Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2007

 
 

Ochrona katodowa w czasopiśmie„Ochrona przed Korozją”

SOKÓLSKI W.
SPZP CORRPOL Gdańsk
Omówiono rozwój technologii ochrony katodowej w Polsce na przestrzeni pięćdziesięciu lat, posługując się w możliwie dużym stopniu doniesieniami opublikowanymi w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”. Kolejno zaprezentowano początki organizacji walki z korozją w Polsce, rozwój techniki ochrony katodowej oraz jej wdrożeń w działalności przemysłowej w ostatnich kilku dekadach i obecnie. Przedstawiono zespoły prowadzące badania w zakresie ochrony elektrochemicznej oraz zarys ich dorobku naukowego i wdrożeniowego.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, bibliografi a, historia w Polsce
Zabezpieczenie przed korozją podziemnej infrastruktury przemysłowej w rafinerii – ochrona katodowa den zbiorników magazynowych
KISIELEWSKI S.
PKN ORLEN S.A. Płock
Duże zakłady przemysłowe cechują się silnie rozbudowaną infrastrukturą różnego rodzaju metalowych konstrukcji podziemnych, głównie rurociągów i zbiorników. Jest wiele powodów, dla których umieszcza się je pod ziemią, ale bez wątpienia na pierwszym miejscu są bezpieczeństwo eksploatacji oraz swobodne gospodarowanie terenem. Jak wykazała praktyka, jedynym skutecznym sposobem przedłużenia okresu eksploatacji tego rodzaju obiektów poprzez zastosowanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego jest ochrona katodowa. Zastosowanie tej technologii w odniesieniu do infrastruktury jest jednak trudne, szczególnie w obecności obiektów posiadających powłoki ochronne złej jakości. W artykule przedstawiono rezultaty wdrożenia zabezpieczenia przed korozją den zbiorników magazynowych na terenie rafinerii za pomocą systemu ochrony katodowej. Razem z systemem ochrony katodowej rurociągów tworzą wspólną ochronę wydzielonych rejonów podziemnej infrastruktury rafinerii.
Słowa kluczowe: rafineria, korozja infrastruktury, ochrona katodowa, zbiorniki
Rurociąg „Przyjaźń” – 44 lata ochrony katodowej
DZIUBA W.
Instytut Elektrotechniki, Warszawa
Opisano projektowanie, instalowanie i uruchamianie ochrony katodowej rurociągu naftowego „Przyjaźń” w latach 1963–1965. Podano parametry zastosowanych stacji ochrony katodowej i metody koniecznych pomiarów – także dla stref oddziaływania prądów błądzących. Przedstawiono również aktualny stan ochrony antykorozyjnej rurociągu i wdrożone nowe sposoby oceny skuteczności ochrony katodowej.
Słowa kluczowe: rurociągi podziemne, ochrona katodowa, inspekcja tłokami inteligentnymi
System certyfikacji organizacji działających w dziedzinie ochrony przeciwkorozyjnej
HRBACEK L.
JMP Net, s.r.o.
Artykuł zawiera krótki opis systemu certyfikacji oraz protokołów certyfikacyjnych według koncepcji spółki GAS, s.r.o. (Republika Czeska). Definiuje wymagania dotyczące kwalifikacji personelu i wyposażenia technicznego organizacji, ubiegających się o certyfikację w dziedzinie budowy i naprawy, względnie eksploatacji i konserwacji urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej. Wymogi wobec pracowników, ich stosunku do pracodawcy oraz wyposażenia technicznego są szczegółowo wymienione. Omówione są również pewne trudności, powstające w trakcie wprowadzania certyfikacji organizacji działających w dziedzinie ochrony przeciwkorozyjnej, wraz z ich możliwymi skutkami.
Słowa kluczowe: ochrona przeciwkorozyjna, certyfikacja, budowa, naprawa, eksploatacja, konserwacja, kwalifikacja, wyposażenie Techniczne
Uznawanie technologii łączenia przyłączy kablowych ochrony katodowej do gazociągu
TURYK E.
LEHRICH W.
Instytut Spawalnictwa, Gliwice
LUTEREK L.
Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze
Omówiono technologię wykonywania przyłączy za pomocą spawania termitowego i lutozgrzewania „pin brazing”. Przedstawiono wyniki badań przyłączy kablowych wykonanych tymi metodami w ramach uznawania technologii spawania przyłączy wg wymagań normy PN-EN 12732:2004 „Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne”.
Słowa kluczowe: uznawanie technologii spawania, przyłącza kablowe, ochrona katodowa, spawanie
Korozja przemiennoprądowa* a ochrona katodowa podziemnych rurociągów
FIEDOROWICZ M.
JAGIEŁŁO M.
W pracy autorzy opisali mechanizm korozji powodowanej przez prąd przemienny stalowych podziemnych rurociągów zabezpieczonych ochroną katodową. Omówili krytycznie kryteria zagrożenia tą korozją podane w specyfikacji technicznej CEN/TS 15280:2006. Przedstawili stosowane w swojej praktyce zawodowej metody zabezpieczeń gazociągów poddanych oddziaływaniom prądu przemiennego. Zaprezentowali wyniki praktycznych doświadczeń z zastosowaniem elektrod symulujących i rezystancyjnych czujników korozymetrycznych. Zwrócili uwagę na rolę osadów katodowych, tworzących się na skutek polaryzacji katodowej, które mogą znacząco zmniejszać zagrożenie korozją powodowaną przez prąd przemienny.

*W niniejszej pracy umownego pojęcia „korozja przemiennoprądowa” i „korozja AC” autorzy używają w odniesieniu do korozji powodowanej przez prąd przemienny.
Słowa kluczowe: korozja, korozja przemiennoprądowa, ochrona katodowa
Ochrona katodowa w gruncie jako katodowa pasywacja
NOVAK P.
KOURIL M.
Vysoka skola chemicko-technologicka, Praga, Republika Czeska
Większość rozważań teoretycznych w literaturze dotyczącej ochrony katodowej jest w rozbieżności z danymi eksperymentalnymi, które wskazują, że w środowisku naturalnym z ograniczoną konwekcją (np. w ziemi) głównym efektem ochrony katodowej jest alkalizacja elektrolitu w pobliżu chronionej powierzchni. Główną reakcją na chronionej powierzchni powinna być redukcja tlenu. W warunkach najczęściej stosowanych do zakopanych stalowych konstrukcji w ziemi, ochrona katodowa stali węglowych może być charakteryzowana jako elektrochemiczna modyfi kacja środowiska, w których to warunkach przy tradycyjnym potencjale ochrony rozwija się pasywacja stali na polaryzowanej powierzchni (katodowa pasywacja).
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, katodowa pasywacja

Newsletter