Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 06/2006

 
 
 
 
 
 
 
 
Kinetyka utleniania bezniklowych stali chromowo-manganowych w atmosferze CO2/CO
ROMAN PRZELIORZ
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice
W warunkach deficytu lub wysokich cen niklu mogą znaleźć zastosowanie stale chromowo-manganowe. W artykule przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania bezniklowych stali chromowo-manganowych o strukturze austenitycznej, w atmosferze tlenku i dwutlenku węgla. Kinetykę procesu korozji badano na termowadze firmy Setaram, przy stałym przepływie gazu CO/CO2 i stałej temperaturze Uzyskane wyniki wskazują, że przyrost masy zgorzeliny w funkcji czasu jest zależnością paraboliczną. W temperaturze 900ºC stała szybkości utleniania kp = 1,1–1,2·10-11, g2·cm-4·s-1 (rys. 4, 5). Zgorzelina zbudowana jest z tlenku manganu II, a jej wzrost jest wynikiem odrdzeniowej dyfuzji manganu. Stwierdzono, że współczynnik dyfuzji manganu w tlenku manganu II jest następującą funkcją ciśnienia parcjalnego tlenu: DMn = pO21/3,3.
Słowa kluczowe: stale chromowo-manganowe, kinetyka utleniania, atmosfera tlenku i dwutlenku węgla
LITERATURA
 1. Tomeczek J.: „Zgazowanie węgla”. Politechnika Śląska. Gliwice 1991.
 2. Danielewski M.: Kinetyka i mechanizm siarkowania manganu oraz struktura defektów i własności transportowe siarczku manganowego. Chemia, Z. 1. Kraków 1985.
 3. Natansen K.: High-Temperature Corrosion in Power-Genarating, Ochrona przed Korozją, Korozja 2002, Kraków 17-21 VI 2002, s. 69-79.
 4. Monceau D., Müller-Lorenz E.M., and Grabke H.J.: Metal Dusting of Stainless Stell. Materials Seince Forum Vol. 251- 254, (1997) pp. 665-670.
 5. Sorokina H.A., Szlajmniew A.P.: Korozionno- stoikije Cr-Mn- stale powyszjennoj procznosti – alternatiwa Cr-Ni – stali. „Mietałłowiedenije i termiczeskaja obrabotka mietałłow”. Nr 6. 1999.
 6. http-www.ryansnotes.com.
 7. http://www.mininglife.com/commondities/base_metal_prices.htm
 8. Wiśniewski T.: Zastosowanie modułowych rekuperatorów rurowych typu U w piecach grzewczych. Hutnik nr 12, 1991.
 9. Birks N., Majer J.: Wwiedienije w wysokotemperaturnoje okislenije mietałłow. Moskwa 1987, Mietałurgija, tłum. Z j. ang.
 10. Moszczyński A.: „Nawęglanie gazowe”, WNT, Warszawa 1983.
 11. Przeliorz R., Żurek Z., Łaskawiec J.: Wpływ struktury na wysokotemperaturową korozję gazową żaroodpornych stopów żelaza w środowisku dwutlenku węgla i pary wodnej. Projekt badawczy 7 T08C 032 17.1999.
 12. Mrowec S., Werber T.: „Nowoczesne materiały żaroodporne” WNT. Warszawa, 1982.
 13. Mrowec S.: Teoria dyfuzji w stanie stałym, PWN Warszawa 1989.
Ocena korozji metodą przetwarzania obrazów
STEFAN WÓJTOWICZ
TOMASZ GRZYWACZ
Instytut Elektrotechniki, Warszawa
Przedstawiono metodę wizyjną automatycznej oceny stopnia skorodowania powierzchni obiektów. Podano model pomiaru, scharakteryzowano obiekty pomiarowe oraz przedstawiono podstawowe zależności matematyczne pozwalające na oszacowanie niepewności pomiaru wprowadzanej do procesu klasyfikacji. Omówiono system pomiarowy oraz algorytmy automatycznego pomiaru parametrów obiektów drogą przetwarzania obrazów.
Słowa kluczowe: pomiar powierzchni, metoda wizyjna, przetwarzanie obrazów.
LITERATURA
 1. Przewodnik Wyrażanie Niepewności Pomiaru. GUM, Warszawa 1999.
 2. Materka A.: Elementy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów. PWN, Warszawa 1991.

Newsletter