Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 11/2015

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2015.11.1

Korozja magnezu i jego stopów – nowe fakty i nowe idee

Nowak P.

Mosiałek M.

Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Kraków, Poland

Nawrat G.

Silesian University of Technology, Faculty of Chemistry, Gliwice, Poland

Magnez i jego stopy odgrywają i w przyszłości będą odgrywać ogromną rolę w technice. Wiąże się to, między innymi z tym, że jest to najlżejszy z metali mogących służyć jako materiały konstrukcyjne. Największym problemem, jaki napotyka szerokie stosowanie magnezu w technice jest jego duża podatność na korozję. W ostatnich latach ukazało się bardzo wiele istotnych artykułów naukowych, które rzucają nowe światło na mechanizm korozji magnezu i jego stopów. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najnowszych prac ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk elektrochemicznych zachodzących w trakcie korozji magnezu i jego stopów oraz elektrochemicznych metod badania korozji tych materiałów.

Słowa kluczowe: magnez, stopy magnezu, mechanizmy korozji, pomiar szybkości korozji

2015

Vol. 58, nr 11

s. 371-377

Bibliogr. 41


 DOI: 10.15199/40.2015.11.2

Ługowanie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego wodorkowego materiału proszkowego w roztworze alkalicznym

Gęga J.

Dymek M.

Department of Chemistry, Częstochowa University of Technology,

al. Armii Krajowej 19, 42-200 Czestochowa

Drulis H.

Hackemer A.

Institute of Low Temperatures and Structural Research PAS, Okólna 2, 50-422 Wroclaw

Indyka  P.

Bala H.

Department of Chemistry, Częstochowa University of Technology, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Czestochowa

Metodą ICP AES analizowano preferencyjne wytrawianie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego materiału wodorochłonnego o składzie LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35. Zmiany strukturalne wyjściowych i trawionych cząstek materiału obserwowano za pomocą technik XRD i TEM. Pokazano, że 50-godzinna ekspozycja badanego proszku w 6 M KOH (38oC) prowadzi do selektywnego roztworzenia ponad 50% pierwiastków amfoterycznych obecnych w wyjściowym materiale. Jednocześnie, w wyniku wytrawiania proszku, powierzchnia zewnętrznych warstw cząstek ulega silnemu rozwinięciu.

Słowa kluczowe: stop wodorochłonny, dodatki amfoteryczne, selektywne wytrawianie, roztwór alkaliczny

2015

Vol. 58, nr 11

s. 378-380

Bibliogr. 20


DOI: 10.15199/40.2015.11.3

Spiekana elektroda Ni-Pt przeznaczona do otrzymywania wodoru ze środowisk alkalicznych

Jaroń A. 

Żurek Z.

Stawiarski A.

Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology

W artykule przedstawione są wyniki badań nad otrzymywaniem porowatych elektrod niklowych z depozytem ziaren platyny na powierzchni spieku Ni. Spieki Ni oraz Ni-Pt otrzymano w sekwencyjnym procesie utleniania (powietrze) i redukcji (wodór). Charakterystykę morfologii i składu chemicznego otrzymanych spieków przeprowadzono metodą SEM/EDS. Wpływ depozytu platyny na proces wydzielania wodoru ze środowiska alkalicznego zbadano metodą potencjostatycznej polaryzacji elektrochemicznej. Stwierdzono, że depozyt ziarna Pt dobrze przylega do powierzchni spieków Ni oraz jest stabilny w trakcie ich pracy w roztworze KOH. Obecność depozytu Pt na powierzchni spieków Ni skutkuje nieznacznym wzrostem gęstości prądu związanego z reakcją wydzielania wodoru z roztworu.

Słowa kluczowe: elektroda Ni-Pt, spiekanie, utlenianie/redukcja, otrzymywanie wodoru

2015

Vol. 58, nr 11

s. 381-383

Bibliogr. 24


DOI: 10.15199/40.2015.11.4

Powłoki konwersyjne o zwiększonej odporności na korozję osadzane z kąpieli zawierającej związki Ti(III) na stali ocynkowanej

Winiarski J.

Szczygieł B.

Department of Advanced Material Technologies, Faculty of Chemistry,

Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Bezchromowe powłoki konwersyjne otrzymano z kąpieli zawierającej: chlorek tytanu(III), kwas fluorokrzemowy, nadtlenek wodoru oraz kwas szczawiowy. Analiza XPS powłoki osadzanej przez 3 minuty wykazała obecność tytanu na +4 stopniu utlenienia oraz cynku w formie utlenionej, zarówno pod postacią tlenków jak i wodorotlenków. Na podstawie pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych obliczono szybkość korozji w 0.5 M NaCl powłok osadzanych w zakresie 30 s do 6 min, która była niższa od 1 μA·cm−2 oraz niższa od szybkości korozji porównawczej powłoki cynkowej. Badania zmiennoprądowe metodą EIS oraz test w komorze solnej pozwoliły stwierdzić, że dobre właściwości ochronne posiadają powłoki bezchromowe osadzane przez przynajmniej 3 minuty.

Słowa kluczowe: powłoka cynkowa; powłoka konwersyjna, XPS, EIS

2015

Vol. 58, nr 11

s. 384-387

Bibliogr. 11


DOI: 10.15199/40.2015.11.5

Badania korozyjne w zamkniętym systemie H2O-CO 2, problem stabilności parametrów fizykochemicznych

Banaś J. 

Mazurkiewicz B

Solarski W.

Bisztyga M.

Lelek-Borkowska U.

Polakiewicz B.

AGH-University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering, Krakow, Poland

Wawer K.

Warsaw Institute of Aviation

Kosieniak E.

General Electric Oil&Gas, Poland

Rozinoer A.

General Electric Oil&Gas, Thermodyn SaS, France

Korozja stali węglowej i stali niskostopowych w zamkniętym systemie H2O-CO2-H2S oraz zrozumienie jej mechanizmu i kinetyki są bardzo ważnymi zagadnieniami zarówno w przemyśle gazowym, jak i naftowym. Większość badań obejmujących te zagadnienia przeprowadza się w autoklawach w podwyższonym ciśnieniu. Procesy korozyjne zachodzące w takich zamkniętych systemach prowadzą do wzrostu stężenia rozpuszczalnych produktów korozji, co z kolei powoduje zmiany przewodnictwa i pH medium korozyjnego. Niniejsza praca obejmuje wpływ zmian fizykochemicznych właściwości (pH, przewodnictwo, potencjał redoksowy) w zamkniętym systemie H2O-CO2 i H2O-CO2-H2S na właściwościości elektrochemiczne i korozję żelaza.

Słowa kluczowe: żelazo, dwutlenek węgla, korozja w kwasie węglowym

2015

Vol. 58, nr 11

s. 388-391

Bibliogr. 17 


DOI: 10.15199/40.2015.11.6

Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego Fe-25Cr/(La,Sr)CrO3 w atmosferze powietrza i mieszaniny gazu Ar/H2/H2O

Bobruk M.

Brylewski T.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania i właściwości elektrycznych stali ferrytycznej Fe-25Cr z powłoką (La,Sr)CrO3 podczas jej utleniania w 1073 K przez 650 godz. w powietrzu i mieszaninie gazu Ar/H2/H2O. Badaniom poddano stal DIN 50049 z naniesioną pastą (La,Sr)CrO3 za pomocą metody sitodruku. Do przygotowania pasty użyto mikroproszku La0.8Sr0.2CrO3, który otrzymano metodą EDTA gel processes. Badania kinetyczne dowiodły, że w wyniku zastosowania powłoki ceramicznej można obniżyć szybkość korozji tego typu stali nawet o około rząd wielkości. Zmierzone wartości powierzchniowej rezystancji elektrycznej układu warstwowego Fe-25Cr/(La,Sr)CrO3 po utlenianiu w w/w atmosferach były około 2 razy niższe od górnej granicy dopuszczalnej dla interkonektorów (0,1 Ω⋅cm2).

Słowa kluczowe: średniotemperaturowe ogniwo paliwowe (IT-SOFC), interkonektor, żaroodporna stal ferrytyczna, powłoki ceramiczne, wysokotemperaturowa korozja

2015

Vol. 58, nr 11

s. 392-395

Bibliogr. 18

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.11.7

Inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K55 w 0,5 M roztworze KC l nasyconym CO 2

Palumbo G.

AGH-University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering, Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

Andrzejczuk M.

Mizera J.

Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Woloska 41, 02-507 Warsaw, Poland

Banaś J.

AGH-University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering, Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

W publikacji zawarto wyniki badań skuteczności antykorozyjnej inhibitora poliakrylamidowego (PAM) zastosowanego do hamowania procesów korozyjnych stali typu K55 w środowisku 0,5M KCl z obecnością CO2. Badania elektrochemiczne prowadzono w warunkach stacjonarnych oraz w warunkach przepływu z użyciem technik impedancyjnych i polaryzacyjnych. Obserwacje powierzchni próbki prowadzono z użyciem techniki elektronowej SEM. Wyniki badań wskazują, że stal K55 wykazała aktywność elektrochemiczną zarówno przy nieobecności jak i w obecności inhibitora PAM. Dalsze badania impedancyjne wykazały jednak, że w obecności inhibitora następuje wzrost wartości Rp badanej próbki, zarówno w warunkach stacjonarnych jak i hydrodynamicznych. To wskazuje na skuteczność hamowania korozji przez inhibitor typu PAM. Krzywe polaryzacji natomiast sugerują katodowo-anodowy charakter inhibitora. Z kolei obserwacje SEM wykazały wpływ inhibitora na własności hydrodynamiczne roztworu poprzez zmniejszenie tarcia pomiędzy powierzchnią metalu i przepływającym medium, redukując tym samym ryzyko powstania ognisk korozji wywołanej przepływem.

Słowa kluczowe: stal węglowa, poliakrylamid, inhibitor korozji, polaryzacja

2015

Vol. 58, nr 11

s. 396-399

Bibliogr. 37


 

DOI: 10.15199/40.2015.11.8

Anodowa obróbka powłok stopowych Zn-Ni w roztworach alkalicznych zawierających fluorki

Maciej A.

Michalska J.

Simka W.

Electrochemistry Group, Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology, Gliwice

Socha R.

Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Science, Cracow

W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni (SEM), składu chemicznego (XPS) oraz odporności korozyjnej (LSV) anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni elektroosadzanych na podłożu stalowym. Proces utleniania prowadzono w kąpielach, które stanowiły roztwory wodorotlenku sodu i fluorku amonu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku anodowej obróbki powłok Zn-Ni na ich powierzchni tworzą się powłoki konwersyjne składające się z tlenków i wodorotlenków cynku i niklu oraz fluorków tych metali. Najlepsze z nich charakteryzowały się drobnokrystaliczną warstwą pasywną bez spękań, która znacząco poprawiała odporność korozyjną.

Słowa kluczowe: powłoka cynk-nikiel, stop Zn-Ni, anodowe utlenianie, roztwór fluorkowy

2015

Vol. 58, nr 11

s. 400-403

Bibliogr. 11


DOI: 10.15199/40.2015.11.9

Odporność korozyjna nanokrystalicznych powłok kompozytowych Ni/diament wytwarzanych metodą elektrochemiczną

Trzaska M.

Mazurek A.

Institute of Precision Mechanics, Warsaw

W pracy przedstawiono wyniki badań nanokompozytowych powłok nikiel/diament wytworzonych metodą elektrokrystalizacji na stali węglowej. W celach porównawczych badania obejmowały również warstwy niklowe o strukturze nanokrystalicznej. Powłoki kompozytowe wytwarzano w kąpieli o różnej zawartości diamentowej fazy dyspersyjnej. Charakterystykę struktury diamentowej fazy dyspersyjnej dokonano za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Budowę wytworzonych powłok oraz ich skład chemiczny badano za pomocą mikroskopii optycznej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej z przystawką EDS. Przeprowadzono badania mikrotwardości wytworzonych powłok metodą Vickersa oraz badania ich odporności korozyjnej metodą potencjo dynamiczną w środowisku 0,5M NaCl. Wyniki badań korozyjnych powłok zostały przedstawione w postaci potencjo dynamicznych krzywych polaryzacji j = f(E) oraz wartości potencjałów i prądów korozyjnych. Dokonano oceny zniszczeń powłok po testach w środowisku korozyjnym. Wyniki badań wskazują na zwartą budowę i równomierną grubość wytworzonych powłok na całej pokrywanej powierzchni oraz dobre ich połączenie do stalowego podłoża. Wbudowany diament w powłokę oraz jego zawartość wpływa znacząco na ich mikrotwardość oraz odporność korozyjną.

Słowa kluczowe: odporność korozyjna, elektrokrystalizacja, powłoki Ni/diament

2015

Vol. 58, nr 11

s. 404-406

Bibliogr. 8


DOI: 10.15199/40.2015.11.10

Charakterystyka elektrolitycznych powłok stopowych Ni-Mo o różnych zawartościach molibdenu

Laszczyńska A.

Szczygieł I.

Wrocław University of Economics, Department of Inorganic Chemistry,

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland

W pracy przeprowadzono badania dotyczące powłok stopowych Ni-Mo otrzymanych metodą elektrolityczną z kąpieli cytrynianowych zawierających różne stężenia molibdenianu sodu. Określono wpływ składu chemicznego powłok na ich morfologię powierzchni, strukturę, właściwości korozyjne oraz mikrotwardość. Morfologia powierzchni badanych powłok zależy w znacznym stopniu od zawartości molibdenu w stopie. Powłoka zawierająca 9% masowych Mo zbudowana jest z ziaren wielościennych, natomiast stopy o wyższej zawartości Mo (14 oraz 22% masowe) charakteryzują się globularną morfologią powierzchni. Na podstawie analizy XRD stwierdzono, iż wszystkie badane powłoki są nanokrystaliczne, jednofazowe o strukturze FCC. Rozmiar krystalitów (obliczony na podstawie szerokości połówkowej zarejestrowanych refleksów) maleje ze wzrostem zawartości molibdenu w stopie. Odporność korozyjna powłok Ni-Mo została określona na podstawie potencjodynamicznych badań polaryzacyjnych. Stwierdzono, iż właściwości korozyjne badanych powłok są uwarunkowane dwoma przeciwstawnymi parametrami: rozmiarem krystalitów oraz składem chemicznym stopu Ni-Mo. Mikrotwardość powłok wzrasta w miarę zwiększania się udziału molibdenu w stopie co związane jest ze zmniejszaniem się rozmiarów krystalitów.

Słowa kluczowe: stopy Ni-Mo, elektroosadzanie, odporność korozyjna, mikrotwardość

2015

Vol. 58, nr 11

s. 407-410

Bibliogr. 16


 

DOI: 10.15199/40.2015.11.11

Wpływ itru na poprawę właściwości fizykochemicznych stali ferrytycznej Fe-25Cr przeznaczonej na interkonektory do ogniw paliwowych IT-SO FC

Brylewski T.

Gil A.

Dąbek J.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

W pracy zbadano wpływ implantowanego jonowo itru na żaroodporność i przewodnictwo elektryczne stali ferrytycznej Fe-25Cr, stosowanej na interkonektory do ogniw paliwowych IT-SOFC. Wyznaczono kinetykę utleniania w warunkach izotermicznych (1073 K, 200 godz.) dla materiału wyjściowego oraz modyfikowanego w środowisku powietrza oraz w mieszaninach gazów: Ar/H2/H2O i Ar/CH4/H2O. Stwierdzono, że stal modyfikowana za pomocą implantacji jonowej charakteryzuje się wyższą odpornością na korozję. Badania XRD i SEM-EDS wykazały, że ochronna zgorzelina w zasadniczej części zbudowana była z Cr2O3. Stal implantowana itrem, w przeciwieństwie do niemodyfikowanej, posiadała niższą powierzchniową rezystancją elektryczną ASR od wartości dopuszczalnej (0,1 Ω⋅cm2) dla materiałów przeznaczonych na IT-SOFC interkonektory.

Słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), interkonektor, żaroodporna stal ferrytyczna, efekt pierwiastków aktywnych

2015

Vol. 58, nr 11

s. 410-415

Bibliogr. 22


 

DOI: 10.15199/40.2015.11.12

Kinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowew warunkach szoków termicznych

Drożdż M.

Grzesik Z.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,

Department of Physical Chemistry and Modelling, Krakow, Poland

Jurasz Z.

Krasowski J.

BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd, Bielsko-Biała, Poland

Zbadano przebieg korozji czterech gatunków stali (X5CrNi18-10, X2CrTi12, X3CrTi17, X2CrTiNb18) w atmosferze powietrza, w warunkach wstrząsów cieplnych. Wykazano, że szybkość procesu korozji wszystkich badanych materiałów jest porównywalna, a powstające na ich powierzchniach zgorzeliny odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Słowa kluczowe: stale żaroodporne, utlenianie, wstrząsy cieplne

2015

Vol. 58, nr 11

s. 416-417

Bibliogr. 4

 


DOI: 10.15199/40.2015.11.13

Wpływ modyfikacji powierzchni stali Crofer 22APU w procesie CVD wspomaganej plazmą na jego wybrane właściwości fizykochemiczne

Januś M.

Kluska S.

Bobruk M.

Brylewski T.

Jastrzębski W.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

Zimowski S.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

Grzesik Z.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

Praca dotyczy modyfikacji powierzchniowej polegającej na naniesieniu warstwy SiCxNy(H) na stal ferrytyczną Crofer 22APU z przeznaczeniem na interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFC. Warstwę otrzymano przy użyciu techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganej plazmowo (PACVD) bez uprzedniego azotowania oraz z wcześniejszym azotowaniem. W celu określenia wpływu modyfikacji powierzchniowej stali na poprawę odporności na korozję wysokotemperaturową oraz właściwości mechanicznych zostały przeprowadzone badania składu chemicznego, struktury i mikrostruktury przy użyciu FTIR, XRD i SEM-EDS a także pomiary mikrotwardości i modułu sprężystości. Wykazano, że korzystne jest otrzymanie warstwy SiCxNy(H) po uprzednim procesie azotowania powierzchni stali Crofer 22APU w warunkach plazmochemicznych.

Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe (SOFC), interkonektor, modyfikacja powierzchni, SiCNH, PA MW CVD, azotowanie

2015

Vol. 58, nr 11

s. 418-422

Bibliogr. 10

 


DOI: 10.15199/40.2015.11.14

Katodowe reakcje niklu w metanolowych roztworach chlorków

Bisztyga M.

Lelek-Borkowska U.

Banaś J.

AGH University of Science and Technology, Reymonta 23 St., 30-059 Krakow, Poland

Badania właściwości elektrochemicznych metali w bezwodnych alkoholowych roztworach elektrolitów mają duże znaczenie aplikacyjne i poznawcze z powodu zastosowania reakcji metal-alkohol w produkcji nanocząstek metali i ich tlenków, oraz zastosowania alkoholi jako ciekłych paliw w silnikach samochodowych (bioetanol) i w ogniwach paliwowych (metanol). Niniejsza publikacja poświęcona jest reakcjom katodowym zachodzącym na powierzchni niklu w bezwodnych metanolowych roztworach chlorku litu. Badania prowadzono z wykorzystaniem woltamperometrii cyklicznej (CV) oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Budowę powierzchniowej warstwy metanolanowej badano z wykorzystaniem spektroelektrochemicznej metody in situ (ATR-FTIR).

Słowa kluczowe: nikiel, redukcja katodowa, metanol, FTIR-ATR

2015

Vol. 58, nr 11

s. 422-425

Bibliogr. 18

 


DOI: 10.15199/40.2015.11.15

Właściwości korozyjne powłok stopowych Ni-P oraz Ni-B wytwarzanych metodą chemiczną

Trzaska M.

Cieślak G.

Mazurek A.

Institute of Precision Mechanics, Warsaw

W pracy przedstawiono wyniki badań powłok stopowych Ni-P oraz Ni-B wytworzonych na podłożu ze stali węglowej S235JR metodą bezprądową w wyniku procesu redukcji chemicznej. Powłoki scharakteryzowano za pomocą: dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), mikroskopii optycznej. Przeprowadzono badania mikrotwardości metodą Vickersa, oraz badania odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną. Przedstawiono obrazy morfologii powierzchni, przekrojów poprzecznych powłok oraz zniszczeń korozyjnych. Wyniki badań korozyjnych powłok zostały przedstawione w postaci potencjodynamicznych krzywych polaryzacji j = f(E) oraz wartości potencjałów i prądów korozyjnych. Wyniki badań wskazują na zwartą budowę oraz dobre połączenie wytworzonych powłok do stalowego podłoża oraz dobrą odporność korozyjną w badanym środowisku korozyjnym.

Słowa kluczowe: korozja, Ni-P, Ni-B, bezprądowe osadzanie, warstwy powierzchniowe

2015

Vol. 58, nr 11

s. 426-429

Bibliogr. 7


DOI: 10.15199/40.2015.11.16

Żaroodporność stali austenitycznych do produkcji układów wydechowych pojazdów o napędzie spalinowym

Smoła G.

Majewska Z.

Grzesik Z.

AGH University of Science and Technology in Krakow,

Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Physical Chemistry and Modelling

Przeprowadzone zostały badania właściwości żaroodpornych dwóch typów austenitycznych stali nierdzewnych, 1.4404 i 1.4301, przeznaczonych do produkcji elementów układów wydechowych montowanych w samochodach z napędem spalinowym. Badania polegały na wyznaczeniu odporności stali w warunkach wstrząsów cieplnych. Wykazano, że będące przedmiotem badań stale charakteryzują się wysoką żaroodpornością. Stwierdzono, że powstające zgorzeliny zawierające tlenki żelaza i chromu mają budowę warstwową.

Słowa kluczowe: stale żaroodporne, utlenianie, wstrząsy cieplne

2015

Vol. 58, nr 11

s. 429-431

Bibliogr. 7

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.11.17

Wpływ elektrochemicznej modyfikacji materiałów WC-Co na proces zwilżania ich powierzchni lutowiami wykonanymi na bazie stopów miedzi

Król S.

Pieczara A.

Piotrowski T.

Gonar-Bis Sp. z o.o. ul.Obroki 109, 40-833 Katowice

Działalność przemysłu górniczego, a szczególnie praca związana z technologią drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin metodami odkrywkowymi, podziemnymi oraz otworowymi, wymaga wykorzystania narzędzi urabiających, w konstrukcji, których zasadniczą rolę odgrywają materiały spiekane typu WC-Co. Z materiału WC-Co wykonuje się jedynie te fragmenty narzędzi urabiających, które dzięki ich parametrom mechanicznym, odpowiadają za ilość, jakość, dokładność, szybkość odwiertu oraz pozyskanie urobku. Kształtki z materiału WC-Co tworzące ostrza narzędzi łączy się z korpusem narzędzia techniką lutowania twardego, podczas którego istotny jest właściwy dobór materiałów: kształtek WC-Co, korpusu narzędzia, lutowia i topnika. Konieczny jest dobór prawidłowych parametrów procesu lutowania, w tym jego czasu i temperatury oraz zachowanie wysokiej czystości operacji lutowania. Węgliki WC-Co należą do materiałów trudno zwilżalnych i do wykonania poprawnego połączenia konieczne jest piaskowanie ich powierzchni oraz zastosowanie podczas lutowania topników lub wykonywanie połączeń w piecach z atmosferą redukcyjną. Pozostawienie podczas lutowania resztek tlenków z pierwotnych procesów korozji, resztek topnika lub żużli topnikowych w lutowinie i na powierzchniach lutowanych skutkuje możliwością występowania korozji wtórnej, obniżającej żywotność narzędzia. Zmniejszenie ilości niezbędnych topników jest możliwe po zastosowaniu krótkiej modyfikacji elektrochemicznej powierzchni kształtek WC-Co, prowadzonej w roztworze wodorotlenku sodu. Podczas procesu obróbki wytrawieniu ulegają ziarna WC-Co znajdujące się na powierzchni kształtki, co prowadzi do znaczącego wzrostu powierzchni odsłoniętej warstwy łatwo zwilżalnego kobaltu. Procesy zwilżania powierzchni materiałów tworzących połączenia lutowane prowadzono z wykorzystaniem urządzenia: „Stanowisko do pomiaru kinetyki zwilżania podłoży lutowniczych” zgłoszone przez firmę Gonar-Bis sp. z o. o. jako patent pod nr. UPP4682558. Proces rozpływania się lutowia na powierzchni badanych materiałów rejestrowany był kamerą z szybkością 520 fps. Analiza otrzymanych klatek filmów umożliwiła porównanie czasów rozpływania się czołowej fali ciekłego lutowia na wszystkich badanych podłożach lutowniczych. W niniejszym artykule przedstawiono kinetykę operacji lutowania twardego narzędzi stosowanych w geotechnice, w tym wpływ zwilżalności lutowia na parametry i własności złącza w aspekcie procesu korozji. Artykuł stanowi jeden z rezultatów uzyskanych podczas realizacji projektu pt.: Innowacyjna technologia wykonywania narzędzi skrawających z zastosowaniem ekologicznych technik lutowania. Projekt POIG 01.04.00_24_121/12

Słowa kluczowe: materiały WC-Co, lutowanie twarde, elektrochemia, ochrona przed korozją

2015

Vol. 58, nr 11

s. 432-436

Bibliogr. 5

 


 

 DOI: 10.15199/40.2015.11.18

Modyfikowanie powierzchni stopów TiAl halogenami w celu poprawy ich odporności korozyjnej

Żurek Z.

Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology,

ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland

Gil A.

AGH-University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

Stawiarski A.

Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology,

ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland

W pracy porównana została efektywność działania halogenów w zakresie poprawy żaroodporności stopu Ti-48Al-2Cr, przy zastosowaniu trzech różnych metod modyfikacji powierzchniowej: nanoszenia MnCl2 z roztworu wodnego, implantacji jonowej chloru oraz powlekania żywicą zawierającą fluorosilan. Badania utleniania przeprowadzono w powietrzu czystym oraz zawierającym 1% SO2. Stwierdzono, że żywica zawierająca fluorosilan inicjuje powstawanie ochronnej zgorzeliny Al2O3, a efektywność jej działania zwiększa się wraz z temperaturą. Poprawa odporności korozyjnej stopu Ti-48Al-2Cr w wyniku pokrycia go warstwą żywicy była bardziej skuteczna od implantacji jonowej chloru oraz powierzchniowego osadzania halogenków.

Słowa kluczowe: stopy TiAl, implantacja jonowa, efekt halogenowy

2015

Vol. 58, nr 11

s. 437-440

Bibliogr. 30