Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 12/2015

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2015.12.1

Pojemność rozładowania i kinetyka elektrosorpcji wodoru w stopach La2Ni9CoM0,2 (M = Al, Ce, In lub Sn)

Adamczyk L.

Giza K.

Bala H.

Division of Chemistry, Faculty Production Engineering and Materials Technology,

Czestochowa University of Technology, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Czestochowa, Poland

Drulis H.

Institute of Low Temperatures and Structure Research PAS, Wroclaw, Poland

W pracy przedstawiono elektrochemiczną charakterystykę stopów La2Ni9CoM0,2 2 (M = Al, Ce, In or Sn) z uwzględnieniem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2 i odporności na rozładowanie wysokoprądowe w funkcji numeru cyklu. W celu określenia pojemności rozładowania i kinetyki elektrosorpcji wodoru w stopach typu La2Ni9CoM0,2 wykonano pomiary elektrochemiczne metodami galwanostatyczną i potencjostatyczną. Szczególnie korzystne pojemności rozładowania uzyskano dla stopów: La2Ni9CoSn0.2 i La2Ni9CoAl0.2 (na poziomie 330 mA·h·g-1, przy gęstości prądu rozładowania 185 mA·g-1). Najbardziej odporne na wysokie gęstości prądów rozładowania są stopy La2Ni9CoAl0.2 i La2Ni9CoCe0.2, lecz ich rozładowywalność wysokoprądowa (HRD) zauważalnie maleje przy szybkościach rozładowania przekraczających 600 mA·g-1.

Słowa kluczowe: magazynowanie wodoru, pojemność rozładowania, prąd wymiany, rozładowanie wysokoprądowe

2015

Vol. 58, nr 12

s. 443-445

Bibliogr. 24

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.12.2

Warstwy azotowane na stalach niestopowych o zwiększonej odporności korozyjnej

Wach P

Michalski J.

Burdyński K.

Institute of Precision Mechanics, Duchnicka 3, 01-796 Warsaw

W artykule przedstawiono warstwy azotowane na stali C10 i ich właściwości korozyjne. Na stali niestopowej wytworzono i przebadano warstwy azotowane z przypowierzchniową warstwa azotków żelaza o strukturze γ’ (Fe4N). Przypowierzchniowe warstwy azotków żelaza posiadały grubość od 3,0 do 11,0 μm. Warstwy takie mogą stanowić alternatywę dla dotychczas wytwarzanych przemysłowo grubych przypowierzchniowych warstw azotków powyżej 20 μm, następnie utlenianych i impregnowanych. Na tak wytworzonych warstwach przeprowadzono podstawowe badania metalograficzne, rentgenostrukturalne oraz odporności korozyjnej wykonane metodami elektrochemicznymi i w komorze obojętnej mgły solnej . Stwierdzono, że warstwy składające się tylko z fazy γ’ posiadają dobrą odporność korozyjną. Warunkiem koniecznym do osiągniecia zwiększonej odporności jest ich całkowita szczelność oraz grubość nie mniejsza niż 9,0 μm. Cieńsze warstwy posiadały dobre właściwości elektrochemiczne ale nie wykazywały odporności korozyjnej w komorze solnej.

Słowa kluczowe: azotowanie gazowe, odporność korozyjna, azotki żelaza

2015

Vol. 58, nr 12

s. 447-450

Bibliogr. 8

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.12.3

Właściwości korozyjne i zużyciowe warstw węgloazotowanych wytwarzanych na stali 42CrMo4 nową metodą fluidalnej obróbki cieplno-chemicznej

Ciski A.

Wojucki M.

Institute of Precision Mechanics, Duchnicka 3, 01-796 Warsaw

W celu poprawy trwałości i niezawodności działania różnych stalowych elementów konstrukcyjnych (takich jak koła zębate, wałki uzębione, wały korbowe, itp.), podlegających zużyciu przez tarcie oraz oddziaływaniu korozyjnemu, zalecana jest obróbka cieplno-chemiczna polegająca na wegloazotowaniu. Celem pracy jest zaprezentowanie właściwości warstw węgloazotowanych, otrzymanych na powierzchni stali stopowej 42CrMo4 przy użyciu nowego typu procesu obróbki cieplno-chemicznej w złożu fluidalnym, przeprowadzanej w mieszaninie proszków aktywnych chemicznie. Prezentowana metoda łączy w sobie największe zalety metody skrzynkowej oraz atmosferowo-fluidalnej. Źródłem węgla i azotu jest specjalna mieszanina na bazie aktywnego węgla oraz żelazocyjanku potasu. Aktywne chemicznie złoże fluidalne poddawane jest fluidyzacji wibracjami wynikającymi z wymuszonych drgań mechanicznych jakim poddawana jest retorta. W pracy zaprezentowano odporność korozyjną i na zużycie przez tarcie stali stopowej 42CrMo4 poddanej węgloazotowaniu nową metodą. Wyniki badań pokazują pozytywny wpływ obecności cienkiej warstwy węgloazotków Fe3(C,N), utworzonej w trakcie procesu węgloazotowania. Ocena odporności korozyjnej wykonana w atmosferze obojętnej mgły solnej wykazała lepsze właściwości antykorozyjne stali po zastosowaniu takiej obróbki. Próbki po obróbce cieplno-chemicznej wykazywały pierwsze ślady korozji po 72 godzinach badań. Próba zużycia wykonana na układzie 3 wałeczki-stożek wykazała natomiast ponad trzykrotnie mniejsze zużycie próbek węgloazotowanych w porównaniu ze stalą poddaną konwencjonalnej obróbce cieplnej.

Słowa kluczowe: węgloazotowanie, złoże fluidalne, proszki aktywne chemicznie, odporność korozyjna, zużycie

2015

Vol. 58, nr 12

s. 451-454

Bibliogr. 7

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

DOI: 10.15199/40.2015.12.4

Pasywne powłoki ogniochronne: mechanizmy działania i procesy fizykochemiczne w trakcie pożaru

GŁĘBOWICZ A.

International Paint Sp. z o.o., Gdańsk

Opisano podstawowe składniki farb ogniochronnych oraz mechanizm ich działania w trakcie pożaru, z podziałem na powłoki

spowalniające rozprzestrzenianie płomienia, powłoki na spoiwie cementowym, powłoki pęczniejące.

Słowa kluczowe: zabezpieczenia ogniochronne, mechanizm działania

2015

Vol. 58, nr 12

s. 456-459

Bibliogr. 11

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

DOI: 10.15199/40.2015.12.5

Newralgiczne czynniki towarzyszące aplikacji systemów farb pęczniejących

Gajecka I.

PPG Coatings Poland Sp. z o. o., Gdynia

Wskazano na istotne parametry technologiczne, których zachowanie umożliwia uzyskanie deklarowanych przez producenta właściwości eksploatacyjnych ogniochronnych powłok pęczniejących. Opisane zostały zasady aplikacji, kryteria akceptacji i rozwiązania dla newralgicznych elementów konstrukcji stalowych, głównie w oparciu o zalecenia ASFP (Association for Specialist Fire Protection, UK) Omówiono podstawowe zależności pomiędzy prawidłowo zaprojektowanym, wykonanym i użytkowanym powłokowym systemem ogniochronnym a deklarowaną i oczekiwaną trwałością systemów z udziałem farb pęczniejących w kontekście antykorozyjnym i ogniochronnym.

Słowa kluczowe: systemy ogniochronne konstrukcji stalowych, farba pęczniejąca

2015

Vol. 58, nr 12

s. 460-464

Bibliogr. 11

Newsletter