Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 04/2006

 
Kierunki badań i rozwoju powłok ochronnych
MAŁGORZATA ZUBIELEWICZ
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM”,
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
Kierunki badań i rozwoju w dziedzinie powłok lakierowych omówiono na podstawie referatów wygłoszonych na Europejskim Kongresie Korozyjnym EUROCORR 2005. Dominującą metodą badania powłok jest obecnie EIS. Ponadto w badaniach właściwości powłok stosuje się inne metody elektrochemiczne, takie jak SVET czy SECM, pozwalające na badanie procesów korozyjnych w skali mikro. Badania właściwości antykorozyjnych powłok łączy się z badaniami ich struktury metodami XPS, XRD, EDS FTIR, SEM, AFM czy TEM. W zakresie powłok antykorozyjnych obserwuje się szybki rozwój powłok opartych na nanotechnologiach oraz powrót do powłok opartych na polimerach przewodzących.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, metody badań, powłoki ochronne, nanotechnologie, polimery przewodzące
Modyfi kacja powierzchni metali w celu zapobiegania korozji wodorowej
TADEUSZ ZAKROCZYMSKI
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Spośród różnych sposobów ochrony metali przed korozją wodorową, metody zmniejszające ilość wodoru pochłanianego przez metal wydają się najbardziej racjonalne. W odniesieniu do wodoru wydzielanego elektrolitycznie ze środowisk wodnych, należałoby zmniejszyć ilość wydzielającego się wodoru oraz utrudnić jego wnikanie do metalu. Można to osiągnąć między innymi przez wytworzenie na metalu ochronnej warstwy powierzchniowej. W artykule przedstawiono w zarysie mechanizm działania warstwy powierzchniowej oraz podano przykłady warstw powierzchniowych skutecznie chroniących metal przed wodorem.
Słowa kluczowe: wnikanie wodoru, transport wodoru, modyfikacja powierzchni, azotowanie jarzeniowe
LITERATURA
 1. Devanathan M.A.V., Stachurski Z.: Proc.Roy. Soc., A270, 90 (1962).
 2. Chen J.M., Wu J.K.: Corros. Sci., 33, 657(1992).
 3. Luu W.C., Kuo H.S., Wu J.K.: Corros. Sci.,39, 1051 (1997).
 4. Baldwin K.R., Smith C.J.E.: Trans. Inst.Met. Finish, 74, 202 (1996).
 5. Zamanzadeh M., Allan A., Kato C., Ateya B., Pickering H.W.: J. Electrochem. Soc., 129, 284 (1982).
 6. Popov B.N., Zheng G., White R.E.: Corrosion, 51, 429 (1995).
 7. Zheng G., Popov B.N., White R.E.: J. Electrochem. Soc., 141, 1220 (1994).
 8. Zheng G., Popov B.N., White R.E.: J. Electrochem. Soc., 141, 1526 (1994).
 9. Durairajan A., Haran B.S., White R.E., Popov B.N.: J. Electrochem. Soc., 147, 1781 (2000).
 10. Durairajan A., Haran B.S., White R.E., Popov B.N.: J. Electrochem. Soc., 147, 4507 (2000).
 11. Kim H., Popov B.N., Chen K.S.: Corros. Sci., 45, 1505 (2003).
 12. Brass A.M., Chene J., Pivin J.C.: J. Mater. Sci., 24, 1693 (1989).
 13. Zakroczymski T., Łukomski N., Flis J.: J. Electrochem. Soc., 140, 3578 (1993).
 14. Fassini F.D., Zampronio A.A., de Miranda P.E.V.: Corros. Sci., 35, 549 (1993).
 15. Zakroczymski T., Łukomski N., Flis J.: Corros. Sci., 37, 811 (1994).
 16. Bruzzoni P., Brühl S.P., Gomez J.A.B., Nosei L., Ortiz M., Feugeas J.N.: Surf. Coat. Techn., 110, 13 (1998).
 17. Wolarek Z., Zakroczymski T.: Acta Mater., 52, 2637 (2004).
 18. Zakroczymski T., Łukomski N., Flis J.: Metallurgy and Foundry Engineering, 23, 147 (1997).
Wpływ składu zolu na zachowanie korozyjne stali 316L z ceramicznymi powłokami Al2O3 otrzymanymi metodą zol-żel
JACEK G. CHĘCMANOWSKI
BOGDAN SZCZYGIEŁ
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Otrzymano powłoki ochronne Al2O3 na stali chirurgicznej typu 316L wykorzystując metodę zol-żel. Wielowarstwowe powłoki otrzymano metodą zanurzeniową z zolu, w którym prekursorem był tri-sec-butanolan glinu (TBA). Pozostałe składniki zolu to alkohole: etylowy, izopropylowy, butanol- 1, butanol-2 oraz kwas azotowy i kwas octowy w odpowiednim stosunku molowym, a także acetyloaceton (acac). Trójwarstwowe powłoki wypalano w temperaturze 3000C. Określono wpływ rodzaju alkoholu i zawartości kwasów jako katalizatorów na właściwości ochronne stali 316L w roztworze Ringera. Na podstawie stałoprądowych badań elektrochemicznych dokonano oceny właściwości ochronnych powłok wykorzystując dwie arbitralnie wybrane wielkości: iE=–750 mV oraz Ei=2µA/cm2. Wyznaczono opór polaryzacyjny (Rp) oraz przepuszczalność powłoki (P). Wykazano, że preparatyka powłok na stali 316L wpływa na ich właściwości ochronne.
Słowa kluczowe: zol-żel, powłoka Al2O3, polaryzacja
LITERATURA
 1. Guglielmi M.: J. Sol-Gel Sci. Tech, 8, 443 (1997).
 2. Atik M., Aegerter M.A.: J. Non-Cryst. Solids, 143, 813 (1992).
 3. Biswas R.G., Woodhead J.L., Bhattacharaya A.K.: J. Mater. Sci. Lett., 16, 1628 (1997).
 4. Nazeri A., Trzaskoma-Paulette P.P., Bajer D.: J. Sol-Gel Sci. Tech., 3, 317 (1997).
 5. Trzaskoma-Paulette P.P., Nazeri A.: J. Electrochem. Soc., 4, 1307 (1997).
 6. Chęcmanowski J.G., Szczygieł J.: Ochrona przed korozją, 11s/A/, 137 (2005).
 7. Chęcmanowski J.G., Głuszek J., Masalski J.: Material. Sci., 21(4), 387 (2003).
 8. Hench L.L., West J.K.: Chem. Rev., 90, 33 (1990).
 9. Kato K.: J. Mater. Sci., 28, 4033 (1993).
 10. Garino T.J.: Mater. Resear. Soc. Symp. Proc., 180, 497 (1990).
 11. De Santis O., Gomez L., Pellegri N., Parodi V., Marajofsky A., Duran A.: J. Non- Cryst. Solids, 121, 338 (1990).
 12. Brinker G.J.: Sol-gel science. The physics and chemistry of sol-gel processing, San Diego, Academic Press, 1990.
 13. Głuszek J., Masalski J., Kucharczyk B., Golubski Z.: Inżynieria materiałowa, 5(130), 355 (2002).
 14. Witten T.A., Gates M.E.: Science, 232,1607 (1986).
 15. P.G. De Gennes, PhysicsToday, 33, 33 (1983).
 16. Frye G.C., Ricco A.J., Martin S.J., Brinker C.J.: Better Ceramics Through Chemistry III, eds. Brinker C.J., Clark D.E., Ulrich D.R., Mat. Res. Soc., Pittsburgh, 1988, 349.
Związki fosforoorganiczne jako wielofunkcyjne inhibitory do stabilizacji wody w układach przemysłowych
IZYDOR DRELA
PIOTR FALEWICZ
Politechnika Wrocławska
Omówiono metody stabilizacji wody dla celów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem metod chemicznych, opartych na związkach fosforoorganicznych oraz wpływ tych związków na proces zarodkowania i wytrącania się osadów w układach wody chłodzącej i grzewczej. Opisano metodę badania skuteczności inhibitowania procesu wytrącania osadów w przypadku modyfikacji środowiska wodnego dodatkami organicznymi. Przedstawiono wyniki badań zdolności inhibitowania procesu wytrącania węglanu wapniowego z roztworów wodnych za pomocą wybranych związków fosforoorganicznych o zróżnicowanej budowie.
Słowa kluczowe: woda chłodząca i grzewcza, wytrącanie osadu, przesycenie roztworu, pomiar przewodnictwa, związki fosfonowe
LITERATURA
 1. Sastri V.S.: Corrosion Inhibitors – Principles and Applications, J. Willey and Sons, Chichester 1998, s.755.
 2. Bond B.: Early attention to water quality can save developer time, money, Congeneration, 1990, 7, s. 32-33.
 3. Falewicz P.: Kompleksowa ochrona układów wodnych inhibitorami opartymi na związkach fosfonowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, s.14.
 4. Limpert G.J., Raber J.L.: Tests of nonchemical scale control devices in a oncethrough systems, Mater. Perform. 1985, 24, nr 10, s. 10.
 5. de Jong E.J.: Zarodkowanie – przegląd, Przem. Chem. 1979, 58, s. 174.
 6. Drela I., Falewicz P., Kuczkowska S.: Stabilizacja wody przemysłowej za pomocą związków fosfonowych, Mater. IV Ogólnopolskiego Symp. Nauk. – Techn., Poraj, 26–28 listop. 1997, s.202.
 7. Falewicz P., Kuczkowska S.: Stabilizacja wody za pomocą związków organicznych, Prace Naukowe ITNiNM PWr., 1994, nr 41, s. 26-37.
 8. Drela I., Falewicz P., Kuczkowska S.: New rapid test for evaluation of scale inhibitors, Wat. Res., 1998, 32, nr 10, s. 3188–3191.
Badania impedancyjne dimetyloaminoetanolu w betonie zarysowanym skażonym jonami chlorkowymi
MAGDALENA KLAKOČAR-CIEPACZ
Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych
Przedstawiono wyniki badań impedancyjnych stali zbrojeniowej w betonie zarysowanym i skażonym jonami chlorkowymi poddanym działaniu dimetyloaminoetanolu, jako możliwego nowego nietoksycznego inhibitora migrującego.
Słowa kluczowe: stal, żelbet, inhibitory korozji, spektroskopia impedancyjna
LITERATURA
 1. ASTM Standard C 876-87 Test Method for Half-Cell Potentials Uncrated Reinforcing Steel in Concrete (Philadelphia, PA: ASTM 1989)
 2. Dhouibi-Hachani L., Triki E., Grandem J., Raharinaivo A.: Comparing the steelconcrete interface state and its electrochemical impedance. Cement and Concrete Research, Vol. 26, No. 2, pp. 253–266, 1996.
 3. Guidelines for the Evaluation of Cortec’s MCI Admixture and Surface Treatment Products. Guidelin.2.doc. 7 January 1999.
 4. Klakočar-Ciepacz M., Falewicz P., Kuczkowska S.: Elektrochemiczne badania skuteczności inhibitorowej ochrony przed korozją zbrojenia w zarysowanych elementach żelbetowych. Cz. 1 Badania potencjodynamiczne. Ochrona przed Korozją, nr 6/2004, s.146–149.
 5. Klakočar-Ciepacz M.: Badania porównawcze inhibitujących właściwości związków organicznych w modelowej cieczy porowej. Ochrona przed Korozją, nr 4/2002, 45, s. 95–99
 6. Klakočar-Ciepacz M., Falewicz P.: Poszukiwanie nowych mieszanek inhibitorów migrujących. Ochrona przed Korozją, nr 3/2003, 46, s. 68–71.
 7. Królikowski A., Fleszar A.: Interpretacja wyników pomiarów impedancyjnych korozji stali zbrojeniowej w roztworach symulujących ciecz porową w betonie. Ochrona przed Korozją, nr 11s/a/2005, s. 274–279.
 8. Medgyesi I., Berecz J., Jantai A., Kelemen M.: Controle de la Corrosion des armatures dans les structure en beton arme. Bull. Liasonlabo., PerCh. T. 158, 1988, pp. 29–38.
 9. Monticelli C., i inni: Corrosion inhibition of steel in alkaline Chloride solutions, Corrosion Science, Vol. 35, Nos 5-8, pp. 1483–148, 1993.
 10. Vnkljan P., Furman A.: Measuring the Effectiveness of Migrating Corrosion Inhibitors (MCIs) by Elektrochemical Techniques. ”ConChem” International Exhibition and Conference. Dusseldorf, Germany, December 2–4, 1997.
Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturową odporność korozyjną stali chromowo-niklowej
MACIEJ HAJDUGA
DARIUSZ JĘDRZEJCZYK
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko - Biała
Opisano proces zużycia korozyjnego stali chromowo niklowej w podwyższonej temperaturze – 900÷950oC w zmiennej atmosferze. Przedstawiono zmiany wymiarów geometrycznych oraz mikrostruktury badanego materiału. Określono wpływ składu chemicznego stali (zawartości niklu i dodatków stabilizujących węgliki) na jej odporność korozyjną. Stwierdzono niewielki wpływ zwiększonej zawartości niklu oraz istotne oddziaływanie dodatku niobu na wydłużenie trwałości elementów stalowych w badanych warunkach. Analiza mikroskopowa poparta badaniami z zastosowaniem RTG ujawniła wewnętrzny charakter korozji, wykazała zwiększoną zawartość węgla w warstwie przypowierzchniowej oraz pozwoliła na wyjaśnienie wpływu niobu na odporność korozyjną.
Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, stal stopowa, utlenianie stali
LITERATURA
 1. Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Gliwice–Warszawa, 2002.
 2. Hajduga M., Jędrzejczyk D., Skotnicki W.: Uszkodzenia korozyjne przenośnika w piecu hartowniczym”, Ochrona przed Korozją 11s/A/2005, Materiały XI Ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego „Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”, 23–25 listopada 2005.
 3. Kučera J., Hajduga M.: High-temperature and long-time oxidation of iron and steels; Edt. PŁ Filia w Bielsku-Białej, 1998, p.88.
 4. Hajduga M., Jędrzejczyk D., Jurasz Z.: Infl lence of Fe-samples diameter on the process of oxidation at high temperature. METAL’99. 8th International Metallurgical Symposium 11-13.05.1999. Ostrava Czech Republic. Proceedings V.4., pp. 33-38.
 5. Hajduga M., Jędrzejczyk D., Jurasz Z.: High temperature time dependence of Fe-C samples oxidation. EDEM’99. International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials. 19-23.09.1999. Gdańsk-Jurata. Poland. Proceedings pp.119– 127.
 6. Hajduga M., Jędrzejczyk D.: The infl uence of high-temperature oxidation on decarburization, hardness and on fatigue limit in Fe-C-Cr-Mn-Si steels. KSCS 2000. 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium. August 30 – September 2, 2000. Zakopane.
Prognozowanie przyrostu produktów korozji na powierzchniach wewnętrznych rur parowników kotłów
STANISŁAW KRÓL
Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska,

MIROSŁAW PIETRZYK
BOT Elektrownia Opole w Brzeziu

KRZYSZTOF PRZEGALIŃSKI
BOT Elektrownia Bełchatów w Rogowcu
Przedstawiono budowę produktów utleniania powierzchni wewnętrznych parowników bloków 360MW. Na stali typu 13CrMo4-5 (dawna 15HM) tworzą się produkty dwuwarstwowe z pylistą podwarstwą zewnętrzną, stanowiącą 16–19% warstwy, oraz z podwarstwą wewnętrzną zwartą. Zwartość podwarstwy wewnętrznej pozwala przyjąć, iż szybkość utleniania jest funkcją szybkości odrdzeniowej dyfuzji jonów, głównie żelaza. W efekcie proces można opisać prawami kinetycznymi, a występujące w nich stałe można wyznaczyć z dotychczasowych pomiarów.
Słowa kluczowe: kinetyka utleniania, parownik kotła, stal
LITERATURA
 1. Elektrownia Bełchatów: Dane o jakości wód i par w obiegu wodno-parowym. Bełchatów.
 2. Bednarek G., Nitecka Z.: Doświadczenia eksploatacyjne ze stabilizacji wód o doczyszczania obiegów chłodzących w Elektrowni Bełchatów S.A. III Forum Dyskusyjne nt. „Korekcja czynnika obiegowego w energetyce”. Szczyrk, 09.2004.
 3. Król S., Pietrzyk M.: Powierzchnie wewnętrzne rur parownika w systemie Combi. VII Konf. „Gospodarka Remontowa Energetyki” GRE 2000, ZN PO nr 255, seria Energetyka z. 49, Opole 2000, s.279.
 4. Mrowec S., Werber T.: Korozja gazowa tworzyw metalicznych. Wyd. Śląsk, Katowice 1965.
 5. Smialek J.L.: A deterministic interfacial cyclic oxidation soalling model. Acta Materialia 51, 2003, s. 469.
 6. Król S., Składzień J.: Procesy utleniania a temperatura elementów ciśnieniowych kotła. Mat. Konf. N-T „Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych”. Szczyrk 1999, t.2, s.15.
Powłoki z wodorozcieńczalnych kompozycji epoksydowych na podłoża stalowe
TADEUSZ SPYCHAJ
STANISŁAWA SPYCHAJ
KRZYSZTOF KOWALCZYK
Instytut Polimerów, Politechnika Szczecińska
Przebadano wodorozcieńczalne farby oraz powłoki zawierające ciekłą dianową żywice epoksydową Epidian 6 (produkt Zakładów Chemicznych „Organika- Sarzyna” w Nowej Sarzynie) oraz ciekłą żywicę epoksynowolakową Rütapox 0300/AM 85 (produkt firmy Bakelite, USA). Jako aminowe utwardzacze samoemulgujące stosowano produkty degradacji chemicznej (aminoglikolizy) poli(tereftalanu etylenu) trietanoloaminą oraz etoksylowana etylenodiaminą, otrzymane w laboratorium Instytutu Polimerów Politechniki Szczecińskiej (dodatek utwardzacza do kompozycji w ilościach 20 i 32 cz. wag/100 cz. wag. żywicy epoksydowej). Komponowane farby zawierały pigment (biel tytanowa Tytanpol R003; produkt Zakładów Chemicznych „Police” S.A.) oraz współrozpuszczalniki (izopropanol, glikol dietylenowy, glikol propylenowy). Otrzymane kompozycje powłokowe aplikowano pędzlem na płytki stalowe i utwardzano w temperaturze 90°C przez 3–4,5 h. Określono rozlewność farb w temperaturze pokojowej a utwardzone powłoki przebadano pod kątem przyczepności do podłoża, odporności na zarysowanie i cykliczne zmiany temperatury a także odporności na korozję w komorze solnej. Wszystkie otrzymane wymalowania cechowały się bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi (szczególnie odpornością na zarysowanie), przy czym powłoki zawierające produkt degradacji chemicznej PET trietanoloaminą wykazały dodatkowo wysoką odporność korozyjną w środowisku mgły solnej.
Słowa kluczowe: farba antykorozyjna, epoksydowa kompozycja powłokowa, wodorozcieńczalna kompozycja powłokowa, utwardzacz samoemulgujący, aminoglikoliza PET
LITERATURA
 1. Spychaj T., Spychaj S.: Farby i kleje wodorozcieńczalne,WNT, Warszawa 1996.
 2. Spychaj T., Pytlowska E.: Hydrofi libacja żywic epoksydowych w celu otrzymania farb wodorozcieńczalnych, Polimery 1990, 35, 356.
 3. Spychaj T., Pytlowska E.: Wodorozcieńczalne powłokowe kompozycje epoksydowe, Polimery 1993, 38, 200.
 4. Spychaj S., Spychaj T.: Wodorozcieńczalne farby epoksydowe z samoemulgującym utwardzaczem aminoestrowym, Polimery, 2001, 46, 60–64.
 5. Spychaj T., Spychaj S.: Wodorozcieńczalne żywie epoksydowe, Mat. VI Konferencji „Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerów”, Szczyrk 11-13.10.2001, wyd. OBR KiTS, Oświęcim 2002, str. 38–41.
 6. Spychaj T.: Nowe surowce dla przemysłu farb i tworzyw sztucznych z solwolizy PET, Przemysł Chemiczny 2003, 82, 959- 961.
 7. Kowalczyk K., Spychaj T.: Powłoki epoksydowe modyfikowane nanocząstkami z farb wodorozcieńczalnych, Kompozyty, 2005, 5, 3–6.
 8. Spychaj T., Pilawka R.: The Physicochemical Characterization of an Aminoestertype Epoxy Resin Hardener Prepared from Chemical Degradation of Poly(ethylene terephthalate), Polimery, 2001, 46, 803- 811.
 9. Spychaj T., Pilawka R., Spychaj S., Bartkowiak A.: Tertiary Alkanolamines as Solvolytic Agents for Poly(ethylene terephthalate). Evaluation of the Products as Epoxy Resin Hardeners, Ind. Eng. Chem. Res., 2004, 43, 862–874.
 10. Kowalczyk K.: Charakterystyka wodnych emulsji ciekłej żywicy epoksydowej z produktem degradacji PET trietanoloaminą, Ekoplast 2001, (19-20), 41–51.
 11. Atta A.M.: Epoxy resin based on poly(ethylene terephthalate) waste: synthesis and characterization, Progr. Rubber Plastics & Recycl. Technol. 2003, 19, 7.
 12. Barnett J.E., Powell K.L.: Proc. Waterborne & Higher Solids Coatings Symp. 1988, 350–361.
 13. Kowalczyk K., Spychaj T.: wyniki niepublikowane.
Modyfikowane polimery metakrylowe jako nowa alternatywna technologia izolacjo-nawierzchni na podłoża stalowe i betonowe
KRZYSZTOF SARAMOWICZ
Gemite Polska Sp. z o.o., Warszawa

AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA
Instytut Badawczy Dróg i Mostów,Warszawa
Nowym rozwiązaniem w dziedzinie izolacjo-nawierzchni na podłoża stalowe i betonowe są modyfikowane polimery metakrylowe. Znajdują one zastosowanie na obiektach drogowo-mostowych. Tego typu izolacjo-nawierzchnia pozwala na skrócenie czasu prac, a przez to na minimalizację utrudnień w ruchu. Rozszerzony jest również zakres temperatur, w których można prowadzić aplikacje. W referacie pokazano tego typu rozwiązania na polskich obiektach.
Słowa kluczowe: izolacjo-nawierzchnia; modyfikowane polimery metakrylowe
Nanotechnologia w powłokach
PIER LUIGI BONORA.
MARIA LEKKA
LUIGI CREAZZI
Uniwersytet w Trydencie
Materiały w skali nano mają inne właściwości od wyjściowego materiału i od proszków rozdrobnionych w skali mikro. Ich duża powierzchnia zmienia ich chemiczne i fizyczne właściwości pozwalając na tworzenie nowych materiałów o lepszych właściwościach optycznych, termicznych, mechanicznych, chemicznych i elektrycznych.
Pokazano dwa przykłady powłok z nanocząsteczkami: powłokę metalową z wzmocnieniem ceramicznymi nanocząsteczkami, charakteryzującą się wysoką odpornością na zużycie i korozję oraz fotokatalityczną powłokę na konstrukcje. W szczególności omówiono specyfikę produkcji oraz charakterystykę ceramicznych nanoproszków i ich właściwości w powłoce.
Słowa kluczowe: nanotechnologie, powłoki ochronne
LITERATURA
 1. Lekka M., Kouloumbi N., Gajo M., Bonora P.L.: Electrochimica Acta, w druku.
 2. Bonora P.L., Lekka M., Borello A., Borsella E.: Proceedings of Eurocorr, Lisboa, September 4–8, 2005.
 3. Borsella E., Botti S., Cesile M.C., Martelli S., Alexandrescu R.: NanoStructured Materials, Vol. 6, pp. 341–344, 1995.
 4. Fujishima A., Hashimoto K., Watanabe T.: TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications, BKC Inc., Tokyo, 1999.
 5. Cassar L., Pepe C.: US Patent 6409821, 2002.
Rola warstwy zewnętrznej powłoki cynkowej w ochronie stopów żelaza przed korozją
PIOTR LIBERSKI
HENRYK KANIA
PAWEŁ PODOLSKI
ADAM TATAREK
JACEK MENDALA
Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Politechnika Śląska
Przedstawiono budowę powłok cynkowych otrzymywanych metodą zanurzeniową. Przeanalizowano zjawiska związane z procesem tworzenia się warstwy zewnętrznej powłoki cynkowej. Stwierdzono, że jej właściwości wywierają istotny wpływ na zakres zastosowań tych powłok. Dotyczy to zwłaszcza wyglądu zewnętrznego powłok oraz ich plastyczności. Na podstawie analizy wyników badań korozyjnych powłok cynkowych o różnej grubości warstwy zewnętrznej w obojętnej mgle solnej (NSS) stwierdzono, że korozja warstwy zewnętrznej jest bardziej intensywna niż jej warstwy przejściowej. Uzasadnia to dodatkowo konieczność uszlachetniania powierzchni powłoki cynkowej warstwami konwersyjnymi lub powłokami malarskimi.
Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, metalizacja zanurzeniowa, odporność korozyjna
LITERATURA
 1. Liberski P., Kania H., Podolski P., Gierek A.: Niektóre aspekty doskonalenia technologii cynkowania zanurzeniowego. Inżynieria Materiałowa nr 4 (141), lipiec–sierpień 2004, s.775–782.
 2. Kania H.: Podstawy technologii wytwarzania powłok na stopach żelaza w procesie wysokotemperaturowego cynkowania zanurzeniowego. Rozprawa Doktorska, Politechnika Śląska 2002./li>
 3. Liberski P.: Fizykochemiczne podstawy racjonalnego kształtowania zanurzeniowych powłok aluminiowych na żelazie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Hutnictwo, z.64, (rozprawa habilitacyjna) Gliwice 2003.
 4. Fraś E.: Krystalizacja stopów metali. WNT Warszawa 2003.
Garnet, jego właściwości i zastosowanie, porównanie z innymi ścierniwami niemetalowymi
MAREK MARCINKOWSKI
Jet System
Omówiono własności fizykochemiczne, technologie i zakres zastosowania Garnetu w suchej i mokrej obróbce strumieniowo-ściernej powierzchni wielu materiałów. Podkreślono, że jest to ścierniwo „uniwersalne” i trwałe, co podwyższa w znaczny sposób jego znaczenie w pracach prowadzonych w terenie otwartym. Wskazano na możliwość użycia urządzeń do separacji zanieczyszczeń Garnetu w sposób okresowy, poprawiających relacje ekonomiczne w stosunku do innych ścierniw niemetalowych. Dokonano porównania techniczno-technologicznego Garnetu z innymi ścierniwami. Podkreślono walory stosowania Garnetu na mokro.
Słowa kluczowe: Garnet, obróbka strumieniowo-ścierna, oczyszczarki do suchego i mokrego „piaskowania”, separatory zanieczyszczeń ścierniw
LITERATURA
 1. Dane według Wikipedii
 2. Informacja Uniwersytetu Cambridge
 3. Pereira J.: Which Abrasive Sand, Slag or Garnet?, Protective Coatings Europe 1998, 5, s. 26–27
 4. Prospekt fi rmy KOMAK
 5. Goldie B.: Basics of Surface Preparation by Abrasive Blasting, Protective Coatings Europe 1997, 5, s. 80–82
 6. Informacje techniczne Supreme Garnet
 7. Materiały Politechniki Koszalińskiej; profilogramy – protokóły badań przekazane do JetSystem.
 8. Dane firmy Quill Falcon
 9. Dane firmy WOMA
 10. Dane firmy GSM Garnet
 11. Informacje firmy Nomaco AS
 12. Informacje techniczne firmy Du Pont
 13. Andziak J.: Wpływ użycia niemetalowych ścierniw na jakość strumieniowo-ściernie oczyszczonego podłoża stalowego. Ochrona przed Korozją, 1997, 10, s. 210-214
 14. Andziak J., Karcz J.: Możliwość zastosowania żużla konwertorowego w obróbce strumieniowo-ściernej z otwartym obiegiem obiegiem ścierniwa, Materiały Sympozjum IMP – Hajnówka 2001
 15. Ratusz B., Leman A., Orski J.: Wykorzystanie żużli pomiedziowych jako ścierniwa do czyszczenia powierzchni stalowych, Ochrona przed Korozją 1995, 8, s. 180–182.
 16. Hansink J.D.: Economics of Abrasive Selection for Shipyard Use, Protective Coatings Europe 1998, 5, s. 24-25
 17. Dane ASTM D-4940 w dokumencie ISI/ TC 35/SC 12/WG5 N 13
 18. Dane według Norton Blast Sand, internet
 19. Andziak J. i in.: Badanie elektrokorundu zgodnie z normami ISO 11127-2,-3,-4,-5,- 6 i –7, Sprawozdanie IMP Warszawa na zlecenie Polmineral.
 20. Schuster A.J.: Recycling Garnet in the Shop and Field, Protective Coatings Europe 2002, 2, s. 7–9 i 16.
 21. Prospekt firmy ACF dzięki uprzejmości SciTeeX Warszawa
 22. Prospekt firmy Getrasur Blasteco dzieki uprzejmości firmy SciTeeX/li>
 23. Prospekty firmy Blastmaster
Modyfikowane powłoki siarkowe do zabezpieczania betonów
RYSZARD MAĆKOWSKI
Politechnika Śląska, Gliwice

RICHTER G.
Marbet®-Wil Sp. z o.o., Gliwice
W ostatnich kilkudziesięciu latach w wielu krajach znacznie wzrosła dostępność siarki. Związane to jest z restrykcyjnymi tendencjami w ochronie środowiska, które określają maksymalną zawartość siarki w paliwach i dotyczą przede wszystkim przemysłu petrochemicznego oraz procesów oczyszczania gazów. Nadmiar taniej siarki na rynku spowodował znaczny postęp w badaniach nad nowymi jej zastosowaniami. Jednym z podstawowych materiałów budowlanych do wytwarzania, którego używa się siarki jest beton siarkowy. Obecnie prowadzone są badania nad właściwościami i możliwościami zastosowań powłok siarkowych do zabezpieczania betonu. Powłoki z modyfikowanej siarki wykazują wysoką odporność korozyjną oraz dobre właściwości mechaniczne. Cechy te umożliwiają zastosowanie modyfikowanych powłok siarkowych do ochrony drobnowymiarowych elementów betonowych stosowanych do budowy dróg i ulic. Proste wytwarzanie powłok siarkowych na bazie modyfikowanej siarki jest jednym z istotnych czynników stosowania tego materiału. W referacie przedstawiono podstawowe właściwości oraz możliwości zastosowań modyfikowanych powłok siarkowych.
Słowa kluczowe: lepiszcza siarkowe, modyfikowane powłoki siarkowe
LITERATURA
 1. Maćkowski R.: Zastosowanie chemoodpornychbetonów siarkowych. Ochrona przed Korozją. Nr 4, 2005, s. 134–136.
 2. Blight l., Currel B.R., Nash B.J., Scott R.A.M., Stillo C.: Preparation and properties of modifi ed sulfur systems. New Uses of Sulfur - II, Advances in Chemistry Series 165. American Chemical Society, 1978, s. 13–30.
 3. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003- 04-1600 „Powłoka ochronna MARWIL”. MARBET®-WIL Sp. z o.o. w Bielsku- Białej.
Problemy ochrony przed korozją wybranych elementów silników lotniczych
LUCJAN SWADŹBA.
MAREK HETMAŃCZYK
BOGUSŁAW MENDALA
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice

GINTER NAWRAT.
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu niszczenia (degradacji) łopatek turbiny silnika lotniczego, poddanych podczas eksploatacji silnym obciążeniom cieplnym. Łopatki były pokryte warstwami dyfuzyjnymi aluminidkowymi niskoaktywnymi (HTLA) oraz wysokoaktywnymi (LTHA), otrzymanymi metodą kontaktowo-gazową. Warstwa LTHA w stanie wyjściowym przed eksploatacją miała grubość 45 µm i zawierała fazę NiAl o zawartości poniżej 50%at. Al. Warstwa aluminidkowa HTLA zawierała powyżej 50% Al. Powłoki wytworzono na łopatkach turbiny silnika lotniczego wykonanych ze stopu na bazie niklu. Po kompleksowych badaniach naziemnych łopatki przekazano do eksploatacji i po testach silnikowych łopatki zdemontowano i przeprowadzono badania mechanizmów degradacji warstw. Wykazano, że ich niszczenie zachodzi w wyniku korozji na granicach ziarn fazy NiAl. Po osiągnięciu strefy przejściowej następuje odwarstwienie zgorzeliny. W warstwach aluminidkowych wysokoaktywnych atak korozji następuje poprzez wydzielenia bogate w pierwiastki trudnotopliwe oraz poprzez pęknięcia powstające w wyniku zmęczenia cieplnego. Przedstawiono przykłady struktur nowych typów powłok na stopach odlewniczych oraz na monokrystalicznym stopie CMSX-4. Przedstawiono również strukturę powłok aluminidkowych modyfikowanych platyną.
Słowa kluczowe: powłoki aluminidkowe, degradacja wysokotemperaturowa, łopatki turbin, stopy żarowytrzymałe
LITERATURA
 1. Embly G.T., Russel E.S.: Proc. First Person Inter. Turbine Conference, June 1984, pp.157- 164, Dublin, Ireland, 157–164 (June1984).
 2. Koul A.K., Immarigeon J.P., Dainty R.V., Patnaik P.C.: Degradation of High Performance Aero-Engine Turbine Blades, in Advanced Materials and Coatings for Combustion Turbines, pp. 69–74, ed. V.P.Swaminathan and N.S.Cheruvu, Published by ASM International Materials Park, Ohio, 1994.
 3. Patnaik P., Elder J.: Superalloys 88, eds. D.N.Duhl et.al. TMS–AIME, Warrendale, New Jersey, 1988, p.775.
 4. Au O., Koul A.K. and Immarigeon J.P.: Effect of Coatings on The Mechanical Properties of Ni and Co Base Superalloys, in Advances in High Temperature Structural Materials and Protective Coatings, pp. 237–245, ed. A.K.Koul et. al. National Research Council of Canada, 1994.
 5. Superalloys II, ed. by Ch.Sims, N.Stoloff, W.Hagel, 1987, s. 33.
 6. Stringer J.: Surface and Coatings technology, 108–109 (1998) 1–9.
 7. Goward G.W.: Progres in Coatings for gas turbine airfoils, Surface and Coatings Technology (1998) 73–79.
 8. Wright I.G. and Pint B.A.: 1st Int.Conf on Industrial Gas Turbine technology, Brussels, Belgium, July 10–11, 2003.
 9. Smialek J.L.: MaintainingAdhesion of protective Al2O3 scales, JOM, January 2000, 22–25.
 10. Zhang Y.: Aluminide Coating for Power Generation Applications, Report December18 2003 ORNL /Sub/01-47035/01.
 11. Zhang Y. et.al: Synthesis and Cyclic Oxidation Behavior of a (Ni,Pt)Al Coating on a Desulfurized Ni-Base Superalloy, Metallurgical and Materials Transaction A, volume 30A, October 1999–2679.
 12. Levi C.G.: Emerging materials and processes for thermal barrier system, Solid State and Materials Science, 8 (2004) 77–91.

 

Newsletter