Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2006

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymywanie fug budowlanych odpornych na działanie drobnoustrojów.
STEFAN KUBICA
HELENA KUCZYŃSKA
ANNA ŚLUSARCZYK
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach,

WŁADYSŁAW FEDIUK
ALEKSANDRA DOMAŃSKA-PYŚKO
EWA BRZEZICKA .
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "Impuls", Pruszcz Gdański
W artykule omówiono wyniki badań nad opracowaniem technologii wytwarzania fugi budowlanej o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów takich jak grzyby pleśniowe. Przebadano wpływ różnych środków biobójczych na właściwości użytkowe fug budowlanych oraz wykonano szereg testów sprawdzających skuteczność mikrobiologiczną zastosowanych preparatów biobójczych. Na podstawie tych badań stwierdzono, że największą odporność na oddziaływanie mikrobiologiczne środowiska wykazują fugi budowlane zawierające jako substancję aktywną fenolan o-fenylo sodowy. Fuga budowlana zawierająca tę domieszkę jest odporna na działanie mikroorganizmów. Poprzez dobór odpowiednich dodatków i domieszek uzyskano wymagane dla fug budowlanych właściwości przetwórcze. Ustalono skład recepturowy fugi budowlanej odpornej na działanie czynników biologicznych. Uzyskiwane właściwości użytkowe badanych i otrzymywanych fug budowlanych, zwłaszcza właściwości fizykomechaniczne, były znacząco wyższe od wymagań normatywnych.
Słowa kluczowe: fugi budowlane, mikroorganizmy, działanie biobójcze, substancja aktywna
LITERATURA
 1. Bukowski B.: Technologia betonu TomI, cz.1 Budownictwo Betonowe, Arkady,Warszawa 1963.
 2. Neville A.M.: Właściwości betonu, Arkady Warszawa 1977.
 3. Kurdowski W.: Chemia cementu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 4. Ratinow W.B., Rozenberg T. I.: Dodatki do betonu, Arkady, Warszawa 1977.
 5. Joisel A.: Admixtures for cement, Politechnika Paryska, Paryż 1973.
 6. WO 9414719 A1 19940707, "A process for the manufacture of cement and use of used fl ue gas cleaning mass containing calcium fluoride".
 7. WO 02064686 A1 20020822, "Composition intended for the protection of a solid substrate and its use".
 8. WO 0135713 A2 20010525, "Anti-fouling composition".
 9. Piotrowska M., Żakowska Z.: Materiały budowlane źrodłem mikroflory pleśniowej w obiektach budowlanych. Materiały VII Sympozjum Mykologow Budownictwa "Ochrona obiektow przed korozją biologiczną i ogniem", Turawa 2003.
 10. Wesołowska M., Hołownia P., Pawłowski K.: Zagrożenia rozwojem grzybow pleśniowych na jednowarstwowych ścianach z betonu komorkowego Materiały VII Sympozjum Mykologow Budownictwa "Ochrona obiektow przed korozją biologiczną i ogniem", Turawa 2003.
 11. Michalak J.: Rola czynnikow korozji biologicznej we wspołczesnym budownictwie Biul.Infor. O Bud. Nr 10, 1982, s. 5.
 12. Dankowski M.: Korozja biologiczna na elewacjach ocieplonych Materiały VIII Sympozjum Mykologow Budownictwa "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem", Rytro 2005.
 13. Piotrowska M., Gutarowska B., Żakowska Z.: Występowanie grzybow pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych w zależności od sposobu ich użytkowania, Materiały VIII Sympozjum Mykologow Budownictwa "Ochrona obiektow budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem", Rytro 2005.
Kształcenie praktyków korozjonistów w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.
JACEK BORDZIŁOWSKI
AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych, Warszawa
Przedstawiono aktualne tendencje światowe w zakresie wymagań stawianym korozjonistom oraz systemy szkoleń i certyfikacji realizowane w krajach europejskich i USA. Podano zakres i rodzaje szkoleń korozjonistów realizowane w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, jak również przedstawiono szczegółowo program kursów projektowania i nadzoru nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych. Zamieszczono również informacje dotyczące Zespołu Certyfi kacji, który kontroluje kompetencje zawodowe inspektorów nadzoru w specjalności „Inspektor powłok antykorozyjnych” o oparciu o merytoryczne wymagania jedynej obowiązującej w Europie normy norweskiej NS 476, stanowiącej podstawę działań certyfi kujących znanej organizacji FROSIO, która szkoli i certyfi kuje inspektorów nadzoru powłok antykorozyjnych w 46 krajach.
Słowa kluczowe: szkolenia, zabezpieczenia antykorozyjne, certyfikacja inspektorów
Biologiczne i chemiczne skutki powodzi w obiektach budowlanych.
JERZY KARYŚ
Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
Powodzie, które w Polsce występują dość często, powodują znaczne szkody w infrastrukturze budowlanej - tak w pierwszym okresie jak i w okresie późniejszym. Wprawdzie skutki bieżące są dotkliwsze ale i skutki powodzi opóźnione w czasie są również uciążliwe dla obiektów budowlanych. Długo utrzymująca się nadmierna wilgotność sprzyja zachodzeniu wielu procesów chemicznych i biochemicznych. Procesy te są złożone, ale po przyjęciu pewnych modeli można je opisać, a także obliczyć skutki wilgotnościowe i czas dochodzenia obiektu do warunków normalnych, kiedy to wilgotność sorpcyjna ustabilizuje się, a skutki mykologiczne można będzie łatwo usunąć.
Słowa kluczowe: powódź, obiekty budowlane, skutki
LITERATURA
 1. Babuszkin W.I.: Zaščita stroitelnych konstrukcji ot korrozji, starenia i iznosa, IIS, Charków 1989.
 2. Karyś J., Rybak C., Vyborny J.: Usuwanie skutków powodzi w budynkach - doświadczenia rzeczoznawcze, XI konferencja naukowo-techniczna KONTRA’98, Warszawa - Zakopane 1998.
 3. Karyś J., Richter Ch.: Czynniki biologiczne na elewacjach budynków mieszkalnych - przyczyny występowania i usuwanie, Ochrona przed Korozją nr 10s/A/2003.
 4. Kurdowski W., Duszak S.: Mikrostruktura zaczynu a korozja chlorkowa betonu, MATBUD 2003, Kraków 2003.
 5. Ważny J.: Badania nad występowaniem „rozkładu pleśniowego” drewna w Polsce. Zeszyty naukowe SGGW AR w Warszawie. Leśnictwo nr 14, 1970.
 6. Ważny J., Karyś J. i inni: Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001.
 7. Wieczorek G.: Czynniki biologiczne jako stymulatory chemicznych reakcji korozyjnych, Ochrona przed Korozją nr 10s/A/2003.
 8. Żakowska Z., Piotrowska M., Gutarowska B.: Grzyby pleśniowe w budynkach - zagrożenia mikrobiologiczne dla ludzi i zwierząt, IV warsztaty rzeczoznawcy mykologiczno- budowlanego PSMB, Wrocław - Święta Katarzyna 2004.

Newsletter