasiąkliwość jest głównym czynnikiem degradującym je szczególnie w strefach klimatycznych, gdzie występuje duża wahliwość temperatur w okolicach 0°C. W pracy przedstawiono szereg badań termicznych DSC mających scharakteryzować przemiany fizyczne zachodzące podczas topienia powłoki. Wykonano także badania rentgenowskie WAXS mające na celu wyjaśnienie efektu egzotermicznego zarejestrowanego na krzywych DSC, a którego nie można powiązać z przemianami zachodzącymi w siarce. Ponadto, aby stwierdzić jednolitość struktury, wykonano małokątową dyfrakcję rentgenowską SAXS. Badania pokazały, że powłoka może być stosowana w zakresie temperatur od -50° do 90°C, gdyż w tej temperaturze rejestrujemy pierwszy efekt endotermiczny, który może negatywnie wpłynąć na jej własności użytkowe, więc powłoka może być stosowana przez cały rok w naszej strefie klimatycznej.
Słowa kluczowe: siarka, powłoka ochronna, polimer
Szacowanie degradacji nośności i prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej – przykład obliczeniowy
MAŚLAK M.
Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności,
Politechnika Krakowska, Kraków

SIUDUT J.
PKN Orlen S.A., Kraków
Zaprezentowany w artykule przykład obliczeniowy ilustruje wybrane podejścia do oceny stanu technicznego i prognozowania trwałości skorodowanych blach płaszcza w eksploatowanych stalowych, cylindrycznych zbiornikach paliwowych o osi pionowej. Podstawy teoretyczne omawianych metod analizy zostały zaprezentowane w cytowanych w pracy opracowaniach. Porównanie uzyskanych rezultatów prowadzi do wniosku, że jedynie w pełni probabilistyczna analiza umożliwia wiarygodne oszacowania poszukiwanych wielkości. Powszechnie stosowane przez projektantów konwencjonalne metody oceny dają natomiast rozwiązania bezpieczne ale nieekonomiczne. Zaniżają bowiem na ogół rzeczywisty poziom bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: korozja, zbiorniki stalowe, bezpieczeństwo, prawdopodobieństwo awarii, trwałość.
Wybrane rozwiązania konstrukcyjne zwiększające trwałość obiektów mostowych
PIETRAS R.
Komitet Trwałości Budowli, ZG PZITB
KARYŚ J.
Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska
Parametry geometryczne konstrukcji mostów, nazywane modułem powierzchniowym, mają istotny wpływ na trwałość konstrukcji. Rozpatrzono więc na przykładach projektowanych lub zrealizowanych obiektów rozwiązania prawidłowe – pozwalające na dużą trwałość konstrukcji oraz rozwiązania nieprawidłowe, opisując jednocześnie procesy destrukcji obiektów i przewidywane lub występujące już skutki korozyjne.
Słowa kluczowe: most, trwałość, ochrona strukturalna