Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 07/2015

okładka i spis treści 

 

DOI: 10.15199/40.2015.7.1

Kinetyka wzrostu i struktura powłok cynkowych otrzymanych na stali w kąpielach zawierających Ni oraz podwyższoną zawartość Al.

Kania H.

Skupińska A.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

W artykule przedstawiono wyniki badań określające synergiczny wpływ Ni oraz podwyższonej zawartości Al na przebieg reakcji pomiędzy żelazem i cynkiem na stalach reaktywnych. Określono strukturę i kinetykę wzrostu powłok w kąpieli Zn-AlNi na stali niskokrzemowej, stali z zakresu Sandelina, stali z zakresu Sebistyego oraz stali wysokokrzemowej. Jako kąpiele porównawcze stosowano kąpiel czystego Zn oraz kąpiel Zn-Ni. Stwierdzono, że łączny dodatek Ni i podwyższonej zawartości Al powoduje dodatkowe zmniejszenie grubości powłoki we wszystkich charakterystycznych zakresach stężenia krzemu w stali.

Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, dodatki stopowe, powłoki cynkowe

2015

Vol. 58, nr 7

s. 246-253

Bibliogr. 24

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.7.2

Kinetyka wysokotemperaturowej degradacji ochronnych warstw chromu na stalach zaworowych

Drożdż M.

AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

Pawlak W.

Technical University of Lodz, Lodz, Poland

Grzesik Z.

AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

W pracy badano kinetykę izotermicznego utleniania w powietrzu czterech stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21- 9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8), pokrytych w procesie rozpylania jonowego warstwą chromu o grubości 1 mikrometra. Badania prowadzono metodą termograwimetryczną w temperaturze 1173 K. Stwierdzono, że stale z naniesioną warstwą chromu charakteryzują się większą odpornością na utlenianie niż stale nie poddane modyfikacji powierzchni. Rezultat ten jest wynikiem powstawania na modyfikowanych powierzchniowo stalach podczas procesu utleniania ochronnych warstw tlenku Cr2O3. Wykazano również, iż większa odporność na utlenianie modyfikowanych powierzchniowo stali trwa znacznie dłużej od okresu stabilności naniesionych warstw chromu.

Słowa kluczowe: stale zaworowe, powłoki, rozpylanie jonowe, utlenianie, warunki izotermiczne

2015

Vol. 58, nr 7

s. 254-257

Bibliogr. 14

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.7.3

Elektrochemiczna charakterystyka materiałów wodorochłonnych La2Ni9CoAlx (x = 0,2; 0,3 lub 0,4)

Giza K.

Adamczyk L.

Czestochowa University of Technology, Dept. Chemistry,

Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Częstochowa, Poland

Drulis H.

Trzebiatowski Institute of Low Temperatures and Structure Research PAS, Wrocław, Poland

Bala H.

Czestochowa University of Technology, Dept. Chemistry,

Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Częstochowa, Poland

Badano zdolności pochłaniania wodoru przez niestechiometryczne stopy La2Ni9CoAlx (x = 0,2, 0,3 lub 0.4) pod kątem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, dyfuzyjności wodoru i odporności na rozładowanie wysokoprądowe. Testy elektrochemiczne wykonano metodami chronopotencjometryczną i chronoamperometryczną. Pomiary elektrochemicznego ładowania/rozładowania przeprowadzono stosując szybkości ładowania/ rozładowania równe –185/+185 mA·g–1. Badane elektrody wykazywały pojemności rozładowania w zakresie 329÷339 mA·h·g–1. Wzrost zawartości aluminium w badanych stopach prowadzi do spadku gęstości prądu wymiany i do ograniczenia dyfuzyjności wodoru. Rozładowywalność wysokoprądowa (HRD) elektrody La2Ni9CoAl0.2 osiąga 80% wartości maksymalnej przy szybkości 1000 mA·g–1 i jest wyraźnie większa, niż dla elektrod na bazie stopów La2Ni9CoAl0.3 i La2Ni9CoAl0.4

Słowa kluczowe: Stopy magazynujące wodór, pojemność rozładowania, gęstość prądu wymiany, rozładowywalność wysokoprądowa, dyfuzyjność wodoru

2015

Vol. 58, nr 7

s. 258-260

Bibliogr. 17

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.7.4

Wytwarzanie cienkich powłok Fe-Cr-Ni na proszku Cu przy użyciu techniki napylania magnetronowego

Stefaniak A.

Bordolińska K.

Częstochowa University of Technology, Faculty of Production Engineering

and Materials Technology, Department of Chemistry, Częstochowa

Technologię napylania magnetronowego wykorzystano do otrzymywania cienkich powłok na cząstkach proszku miedzi o dużej czystości. Jako targetów napylających używano okrągłych płytek ze stali AISI 304L (00H18N10). Proszek miedzi umieszczano w mieszalniku obrotowym w kształcie bębna, po czym prowadzono proces napylania próżniowego. W trakcie napylania próbki proszku były okresowo pobierane z komory reakcyjnej do analizy. Następnie, powłoki Fe-Cr-Ni wytrawiano kwasowo a otrzymane roztwory analizowano na zawartość jonów Fe2+, Cr3+ i Ni2+. Wyniki analizy pozwoliły oszacować grubość powłok. Po krótkim okresie wstępnym, ilości Fe, Ni i Cr w powłoce stawały się wprost proporcjonalne do czasu napylania. Proporcje poszczególnych pierwiastków w powłoce osiągały wartości bliskie proporcjom w użytej stali. W wyniku trwającego 3 h procesu PCV uzyskano powłoki Fe-Cr-Ni o o grubości 46 nm.

Słowa kluczowe: napylanie magnetronowe, proszek miedziany, powłoka 00H18N10, analiza ICP, grubość warstwy

2015

Vol. 58, nr 7

s. 261-263

Bibliogr. 12