Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 01/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.1.1

Charakterystyka cyklicznego utleniania w parze wodnejwybranych stali austenitycznych

KOŚCIELNIAK B.

Silesian University of Technology, Department of Material Science and Metallurgy,

Katowice, Poland

SMOŁA G.

GRZESIK Z.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,

Department of Physical Chemistry and Modeling, Kraków, Poland

Celem badań była ocena odporności na utlenianie austenitycznych stali chromowo-niklowych w atmosferze zawierającej tlen i parę wodną w temperaturze 750oC. Utlenianie próbek ze stali X2CrNiMo17-12-2, X6CrNiMoTi17-12-2, Super 304H i HR3C przeprowadzono w sposób cykliczny, składający się ze 100 cykli trwających 2 godziny. Przedstawiono wyniki zmiany masy materiałów wywołanych cyklicznym utlenianiem. Scharakteryzowano również morfologię i skład chemiczny warstw tlenkowych powstałych na powierzchni badanych stali. Wykazano, że najlepszą żaroodporność w tych warunkach posiada stal HR3C, a najgorszą stal X2CrNiMo17-12-2 wykazująca skłonność do defoliacji tlenków.

Słowa kluczowe: stale austenityczne, utlenianie cykliczne, para wodna

2016

Vol. 59, nr 1

s. 2-5

Bibliogr. 9


DOI: 10.15199/40.2016.1.2

Wpływ niekonwencjonalnego azotowania jonowego na odporność korozyjną stali 316L

PILARSKA M.

OLEJNIK M.

RYSZKO K.

FRĄCZEK T.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,

Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa

Przedstawiono wstępne wyniki badań właściwości warstw powierzchniowych otrzymanych na stali austenitycznej 316L, w wyniku procesu azotowania jonowego dla dwóch wariantów rozmieszenia próbek w komorze roboczej. Badania twardości powierzchniowej oraz badania potencjodynamiczne warstw wierzchnich pozwoliły na ocenę efektywności wariantów procesu.

Słowa kluczowe: azotowanie jonowe, ekran aktywny, stal austenityczna

2016

Vol. 59, nr 1

s. 6-8

Bibliogr. 11


DOI: 10.15199/40.2016.1.3

Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych

WOYCIECHOWSKI P.

SOKOŁOWSKA J.J.

JAWORSKA B.

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Obecny stan normalizacji polskiej i ogólnoeuropejskiej nie obejmuje procedury badania chemoodporności betonu przeznaczonego do produkcji elementów kanalizacyjnych. Opracowanie takiej procedury wymaga analizy szeregu aspektów eksploatacyjnych oraz aspektów związanych z metodyką badań. W kompleksowym ujęciu przedstawiono zakres zagadnień wymagających rozważenia, omówiono normowe i inne skodyfikowane metody badań chemoodporności elementów kanalizacyjnych z tworzyw cementowych i innych oraz scharakteryzowano ich środowisko eksploatacyjne. Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować zarys procedury badawczej oraz potencjalne kryteria oceny chemoodporności (w tym kwasoodporności) betonu przeznaczonego do elementów kanalizacyjnych.

Słowa kluczowe: chemoodporność betonu, kwasoodporność betonu, metodyka badawcza, betonowe elementy kanalizacyjne

2016

Vol. 59, nr 1

s. 10-17

Bibliogr. 12


DOI: 10.15199/40.2016.1.4

Zmiana odporności belki żelbetowej na zginanie spowodowana korozją zbrojenia

KOTEŠ P.

Department of Structures and Bridges, Civil Engineering Faculty,

University of Žilina, Slovakia

Na jakość i trwałość konstrukcji betonowych wpływa wiele procesów o charakterze degradującym. Procesy degradacji dotykają głównie betonu i zbrojenia. Powodują zmiany chemiczne, fizyczne i mechaniczne w tych materiałach. W artykule scharakteryzowana została korozja zbrojenia i jej wpływ na niezawodność istniejących konstrukcji mostów betonowych. Omówiono dwa rodzaje obliczeń – po jednym dla obliczania pasywnego etapowego i obliczania aktywnego etapowego. Dla rozwiązania czasowo zależnej odporności zastosowano podejście probabilistyczne.

Słowa kluczowe: most, niezawodność, istniejąca konstrukcja, nośność, zginanie, beton, zbrojenie, korozja, wartość średnia, odchylenie standardowe

2016

Vol. 59, nr 1

s. 18-21

Bibliogr. 17


DOI: 10.15199/40.2016.1.5

Inhibitowanie korozji stali węglowej mieszaniną poliamfolitową w środowisku symulującym ciecz porową betonu skażoną chlorkami

Klakočar-Ciepacz M.

Klem M.

Muratow P.

Wydział Chemii, Politechnika Wrocławska

Przedstawiono wyniki badań żywicy poliamfolitowej, jako potencjalnego inhibitora korozji stali węglowej w środowiskach symulujących ciecz porową betonu skażonego jonami chlorkowymi. W wyniku przeprowadzonych badań elektrochemicznych dobrano optymalną dawkę badanego związku, jako inhibitora korozji stali węglowej w badanych roztworach oraz wyznaczono chwilową szybkość korozji dla stali. Na podstawie widm uzyskanych z badań pod mikroskopem elektronowym przeanalizowano zmiany powstałe na powierzchni próbek.

Słowa kluczowe: inhibitory korozji, żelbet, analiza mikroskopowa, spektroskopia

2016

Vol. 59, nr 1

s. 22-26

Bibliogr. 6


OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.1.6

Aluminium jako materiał konstrukcyjny profili okapowych

ZUBIELEWICZ M.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

GAWRON M.

RENOPLAST, Żywiec

Zawilgocone materiały budowlane, takie jak zaprawy czy beton, stanowią zagrożenie korozyjne zarówno dla profili okapowych wykonanych z ocynkowanych blach stalowych, jak i blach aluminiowych. Omówiono uszkodzenia korozyjne okapników z ocynkowanych blach stalowych powlekanych metodą ciągłą (coil coating) oraz korozję aluminium w środowisku alkalicznym. Podano również przykłady skutecznego zabezpieczania blach aluminiowych zamocowanych w mineralnych zaprawach uszczelniających lub klejowych.

Słowa kluczowe: okapniki, korozja, aluminium, powłoki ochronne

2016

Vol. 59, nr 1

s. 27-29

Bibliogr. 12