Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 04/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.4.1

Charakterystyka elektrody wodorkowej modyfikowanej przez napylanie warstw Fe-Si

Stefaniak A.

Bordolińska K.

Bala H.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii,

Politechnika Częstochowska, 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19

Metodę napylania magnetronowego zastosowano do osadzania cienkich warstw Fe-Si na podłożu sproszkowanego stopu wodorochłonnego LaNi4.5Co0.5. Proces napylania był prowadzony w dwu wybranych okresach czasu. Dla oceny wpływu czasu osadzania warstw na charakterystyczne parametry zmodyfikowanych w ten sposób elektrod wodorkowych, zmierzono dla nich galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania. Pojemność rozładowania (Qdisch) odpowiadająca N = 10 cyklowi, w przypadku modyfikowanego proszku LaNi4.5Co0.5 wynosiła odpowiednio 229 i 250 mAh∙g−1 dla czasów napylania 2 i 8 h. Wydłużenie czasu napylania prowadzi również do wzrostu gęstości prądów wymiany układu H2O/H2 dla badanych elektrod, które po 10 cyklu były równe 38 i 53 mA∙g−1, odpowiednio dla czasów napylania 2 i 8 h.

Słowa kluczowe: stop wodorochłonny, napylanie magnetronowe, warstwy Fe-Si, krzywe ładowania/rozładowania

2016

Vol. 59, nr 4

s. 91-93

Bibliogr. 25


DOI: 10.15199/40.2016.4.2

Wpływ żelaza i molibdenu na proces korozji ochronnych trójskładnikowych powłok stopowych Zn–Fe–Mo w środowisku chlorkowym

Winiarski J.

Szczygieł B.

Department of Advanced Material Technologies, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology,

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

W artykule opisano wyniki badań struktury i składu chemicznego warstw produktów korozji wytworzonych na powierzchni powłok: Zn, dwuskładnikowej Zn–Fe (1,7% at. Fe) oraz trójskładnikowej Zn–Fe–Mo (6,6% at. Fe, 1,9% at. Mo) po 24 godzinach ekspozycji w 0,5 mol·dm−3 roztworze NaCl. Wykazano, że obecność żelaza i molibdenu w cynkowej powłoce stopowej ma pozytywny wpływ na jej właściwości ochronne oraz na jednorodność powstającej warstwy produktów korozji. Analiza rentgenowska wskazała jednoznacznie na: tlenek cynku, wodorotlenek cynku, hydroksywęglan cynku oraz hydroksychlorek cynku, jako główne produkty korozji badanych powłok w wodnym roztworze NaCl. Niezależnie od znacznych różnic w zmierzonych potencjałach korozji poszczególnych powłok, skład jakościowy produktów korozji był zbliżony, a najwyższą odpornością na korozję w ciągu 24 godzin ekspozycji charakteryzowała się powłoka Zn–Fe–Mo.

Słowa kluczowe: powłoka Zn–Fe–Mo, elektroosadzanie, korozja cynku, XRD, SEM

2016

Vol. 59, nr 4

s. 94-97

Bibliogr. 8


DOI: 10.15199/40.2016.4.3

Porowata elektroda niklowa przeznaczona do utleniania metanolu

Jaroń A.

Żurek Z.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Kraków

W pracy badano proces utleniania metanolu na porowatych elektrodach niklowych wytworzonych nad drodze wysokotemperaturowej obróbki kulistych ziaren Ni. Morfologia tak otrzymanych elektrod była analizowana z wykorzystaniem techniki SEM. Charakterystykę elektrochemiczną porowatych elektrod niklowych przeprowadzono w 0,5-molowym roztworze KOH zawierającym metanol o stężeniu 0,05÷0,25 mola. W badaniach wykorzystano techniki woltamperometrii cyklicznej i liniowej.

Słowa kluczowe: porowaty Ni, metanol, utlenianie

2016

Vol. 59, nr 4

s. 98-101

Bibliogr. 12


DOI: 10.15199/40.2016.4.4

Wpływ topografii powierzchni na odporność korozyjną stopu z pamięcią kształtu NiTi po procesie azotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie 

Witkowska J.

Kamiński J.

Tarnowski M.

Borowski T.

Woińska M.

Wierzchoń T.

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

Stopy z pamięcią kształtu NiTi są coraz częściej stosowane w medycynie, jako implanty kostne lub kardiologiczne. Jednak ze względu na zjawisko metalozy, tj. migracji składników stopu do otaczających tkanek, są poddawane różnym obróbkom powierzchniowym w celu polepszenia odporności korozyjnej i biozgodności bez wpływu na ich specyficzne właściwości, czyli pamięć kształtu i nadsprężystość. W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań odporności korozyjnej stopu NiTi przed i po procesach azotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie w temperaturze 300°C. Proces azotowania jarzeniowego przeprowadzono na próbkach o różnej topografii powierzchni. Badania odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej przeprowadzono w roztworze Ringera oraz Hanka w temperaturze 37°C. Wyniki uzupełniono badaniami chropowatości i morfologii powierzchni. Uzyskane wyniki wykazały wzrost odporności korozyjnej stopu NiTi po procesie azotowania. Zaobserwowano istotny wpływ chropowatości powierzchni na odporność korozyjną stopu NiTi bez i z warstwą azotku tytanu.

Słowa kluczowe: stopy NiTi, azotowanie jarzeniowe, odporność korozyjna, roztwory fizjologiczne

2016

Vol. 59, nr 4

s. 102-106

Bibliogr. 9


DOI: 10.15199/40.2016.4.5

Biodeterioracja tworzyw gipsowych spowodowana grzybami

Fiertak M.

Stanaszek-Tomal E.

PK Cracow University of Technology,

Faculty of Civil Engineering Chair of Building Materials Technology and Structure Protection

W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa gipsowe niemodyfikowane i modyfikowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały, że modyfikator polimerowy spowodował nieznaczny wzrost grzybów, w porównaniu z innymi tworzywami gipsowymi. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową i nasiąkliwość tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych.

Słowa kluczowe: gips, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, nasiąkliwość, zawartość ergosterolu

2016

Vol. 59, nr 4

s. 108-114

Bibliogr. 27


DOI: 10.15199/40.2016.4.6

Ograniczenie zasięgu polaryzacji izolatorem w pomiarach elektrochemicznych szybkości korozji stalowego zbrojenia w betonie

Jaśniok T.

Jaśniok M.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

Artykuł prezentuje autorski sposób ograniczenia zasięgu prądów polaryzacyjnych na stalowym zbrojeniu w betonie w trakcie pomiarów szybkości korozji. Badania przeprowadzono w wyciągu wodnym z rozdrobnionego betonu, który zobojętniono dwutlenkiem węgla, aby odwzorować beton silnie skarbonatyzowany. Pomiary wykonano w układzie trójelektrodowym dwiema metodami EIS i LPR. Elektrodą badaną był pojedynczy gładki pręt zbrojeniowy ze stali gatunku St3S, a elektrodą referencyjną Cl/AgCl,Ag. Zastosowano dwa rodzaje elektrod pomocniczych – pasmową i kołową, obie wykonane ze stali odpornej na korozję. W celu ograniczenia zasięgu polaryzacji zbrojenia do roztworu wraz z elektrodą kołową wprowadzono izolator z rury PCV. Przyjęty pierścieniowy kształt izolatora jest odwzorowaniem w konstrukcji żelbetowej efektu nacięcia całej grubości otuliny zbrojenia i wypełnienia powstałej szczeliny izolatorem elektrycznym równocześnie sklejającym uszkodzony beton. Badania polaryzacyjne wykonano w trzech wariantach, tj. stosując elektrodę pasmową oraz elektrodą kołową z ograniczeniem i bez ograniczenia rurą PCV. Analiza porównawcza uzyskanych wyników wykazała, że zastosowany pierścieniowy izolator w około 50% ogranicza rozpływ prądów polaryzacyjnych w stosunku do elektrody kołowej bez ograniczenia, co może wskazywać na skuteczność proponowanej metody.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, korozja zbrojenia, zasięg polaryzacji, metoda oporu polaryzacji, LPR, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, EIS

2016

Vol. 59, nr 4

s. 115-121

Bibliogr. 16


DOI: 10.15199/40.2016.4.7

Odporność korozyjna folii VentureShield™ VS 7510 E na obecność płynów fizjologicznych

HAJDUGA M.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

WAŚ-SOLIPIWO J.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała

WĘGRZYN KIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko-Biała

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań w temacie zastosowania folii jako powłoki ochronnej stali, która stanowi materiał bazowy sprzętu medycznego oraz poszycia wewnętrznego ambulansów sanitarnych. Ocenę odporności korozyjnej prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. jak roztwór Ringera, roztwór sztucznej śliny oraz sztucznej krwi. Uzyskane dane odniesiono do wyników badań korozyjnych stali gat. DC01 nie zabezpieczonej folią. Przeprowadzone badania potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E stosowana jako powłoka ochronna stanowi dobre zabezpieczenie przed korozją, która zachodzi pod wpływem płynów fizjologicznych i może mieć zastosowanie jako zabezpieczenie stali we wnętrzach ambulansów sanitarnych i środowisku szpitalnym.

Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna

2016

Vol. 59, nr 4

s. 123-127

Bibliogr. 6


DOI: 10.15199/40.2016.4.8

Wpływ konsolidacji biopolimerem na charakterystyki korozyjne wiązanych magnesów Nd-(Fe,Co)-B

PAWŁOWSKA G.

RADOMSKA K.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska,

PL 42-200 Częstochowa, Polska /

KLIMECKA-TATAR D.

Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania Produkcją, Politechnika Częstochowska,

42-200 Częstochowa, Polska

W artykule przedstawiono wpływ procesu konsolidacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B różnymi typami żywic organicznych na odporność korozyjną wiązanych magnesów w środowiskach agresywnych. Do badań posłużono się wiązanymi materiałami magnetycznymi na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6 wiązanych dwoma rodzajami spoiwa (termoutwardzalna żywica epoksydowa i chemoutwardzalny biopolimer).Wpływ procesu konsolidacji żywicami organicznymi oceniono na podstawie badań elektrochemicznych w środowisku: siarczanowym (pH = 3), fosforanowym (pH = 3), w fosforanowym z dodatkiem jonów chlorkowych (Cl-) oraz w roztworze Ringera (pH = 6). Stwierdzono, że proces konsolidacji proszku biopolimerem korzystnie wpływa na odporność korozyjną finalnego materiału magnetycznego.

Słowa kluczowe: magnesy wiązane, odporność korozyjna, proces konsolidacji, biopolimer

2016

Vol. 59, nr 4

s. 128-131

Bibliogr. 27 


DOI: 10.15199/40.2016.4.9

Trwałość cynkowego zabezpieczenia rur stalowych w systemach rozprowadzania ciepłej wody – wpływ środowiska

DĘBSKA D.

Cracow University of Technology, Institute of Building Materials and Structures,

Chair of Building Materials Technology and Structure Protection

W artykule omówiono przyczyny, mechanizm oraz skutki zniszczenia powłoki cynkowej na stalowych rurach stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania ciepłej wody. Odniesiono się do zagadnienia wpływu zmiany temperatury na właściwości układu: woda-substancje w niej rozpuszczone, a tym samym możliwości powstawania i rozwoju różnego typu ogniw elektrochemicznych.

Słowa kluczowe: stalowe rury ocynkowane, agresywne środowisko wodne, trwałość, korozyjne ogniwa elektrochemiczne

2016

Vol. 59, nr 4

s. 132-135

Bibliogr. 17


DOI: 10.15199/40.2016.4.10

Wpływ dodatku cieczy jonowych na bazie 2-pikoliny na strukturę anodowo utlenionych powłok stopowych Zn-Co

MACIEJ A.

MATUSZEK K.

SIMKA W.

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice

GOREWODA T.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

SOCHA R.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wybranych cieczy jonowych do kąpieli stanowiącej roztwór wodorotlenku sodu na strukturę anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Co. Do badań wykorzystano cztery ciecze jonowe zbudowane z tego samego kationu 2-metylopirydyniowego i różnych anionów, tj.: octanowego, trifluorooctanowego, ortofosforanowego(V) i siarczanowego(VI). Do określenia struktury powstających powłok tlenkowych wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową. W celu określenia składu chemicznego powierzchni zmodyfikowanej powłoki wykorzystano metodę spektroskopii fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopię fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Określono także odporność korozyjną metodą potencjodynamiczną (LSV). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek wszystkich zastosowanych cieczy jonowych powoduje powstawanie powłok tlenkowych bez widocznych pęknięć. Ponadto, powłoki te wykazują lepszą odporność korozyjną niż te, utlenianie w kąpieli bez dodatku cieczy jonowych.

Słowa kluczowe: powłoka cynk – kobalt, stop Zn – Co, anodowe utlenianie, ciecz jonowa

2016

Vol. 59, nr 4

s. 136-140

Bibliogr. 14


 

Newsletter