Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 09/2006

 
 
 
 
 
 
Ocena parametrów polaryzacji katodowej w sposób instrumentalny
WOJCIECH SOKÓLSKI
SPZP CORRPOL, Gdańsk
Zaprezentowana w poprzednich publikacjach idea stosowania odłącznika magnetycznego, jako elementu umożliwiającego automatyzację pomiarów skuteczności ochrony katodowej, praktycznie stosowana jest już w kilku odmianach przez SPZP CORRPOL w instalacjach ochrony katodowej zbiorników i rurociągów. W pracy opisano zarys metodyki pomiarowej oraz konstrukcję nowego przyrządu do pomiarów rzeczywistych parametrów polaryzacji katodowej (potencjału i natężenia prądu) na elektrodach symulujących oraz w obwodach ochrony katodowej za pomocą anod galwanicznych. Zaprezentowano wyniki pomiarów laboratoryjnych i badań wykonanych w warunkach technicznych.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, elektrody symulujące, badanie polaryzacji
LITERATURA
 1. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.
 2. PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali w betonie.
 3. PN-EN 13509:2005 Techniki pomiarowe w ochronie katodowej.
 4. PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa zakopanych zbiorników metalowych i związanych z nimi rurociągów.
 5. Olejniczak M., Sokólski W.: Odłącznik magnetyczny – krok w kierunku automatyzacji pomiaru potencjału, VIII Krajowa Konferencja „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”, SEP Jurata 2004, s. 81.
 6. Čip J., Sokólski W.: Automatyzace mĕření v katodické ochranĕ, Konference OK’05, ATEKO Znojmo, Republika Czeska, 11–12 październik 2005.
Doświadczenia związane z naprawą uszkodzeń powłoki izolacyjnej rurociągów stalowych ułożonych w ziemi i ich mineralizacją
VLADIMÍR PLISKA
SVATOPLUK DORDA
FRANTIŠEK MÍČKO
KPTECH, s.r.o. Ostrawa, Republika Czeska
Mineralizacja wad w powłoce izolacyjnej rurociągu to nowy sposób ich naprawy bez konieczności przeprowadzania wykopów. Wynaleziono i sprawdzono zupełnie nowy sposób oceniania i obserwowania efektywności przeprowadzonej mineralizacji. Dotychczas przeprowadzone aplikacje umożliwiają ustalenie korzyści ekonomicznych, które wypłyną z wykorzystania tego sposobu napraw bez konieczności przeprowadzania wykopów.
Słowa kluczowe: powłoka izolacyjna, mineralizacja, sposób naprawy bez wykopywania
 
Próbne zabezpieczanie szczelin na Mostach Młyńskich we Wrocławiu
AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA
Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa,

MAREK STOJAK
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji, Wrocław
Szczeliny pomiędzy elementami w konstrukcjach stalowych stanowią duży problem przy zabezpieczeniach antykorozyjnych. W artykule omówiono trudności we właściwym zabezpieczeniu szczelin w zależności od ich rodzaju i wielkości. Dokonano przeglądu metod zabezpieczania szczelin. Omówiono wyniki próbnego zabezpieczania szczelin na Mostach Młyńskich we Wrocławiu.
Słowa kluczowe: szczeliny (crevices); zabezpieczenia antykorozyjne
LITERATURA
 1. CIA Fact Book and Word Bank Group 2004.
 2. Bullard J., Corbet W.D., Mozelewski F.A.: Procc.SSPC 2000 Nashville,TN, November 12–16, 2000.
 3. Aragon E., Hamparian S.: Procc. Peintures Anticorrosion, 5–6 Decembre 2001, Paris.
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).
 5. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania.
 6. „Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych – nowelizacja w 2006r.” – Zarządzenie nr 25 z 2005 roku, 8 i 11 z 2006 roku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 7. Królikowska A. Warsztaty IBDiM.
 8. Królikowska A. Interesting cases of anticorrosion protection of steel bridges „Korozja 2005 Nauka i gospodarka. Nowa wyzwania”; Warszawa, maj 2005
 9. Informacje z Seminarium organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pt. „Zabezpieczenie szczelin na mostach stalowych” Wrocław 22–23 czerwca 2006.
 10. Królikowska A., Bordziłowski J., Bujnowski K.: Zastosowanie organicznych inhibitorów korozji na gorzej przygotowane powierzchnie stalowe pod powłoki malarskie. Ochrona przed Korozją nr 5 (2005) s.173–176.

Newsletter