Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 05/2016

okładka i spis treści

 

 

DOI: 10.15199/40.2016.5.1

 Wysokotemperaturowe utlenianie krzemowanego stopu C-103 z dyfuzyjną warstwą barierową

 PRZELIORZ R.

Politechnika Śląska

SWADŹBA R.

Instytut Metalurgii Żelaza

SWADŹBA L.

WITALA B.

MENDALA B.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach

Utleniano komercyjny stop niobu C-103 z warstwą krzemkową modyfikowaną dyfuzyjną warstwą barierową. Warstwę ochronną wytworzono metodą kontaktowo-gazową (pack cementation). Proces utleniania prowadzono w zakresie temperatury 950÷1100oC w atmosferze tlenu. Stwierdzono, że warstwa krzemkowa modyfikowana dyfuzyjną warstwą barierową znacząco poprawia odporność na utlenianie stopu niobu C-103 w porównaniu do warstwy krzemkowej bez modyfikacji.

Słowa kluczowe: warstwy krzemkowe, metoda kontaktowo-gazowa, utlenianie, warstwy ochronne, stop C-103

2016

Vol. 59, nr 5

s. 143-147

Bibliogr. 14

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.2

Badania oporu wnikania chlorków do betonu na cementach portlandzkim zwykłym i niskoalkalicznym

SZWEDA Z.

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Konstrukcji Budowlanych

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice

W artykule przedstawiono badania oporu wnikania chlorków do betonów zwykłych, w składzie których różnicowano jedynie rodzaj zastosowanego cementu. Porównano dwa betony, stosując zalecane w budownictwie komunikacyjnym cementy portlandzkie. W betonie C1 − cement portlandzki CEM I 42,5 R, w betonie C2 – cement portlandzki o niskiej zawartości alkaliów CEM I 42,5 N/SR3/NA. Opór wnikania chlorków określono wyznaczając wartości współczynników dyfuzji wykorzystując termodynamiczny model przepływu chlorków w polu elektrycznym.

Słowa kluczowe: opór wnikania chlorków do betonu, dyfuzja, migracja, współczynnik dyfuzji, cement portlandzki zwykły, cement portlandzki o niskiej zawartości alkaliów

2016

Vol. 59, nr 5

s. 148-153

Bibliogr. 13

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.3

Twarde powłoki tlenkowe na duralu

NAWRAT G.

LACH G.

NIEUŻYŁA Ł.

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice

NOWAK P.

Instytut Katalizy I Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków

Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok tlenkowych w procesie utleniania anodowego na stopie aluminium o symbolu EN AW-2017A, którego głównym dodatkiem stopowym była miedź w ilości 3,5÷4,5%. Anodyzację prowadzono w kąpielach zawierających kwas siarkowy(VI), kwas szczawiowy, kwas winowy i podwójne mieszaniny tych kwasów. Powłoki o największej grubości oraz najlepszej odporności antykorozyjnej, po przepływie takiego samego ładunku elektrycznego, otrzymano stosując roztwory kwasu siarkowego(VI) lub kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem kwasu winowego w temperaturze 0oC.

Słowa kluczowe: stopy aluminium do obróbki plastycznej, anodowanie, twarde powłoki tlenkowe

2016

Vol. 59, nr 5

s. 154-159

Bibliogr. 12

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.4

Odporność korozyjna w roztworze sztucznej krwi stali 316L pokrytej powłokami SiO2 wytworzonymi metodą zol-żel

MAZUR A.

CHĘCMANOWSKI J.

SZCZYGIEŁ B.

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych

Metodą zol-żel otrzymano na stali 316L trójwarstwowe powłoki ceramiczne SiO2 z zolu zawierającego tetraetoksysilan oraz jako rozpuszczalniki alkohol izopropylowy i alkohol butylowy. Ekspozycja próbek w roztworze sztucznej krwi przez 142 doby wykazała korzystne właściwości korozyjne próbek z powłoką SiO2 w porównaniu do niepokrytej stali. Przy stosowaniu alkoholu izopropylowego jako składnika zolu odporność korozyjna próbek wzrosła 4 razy. Powłoki ceramiczne SiO2 tworzą warstwę barierową oraz, co wykazano w badaniach EDS, sprzyjają tworzeniu warstwy hydroksyapatytu. Zmierzony stosunek wielkości pików Ca i P w warstwie wierzchniej próbek z powłoką odpowiada stosunkowi tych pierwiastków jaki występuje w syntetycznych hydroksyapatytach.

Słowa kluczowe: metoda zol-żel, powłoki SiO2, biozgodność, odporność korozyjna

2016

Vol. 59, nr 5

s. 160-166

Bibliogr. 15

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.5

Wpływ elektrolitu na pojemność i odporność korozyjną materiału anodowego dla ogniw Ni-MH

GIZA K.

Czestochowa University of Technology, Dept. Chemistry,

Faculty of Production Engineering and Materials Technology

Badano pojemność elektrochemiczną i odporność korozyjną stopu La2Ni9CoSn0.2 w dwóch różnych roztworach elektrolitów (KOH i LiOH) o tym samym stężeniu (6 mol·dm-3). Wyższe wartości pojemności uzyskano podczas aktywacji elektrody w roztworze KOH. Gęstość prądu korozyjnego i potencjał korozyjny stopu La2Ni9CoSn0.2 wskazują na jego lepszą odporność korozyjną w roztworze KOH. Spadek pojemności elektrochemicznej stopu w roztworze LiOH może wynikać z przyspieszonej korozji materiału elektrody w tym środowisku.

Słowa kluczowe: stop wodorochłonny, elektrolit, właściwości elektrochemiczne

2016

Vol. 59, nr 5

s. 167-169

Bibliogr. 18

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.6

Badania porównawcze metodą EIS wpływu alkalicznego odczynu cieczy porowej betonu na stalowe pręty zbrojeniowe z powłoką i bez powłoki cynkowej

JAŚNIOK M.

KOŁODZIE J J.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska /

Department of Building Structures at the Silesian University of Technology

Podjęto próbę doświadczalnej oceny porównawczej wpływu alkalicznego odczynu cieczy porowej betonu na stalowe pręty zbrojeniowe zabezpieczone ogniowymi powłokami cynkowymi i bez ochrony powłokowej. Próbki do badań wykonano z gładkich prętów średnicy 8 mm ze stali zbrojeniowej gatunku St3S. Stosując różne czasy kąpieli cynkowej uzyskano zróżnicowane grubości powłok ochronnych na stali. W celach porównawczych część prętów zbrojeniowych nie została ocynkowana. Badania korozyjne przeprowadzono metodą spektroskopii impedancyjnej w układzie trójelektrodowym. W trakcie pomiarów próbki stali znajdowały się w kontakcie z syntetyczną cieczą porową betonu o pH = 13,4. W ciągu 2. tygodni, w odstępach siedmiodniowych, wykonano 3 serie pomiarów impedancyjnych na próbkach z powłokami grubości 100 μm i 50 μm oraz na próbce stali bez powłoki. Uzyskane wyniki badań potwierdziły skrajnie odmienne zachowanie stali ocynkowanej i nieocynkowanej w cieczy porowej betonu o wysokim pH. Analiza badań wykazała brak korozji nieocynkowanej próbki w badanej cieczy porowej oraz bardzo intensywną korozję próbek ocynkowanych w pierwszych kilku dniach kontaktu z cieczą. Ponadto stwierdzono, że po tygodniu ekspozycji w cieczy porowej na próbce ze 100 μm powłoką cynkową procesy korozyjne uległy zahamowaniu, natomiast na próbce z powłoką 50 μm korozja zatrzymała się po dwóch tygodniach.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, ogniowa powłoka cynkowa, syntetyczna ciecz porowa betonu, korozja, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, EIS

2016

Vol. 59, nr 5

s. 170-174

Bibliogr. 14

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.7

Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych

JAROŃ A.

KUC A.

WZOREK Z.

ŻUREK Z.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Kraków

Wielowarstwowe minerały ilaste są szeroko badane jako potencjalne sorbenty do pochłaniania różnych gazów, w tym agresywnych gazów powodujących korozję. W niniejszej pracy smektyt 2:1 (złoże Krzeniów) został wykorzystany jako materiał bazowy do otrzymywania spieków – sorbentów ceramicznych. Proces absorpcji H2S został zbadany na złożu spieków smektytowych z wykorzystaniem mieszanki gazów Ar/H2S zawierającej 450 ppm siarkowodoru. Morfologia otrzymanych sorbentów została określona z wykorzystaniem SEM. Skład chemiczny i fazowy sorbentów badano technikami EDX, XRF i XRD. Koncentracja siarki w sorbencie po pracy w atmosferze zawierającej H2S została określona techniką XRF. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wzrost temperatury spiekania sorbentów ceramicznych na bazie smektytu wpływa niekorzystnie na ich zdolność pochłaniania H2S.

Słowa kluczowe: sorbent smektytowy, spiekanie, H2S

2016

Vol. 59, nr 5

s. 176-181

Bibliogr. 20

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.8

Przegląd współczesnych technik monitorowania skuteczności ochrony katodowej obiektów przemysłowych

SOKÓLSKI W.

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Gdańsk, Polska /

Anticorrosion Technologies – Cathodic Protection Engineering CORRPOL Gdańsk, Poland

Przedstawiono przegląd współcześnie stosowanych technik monitorowania skuteczności działania systemów ochrony katodowej obiektów stalowych, głównie elementów infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Brak możliwości bezpośredniej oceny wizualnej zabezpieczenia przed korozją i efektów działania prądu ochrony katodowej jest istotną niedogodnością stosowania tej technologii przeciwkorozyjnej. Stąd też, w miarę postępu i rozwoju techniki, opracowywano i wdrażano coraz to nowsze metody oceny skuteczności hamowania procesów korozji na obiektach podziemnych i podwodnych. W opracowaniu zaprezentowano rys historyczny rozwoju metod monitorowania efektywności działania systemów ochrony katodowej oraz zaprezentowano współcześnie stosowane techniki na przykładach z praktyki inżynierskiej.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, ocena skuteczności, monitorowanie, obiekty przemysłowe

2016

Vol. 59, nr 5

s. 182-186

Bibliogr. 7

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.5.9

Wpływ parametrów osadzania na mikrostrukturę, mechaniczne właściwości i korozyjne zachowanie się w roztworze Ringera powłok Co-Mo elektrochemicznie osadzonych na kobalcie

LATKIEWICZ M.

AGH – University of Science and Technology, ul. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

ICB, UMR 6303 CNRS – Université Bourgogne-Franche Comté, BP 47870, 21078 Dijon, France

KRAWIEC H.

AGH – University of Science and Technology, ul. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

VIGNAL V.

ICB, UMR 6303 CNRS – Université Bourgogne-Franche Comté, BP 47870, 21078 Dijon, France

Mikrostruktura i korozyjne zachowanie się elektrochemicznie osadzonych powłok Co-Mo na powierzchni kobaltu było badane w roztworze Ringera przy użyciu mikrokapilary o średnicy 300 μm. Badania wykazały, że parametrami mającymi istotny wpływ na elektrochemiczne osadzanie się powłok Co-Mo są obecność defektów takich jak (szczeliny i pory), a także obecność tlenu.

Słowa kluczowe: korozja, mikrostruktura, powłoki Co-Mo

2016

Vol. 59, nr 5

s. 187-190

Bibliogr. 12

Newsletter