Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2006

 
 
 
 
 
 
Ocena jakości powierzchni przed nakładaniem powłok lakierowych
ALEKSANDRA BARANIAK
TALKOR, Sp. z o.o., Gdańsk
Trwałość pokrycia lakierowego w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od właściwego przygotowania powierzchni, w rozumieniu dokładności usunięcia różnego rodzaju zanieczyszczeń i nadania jej wymaganej struktury geometrycznej. Omówiono metody oceny czystości powierzchni i chropowatości (profilu) ujęte w normach i projektach norm PN-EN ISO.
Słowa kluczowe: przygotowanie powierzchni, czystość powierzchni, chropowatość
WYKAZ NORM
 1. PN-ISO 8501-1. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wizualna ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
 2. PN-EN ISO 8502. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 3. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną).
 3. Część 2. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach.
 4. Część 6. Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresla.
 5. Część 9. Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.
 6. Część 12. Terenowa metoda miareczkowego oznaczania rozpuszczalnych w wodzie jonów żelaza.
 7. Część 8. Terenowa metoda refraktometrycznego oznaczania wilgoci.
 8. Część 5. Pomiar chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania -metoda rurek wskaźnikowych.
 9. Part 11. Field method for the turbidimetric determination of water-soluble sulfate.
 10. PN-EN ISO 8503-2. Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Cz. 2. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowościernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca.
 11. Część 5. Metoda oznaczania profilu powierzchni za pomocą taśmy replikacyjnej.
Badanie zmian chropowatości powłok przeciwporostowych w wyniku gromadzenia się na ich powierzchni biofilmu
CEZARY KANIA
Centrum Techniki Okrętowej

PRZEMYSŁAW KWAPISZ
Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii i UG, Gdynia
W artykule zaprezentowano zagadnienie chropowatości powłok przeciwporostowych nakładanych na część podwodną kadłubów statków morskich oraz zjawisko tworzenia się na ich powierzchni biofilmu. Opisano przyrząd i sposób przeprowadzania pomiarów chropowatości oraz przedstawiono wyniki zmian chropowatości wywołane ekspozycją w wodzie morskiej.
Słowa kluczowe: chropowatość, pomiary chropowatości, biofilm
LITERATURA
 1. Kwapisz P.: Ocena oddziaływania malarskich powłok antyporostowych stosowanych w okrętownictwie na wzrost glonów w aspekcie zjawiska porastania, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza UG, Gdynia, 2003, s. 6
 2. Anderson C.D.: Developments in TBTfree antifouling technology, PCE 4/98, s. 22–31, s.68
 3. Ryle M.: Are TBT alternatives as good?, The Motor Ship 1/99, s. 34–39
 4. Swain G.: Redefi ning antifouling coatings, PCE 7/99, s. 18–25
 5. Hunter J.E.: Antifouling coatings and the global environmental debate, PCE 11/97, s.16–24
 6. The Motor Ship, April 1995, s. 25–27
 7. Marine engineers review, June 1995, s. 38–39, s. 42, s. 44
 8. Doi H. ZOSEN, 20, 13, 34–40, 1982
 9. Flemming H.C., Schaule G. Werkstoffe und Korrosion, 45, 1, 29–39, 1994
 10. Kania C. „Badanie zmian własności powłok przeciwporostowych pod wpływem oddziaływania siarkowodoru”, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska 11–12/2002, s.22
 11. Ołtuszewski J., Kuhl Z.: Technologia przeciwkorozyjnych i przeciwporostowych zabezpieczeń powłokowych minimalizujących opory hydrodynamiczne kadłubów statków w eksploatacji, Budownictwo Okrętowe 3/89, 1989
 12. Baraniak A., Włoch J.: Raport techniczny CTO RO-88/T-035, materiały niepublikowane, 1988
 13. Baraniak A.: Raport techniczny CTO RO-90/T-051, materiały niepublikowane, 1990
 14. Baraniak A., Stangret I.: Raport techniczny CTO RO-89/T-038, materiały niepublikowane, 1989
 15. Prospekty przyrządu MARK firmy BMT
 16. Kania C.: Opracowanie własne CTO RO- 2003/T-199, materiały niepublikowane, 2003
Przegląd ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej na sucho i mokro i ich zastosowanie
MAREK MARCINKOWSKI
Polmineral – Aleksandrów Łódzki
JetGarnet – Elbląg
Przedstawiono przegląd ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni na sucho i mokro i dokonano oceny ich technicznej przydatności. Podano zastosowania poszczególnych ścierniw w zależności od ich właściwości i możliwości technologicznych, rodzaju obrabianej powierzchni i posiadanego urządzenia. Omówiono tendencje występujące w stosowaniu ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej z otwartym obiegiem ścierniwa oraz niezbędne urządzenia.
Słowa kluczowe: ścierniwa, obróbka strumieniowo-ścierna powierzchni, oczyszczarki do suchego i mokrego „piaskowania”, separator do okresowego oczyszczania ścierniwa.
LITERATURA
 1. Andziak J.: Strumieniowo-ścierne przygotowanie podłoży stalowych przed nałożeniem powłok ochronnych. Zagadnienia techniczne i normalizacyjne, Materiały Sympozjum IMP, Mikołajki 2001
 2. Horowitz I.: Oberfl ächenbehandlung Mittels Strahlmitteln, Vulkan Verlag, Essen s. 18
 3. Goldie B.: Basics of Surface Preparation by Abrasive Blasting, Protective Coatings Europe 1997, 5, s. 80-82
 4. Materiały informacyjne firmy GSM Garnet
 5. Schuster A.J.: Recykling Garnet in the Shop and Field, Protective Coatings Europe 2002, 5, s. 7–9, 16
 6. Andziak J.: Przygotowanie powierzchni pod powłoki antykorozyjne metodą czyszczenia strumieniowo-ściernego. Część I, Ochrona przed Korozją, 1970, 7, s. 1–4
 7. Materiały firmy PRODLEW
 8. Makohonienko K., Sumara A.: Śrut staliwny typu Ferrosad produkcji METALLTECHNIK Schmidt, Przegląd Odlewnictwa 1995, 5, s. 184–186
 9. Andziak J.: Metody czyszczenia mechanicznego, Powłoki malarsko-lakiernicze Poradnik WNT Warszawa 1983, s. 155
 10. Łempicki J., Paradysz J.: Oczyszczanie i wykańczanie odlewów żeliwnych i staliwnych, WNT Warszawa 1979 s. 68–72
 11. I. Horowitz, Oberfl ächenbehandlung Mittels Strahlmitteln, Vulkan Verlag, s. 217–225
 12. Andziak J.: Technika przygotowania powierzchni stali pod powłoki ochronne stosowane w przemyśle chemicznym, Ochrona przed Korozją 1983, 7, s. 172–175
 13. Andziak J.: Strumieniowo-ścierne przygotowanie elektrokorundem podłoża stalowego przed natryskiwaniem cieplnym powłok metalowych, materiał niepublikowany, własność firmy Polmineral
 14. Andziak J.: Specjalne zastosowania elektrokorundu w obróbce strumieniowo-ściernej, materiał niepublikowany, własność firmy Polmineral
 15. Andziak J.: Badania ścierniw metalowych do przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych w przemyśle stoczniowym, Powłoki Ochronne, 1977, 2, s. 35
 16. Andziak J.: Strumieniowo-ścierne przygotowanie powierzchni metalowych pod powłoki proszkowe, Ochrona przed Korozją, 2001, 2, s. 262–264
 17. Andziak J.: Elektrokorund z POLMINERAL doskonałym ścierniwem do przygotowania powierzchni konstrukcji metalowych pod powłoki antykorozyjne, Ochrona przed Korozją, 2000, 5, s. 128–129
 18. Prospekt Elektro-Schmelzprodukte – Dynamit Nobel Chemikalien
 19. Materiały firmy METIMPEX
 20. Kleinert E.: Keramk-Strahlmittel statt Glasperlen, Journal Oberfl ächen Technik, 1999, 5, s. 46–47
 21. Prospekt firmy Interminglass
 22. Prospekt firmy Hunziker
 23. Andziak J.: Strumieniowo-ścierna obróbka elektrokorundem stali kwasoodpornej, Ochrona przed Korozją, 2002, 2, s. 41–44
 24. Andziak J.: Strumieniowo-ścierne przygotowanie powierzchni metalowych pod powłoki proszkowe, Ochrona przed Korozją, 2001, 10, s. 262–264
 25. Informacje internetowe firmy Blastrite
 26. Peisker P.: Podwyższenie efektywności wstępnej obróbki powierzchni stalowych w śrutownicach-odrzutowych. Cz. II, Ochrona przed Korozją, 1978, 7, s. 205–210
 27. Strahlkorund Handbuch – Fachverband Elektrokorund und Siliziumkarbid – Hersteller eV.
 28. Andziak J.: Niektóre aspekty ekonomiki obróbki strumieniowo-ściernej, Lakiernictwo Przemysłowe, 2 (34)/2005 s. 17–21
 29. Andziak J.: Metody i środki stromieniowościernego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok ochronnych oszczędzające środowisko, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Czystsze Technologie – Powłoki Ochronne”, Rogów 2002
 30. Szyrle W., Kuszczak A.: Zastosowanie żużla pomiedziowego zamiast elektrokorundu w obróbce strumieniowo-ściernej, Powłoki Ochronne 1981, 2, s. 48–58
 31. J. Andziak i in., Badanie elektrokorundu zgodnie z normami ISO 11127-2,-3,-4,-5,-6 i -7, sprawozdanie IMP Warszawa na zlecenie Polmineral
 32. Informacje techniczne Supreme Garnet
 33. Informacje Instytutu Metali Nieżelaznych – Oddział Legnica
 34. Informacje firmy North Cape Minerals
 35. Informacje techniczne firmy Du Pont
 36. Andziak J.: Wpływ użycia niemetalowych ścierniw na jakość strumieniowo-ściernie oczyszczonego podłoża stalowego, Ochrona przed Korozją 1997, 10, s. 210–214.
 37. A. Baraniak, Ścierniwa stosowane w obróbce strumieniowo-ściernej, Ochrona przed Korozją 2000, 9, s. 233–236
 38. Karta Techniczna – Helmut Kreutz GmbH
 39. Informacje WEBMINERAL
 40. Informacje Barshot Abrasives
 41. Prospekt ESSKA
 42. Netzel M.: Doświadczenia w produkcji ścierniw, Ochrona przed Korozją – 1996, 2, s. 40–42
 43. Albbas B.P., Berkvens F.H.: Untersuchung der Wiederverwendung von Kohleoffenschlacke, Protective Coatings Europe 1999, 10, s. D10–D14
 44. Andziak J., Sobczyński J.: Ścierniwo konwerterowo- wielkopiecowe substytutem piasku kwarcowego w obróbce strumieniowościernej, Materiały Sympozjum IMP, Hajnówka 2001
 45. Andrenikos G., Eleftherakos S.: Alternatives to Slag Abrasives for Blast Cleaning of Ships, Protective Coatings Europe 2000, 11, s. 54–60
 46. Prospekt dawnego KORUND Koło
 47. Informacje techniczne firmy Wester Mineralnie GmbH
 48. Informacje techniczne Würth GmbH
 49. Burnie G.: Soft Media Blasting: an Introduction, Protective Coatings Europe – 2002, 1, s. 23–29.
 50. Andziak J., Milewski J.: ARMEX™ - metoda i środki strumieniowo-ściernej obróbki powierzchni, Materiały Sympozjum IMP, Hajnówka 2001
 51. Tubielewicz K. i M.: Czyszczenie elementów maszyn i urządzeń granulkami suchego lodu, Inżynieria Materiałowa 2002, 5, s. 662–668
 52. Prospekty firmy SciTeeX
 53. Schuster A.J.: Recykling Garnet in the Shop and Field, Protective Coatings Europe 2002, 2, s. 7–9 i 16
 54. Prospekt firmy Quill Falcon

Newsletter