Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 02/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.2.1

Wpływ grubości powłok ochronnych stosowanych na powierzchniach betonowych na ich paroprzepuszczalność

PASZEK U.

KRÓLIKOWSKA A.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Powłoki stosowane do ochrony powierzchni betonowych w inżynierii komunikacyjnej powinny stanowić zarówno barierę przed wnikaniem wody w głąb konstrukcji, jak i zapewnić możliwość „oddychania” betonu. To „oddychanie” charakteryzowane jest współczynnikiem przenikania pary wodnej. Wymagania co do wartości współczynnika określone są w normie PN-EN ISO 7783- 2:2012 oraz PN-EN 1504. Parametr ten jest szczególnie istotny, gdyż stosując powłoki ochronne na powierzchnie betonowe często dochodzi do niekontrolowanego przegrubienia systemu zabezpieczającego, a więc i do zaburzenia jego paroprzepuszczalności, co w konsekwencji może spowodować zarówno pęcherzenie, jak i delaminację. Omówiono wpływ grubości powłok opartych na różnym spoiwie, stosowanych do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych na ich paroprzepuszczalność.

Słowa kluczowe: powłoki ochronne, powierzchnie betonowe, grubość, paroprzepuszczalność, współczynnik przenikania pary wodnej V, dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza

2016

Vol. 59, nr 2

s. 38–42

Bibliogr. 23

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.2.2

Zmiany parametrów elektrochemicznych elektrody wodorkowej w wyniku magnetronowego napylania proszku aktywnego warstwami Fe-Cr-Ni

Bordolińska K.

Stefaniak A.

Bala H.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska,

42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19

Cząstki proszku materiału wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5 enkapsulowano cienkimi (ok. 40 nm) warstwami Fe-Cr-Ni poprzez napylanie magnetronowe, z użyciem stali kwasoodpornej 1,4301 (EN 10088) jako targetu. Oceniono wpływ enkapsulacji proszku na parametry galwanostatycznego procesu ładowania/rozładowania (pojemność wodorkowa, gęstość prądu wymiany układu H2O/H2, podatność na utlenianie) dla zmodyfikowanej w ten sposób elektrody wodorkowej. Przebieg krzywych rozładowania wskazuje, iż po procesie enkapsulacji zmniejsza się podatność materiału aktywnego na rozwijanie powierzchni roboczej. Materiał enkapsulowany wykazuje stosunkowo wysokie pojemności rozładowania, co jest konsekwencją hamowania procesów utleniania materiału aktywnego przez wytworzone warstwy. Napylanie proszku nie pogarsza kinetyki procesów ładowania/rozładowania zmodyfikowanej elektrody.

Słowa kluczowe: stop wodorochłonny typu LaNi5, napylanie magnetronowe, wodorowanie galwanostatyczne, ładowanie/rozładowanie

2016

Vol. 59, nr 2

s. 43–45

Bibliogr. 25


 

DOI: 10.15199/40.2016.2.3

Odporność na utlenianie warstw krzemkowych na molibdenie i stopie TZM

MOSKAL G.

WITALA B.

MOŚCICKI A.

KAŁAMARZ P.

SUPERNAK W.

NIEMIEC D.

Silesian University of Technology, Institute of Materials Science, Katowice, Poland

WRONA A.

OSADNIK M.

Institute of Non Ferrous Metals, Department of Powders and Composites Materials, Gliwice, Poland

W artykule przedstawiono wyniki badań charakteryzujące odporność na utlenianie krzemowanego metodą proszkową czystego molibdenu oraz stopu TZM, zawierającego dodatkowo tytan, cyrkon oraz węgiel. Badania odporności na utlenianie przeprowadzono w powietrzu w temperaturze 1200°C w warunkach quasi izotermicznych. Próbki do badań pobierano po 25, 50 i 100 godzinach testu. Wykazano, że o trwałości powłoki krzemkowej na molibdenie i jego stopach decyduje jej jakość, a szczególnie obecność pęknięć i ich zdolność do samozaleczania. W powłokach typu MoSi2 obecność pęknięć penetrujących do materiału podłoża gwałtownie przyspiesza proces niszczenia stopu podłoża, a efekt samozaleczania nie jest obserwowany. W obszarach powłoki wolnych od pęknięć jej trwałość w warunkach utleniania była bardzo dobra.

Słowa kluczowe: warstwy krzemkowe, molibden, TZM, odporność na utlenianie.

2016

Vol. 59, nr 2

s. 46–52

Bibliogr. 10


 

DOI: 10.15199/40.2016.2.4

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Ochrona katodowa zbiorników oczyszczalni ścieków

BRODŇAN M.

University of Žilina, Department of Structures and Bridges

Zabezpieczenie antykorozyjne koncentruje się na zapobieganiu powstawania korozji i zmniejszaniu strat spowodowanych przez korozję. Degradacja materiałów metalowych (stalowego zbrojenia) wynika głównie z reakcji elektrochemicznych. Podczas projektowania ochrony przed korozją (anodową, katodową) należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo oraz zakres i możliwe konsekwencje działania korozji w szczególnych warunkach, jak również dostępne techniki ochrony przed korozją, skuteczność metod antykorozyjnych i ich koszty (wstępne, operacyjne itd.). W artykule scharakteryzowano realizację ochrony katodowej zbiorników na przykładzie oczyszczalni ścieków w Čadca.

Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, beton, ochrona katodowa, oczyszczalnia ścieków

2016

Vol. 59, nr 2

s. 53–55

Bibliogr. 5


 

Newsletter