Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 09/2007

 
 
 
 
 
 

Problemy ochrony katodowej złożonych konstrukcji

MARKIEWICZ M.
Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Omówiono problemy zagrożenia korozyjnego i ochrony katodowej rurociągów w warunkach ich galwanicznego połączenia z siecią uziemiającą i zbrojeniem żelbetu. Przedstawiono sposoby koordynacji ochrony katodowej z ochroną odgromową i przeciwporażeniową. Porównano możliwe rozwiązania układów zasilania i układów anodowych. Przedstawiono zależności potencjałowe i prądowe w obwodzie ochrony katodowej zawierającym rurociągi i taśmę uziemiającą. Wykazano, że uzyskanie skutecznej polaryzacji gazociągów wymaga równoczesnego spolaryzowania taśmy uziemiającej i ewentualnie zbrojeń żelbetu bardzo dużymi prądami. Podkreślono potrzebę korzystania z sond pomiarowych dla oceny skuteczności ochrony katodowej. Zestawiono dane projektowe i pomiarowe ochrony katodowej trzech tłoczni gazu zrealizowanej z użyciem anody kablowej i jednego źródła polaryzacji – galwanostatu.
Słowa kluczowe: układy ochrony katodowej, skuteczność ochrony, sonda pomiarowa
Badania odporności korozyjnej stali AISI 316L w N-metylo-2-pirolidonie (NMP)
PODREZ-RADZISZEWSKA M.
GRYGIER D.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska
MASALSKI J.
Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska
DUDZIŃSKI W.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję stali AISI 316L po 12 i 24-godzinnej ekspozycji w N-metylo-2-pirolidonie w podwyższonej temperaturze. Na podstawie przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stwierdzono, że potencjały korozyjne uzyskane dla wszystkich badanych próbek przyjmowały wartości ujemne. Po 12 i 24 godzinach ekspozycji próbek w badanym rozpuszczalniku, uzyskano wzrost wartości potencjału Eo, będący wynikiem tworzenia się ochronnej warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. W wyniku obserwacji wyszlifowanych i wypolerowanych powierzchni próbek po 12 i 24 godzinnej ekspozycji w rozpuszczalniku, nie stwierdzono pojawienia na ich powierzchni zmian korozyjnych. Również pomiary masy wykonane dla badanych próbek nie wykazały istotnych zmian wartości, które mogłyby wskazywać na ubytek materiału.
Słowa kluczowe: stal 316L, NMP, odporność korozyjna
Powłoki nowej generacji na metal. Technologia zol-żel na bazie silanów
HAMERA P.
Evonik Degussa Polska Sp. z o.o.
Od ponad 150 lat wiadomo, że organofunkcyjne silany wykazują zdolność do hydrolizy i kondensacji. Chemizm tej reakcji określany jest obecnie jako technologia zol-żel. Pierwsze komercyjne zastosowanie tej technologii opatentowano do uzyskania antyrefleksyjnej powłoki na szkle w zakładach optycznych Jenaer Glaswerke Schott w Jenie w latach 30. ubiegłego wieku. Rozwijano kolejne zastosowania technologii zol-żel. W latach 80. ubiegłego wieku powstały w tej technologii układy hybrydowe, w których organiczne i nieorganiczne struktury przestrzenne przenikają się na poziomie molekularnym. W ten sposób powstały powłoki o całkowicie nowych właściwościach: dużej twardości i odporności na ścieranie, zarysowanie oraz na wysokie temperatury i chemikalia. Organofunkcyjne silany są kluczowym składnikiem hybrydowych powłok w technologii zol-żel. Alkoksysilany hydrolizują i kondensują zazwyczaj w środowisku wodnym. Dlatego szczególnym wyzwaniem było stworzenie stabilnych, wodnych i bezrozpuszczalnikowych układów powłokowych. Przez dłuższy czas układy spełniające to wymaganie nie były dostępne na rynku. W latach 90. ubiegłego wieku firma Degussa wykreowała stabilne wodne produkty hydrolizy silanów pod nazwą Hydrosil. Na tym jednak nie zakończył się rozwój technologii zol-żel. Najnowszym osiągnięciem firmy Degussa jest technologia SIVO SOL, system powłok lakierniczych w technologii zol-żel, składający się z czterech składników: wodnego, bezrozpuszczalnikowego układu bazowego, dodatku neutralizującego na podłoża wrażliwe na kwaśne powłoki, oraz dwóch dodatków nadających powłoce właściwości hydrofobowe i oleofobowe. Potencjalne zastosowania sięgają od powłok nieprzyczepnych dla brudu (Easy-To-Clean) po powłoki gruntowe w ochronie przed korozją.
Słowa kluczowe: technologia zol-żel, układy hybrydowe, technologia SIVO SOL
Analiza zmian stężeń tlenu w wybranych materiałach metalicznych w obecności tkanki żywej
HAJDUGA M.
Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski, Zabrze, ul. Jordana 9
JĘDRZEJCZYK D.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko Biała
Przedstawiono wyniki badań obecności kilku metali (pochodzących z takich materiałów jak: wolfram, molibden, chromel, wolfram-ren 20) w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Analizowano zmiany stężeń podstawowego pierwiastka metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują na przechodzenie cząstek tlenu z powierzchni metalicznej do tkanki żywej dla niektórych metali. Można tu mówić o dyfuzji tlenu i absorpcji przez tkankę żywą np. dla wolframu. Natomiast dla pozostałych pierwiastków takich jak np. molibden dyfuzja i wsteczna dyfuzja tlenu w obszarze badanych tkanek była stabilna.
Słowa kluczowe: implanty, korozja, utlenianie

Newsletter