Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 11/2006

 
 
 
 
 
 
 
Metalowe elementy historycznych witraży: wyzwanie konserwatorskie
M. GARCÍA-HERAS
National Centre for Metallurgical Research (CENIM-CSIC), Madrid, Spain
Institute of History (IH-CSIC), Madrid, Spain
N. CARMONA
M.A.VILLEGAS M.A.
National Centre for Metallurgical Research (CENIM-CSIC), Madrid, Spain
Historyczne witraże, pochodzące głównie z okresu Średniowiecza i Renesansu, będące wizytówką dawnych hut szkła w całej Europie, są dobrze poznane. Jednak dotychczas mało uwagi poświęcono ich metalowym elementom, takim jak ołowiane ramki i żelazne lub stalowe kraty nośne. Mimo, że stanowią one część okna witrażowego, często uważa się je za drugorzędne. W pracy skupiono uwagę na badaniach i charakterystyce wpływu czynników atmosferycznych oraz korozyjnych na niektóre materiały metalowe witraży znajdujących się w zabytkowych budowlach zlokalizowanych w Hiszpanii oraz innych miejscach Europy. Próbki tych materiałów analizowano za pomocą tradycyjnej mikroskopii optycznej (OM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) z mikroanalizatorem rentgenowskim (EDX), oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Wyniki badań stanowią istotną pomoc w podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu konserwacji i odnawiania tych materiałów w cennych witrażach historycznych.
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, konserwacja zabytków, witraże, składniki metalowe, korozja
Kierunki rozwoju lakierowych powłok antykorozyjnych.
MAŁGORZATA ZUBIELEWICZ
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM”,
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
Rozwój w dziedzinie wyrobów lakierowych musi uwzględniać nie tylko wymagania jakościowe ale również aspekty ochrony zdrowia i środowiska. Legislacja w zakresie zmniejszenia szkodliwego wpływu farb na środowisko dotyczy głównie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) i eliminowania toksycznych pigmentów antykorozyjnych. Opracowuje się w związku z tym nowe generacje spoiw, o lepszych właściwościach barierowych, umożliwiających jednocześnie otrzymywanie wyrobów lakierowych o mniejszej zawartości rozpuszczalników organicznych. Zastosowanie w farbach spoiw hybrydowych czy nanotechnologii pozwala na uzyskanie powłok nie zawierających pigmentów antykorozyjnych, których działanie ochronne polega na hamowaniu dostępu czynników agresywnych do podłoża metalowego.
Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, lakierowe powłoki ochronne, kierunki rozwoju
Ochrona obiektów przed oblodzeniem
BARBARA CICHY
JACEK KWIECIEŃ
Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice

LECH KWIATKOWSKI
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Omówiono nowoczesne preparaty do ochrony obiektów, szczególnie lotnisk, przed oblodzeniem. Skuteczne środki o działaniu rozmrażającym i szybko rozpuszczającym śnieg i lód, a także zabezpieczającym przed powstaniem oblodzenia, przeznaczone do specjalnych obiektów muszą spełniać szereg wymogów technicznych i ekologicznych. Do najważniejszych należą: pewność toksykologiczna, wysoki stopień biodegradacji, temperatura zamarzania (krystalizacji) około -20oC przy zachowaniu niezbyt wysokiej lepkości kinematycznej. Zarówno materiał podłoża jak i poruszających się po nim pojazdów – samolotów czy samochodów nie może ulegać korozji. Stąd istotnymi, integralnymi składnikami preparatów są dodatki (inhibitory korozji).
Słowa kluczowe: środki odladzające; korozja betonu; korozja

Newsletter