Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 05/2006

 
 
 
 
 
 
Właściwości ochronne powłok antykorozyjnych – porównanie wyników badań terenowych i przyspieszonych
MAŁGORZATA ZUBIELEWICZ
ELŻBIETA KAMIŃSKA-TARNAWSKA
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM”,
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
W 2004 roku przeprowadzono badania laboratoryjne właściwości powłok pigmentowanych fosforanem cynku i modyfi kowanym zasadowym fosforanem cynku, nałożonych na podłoża fosforanowane amorfi cznie i krystalicznieW celach porównawczych przebadano powłoki bez pigmentu antykorozyjnego oraz powłoki nałożone na podłoże niefosforanowane. Badania przyspieszone obejmowały oznaczanie nasiąkliwości, przepuszczalności pary wodnej, adhezji oraz właściwości antykorozyjnych, w komorze solnej i metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). W niniejszej publikacji omówiono wyniki 2-letnich badań powłok na stacji terenowej w Gliwicach i porównano je z wynikami badań przyspieszonych w komorze solnej. Stwierdzono dobrą korelację między wynikami uzyskanymi w warunkach naturalnych i przyspieszonych oraz synergicznie oddziaływanie pigmentów fosforanowych z powłoką konwersyjną.
Słowa kluczowe: powłoki ochronne, pigmenty fosforanowe, fosforanowe powłoki konwersyjne, właściwości ochronne
LITERATURA
 1. Funke W., et al: J. Coat. Tech., 58, 741 (1986) 79.
 2. Bittner A., Ruf J.: Polym. Paint Col. J., 187 (1997) 23.
 3. Sinko J.: Prog. Org. Coat. 42 (2001) 267.
 4. Zubielewicz M., Gnot W.: Prog. Org. Coat., 49 (2041) 358.
 5. Kozłowska A.: Ochrona przed Korozją, nr 5 (2004) 119.
 6. Kozłowska A., Zubielewicz M., Kamińska- Tarnawska E., Kwiatkowski L., Lutze R.: Ochrona przed Korozją, nr 9 (2004) 161.
 7. Zubielewicz M., Kamińska-Tarnawska E., Kozłowska A.: Prog. Org. Coat., 53 (2005) 276.
Nowa wersja Zaleceń GDDKiA do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych
AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zalecenia GDDP wydane w 1998 roku stanowiły pierwszy w Polsce zbiór branżowych zasad wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych. W przeciągu ostatnich 8 lat uległy zmianie materiały i technologie w dziedzinie antykorozji, jak również dokumenty normalizacyjne i prawne. Znalazło to odbicie w znowelizowanej wersji Zaleceń. Uwzględniono również nabyte przez te lata doświadczenia zarówno przy zabezpieczaniu nowych obiektów jak i remontach obiektów istniejących.
Słowa kluczowe: ochrona antykorozyjna, mosty, farby
LITERATURA
 1. „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
 3. 12944 PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.
  Część 1: Ogólne wprowadzenie.
  Część 2: Klasyfi kacja środowisk.
  Część 3: Zasady projektowania.
  Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
  Część 5: Ochronne systemy malarskie.
  Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości.
  Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
 4. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej
  Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfi kacja.
 5. PNEN ISO 11124-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo- ściernej. Część 2: Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego.
 6. PN-EN ISO 11124-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo- ściernej. Część 3: Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa.
 7. PN-EN ISO 11124:-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymaganiatechniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo- ściernej. Część 4: Kulisty śrut z niskowęglowego staliwa.
 8. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
 9. PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania technicznedotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej.Część 3: Żużel pomiedziowy.
 10. PN-EN ISO 11126-4:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej.Część 4: Żużel paleniskowy.
 11. PN-EN ISO 11126-5:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej.Część 5: Żużel poniklowy.
 12. PN-EN ISO 11126-6:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej. Część 6: Żużel wielkopiecowy.
 13. PN-EN ISO 11126-7:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 7: Elektrokorund.
 14. PN-EN ISO 11126-8:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej. Część 8: Piasek oliwinowy.
 15. PN-EN ISO 11126-9:2005(U) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 9: Staurolit.
 16. PN-EN ISO 11126-10:2005(U) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo- ściernej. Część 10: Almandyn.
 17. PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji.
 18. PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania {metoda rurki wskaźnikowej).
 19. PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.
 20. PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. PN-ISO 8501-1/ Ad1:1998/ Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1).
 21. PN-ISO 8501-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.
 22. pr EN ISO 8501-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej w powiązaniu z oczyszczeniem strumieniem wody pod ciśnieniem.
 23. Wzorce fi rmy International „Slurry-blasting Standards”.
 24. PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo- ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca.
 25. PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowościernej.
 26. PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
 27. PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.
 28. PN-EN ISO 8502-8:2005 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 8: Metoda polowa refraktometrycznego oznaczania wilgoci.
 29. PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzenie przygotowania próbek do badań.
 30. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
 31. ISO 19840:2004 Farby i lakiery. Określenie grubości powłoki.
 32. PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.
 33. ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża metodą taśmy (metoda krzyża Andrzeja).
 34. PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni.
 35. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie.
  Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania.
  Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia.
  Część 3: Ocena stopnia zardzewienia.
  Część 4: Ocena stopnia spękania.
  Część 5: Ocena stopnia złuszczenia.
  Część 6. Ocena stopnia skredowania metodą taśmy.
 36. PN-EN ISO 8503-4:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 4: Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profi lu powierzchni. Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego.
 37. ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 7: Możliwe do stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejów i smarów.
 38. PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną).
 39. PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.
 40. EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
 41. ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardości metodą ołówkową.

Newsletter