Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 08/2015

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2015.8.1

Pomiary konduktancji torowisk na podlewie betonowym w tunelach lub halach

DĄBROWSKI J.

Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki, Warszawa Międzylesie

Stosując rejestrację do pomiaru jednostkowej konduktancji przejścia szyny tunel w układzie pomiarowym zalecanym przez normę [1] można natrafi ć na przypadki podane w pracy. Wyniki większości z nich są łatwo wytłumaczalne i często powtarzalne, ale zdarzają się sytuacje, gdy polaryzacja wymuszenia prądu pomiarowego ma znaczenie i znacząco wpływa na rozrzut wyników pomiarów.

Słowa kluczowe: prądy błądzące, konduktancja przejścia szyny – tunel

2015

Vol. 58, nr 8

s. 273-277

Bibliogr. 8


 

DOI: 10.15199/40.2015.8.2

Odporność korozyjna elementów konstrukcyjnych sond wgłębnych stosowanych w geofizyce wiertniczej, w szczególności przy budowie podziemnych magazynów gazu

 NAWRAT G.

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Gliwice

KOŚCIUSZKO M.

GARDEŁA A.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych, Kraków

WIECZOREK T.

NIEUŻYŁA Ł.

KRZĄKAŁA A.

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Gliwice

W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem tworzywa konstrukcyjnego do wykonania sond stosowanych w geofizyce wiertniczej, a w szczególności w otworach wiertniczych udostępniających złoża soli. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej aluminium 1050A, stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (dawne oznaczenie 0H18N9), mosiądzu CuZn37 (M63) oraz brązu cynowo-fosforowego B6/6 i stwierdzono, że najlepszym tworzywem jest austenityczna stal nierdzewna. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz wyznaczono wskaźniki charakteryzujące odporność korozyjną

określoną metodami elektrochemicznymi.

Słowa kluczowe: podziemne magazyny gazu, wypłukiwanie soli ze złoża, korozja metali, badania w obojętnej mgle solnej

2015

Vol. 58, nr 8

s. 279-285

Bibliogr. 7

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.8.3

Wyniki pomiarów szybkości korozji ziemnej stali w pobliżu konstrukcji chronionych katodowo

JANKOWSKI J.

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL Sp. z o.o.

Zaprezentowano wybrane wyniki długoterminowych pomiarów szybkości korozji stali w ziemi w pobliżu zakopcowanych zbiorników chronionych katodowo. Pomiary dokonywano metodą korozymetrii rezystancyjnej za pomocą czujników o powierzchni eksponowanej 10 cm2 posadowionych w gruncie piaszczystym. Mierzono narastające ubytki korozyjne w okresie 3 lat przed zastosowaniem ochrony katodowej zbiorników oraz ok. 4 lat po jej załączeniu zarówno dla stali polaryzowanej katodowo jak i swobodnie korodującej. Zaobserwowano w niektórych przypadkach wyraźne oddziaływanie ochrony katodowej zbiorników na próbki stali swobodnie korodującej skutkujące obniżeniem ich szybkości korozji.

Słowa kluczowe: stal, korozja ziemna, pomiary szybkości korozji, czujniki korozymetryczne rezystancyjne, ochrona katodowa

2015

Vol. 58, nr 8

s. 286-291

Bibliogr. 18


 

Ochrona przed korozją w praktyce

DOI: 10.15199/40.2015.8.4

Przesłanki aktualizacji normy terminologicznej

MALICKI M.

Atagor Sp. z o.o.

W artykule podjęto tematykę terminologii w zakresie ochrony katodowej konstrukcji podziemnych w normach polskich, europejskich oraz ISO. Przedstawiono wyniki przeglądu wybranych norm pod kątem zgodności zdefiniowanych w nich terminów. Przedstawiono przykłady rozbieżności w definicji wybranych terminów w różnych normach oraz zasygnalizowano potrzebę usystematyzowania i ujednolicenia terminologii, a w następstwie nowelizacji krajowej normy terminologicznej.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, terminologia, normalizacja

2015

Vol. 58, nr 8

s. 292-293

Bibliogr. –

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.8.5

Wybrane aspekty dotyczące oddziaływań ochrony katodowej

FIEDOROWICZ M.

JAGIEŁŁO M.

Operator Gazociągów Przesyłowych, GAZ-SYSTEM S.A.

W artykule przedstawiono dwa przykłady z praktyki pomiarowej ochrony katodowej rurociągów, dotyczące interferencji i rur osłonowych. Na bazie tych przykładów wykazano, że bezrefleksyjna ocena oddziaływań ochrony katodowej może prowadzić do błędnych wniosków.

Słowa kluczowe: korozja, ochrona katodowa, oddziaływanie ochrony katodowej, rurociąg, rura osłonowa, monoblok izolujący

2015

Vol. 58, nr 8

s. 295-299

Bibliogr. 4