Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 12/2006

 
 
 
Zastosowanie alkiloamin jako bazy preparatów antykorozyjnych i antyosadowych
KOZUPA M.
SAJEWICZ J.
JERZYKIEWICZ W.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn Koźle
Omówiono właściwości użytkowe preparatów antykorozyjnych i antyosadowych opartych na bazie alkiloamin. Opisano efekty zastosowania w praktyce przemysłowej preparatów aminowych w tym preparatu na bazie termostabilnych tertalkiloamin jako środków do korekcji obiegów wodno parowych. Wyniki badań przemysłowych wykazały, że preparaty aminowe charakteryzują się wysoką skutecznością ochrony antykorozyjnej zapewniając czystość czynnika obiegowego zgodną z wymogami eksploatacji kotłów. Ponadto stosowanie preparatów aminowych wpływa na intensyfikację wymiany ciepła w procesach wrzenia i kondensacji a także progresywną eliminację osadów z powierzchni grzewczych kotłów. W wyniku zastosowania termostabilnych tertalkiloamin uzyskano dalszy wzrost skuteczności ochrony przed korozją a także znaczące obniżenie stężenia amoniaku tak w wodzie jak i w parze.
Słowa kluczowe: alkiloaminy, tertalkiloaminy, aminy błonotwórcze, film ochronny, korozja, wymiana ciepła, obiegi wodno parowe, osady eksploatacyjne
Puryna i adenina jako inhibitory korozji miedzi w kwaśnych roztworach chlorków
SCENDO M.
Instytut Chemii, Akademia Świętokrzyska
ul. Chęcińska 5, 25-020 Kielce
Badano wpływ stężenia puryny lub adeniny na proces anodowego roztwarzania miedzi w kwaśnych 1,0 M roztworach chlorków (pH 3,0 i 1,0). Do pomiarów prowadzonych metodą woltamperometrii stosowano stacjonarną elektrodę dyskową (SDE). Dysk wykonany był z elektrolitycznie czystej miedzi (99,99% Cu). Wydajność (skuteczność) inhibitowania (IE) korozji miedzi wzrasta ze wzrostem stężenia PU lub AD (pH 3,0). Działanie inhibitorów polega na utworzeniu dobrze przylegającej warstwy ochronnej. Adsorpcję PU i AD opisuje izoterma Langmuira. Puryna i adenina ulegają chemisorpcji na powierzchni miedzi.
Słowa kluczowe: puryna, adenina, izoterma Langmuira, korozja, miedź, wydajność inhibitowania
Zastosowanie kwasów α, ω-alkilodiamino- N, N’- bis(1-arylometylofosfonowych) do kompleksowej ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wodnych
FALEWICZ P.
DRELA I.
KLAKOČAR-CIEPACZ M.
MIELNIK Ł.
Zakład Inżynierii Powierzchni Katalizy i Korozji, Politechniki Wrocławskiej
Przedstawiono wyniki badań metodami: testu elektrochemicznego i potencjokinetyczną skuteczności ochrony przed korozją stali St3 w wodzie modelowej IVB za pomocą wybranych kwasów alkilodiamino-N, N’-bis(1-arylometylofosfonowych) lub mieszanin ich z jonami Zn2+ i bezwodnika ftalowego. Metodą grawimetryczną określono skuteczność ochrony przed korozją i odkładaniem się osadów dla dwóch wyselekcjonowanych mieszanek zawierających: 50 mg/dm3 kwasu 1,5-pentyldiamino-N, N’-bis(1-fenylometylofosfonowego) i 1 mg/dm3 Zn2+ (mieszanka nr III) i lub 1 mg/dm3 Zn2+ oraz 2 mg/dm3 bezwodnika ftalowego (mieszanka nr IV). Obie mieszanki inhibitorowe III i IV w pierwszym okresie ekspozycji próbek przez 24 h spełniają wymagania standardów światowych ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wody chłodzącej. Obniżają szybkość korozji stali St3 w wodzie IVB odpowiednio do wartości 0,035 i 0,065 mm/rok oraz szybkość odkładania osadów do wartości 0,41 i 0,79 g/(m2 doba).
Słowa kluczowe: woda chłodząca, inhibitor korozji, alkilenediamine-N, N’- bis (1-phenylemethylphosphonic) acid, stal węglowa
Naturalne inhibitory korozji miedzi w wodzie pitnej
DRELA I.
FALEWICZ P. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
KLAKOČAR-CIEPACZ M.
LESIAK L.
Zakład Inżynierii Powierzchni Katalizy i Korozji, Politechniki Wrocławskiej
Przedstawiono wyniki badań korozyjnych miedzi w wodzie pitnej, zawierającej wybrane naturalne kwasy organiczne: fi tynowy, taninowy i L-askorbinowy, otrzymane metodą polaryzacji potencjokinetycznej. Stwierdzono, że wszystkie badane kwasy wykazują właściwości inhibitowania korozji miedzi w zakresie stężeń 0,5–4,0 mg/dm3, przy czym wzrost stężenia powyżej 2 mg/ dm3 powoduje powolny wzrost prądu korozyjnego. Najlepsze właściwości ochronne w stosunku do miedzi wykazuje kwas fi tynowy, dla którego przy stężeniu ok. 1,5 mg/dm3 skuteczność ochrony przed korozją osiąga wartość ok. 34%.
Słowa kluczowe: pomiar potencjokinetyczny, krzywa polaryzacji, kwas fitynowy, kwas taninowy, kwas L-askorbinowy, prąd korozji, potencjał korozyjny
Ochrona przed procesami korozyjno-osadowymi w wodnych układach chłodzących zakładów chemicznych
OLSZEWSKA J.
KARPIŃSKA A.
ŁUKSA I.
GIEROŃ M.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
ul. Chemików 5, 09-411 Płock
tel. 0 24 365 36 87
Przedstawiono najważniejsze aspekty ochrony wodnych układów chłodzących zakładów chemicznych przed procesami korozyjno-osadowymi. W celu ograniczenia zużycia świeżej wody układy takie pracują przy kilkukrotnym zagęszczeniu. Właściwości wody zagęszczonej sprzyjają wytrącaniu się na powierzchniach wymiany ciepła osadów mineralnych oraz mikrobiologicznych, pod którymi rozwija się korozja wżerowa. Aby temu zapobiec stosuje się dobrane indywidualnie pakiety uzdatniające, spełniające funkcje inhibitora korozji, dyspergatora osadów oraz biocydu. Przedstawiono wyniki pomiarów szybkości korozji oraz ilości odłożonych osadów uzyskane na przestrzeni ostatniego roku w chronionych obiegach wodnych w zakładach rafi neryjnych, azotowych oraz unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. Potwierdzają one efektywność i uniwersalność stosowanej metody, tj. jej skuteczność w przypadku wód o różnych wartościach twardości wapniowej i zasadowości, a także przy łagodnym szczepieniu wód kwasami.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, ochrona przed osadami, wodne obiegi chłodnicze, inhibitor korozji, dyspergator, biocyd

Newsletter