Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2006

 
 
 
 
Oddziaływanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na gazociągi – Część II
WOJCIECH SOKÓLSKI
SPZP CORRPOL, Gdańsk

WOJCIECH MACHCZYŃSKI
Politechnika Poznańska

JACEK ROZWADOWSKI
SPZP CORRPOL, Gdańsk
Stalowe rurociągi podziemne narażone są na szkodliwe oddziaływania pola magnetycznego i/lub elektrycznego pochodzącego od linii i urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Celem pracy jest zaprezentowanie na wybranym przykładzie rzeczywistym problematyki związanej z oddziaływaniem pola magnetycznego linii elektroenergetycznych na rurociągi podziemne. Część pierwsza (praca opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 8/2005) uwzględniała przede wszystkim zagrożenia porażeniowe powodowane tymi oddziaływaniami oraz ocenę potrzeby ograniczania skutków tego zjawiska. W części drugiej omówiono zagadnienia zagrożeń korozyjnych rurociągu wywoływanych prądem przemiennym oraz opisano trudności z jego eliminowaniem.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, oddziaływanie linii wysokiego napięcia, korozja wywołana przez prąd przemienny
LITERATURA
 1. Machczyński W.: Oddziaływania elektromagnetyczne na obwody ziemnopowrotne – rurociągi podziemne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1998.
 2. Lukstaedt M., Machczyński W.: Parametry elektryczne schematu zastępczego rurociągu podziemnego. Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZkwE’99, Poznań/ Kiekrz, 12–14 kwietnia 1999, s. 103–106.
 3. Machczyński W., Markiewicz M., SokólskiW.: Oddziaływanie linii przesyłowych W.N., Rurociągi (Polish Pipeline Journal), nr 2-3, s. 11, 1999.
 4. Machczyński W., Markiewicz M., SokólskiW.: Oddziaływanie linii energetycznych W.N., Rurociągi (Polish Pipeline Journal), nr 4, s. 15, 1999.
 5. Lukstaedt M., Machczyński W.: Oddziaływanie obwodów elektroenergetycznych na rurociągi podziemne. Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZkwE’99, Poznań/Kiekrz, 12–14 kwietnia 1999, s. 99–102.
 6. Machczyński W., Sokólski W.: Oddziaływanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na gazociągi – część I, Ochrona przed Korozją, nr 8, s. 267, 2005.
 7. NACE Standard RP0177-2000: Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metallic Structures and Corrosion Control Systems.
 8. PN-EN 12954:2003 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.
 9. prCEN/TS 15280 Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines – Application to cathodically protected pipelines.
 10. Sneath O., Munro I.: Silicon Iron as an Alternative to Copper Grounding Electrodes - Impact on Cathodic Protection, Materials Performance, nr 12, 1995, p. 20.
Korozyjna diagnostyka gazociągów – pomiary i ocena ich wyników
LADISLAV HRBÁČEK
KAREL HENC
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno
Postęp techniczny umożliwia przeprowadzenie dokładniejszych pomiarów stanu gazociągu oraz jego otoczenia pod względem zagrożenia korozyjnego, jak też obliczanie prognoz bezpiecznego okresu eksploatacji w przyszłości i zapobiegania awarii gazociągu. Z tego powodu należało rozważyć wprowadzenie nowych regulacji technicznych w gazownictwie. W tym referacie autorzy opisują nowości w metodach pomiarów i kryteriach oceny ich wyników, zaś jego współautor – wzory oraz funkcje matematyczne, użyte lub wytworzone w celu jak najdokładniejszej oceny i prognozy korozyjnego stanu gazociągu. Współczesna technika komputerowa umożliwia nie tylko szybką ocenę według skomplikowanych wzorów, lecz także wytworzenie systemu śledzenia technicznego stanu sieci gazociągowych oraz planowania ich optymalnego rozwoju.
Słowa kluczowe: korozja, gazociąg, izolacja, wada, pomiar, stan techniczny, okres bezpieczeństwa
LITERATURA
 1. ISO/IEC Pokyn 2:2004 Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník, publikace ČNI „Soubor pokynů pro posuzování shody” (grudzień 2005).
 2. Ing. Josef Polák: CSc., Ing. Pavel Veleta „Rukověť katodické protikorozní ochrany”.
 3. Czeskie normy techniczne:
  ČSN EN 12007-1, ČSN EN 10289, ČSN EN 10290, ČSN EN 12068, ČSN EN 12 954, ČSN EN 13509, ČSN EN 50162, ČSN EN 50122-2, ČSN 03 8005, ČSN 03 8362, ČSN 03 8360, ČSN 03 8363, ČSN 03 8364, ČSN 03 8366, ČSN 03 8367, ČSN 03 8375, ČSN 42 0021, ČSN 42 0022, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050
 4. Przepisy techniczne:
  TPG 702 04, TPG 905 01, TPG 920 21, TPG 920 22, TPG 920 24, TPG 920 25,
 5. Przepisy prawne:
  65/1965 Sb., 85/1978 Sb., 352/2000 Sb., 21/1979 Sb., 324/1990 Sb., 22/1997 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 383/2001 Sb., 41/2005 Sb., 48/1982 Sb., 495/2001 Sb., 178/2001 Sb.
 6. Przepisy zagraniczne:
  DIN 30 670 „Umhüllung von Stahlrohren und formstücken mit Polyethylen.” pr EN 10 285 „Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines – External three layer extruded polyethylene based coatings.”
Metody wyznaczania rezystywności gruntu
MICHAŁ RUDZKI
Geofizyka Toruń
Zagadnienie poprawnego określania rezystywności gruntu odgrywa istotną rolę przy ocenie agresywności korozyjnej gruntu oraz w projektowaniu systemów ochrony katodowej. Najczęściej w tym celu używana jest metoda elektrooporowa (w wariancie sondowań lub profilowań). Metoda ta jednakże może okazać się żmudna i czasochłonna, co często skutkuje wyrywkowymi pomiarami na badanym odcinku/obszarze. Alternatywą dla metody elektrooporowej jest metoda dipolowego profilowania indukcyjnego. Zalety tej metody to: szybkie wykonywanie pomiarów w terenie (zwłaszcza przy wykorzystaniu systemu GPS), ciągłość pokrycia pomiarami, dokładne określenie rezystywności gruntu, duża odporność na zakłócenia spowodowane przypowierzchniowymi niejednorodnościami gruntu. W rejonach, gdzie pożądana jest dokładna znajomość zmian rezystywności gruntu wraz z głębokością, stosowana może być metoda penetracyjnego profilowania rezystywności. W metodzie tej wykorzystywany jest próbnik elektryczny, wprowadzany do gruntu za pomocą wibromłota, zwykle zamontowanego na samochodzie. Metoda ta dostarcza informacji o rezystywności gruntu z największą możliwą dokładnością i rozdzielczością pionową, niemożliwymi do osiągnięcia za pomocą metod powierzchniowych. Łączne użycie obu tych metod przyczynić się może do znacznego wzrostu ilości pomiarów i jakości wyników określenia rezystywności gruntów.
Słowa kluczowe: korozja, rezystywność gruntu, pomiary, metoda elektrooporowa, profilowanie elektromagnetyczne, pomiary penetracyjne
Powłoki przeciwkorozyjne nakładane na placach budowy.
Wybrane zagadnienia aplikacji i eksploatacji
WIESŁAW PIENIĄŻEK
ANTICOR PPH Sp. z o.o. Wieliczka
W pracy omówiono problematykę nakładania powłok uzupełniających, które mogą być nakładane tylko w warunkach polowych. W związku z tym często nie są dotrzymywane warunki techniczne procesu nakładania. Zwrócono uwagę na skutki, jakie to może powodować w procesie eksploatacji rurociągu a w szczególności na współpracę powłoki z ochroną katodową.
Słowa kluczowe: uzupełniające powłoki przeciwkorozyjne, ochrona katodowa, odspojenie katodowe
LITERATURA
 1. Banach J.: Liquid epoxy coatings for today’s pipeline coatings challenges, Proceedings of Northern Area Western Conference, Victoria, February 2004.
 2. Juchniewicz R.: Ochrona katodowa XXI wieku, Zbiór referatów Sympozjum Naukowo- Technicznym „Nowoczesne technologie diagnozowania i aktywnej ochrony antykorozyjnej rurociągów”, Zakopane 1998.
 3. Pieniążek W.: Powłoki przeciwkorozyjne nakładane w stanie ciekłym, cz. I Powłoki epoksydowe” Ochrona przed Korozją, 3/2005 i cz. II, Powłoki poliuretanowe, Ochrona przed korozją, nr 2, 2006.
 4. Pieniążek W.: Experiences on the Application of Multilayer Anticorrosion Systems, Physico Chemical Mechanics of Materials, Special issue, No 3, Lviv 2002.
 5. Sokólski W.: Izolacje przeciwkorozyjne a ochrona katodowa rurociągów, Materiały II Międzynarodowego Sympozjum POLYKEN w POLSCE, Zakopane 1994.
System „CORRPOL-ER” – internetowa baza danych rezystometrycznych wraz z kalkulatorem ubytków korozyjnych
JAZMAR JANKOWSKI
WOJCIECH SOKÓLSKI
SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Gdańsk
Zaprezentowano opracowany w SPZP CORRPOL i udostępniony poprzez Internet system „CORRPOL-ER” przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych z pomiarów rezystancyjnych szybkości korozji. Może on zainteresować w szczególności wszystkich użytkowników ochrony katodowej pragnących dokładniej monitorować skuteczność ochrony poprzez bezpośrednią kontrolę postępu korozji. System pozwala w sposób przejrzyście zorganizowany korzystać ze swoich bogatych możliwości począwszy od pierwszego logowania użytkownika i rejestracji nowych czujników korozyjnych, poprzez wprowadzanie sukcesywnie pozyskiwanych wyników do bazy internetowej, ich automatyczne przeliczanie na ubytki metalu i szybkości korozji, a kończąc na graficznej prezentacji wyników obliczeń i wydruku raportu.
System działa z dowolnego komputera podłączonego do sieci i zaopatrzonego w przeglądarkę internetową.
Słowa kluczowe: korozymetria rezystancyjna, internetowa baza danych, ochrona katodowa
LITERATURA
 1. Cooper G.L.: Proper Electrical Resistance Corrosion Probe Span Selection, in: Electrochemical Techniques for Corrosion Engineering, R. Baboian (Ed.), NACE, Houston 1986, pp. 327-332
 2. Corrosion Monitoring Primer, Rohrback Cosasco Systems, Santa Fe Springs, CA, 1990
 3. Roberts J.J.: The development of an electrical- resistance technique for assessing the durability of reinforcing steel in reinforced concrete blockwork, International Journal of Masonry Construction, Vol. 1, No.3, 1981, pp. 82-88
 4. Khan N.A.: Using Electrical Resistance Soil Corrosion Probes to Determine Cathodic Protection Effectiveness in High-Resistivity Soils, Materials Performance, Vol. 43, No. 6, 2004, pp. 20-25
 5. Jankowski J., Szukalski J.: Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej do pomiarów skuteczności ochrony katodowej konstrukcji podziemnych, Materiały IV Krajowej Konferencji „Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej”, Jurata 1996, s. 51-58
 6. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.
 7. Welsh R.A., Benefi eld J.: Environmental Protection Through Automated Remote Monitoring of Fuel Storage Tank Bottoms Using Electrical Resistance Probes, Materials Performance, Vol. 45, No. 3, 2006, pp. 38-40
 8. Jankowski J., Sokólski W.: Monitorowanie skuteczności ochrony katodowej techniką rezystometryczną, Ochrona przed Korozją, Vol. 46, Nr.8, 2003, s. 218-221
 9. Jankowski J.: Korozymetria jako wiarygodna technika pomiaru skuteczności ochrony katodowej, Materiały VIII Krajowej Konferencji „Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej”, Jurata 2004, s. 29-39
 10. http://www.corrpol.pl/czujniki/index.php

Newsletter