Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2008

 
 
 
 

O skuteczności zabezpieczenia przed korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych inhibitorami migrującymi

ZYBURA A.
ŚLIWKA A.
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska, Gliwice
Przedstawiono wyniki badań skuteczności inhibitora migrującego KCR oraz DME. Badania przeprowadzono metodą polaryzacji liniowej na obciążonych elementach próbnych z betonu zbrojonego. Uwzględniono zróżnicowany czas działania inhibitora, zarysowanie otuliny zbrojenia oraz odmienne poziomy rozwoju korozji zbrojenia w elementach próbnych. Inhibitory okazały się skuteczne jedynie w elementach o niskim stopniu rozwoju korozji zbrojenia w początkowym okresie, natomiast po upływie dwóch lat nie stwierdzono działania ochronnego. W przypadku intensywnej korozji zbrojenia nie zaobserwowano obniżenia jej poziomu nawet bezpośrednio po zastosowaniu inhibitora.
Słowa kluczowe: beton, inhibitor, korozja, skuteczność, zabezpieczenie, zbrojenie, żelbet
Szacowanie prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej
MAŚLAK M.
Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności,
Politechnika Krakowska, Kraków

SIUDUT J.
PKN Orlen S.A., Kraków
W artykule zaproponowano metodykę szacowania trwałości skorodowanych stalowych blach płaszczy w eksploatowanych, cylindrycznych zbiornikach na paliwa płynne o osi pionowej. Uwzględnia ona losowy charakter postępu korozji w poszczególnych pasach. Uzyskane w chwili badania rzeczywistej, zredukowanej na skutek korozji, grubości blach dane pomiarowe umożliwiają oceniającemu wiarygodną prognozę zachowania się płaszcza zbiornika w przyszłości. W szczególności, przy założonym akceptowanym przez użytkownika prawdopodobieństwie awarii, można określić przewidywany (średni i obliczeniowy) czas niezawodnej pracy zbiornika pozostający do chwili wyczerpania się nośności płaszcza.
Słowa kluczowe: korozja, zbiorniki stalowe, bezpieczeństwo, prawdopodobieństwo awarii, trwałość
Szkodliwość grzybów pleśniowych występujących w środowisku człowieka
NABRDALIK M.
Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej,
Uniwersytet Opolski
Przy użyciu testów API ZYM dokonano oceny aktywności enzymatycznej trzech szczepów grzybów pleśniowych: Cladosporium cladosporioides, Alternaria tenuissima i Stachybotrys chartarum. Badane szczepy inkubowano w płynnym podłożu Sabourauda z dodatkiem materiałów budowlanych lub ich składników. Do badań użyto supernatantów z inkubowanych hodowli po ich odwirowaniu. Aktywność enzymów określono w nanomolach hydrolizowanego substratu w skali od 0 do 5. Na podstawie wyników badań stwierdzono wysoką aktywność enzymatyczną Cladosporium cladosporioides. Natomiast Alternaria tenuissima i Stachybotrys chartarum cechowała niska aktywność enzymów hydrolitycznych. Ilość uwalnianych enzymów zmieniała się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża. Wszystkie badane grzyby charakteryzowały się wysoką aktywnością fosfatazy zasadowej i kwaśnej, esterazy (C4), esterazy lipazy (C8), fosfohydrolazy naftylo-AS-BI. Zaobserwowano istotny wpływ środowiska budowlanego na tworzenie enzymów hydrolitycznych przez grzyby pleśniowe. Poszczególne materiały budowlane lub ich składniki stymulowały tworzenie odpowiednich enzymów. Podobieństwa w aktywności enzymatycznej pomiędzy szczepami kontrolnymi a hodowanymi na pożywkach z dodatkiem materiałów budowlanych pozwalają stwierdzić, że szczepy te prawdopodobnie są możliwym źródłem infekcji dla człowieka. Ponadto uzyskane wyniki pokazują, iż żadne ze szczepów nie wytwarzają zewnątrzkomórkowych hydrolaz w środowisku substancji grzybobójczych.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, aktywność enzymatyczna
Analiza porównawcza badań zasięgów polaryzacji zmiennoprądowej na stali zbrojeniowej w warunkach pasywacji i korozji
JAŚNIOK M.
Politechnika Śląska, Gliwice
W pracy przedstawiono wyniki badań – metodą EIS – zasięgów polaryzacji zmiennoprądowej na modelach zbrojenia w roztworach symulujących ciecz porową betonu. Zbadano trzy najczęściej występujące w konstrukcjach żelbetowych stany elektrochemiczne zbrojenia otoczonego przez beton otuliny, tj. pasywację, korozję ogólną wywołaną utratą właściwości ochronnych przez całą otulinę oraz korozję lokalną występującą w zarysowanych strefach betonu. Ocenę zasięgów polaryzacji na modelach zbrojenia przeprowadzono stosując 3 elektrody pomocnicze. Stwierdzono zależności między długością elektrody pomocniczej a pomierzoną wartością rezystancji przeniesienia ładunku. Rzeczywistą szybkość korozji stali wyznaczono w naczynku pomiarowym. Praca stanowi kontynuację, w ujęciu zmiennoprądowym, badań [2] zasięgu polaryzacji stałoprądowej na zbrojeniu.
Słowa kluczowe: diagnostyka konstrukcji żelbetowych, korozja zbrojenia, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, zasięg polaryzacji