Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 05/2007

 
 
 
 
 
 
Wodne dyspersje i emulsje epoksydowe do farb utwardzanych w temperaturze otoczenia, niezawierające lotnych związków organicznych (VOC)
DINNISSEN T.
Dow Deutschland GmbH & Co. OHG, Niemcy
Świadomość związana z koniecznością ochrony środowiska oraz prawodawstwo europejskie zmieniają powoli technologie produkcji farb. Jedną z najbardziej obiecujących technologii, spełniającą wymagania ochrony środowiska, stanowią farby wodne. W większości farb do długotrwałej ochrony powierzchni w silnie korozyjnych warunkach stosowane są jako spoiwa żywice epoksydowe, ze względu na ich doskonałą przyczepność do różnego rodzaju podłoży, znakomitą odporność korozyjną i chemiczną oraz trwałość. Większość spoiw epoksydowych charakteryzuje się stosunkowo dużą lepkością, w przypadku spoiw bezrozpuszczalnikowych, lub zawiera rozpuszczalniki. W Dow Chemical Company opracowano szeroki asortyment wodnych dyspersji i emulsji epoksydowych w oparciu o opatentowany proces otrzymywania dyspersji, łączący technologię wytwarzania żywicy epoksydowej i układu wodnego. Proces ten umożliwia precyzyjne kontrolowanie submikronowej wielkości cząstek i rozkładu wielkości cząstek. Otrzymane dyspersje i emulsje nie zawierają lotnych związków organicznych ani rozpuszczalników i są całkowicie reaktywne. Omówiono najważniejsze specyficzne cechy procesu produkcji, prowadzące do otrzymania wyrobów wodnych, zaprezentowano typowe właściwości kilku wyrobów oraz wyniki prób eksploatacyjnych.
Słowa kluczowe: wodne dyspersje epoksydowe, farby nie zawierające lotnych związków organicznych, farby utwardzane w temperaturze otoczenia
Wpływ dodatku nanokoloidalnego srebra na pleśniooporność wodorozcieńczalnych powłok malarskich
GŁUSZKO M.
SZYMAŃSKI W.
ULAŃCZYK S.
LASKOWSKI S.
Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego,
Pracownia Badań Korozyjnych, Wrocław
W artykule przedstawiono wpływ dodatku nanokoloidalnego srebra na pleśniooporność powłok wodorozcieńczalnej akrylowej farby fasadowej pozbawionej fabrycznie stosowanych biocydów, oraz wodorozcieńczalnej farby antykorozyjnej. Uzyskany metodą elektrowyładowań taśmy srebrnej w wodzie, roztwór nanokoloidalnego srebra o stężeniu 0,6 mg Ag/dm3 dodawano do badanych farb w ilościach 0,6; 1,8 i 3,0.10-5 % mas. Pleśniooporność powłok farb bez dodatku Ag oraz farb modyfikowanych nanokoloidalnym srebrem badano zgodnie z normą PN-87/E-04609. Próba-J. Pleśnie wg Wariantu 2. Oceny wzrostu pleśni dokonano wg normy PN-EN ISO 846:2002. Stwierdzono, że dodatek nanokoloidalnego srebra w ilości 3,0.10-5 % mas. zapewnia całkowitą pleśniooporność powłok obu badanych farb. Badania odporności korozyjnej powłok farby antykorozyjnej modyfikowanej koloidalnym srebrem wykazały, że dodatek srebra nie powoduje obniżenia walorów ochronnych badanych powłok.
Słowa kluczowe: powłoki lakierowe, pleśniooporność, nanokoloidalne srebro
Unikalna koncepcja otrzymywania past pigmentów antykorozyjnych
HAJAS J.
FREYTAG A.
BYK-Chemie GmbH, Wesel, Niemcy
Opracowano skład past pigmentów antykorozyjnych bez dodatku żywicy przeznaczonych do systemów rozpuszczalnikowych. W recepturach zastosowano specjalną kombinację środków zwilżających i dyspergujących z dodatkiem reologicznym na bazie modyfikowanego mocznika. Pasty odznaczają się doskonałą deflokulacją, brakiem osadzania się pigmentów w czasie przechowywania past oraz uniwersalną kompatybilnością w systemach rozpuszczalnikowych. Na podstawie przeprowadzonych badań przyspieszonych stwierdzono, że zastosowanie ciekłych past pigmentów antykorozyjnych pozwala na uzyskanie takiej samej lub większej odporności powłok farb na korozję w porównaniu z powłokami otrzymanymi przy użyciu pigmentów w formie suchej.
Słowa kluczowe: pasta pigmentu antykorozyjnego, dodatek reologiczny na bazie modyfikowanego mocznika, odporność na korozję

Newsletter