Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2007

 

Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kapieli Zn-NiBiSn na stalach o zróżnicowanej zawartości krzemu

KANIA H.
LIBERSKI P.
PODOLSKI P.
TATAREK A.
MENDALA J.
Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska, Katowice
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych w kąpieli z dodatkiem NiBiSn na stalach z różną zawartością krzemu. W trakcie badań określono kinetykę wzrostu powłok podczas zanurzania w kąpieli Zn-NiBiSn, Zn-Ni oraz Zn-Al. Ujawniono także strukturę powłok na stalach o różnej zawartości krzemu. W celu określenia odporności korozyjnej przeprowadzono badania zużycia korozyjnego w warunkach przyspieszonych oddziaływania obojętnej mgły solnej.
Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, metalizacja zanurzeniowa, odporność korozyjna
Odporność na korozję wysokotemperaturową natryskiwanych metodą HVOF powłok z fazą międzymetaliczną NiAl
FORMANEK B.
Politechnika Śląska, Katowice
SZCZUCKA-LASOTA B.
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice
Przedstawiono wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok natryskiwanych metodą HVOF z fazą międzymetaliczną NiAl. Cykliczny korozyjny test przeprowadzono w atmosferze: N2+9%O2+0,2% HCl+0,08%SO2., w temperaturze 873 K i czasie ekspozycji 500 godzin. Przedstawiono makro i mikrostrukturę powłok przed i po przeprowadzeniu testu. Pokazano diagramy stabilności faz oraz dyfrakcje rtg produktów korozji po zakończeniu badań. Określeno hipotetyczny mechanizm korozji oraz wzrost produktów korozji na powłokach.
Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, mechanizm, faza międzymetaliczna NiAl, powłoki, HVOF
Zastosowanie obróbki strumieniowo ściernej w technice cynkowania zanurzeniowego oraz przed malowaniem powierzchni ocynkowanych
LIBERSKI P.
Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska, Katowice
MARCINKOWSKI M.
POLMINERAL, Aleksandrów Łódzki
W artykule przedstawiono zalety stosowania obróbki strumieniowo ściernej w procesie przygotowania powierzchni wyrobów przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego. Przedstawiono ścierniwa stosowane w obróbce powierzchniowej oraz szczególnie przydatną w technologii metalizacji zanurzeniowej metodę oczyszczania bezpyłowego. W dalszej części pracy określono zastosowanie technologii „omiatania” powierzchni powłok cynkowych przed ich malowaniem. Przedstawiono zalety metody „Duplex” oraz zalety i przydatność obróbki strumieniowo ściernej w procesie malowania powłok cynkowych.
Słowa kluczowe: obróbka strumieniowo ścierna powierzchni przed i po cynkowaniu zanurzeniowym, ścierniwa, oczyszczarki bezpyłowe.
Chropowata powłoka cynkowa na wyrobach stalowych
WESOŁOWSKI J.
CIURA L.
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Przedstawiono wyniki przemysłowego cynkowania jednostkowego wyrobów stalowych, na których wystąpiła chropowata powłoka cynkowa. Scharakteryzowano formy wypiętrzeń powłoki i powiązano je z przyczynami mającymi swoje źródło w operacjach przygotowania wyrobów stalowych do cynkowania oraz z przyczynami związanymi z gatunkiem stosowanej stali. Ustalono, że lokalne wypiętrzenia powłoki to efekt obecności mieszaniny tlenków (tlenochlorków) cynku i metalu podłoża oraz obecności drobnych wydzieleń cynku twardego i cynkowania stali reaktywnych wysokokrzemowych
Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie ogniowe, powłoka cynkowa, chropowatość
Rola zjawisk rozpuszczania w procesie cynkowania zanurzeniowego
LIBERSKI P.
TATAREK A.
PODOLSKI P.
KANIA H.
MENDALA M.
Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska, Katowice
Rozpuszczanie powierzchni stali podczas cynkowania zanurzeniowego jest procesem złożonym a najistotniejszą rolę odgrywają w nim procesy cząstkowe: transport masy na drodze dyfuzji, konwekcji naturalnej i wymuszonej oraz zachodząca reakcja na granicy ciało stałe – ciecz. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawisk rozpuszczania stopów żelazo-krzem w kąpieli cynkowej uzyskane w skrajnych warunkach modelowych procesu cynkowania. Przeprowadzono analizę rozpuszczania dyfuzyjnego w warunkach zapewniających ograniczenie wpływu ruchów konwekcyjnych na przebieg tworzenia się powłoki. Otrzymane wartości współczynnika dyfuzji żelaza w ciekłym cynku w funkcji stężenia dla poszczególnych zawartości krzemu zmieniają się w przedziale stężeń odpowiadających zakresom homogeniczności faz z układu Fe-Zn: ?1, ?, ?+?. W zakresie Sandelina (0,03–0,09% wag. Si) charakter współczynnika dyfuzji żelaza w ciekłym cynku różni się zdecydowanie od przebiegów obserwowanych dla procesu rozpuszczania czystego żelaza oraz stopów żelaza z wyższą zawartością krzemu. Dla tych materiałów obserwowane jest znaczne przyspieszenie reakcji w wyniku zmniejszenia się stabilności strukturalnej fazy ?. W warunkach rozpuszczania dynamicznego cała warstwa przejściowa ulega rozpuszczeniu w kąpieli cynkowej. Dowiedziono, że istnieje maksymalna szybkość rozpuszczania a ubytek masy próbki jest równoważny zmianie stężenia żelaza w kąpieli. W tym przypadku proces rozpuszczania opisany jest prawem liniowym niezależnie od zawartości krzemu a stała szybkości rozpuszczania kinetycznego w zakresie Sandelina osiąga maksimum wynoszące 191,4•10-5 g•m-2•s-1.
Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, rozpuszczanie, dyfuzja, układ Fe-Zn-Si

Newsletter